meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Kansannäyteaineisto sisältää tietoa kiviharrastajien lähettämistä kallioperä- ja lohkarenäytteistä sekä lähettäjien nimi- ja osoitetiedostot. Kansannäytetoiminta on alkanut Suomessa noin 100 vuotta sitten ja sitä ovat harjoittaneet GTK:n lisäksi useat muutkin tahot. Toiminta oli vilkkaimmillaan 1960-1980 luvuilla, jolloin järjestettiin useita valtakunnallisia malmietsintä kampanjoita. Esimerkiksi 1980-luvulla järjestetty kaksivuotinen Malmimania toteutettiin yhteistyössä kaivosyhtiöiden kanssa, kisan päärahoittaja oli Osuuspankki. Kisaan vastaanotettiin yli 80 000 kivinäytettä. Kaivosyhtiöistä tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet: Outokumpu Mining Oy, Rautaruukki Oy, Lohja Rudus Oy ja Malmikaivos Oy. Tänä päivänä järjestelmällistä kansannäytetoimintaa harjoittaa Suomessa pelkästään Geologian tutkimuskeskus. Kansannäytetoiminnan valtakunnallisesta ja kansantaloudellisesta tärkeydestä ovat esimerkkeinä 27 metallimalmikaivosta, joiden malmien löytymiseen ja kaivoksen perustamiseen on lähtösysäyksen antanut kansannäyte. Kansannäytetoimintaan kuuluu oleellisena osana myös geologisen sekä kallioperän raaka-aineiden merkityksestä kertovan oikeellisen tiedon välittäminen kansalaisille. GTK:ssa kansannäytetoiminnasta vastaa Itä-Suomen yksikössä Kuopiossa sijaitseva kansannäytetoimisto. Yhtiöt ovat malminetsinnän lopetettuaan toimittaneet kokoamaansa tietoa GTK:lle. Suurin GTK:n ulkopuolinen kansannäytetoimintaan myötävaikuttanut taho on luonnollisesti kiviharrastajat, joita ilman kansannäytetietojakaan ei olisi. Järkky on vuonna 2009 käyttöön otettu GTK:n Geotietoytimen tietojärjestelmä, joka on tarkoitettu kansannäytteiden ja niiden lähettäjien tietojen hallintaan. Järkky-tietojärjestelmän aineisto on jaettu kahteen osioon: asiakkaat ja näytteet. Asiakkaat-osiosta löytyvät kaikkien kivinäytteitä lähettäneiden asiakkaiden yhteystiedot ja tietoja asiakkaiden saamista kansannäytepalkinnoista. Näytteet-osiosta löytyvät tiedot kansannäytetoimistoon lähetetyistä kivinäytteistä (kivilaji, malmimineraalit, näytteen tarkastaja, näytteen laatu). Parhaimpiin näytetietoihin liittyy myös kuva, kenttähavainto ja analyysitulos. Kansannäytehavaintojen tallennus tietokantoihin on aloitettu vuonna 1989. Vanhojen tietokantojen tiedot on siirretty Järkkyyn vuonna 2009. Kaikkia vuoden 1989 jälkeen kertyneitä tietoja ei kuitenkaan ole tallennettu tietojärjestelmään, esimerkiksi Pohjois-Suomen tietoja puuttuu. Vuotta 1989 vanhempia näytetietoja, analyysituloksia ja käyntiraportteja löytyy kansannäytetoimiston arkistoista skannattuna ja paperimuodossa. Vanhimmat kansannäytetiedot kansioissa ovat 1940-luvulta. Ns. Saltikoffin aineistoon on koottuna muiden malmiviitteiden ohella myös merkittävimmät kansannäytetiedot vuoteen 1993 asti. Saltikoffin aineisto on Boris Saltikoffin vuosilta 1930–1994 keräämä aineisto, johon on yhdistetty viitetietoa malmirikkaista GTK:n Outokummun ja Rautaruukin keräämistä kallioperä-, lohkare- ja kairasydännäytteistä. Kansannäytteen lähettäjä ilmoittaa lähetykseen liitetyssä saatekirjeessä osoitetietojensa lisäksi näytteen löytöpaikan. Yleensä tieto tulee muodossa kunta/kaupunki ja tarkempi löytöpaikan nimi. Mikäli näyte on kiinnostava, se analysoidaan kemiallisesti. Kemiallisen analyysin perusteella tehdään päätös onko näyte syytä käydä maastossa tarkastamassa. Maastotarkastuksen tekee geologi tai kokenut tutkimusassistentti. Maastotarkastuksen yhteydessä tallennetaan löytöpaikan koordinaatit. Vuodesta 2008 lähtien maastotarkastuksen tulokset on kirjattu maastotallentimella kallio- tai lohkarehavaintona Kapalo-tietokantaan, josta tieto siirretään Järkky-tietojärjestelmään.
