meta

Tiivistelmä:
Abstract:
GTK on tehnyt geofysikaalista lentomittauskartoitusta ns. matalalentomittauksena vuosina 1972-2007. Lentokorkeutena on ollut 30-40 metriä ja lentolinjojen väli on ollut pääasiassa 200 metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran sähkömagneettinen kenttä ja luonnon oma gammasäteily. Magneettisissa mittauksissa mitataan maan magneettikentän voimakkuutta (magneettivuon tiheyttä) ja mittaustuloksena saatava suure on kokonais- eli totaalimagneettikentän voimakkuus. Sähkömagneettisilla mittauksilla saadaan tieto maankamaran sähköisiä ominaisuuksia. Mittaussuureina saadaan reaali- ja imaginaarikomponentti. Mittaussuureista on myös laskettu näennäinen ominaisvastus sekä lähteen syvyys. Mittaustaajuuksia on ollut 1, 2 tai 4. Gammasäteilymittauksilla mitataan maankamarasta emittoituvaa gammasäteilyä. Mittauksissa rekisteröidään uraanin (U238), toriumin (Th232) ja kaliumin (K40)) aiheuttamaa gammasäteilyä. Mittauksille on tehty lukuisia menetelmä-, taso- ja muita korjauksia ja lopuksi aineistosta on tuotettu KKJ lehtijaon mukaiset 1:20 000 mittakaavaiset, topografisella pohjakartalla varustetut värilliset sama-arvokartat HP-RTL formaatissa ja ne on muunnettu myöhemmin PDF-formaattiin.
/
GTK performed airborne geophysical surveys as low-altitude surveys in 1972-2007. The flight altitude was 30-40 metres and the flight line interval was usually 200 metres. The measured geophysical quantities were: the Earth’s magnetic field, the electromagnetic field of the Earth’s crust and natural gamma radiation. The magnetic measurements determine the total flux density of the Earth’s magnetic field. The quantity obtained is the total magnetic intensity of the Earth’s magnetic field. Electromagnetic measurements give information about the electric properties of the Earth’s crust. The measured quantities are the in-phase (real) and quadrature (imaginary) components. The measured quantities are used to calculate the apparent resistivity and depth of the source. The number of measurement frequencies has been 1, 2 or 4. Gamma radiation measurements measure the gamma rays emitted from the ground. The measurements register gamma radiation caused by uranium (U238), thorium (Th232) and potassium (K40). Several methodological, levelling and other corrections were performed on the measurement results. Finally, the data was used to generate 1:20 000 HP-RTL colour shade contour maps with a topographic base map following the KKJ map sheet division. The maps have later been converted into PDF format.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Geofysikaaliset matalalentokartat soveltuvat malminetsintään, kallioperäkartoitukseen, maaperätutkimuksiin ja ympäristötutkimuksiin alueellisessa mittakaavassa. Tarkempaa tutkimista varten on olemassa, näidenkin karttojen pohjana oleva, käsitelty linjakohtainen data (XYZ), josta voidaan tehdä tulkintoja.

MAGNEETTISISTA KARTOISTA
Magneettisten ominaisuuksien vaihtelu maankamarassa aiheuttaa mittaustuloksiin paikallisia magneettisia vaihteluita eli anomalioita. Magneettisten mittausten syvyysulottuvuus voi olla satoja metrejä, joskus jopa kilometrejä. Laajemmat tasaiset anomaliavyöhykkeet antavat viitteitä syvältä tulevista magneettisista muodostelmista ja terävät, sivusuunnassa nopeasti vaihtelevat anomaliat viittaavat pinnan lähellä oleviin muodostumiin. Anomalioista voidaan tulkita magnetoituman sijaintia, laajuutta, syvyyttä, asentoa ja voimakkuutta. Tulkinnassa päätellään esiintymän kivilajia, kokoa ja ominaisuuksia. Kivilajien ohella geologisesta rakenteesta kuten ruhjeista ja rikkonaisuusvyöhykkeistä saadaan tietoa. Magneettista menetelmää käytetään laajalti apuna kivilajirajojen määrittämiseen sekä lisäksi malminetsintään ja geoteknisiin tutkimuksiin.