/
The archive of layman samples contains information on bedrock and boulder samples sent by geology hobbyists. Processing of layman samples started in Finland about 100 years ago, and has been carried out by GTK as well as many other organisations. For example, the Malmimania (Ore Mania) competition that stretched over several years in the 1980s was carried out in co-operation with mining companies. The most important mining company partners were: Outokumpu Mining Oy, Rautaruukki Oy, Lohja Rudus Oy and Malmikaivos Oy. Today, only GTK carries out systematic investigation of layman samples. At GTK, layman samples are processed in the Eastern Finland Unit, in the layman’s sample office located in Kuopio. Since the mining companies no longer process layman samples, they have delivered their data to GTK. Of primary importance are, of course, geology hobbyists, without whom layman sample data would not exist. Järkky, an information system for managing layman samples and their senders’ contact data, was commissioned in 2009 as part of the Geokernel system. Data in the Järkky system is divided into two parts: customers and samples. The customers section contains the contact information for all customers who have sent rock samples, and data on the layman sample prizes they have received. The samples section contains information on the rock samples sent to the layman sample office (rock type, ore minerals, inspector of sample, quality of sample). Some sample data is also associated with a picture, field observation and an analysis result. Layman sample observations have been stored in a database since 1989. The data in old databases was migrated to Järkky in 2009. However, not all data collected since 1989 has been stored in Järkky. For example, some data from Northern Finland is missing. Sample data, analysis results and visit reports created earlier than 1989 are available in the layman sample office’s archive as scanned and on paper. The oldest layman sample data dates are from the 1940s. The so-called Saltikoff material contains the most significant layman sample data up to 1993, among other ore references. The Saltikoff material consists of material collected by Boris Saltikoff in 1930-1994 that contains reference data added from ore-rich bedrock, boulder and core samples collected by GTK, Outokumpu and Rautaruukki. The sender of a layman sample indicates the site of discovery in a cover letter enclosed with the sample. The format of the data is usually municipality/town and a more precise place name. If the sample is interesting, it is analysed chemically. Based on the chemical analysis, a decision is made whether the sample should be checked in the field. The field inspection is carried out by a geologist or an experienced research assistant. The coordinates of the site of discovery are logged during the field inspection. Since 2008, the results of the field inspection are stored on a field recorder and saved as a bedrock or boulder observation in the Kapalo database, from which the data is transferred into the Järkky system.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Kansannäytetoiminta on GTK:n malminetsintää ja kallioperän raaka-ainevarojen tutkimusta ja kartoitusta palvelevaa toimintaa. Yli vuoden vanhat kansannäytetiedot siirretään julkiseen arkistoon ja ovat kaikkien saatavilla, jolloin niitä voivat hyödyntää myös malminetsintäyhtiöt ja yksityiset henkilöt.
/
The layman sample operations serve GTK’s ore prospecting. Layman sample data older than one year is transferred to the freely accessible public archive. This means the data can be used by prospecting companies and private individuals.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Kansannäytteiden lähettäjien nimi- ja osoitetiedot eivät ole julkisia henkilötietolain perusteella. Muut kansannäytetiedot ovat julkisia vuoden kuluttua näytteen lähettämisestä. Skannatut käyntiraportit ovat julkista aineistoa, johon voi pyydettäessä tutustua GTK:ssa.
/
The personal data of the senders of layman samples are not public, pursuant to the Personal Data Act. Other data on the layman samples become public one year after the sending of the sample. Scanned visit reports are public material that can be studied at GTK upon request.
Teema avainsana:
Theme keyword:
malminetsintä, kallioperä, lohkare, analyysi, näyte / mineral exploration, bedrock, boulders, analysis, sample
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-02-20
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
layman_samples.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kansannäyteaineistot/Layman’s sample material
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2013-09-23
Julkaiseminen:
Date of publication:
2013-09-23
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.1
Version päiväys:
Version date:
2013-09-23
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
tietokannat, kansannäyte/data bases, layman's sample
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
malminetsintä, kallioperä, lohkare, analyysi, näyte / mineral exploration, bedrock, boulders, analysis, sample
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Kansannäyteaineisto sisältää tietoa kiviharrastajien lähettämistä kallioperä- ja lohkarenäytteistä sekä lähettäjien nimi- ja osoitetiedostot. Kansannäytetoiminta on alkanut Suomessa noin 100 vuotta sitten ja sitä ovat harjoittaneet GTK:n lisäksi useat muutkin tahot. Toiminta oli vilkkaimmillaan 1960-1980 luvuilla, jolloin järjestettiin useita valtakunnallisia malmietsintä kampanjoita. Esimerkiksi 1980-luvulla järjestetty kaksivuotinen Malmimania toteutettiin yhteistyössä kaivosyhtiöiden kanssa, kisan päärahoittaja oli Osuuspankki. Kisaan vastaanotettiin yli 80 000 kivinäytettä. Kaivosyhtiöistä tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet: Outokumpu Mining Oy, Rautaruukki Oy, Lohja Rudus Oy ja Malmikaivos Oy. Tänä päivänä järjestelmällistä kansannäytetoimintaa harjoittaa Suomessa pelkästään Geologian tutkimuskeskus. Kansannäytetoiminnan valtakunnallisesta ja kansantaloudellisesta tärkeydestä ovat esimerkkeinä 27 metallimalmikaivosta, joiden malmien löytymiseen ja kaivoksen perustamiseen on lähtösysäyksen antanut kansannäyte. Kansannäytetoimintaan kuuluu oleellisena osana myös geologisen sekä kallioperän raaka-aineiden merkityksestä kertovan oikeellisen tiedon välittäminen kansalaisille. GTK:ssa kansannäytetoiminnasta vastaa Itä-Suomen yksikössä Kuopiossa sijaitseva kansannäytetoimisto. Yhtiöt ovat malminetsinnän lopetettuaan toimittaneet kokoamaansa tietoa GTK:lle. Suurin GTK:n ulkopuolinen kansannäytetoimintaan myötävaikuttanut taho on luonnollisesti kiviharrastajat, joita ilman kansannäytetietojakaan ei olisi. Järkky on vuonna 2009 käyttöön otettu GTK:n Geotietoytimen tietojärjestelmä, joka on tarkoitettu kansannäytteiden ja niiden lähettäjien tietojen hallintaan. Järkky-tietojärjestelmän aineisto on jaettu kahteen osioon: asiakkaat ja näytteet. Asiakkaat-osiosta löytyvät kaikkien kivinäytteitä lähettäneiden asiakkaiden yhteystiedot ja tietoja asiakkaiden saamista kansannäytepalkinnoista. Näytteet-osiosta löytyvät tiedot kansannäytetoimistoon lähetetyistä kivinäytteistä (kivilaji, malmimineraalit, näytteen tarkastaja, näytteen laatu). Parhaimpiin näytetietoihin liittyy myös kuva, kenttähavainto ja analyysitulos. Kansannäytehavaintojen tallennus tietokantoihin on aloitettu vuonna 1989. Vanhojen tietokantojen tiedot on siirretty Järkkyyn vuonna 2009. Kaikkia vuoden 1989 jälkeen kertyneitä tietoja ei kuitenkaan ole tallennettu tietojärjestelmään, esimerkiksi Pohjois-Suomen tietoja puuttuu. Vuotta 1989 vanhempia näytetietoja, analyysituloksia ja käyntiraportteja löytyy kansannäytetoimiston arkistoista skannattuna ja paperimuodossa. Vanhimmat kansannäytetiedot kansioissa ovat 1940-luvulta. Ns. Saltikoffin aineistoon on koottuna muiden malmiviitteiden ohella myös merkittävimmät kansannäytetiedot vuoteen 1993 asti. Saltikoffin aineisto on Boris Saltikoffin vuosilta 1930–1994 keräämä aineisto, johon on yhdistetty viitetietoa malmirikkaista GTK:n Outokummun ja Rautaruukin keräämistä kallioperä-, lohkare- ja kairasydännäytteistä. Kansannäytteen lähettäjä ilmoittaa lähetykseen liitetyssä saatekirjeessä osoitetietojensa lisäksi näytteen löytöpaikan. Yleensä tieto tulee muodossa kunta/kaupunki ja tarkempi löytöpaikan nimi. Mikäli näyte on kiinnostava, se analysoidaan kemiallisesti. Kemiallisen analyysin perusteella tehdään päätös onko näyte syytä käydä maastossa tarkastamassa. Maastotarkastuksen tekee geologi tai kokenut tutkimusassistentti. Maastotarkastuksen yhteydessä tallennetaan löytöpaikan koordinaatit. Vuodesta 2008 lähtien maastotarkastuksen tulokset on kirjattu maastotallentimella kallio- tai lohkarehavaintona Kapalo-tietokantaan, josta tieto siirretään Järkky-tietojärjestelmään.