SÄHKÖMAGNEETTISISTA KARTOISTA
Maa- ja kallioperän sähkönjohtavuus vaihtelee suuresti. Kivilajin sähkönjohtavuus riippuu johdemineraaleista ja niiden määrästä ja erityisesti niiden esiintymistavasta. Yhtenäisen johtavan kappaleen sähkönjohtavuus on huomattavasti parempi kuin piroitteisen mineraalin aiheuttama sähkönjohtavuus. Heikosti sähköä johtavilla kivilajeilla voimakas magneettisuus (magneettinen suskeptibiliteetti) aiheuttaa negatiivisen reaalikomponentin. Ilmiötä kutsutaan magnetiittiefektiksi, koska ilmiön aiheuttaja on magnetiitti. Maalajien sähkönjohtavuus on huomattavasti heikompaa ja parhaiten sähköä johtavat savikot. Maaperän vesipitoisuus vaikuttaa myös johtavuuteen siten, että hienot maalajit, jotka sisältävät paljon vettä, johtavat paremmin kuin kuivat ja karkeat hiekat ja sorat. GTK:n elektromagneettisten lentomittausten syvyysulottuvuus on kymmeniä metrejä. Jos maan pinnassa on hyvä johde, syvyysulottuvuus on pienempi, mutta jos johteen yläpinnasta pintaan saakka on huonosti johtavaa ainesta, voi syvältäkin (n. 100m) tulla esiin hyvin johtava esiintymä. Reaalikomponentti kuvaa paremmin hyviä johteita ja imaginaari heikompia johteita, jotka usein liittyvät veteen, kuten suot, järvet ja kosteikot. Jos on käytettävissä useampi taajuus (2- tai 4-taajuusjärjestelmä) matalin taajuus sopii paremmin hyville ja syvemmällä sijaitseville johteille ja korkein taajuus kertoo parhaiten pinnan lähellä olevien huonommin johtavien rakenteiden ominaisuuksista. Malminetsinnän ja geologisen kartoituksen ohella sähköistä menetelmää voidaan hyödyntää ympäristö- ja geoteknisissä tutkimuksissa. Näennäisen ominaisvastuksen arvot ovat suuntaa antavia ja ne eivät useinkaan kerro pinnalla olevan aineksen johtavuudesta, vaan ylipäänsä johteesta, joka voi sijaita syvemmälläkin. Näennäistä ominaisvastusta laskettaessa mallina on käytetty puoliavaruutta, mikä ei useinkaan kuvaa paikallista geologista rakennetta, ja siksi sen tuloksia on käytettävä vain suuntaa antavina ja laajojen alueiden arvioina, ei pistemäisesti. Näennäisen ominaisvastuksen etuna on kuitenkin pidettävä sen riippumattomuutta lentokorkeuden vaihteluista, toisin kuin reaali- ja imaginaarikomponenttien.

GAMMASÄTEILYKARTOISTA
Suurin osa maanpinnalla havaitusta gammasäteilystä tulee noin 10-40 cm:n syvyydeltä ja siten Suomessa jäätiköitymisen vaikutus, paksut irtomaapeitteet ja kosteikot rajoittavat menetelmän soveltuvuutta. Radiometriset menetelmät soveltuvat sekä malminetsintään että geologiseen kartoitukseen. Kivilajien välinen vaihtelu sekä erilaiset geologiset prosessit ovat havaittavissa radiometrisin mittauksin. Malminetsinnässä tärkeimpänä on ollut uraaninetsintä, mutta menetelmä soveltuu myös muiden mineraalien kuten kullanetsintään. Maaperätutkimuksissa menetelmää on sovellettu moreenien luokitukseen ja turvetutkimuksiin. Hienoainespitoisuuden kasvaessa moreenien vesipitoisuus kasvaa ja se aiheuttaa gammasäteilyn vaimenemisen. Vastaavasti turvetutkimuksissa tätä veden aiheuttamaa gammasäteilyn vaimenemista on käytetty apuna soiden luokittelussa ohut- ja paksuturpeisiin soihin. Karttojen anomalioiden värit on määritelty lentoaluekohtaisesti ja siten niiden avulla ei voida suoraan päätellä gammasäteilyn voimakkuutta eri puolilla Suomea, vaan se selviää vertaamalla väriä histogrammijakaumassa numeroarvoihin tai katsomalla sama-arvokäyrien numeroarvoja.