/
The archive of layman samples contains information on bedrock and boulder samples sent by geology hobbyists. Processing of layman samples started in Finland about 100 years ago, and has been carried out by GTK as well as many other organisations. For example, the Malmimania (Ore Mania) competition that stretched over several years in the 1980s was carried out in co-operation with mining companies. The most important mining company partners were: Outokumpu Mining Oy, Rautaruukki Oy, Lohja Rudus Oy and Malmikaivos Oy. Today, only GTK carries out systematic investigation of layman samples. At GTK, layman samples are processed in the Eastern Finland Unit, in the layman’s sample office located in Kuopio. Since the mining companies no longer process layman samples, they have delivered their data to GTK. Of primary importance are, of course, geology hobbyists, without whom layman sample data would not exist. Järkky, an information system for managing layman samples and their senders’ contact data, was commissioned in 2009 as part of the Geokernel system. Data in the Järkky system is divided into two parts: customers and samples. The customers section contains the contact information for all customers who have sent rock samples, and data on the layman sample prizes they have received. The samples section contains information on the rock samples sent to the layman sample office (rock type, ore minerals, inspector of sample, quality of sample). Some sample data is also associated with a picture, field observation and an analysis result. Layman sample observations have been stored in a database since 1989. The data in old databases was migrated to Järkky in 2009. However, not all data collected since 1989 has been stored in Järkky. For example, some data from Northern Finland is missing. Sample data, analysis results and visit reports created earlier than 1989 are available in the layman sample office’s archive as scanned and on paper. The oldest layman sample data dates are from the 1940s. The so-called Saltikoff material contains the most significant layman sample data up to 1993, among other ore references. The Saltikoff material consists of material collected by Boris Saltikoff in 1930-1994 that contains reference data added from ore-rich bedrock, boulder and core samples collected by GTK, Outokumpu and Rautaruukki. The sender of a layman sample indicates the site of discovery in a cover letter enclosed with the sample. The format of the data is usually municipality/town and a more precise place name. If the sample is interesting, it is analysed chemically. Based on the chemical analysis, a decision is made whether the sample should be checked in the field. The field inspection is carried out by a geologist or an experienced research assistant. The coordinates of the site of discovery are logged during the field inspection. Since 2008, the results of the field inspection are stored on a field recorder and saved as a bedrock or boulder observation in the Kapalo database, from which the data is transferred into the Järkky system.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Kansannäytetoiminta on GTK:n malminetsintää ja kallioperän raaka-ainevarojen tutkimusta ja kartoitusta palvelevaa toimintaa. Yli vuoden vanhat kansannäytetiedot siirretään julkiseen arkistoon ja ovat kaikkien saatavilla, jolloin niitä voivat hyödyntää myös malminetsintäyhtiöt ja yksityiset henkilöt.
/
The layman sample operations serve GTK’s ore prospecting. Layman sample data older than one year is transferred to the freely accessible public archive. This means the data can be used by prospecting companies and private individuals.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Kiviharrastajat. Outokumpu Oy. Rautaruukki Oy. Lohja Rudus Oy. Malmikaivos Oy
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/72_2012.pdf
http://www.gtk.fi/geologia/kiviharrastus/kivinayte/

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Kansannäytteiden lähettäjien nimi- ja osoitetiedot eivät ole julkisia henkilötietolain perusteella. Muut kansannäytetiedot ovat julkisia vuoden kuluttua näytteen lähettämisestä. Skannatut käyntiraportit ovat julkista aineistoa, johon voi pyydettäessä tutustua GTK:ssa.
/
The personal data of the senders of layman samples are not public, pursuant to the Personal Data Act. Other data on the layman samples become public one year after the sending of the sample. Scanned visit reports are public material that can be studied at GTK upon request.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
109348.268900
Itä:
East:
727167.374400
Pohjoinen:
North:
7772955.490900
Etelä:
South:
6641734.497300
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
6497

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Kansannäyteaineiston tuottamiseen on käytetty kansannäytteen lähettäjien antamia tietoja, makroskooppisten tutkimusten, XRF-analyysin ja kemiallisten analyysien tuloksia ja maastotarkastuksen tuloksia (paikannus GPS-laitteella). Tietoja on tallennettu tietokantoihin vasta vuodesta 1989 lähtien. Tietokantatietojen lisäksi kansannäytetoimiston arkistoissa on runsaasti vanhaa paperimateriaalia. Vanhoja lomakkeita, kirjeenvaihtoa ja raportteja digitoidaan tarveharkinnan mukaan. Kaikki yhtä vuotta vanhemmat käyntiraportit ovat julkista aineistoa, joihin voi tutustua GTK:n Etelä-Suomen arkistossa. Paperiarkiston lisäksi kansannäytetoimisto vastaa mittavasta kivinäytearkistosta. Kiviarkisto sisältää kansannäytteitä koko Suomesta, vanhimmat näytteet ovat vuodelta 1887. Poikkeuksena Pohjois-Suomen näytteet, jotka sijaitsevat Pohjois-Suomen yksikössä Rovaniemellä. Kansannäytteiden lähettäjien nimi- ja osoitetiedot eivät ole julkisia henkilötietolain perusteella. Muut kansannäytetiedot ovat julkisia vuoden kuluttua näytteen lähettämisestä.
/
The layman sample materials have been created out of the data submitted by sample senders, results from macroscopic examinations and chemical analyses, and results of field inspections (location determined with a GPS device). Data has been saved in databases only since 1989. In addition to the information in the database, the layman sample office archives contain a lot of old material on paper. Old forms, correspondence and reports are digitised as necessary. Visit reports older than one year are public material that can be studied at GTK’s Southern Finland archives. In addition to the paper archive, the layman sample office manages a significant rock sample archive. The rock archive contains layman samples from all around Finland at least from the 1960s. As an exception, samples sent from Northern Finland are located at the Northern Finland unit in Rovaniemi. The personal data of the senders of layman samples are not public, pursuant to the Personal Data Act. Other data on the layman samples become public one year after the sending of the sample.
Prosessointihistoria:
Process step:
Näytelähetyksen mukana on saatelomake, jossa lähettäjä kertoo omat yhteystietonsa, tiedot näytteen löytöpaikasta ja arvion siitä, onko kyseessä lohkare vai kallionäyte. Näyte siirretään lähetyspaketista edelleen pahvilaatikkoon saatekirjeen kanssa. Tässä yhteydessä tarkistetaan näytteen säteilyarvot ja mahdollinen fluoresenssi. Näyte tutkitaan makroskooppisesti luupin, kovuuspiikin, viirun värin ja suolahapon avulla. Usein apuna käytetään myös mikroskooppia. Tässä vaiheessa päätetään, mitkä näytteet laitetaan kemialliseen analyysiin ja mitkä näytteet poistetaan. Päätöksen tukena käytetään myös käsikäyttöisen XRF-laitteen suuntaa-antavia alkuainepitoisuuksia. Mielipidettä kysytään tarvittaessa myös malmigeologian asiantuntijoilta. Kaikki tutkimustulokset tallennetaan Järkky-järjestelmään ja jokaisesta näytteestä lähetetään kirjallinen vastaus lähettäjälle. Analysoitavaksi valitut näytteet sahataan kahteen osaan niin, että molemmat puolet edustavat näytettä mahdollisimman hyvin. Toinen puoli näytteestä lähetetään laboratorioon kemialliseen analyysiin ja toinen puoli säilytetään kansannäytetoimistolla analyysitulosten valmistumiseen asti. Analyysitulosten perusteella valitaan näytteet, jotka olisi syytä käydä maastossa tarkastamassa. Heikommat näytteet poistetaan. Kaikista analyysituloksista lähetetään tiedot näytteen lähettäjälle. Mahdollisesta tulevasta maastotarkastuksesta ilmoitetaan analyysituloksen yhteydessä lähettäjälle. Kansannäytetoimisto lähettää sähköpostitse näytteiden maastotarkastajille toimeenpanokehotuksen, joka sisältää näytteen ja lähettäjän tiedot. Maastotarkastaja ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään, joka opastaa tarkastajan löytöpaikalle. Tarkastaja kirjaa havaintonsa maastotietokoneelle Kapalo-tietokantaan ja siirtää havainnon myöhemmin Järkky-järjestelmään. Mielenkiintoisimmat näytteet kuvataan ja arkistoidaan kansannäytetoimiston kiviarkistoon. Parhaiden näytteiden lähettäjät palkitaan vuosittain järjestettävässä palkitsemistilaisuudessa. GTK:n malminetsintähankkeet jatkavat malminetsintätoimia parhaaksi katsomallaan tavalla mielenkiintoisimmissa kohteissa.
/
The sample submission is accompanied with a cover letter containing the sender’s contact details, information on the discovery site and an assessment of whether the sample is a boulder or bedrock sample. The sample is transferred from the shipment package to a cardboard box together with the cover letter. At this point, the sample is checked for radioactivity and possible fluorescence. The sample is examined macroscopically with a loupe, hardness spike, streak colour and hydrochloric acid. A microscope is also often used. At this stage, a decision is made on whether to forward the sample to chemical analysis or discard it. The decision is supported by data on preliminary element concentrations obtained by a handheld XRF device. Experts on ore geology might also be consulted. All examination results are stored in the Järkky system and a written response is mailed to the sender of the sample. Samples selected for further analysis are sawed into two pieces so that both pieces represent the sample as well as possible. One half is sent to a laboratory for chemical analysis and the other half is stored at the layman sample office until the analysis results are complete. Based on the analysis results, it is decided whether the sample gives a reason for a field inspection. Inferior samples are discarded. The analysis results are mailed to the sender of the sample. Along with the analysis results, the sender is also notified of any upcoming field inspection related to the sample. The layman sample office emails to the field inspectors an action notice that contains data about the sample and the sender. The field inspector contacts the sender of the sample who then guides the inspector to the site of discovery. Using his/her field computer, the inspector enters his/her observations into the Kapalo database and later transfers the observations to the Järkky database. The most interesting samples are photographed and archived in the layman sample office’s rock archive. The senders of the best samples are rewarded annually. GTK’s ore prospecting projects will undertake further prospecting at the most interesting sites.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Näytteen vastaanottamisen yhteydessä näytteestä mitataan säteily käsikäyttöisella säteilymittarilla ja tarkistetaan fluoresenssi ultraviolettivalolla. Käsikäyttöisellä XRF-laitteella (Delta) tehdään tarvittaessa alustava alkuaineanalyysi. Kansannäytteistä saatujen XRF-tulosten tallentamista ei toistaiseksi ole nähty tarpeelliseksi. Maastossa tarkastettujen kansannäytteiden paikannukseen on käytetty vuodesta 1998 lähtien käsikäyttöistä GPS-laitetta. Vuosista 2009-2010 lähtien maastossa tarkastetut näytteet on tallennettu maastokannettavalla Kapalo-kantaan. Tallennettu aineisto siirretään Geotietoytimen Järkky-tietojärjestelmään. Tietojen tallennus tapahtuu hyväksyttyjen standardien mukaisten hierarkkisten arvolistojen pohjalta.
/
As the sample is received, its radioactivity is measured using a handheld radiation detector and fluorescence is checked using a UV light. If necessary, a preliminary analysis of elements is carried out by using a handheld XRF analyser (Delta). At present, it is not considered necessary to store the XRF results obtained from layman samples. Since 1998, the locations of layman samples inspected in the field have been determined with a handheld GPS device. Since 2009-2010, samples inspected in the field are stored in the Kapalo database using a field computer. The stored data is transferred to the Järkky system that is part of the Geokernel system. The data is stored using hierarchical value lists that conform to approved standards.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back