SIVILISAATION VAIKUTUKSET
Kaikki kartoissa näkyvät anomaliat eivät välttämättä johdu pelkästään luonnon maa- tai kallioperän ominaisuuksista, vaan siellä näkyy usein myös sähkölinjojen, rautateiden, rakennusten ja muiden ihmisen aikaansaamien kohteiden vaikutusta. Tätä esiintyy erityisesti sähkömagneettisissa kartoissa.
/
Airborne geophysical low-altitude maps are suitable for ore exploration, bedrock surveys, soil surveys and environmental surveys on a regional scale. The original line-specific XYZ -data is more suitable for detailed studies andr interpretation

MAGNETIC MAPS
Variations in the magnetic properties of the ground cause local magnetic anomalies to the measurement results. Magnetic measurements can reach depths of hundreds of metres, sometimes even kilometres. Extensive, flat anomalies indicate that the magnetic formations lie deep underground. Sharp anomalies with great lateral variation suggest that the formations are close to the surface. The anomalies can be interpreted to determine the location, extent, depth, position and strength of the magnetization. In interpretation, the relationships between an ore deposit and rock types, size and properties are determined. In addition the measurements give information about the geological structures, such as fracture zones. The magnetic method is widely used for determining rock boundaries, and also in ore exploration and geotechnical surveys.

ELECTROMAGNETIC MAPS
The electrical conductivity of the ground and bedrock varies greatly. The conductivity of rocks depends on the conductor minerals, their quantity and especially their means of occurrence. The conductivity of a homogenous conductive plate is much higher than that of fragmented minerals. In low conductive rocks, magnetism (magnetic susceptibility) causes a negative real component. This phenomenon is called the magnetite effect, since it is caused by the precence of magnetite. The conductivity of soils is much weaker, with the highest conductivity is found in clay-bearing soils. The soil moisture content also affects conductivity in such a way that fine-grained soils containing a lot of water are more conductive than dry and coarse sands and gravels. The depth penetration of GTK’s airborne electromagnetic measurements is dozens of metres. If there is a good conductor on the surface, the depth penetration is less. However, if the topside of a conductor is covered by poorly conducting material all the way to the surface, even deep deposits (approximately 100 metres) might be revealed. The real component is a better indicator of good conductors, while the imaginary component indicates weaker conductors that are often associated with water, such as bogs, lakes and wetlands. In multifrequency systems (2 or 4 frequencies), the lowest frequency is best suited for good conductors and deep conductors, while the highest frequency gives information on weaker conducting structures near the surface. In addition to ore exploration and geological surveys, the electric method can be used in environmental and geotechnical surveys. The values of apparent resistivity are only indicative, since they often do not describe the conductivity of surface matter, but simply a conductor that might also lie deeper. The apparent resistivity has been calculated using a half-space model, which often does not describe the local geological structure. Therefore, the results should be considered as indicative only, and applicable to large areas, not points. Nevertheless, a benefit of the apparent resistivity is that, unlike the real and imaginary components, it is not affected by variations of flight altitude.

GAMMA RADIATION MAPS
The majority of gamma radiation detected on the ground surface emanates from a depth of 10-40 cm, which is why the effects of glaciation, thick layers of soil and wetlands limit the usability of the method. Radiometric methods are suitable for both ore exploration and geological mapping. Variations between rocks and various geological processes can be detected by radiometric measurements. In ore exploration, the top priority has been uranium exploration, but the method is also suitable for exploring other minerals, such as gold. In soil surveys, the method has been applied in till classifications and peat research. As the concentration of fine-grained matter increases, the water content of till also increase, which attenuates the gamma radiation. Thus, this attenuation of gamma radiation by water has been used in peat research to classify bogs as thin- and thick-peated bogs. The colours of anomalies on the maps have been determined by flight area, and thus the colours cannot be directly used to infer the strength of gamma radiation in various locations in Finland. Instead, the strength of gamma radiation can be determined by comparing the colour to the numeric values in the histogram or by looking at the numeric values of contours.

EFFECTS OF CIVILISATION
Not all anomalies displayed on the maps are caused by the properties of soil or bedrock, since the effect of power lines, railways, buildings and other human artefacts can often be seen. This is particularly apparent in electromagnetic maps.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu lähinnä alueelliseen tutkimukseen.
/
The data is suitable mostly for regional research.
Teema avainsana:
Theme keyword:
geofysiikka, aerogeofysiikka / geophysics, aerogeophysics
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa




Aineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-05-07
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Geofysikaaliset matalalentokartat 1:20 000/Aerogeophysical low altitude maps 1:20 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2007-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2007-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Aerogeofysikaaliset matalalentokartat 1:20 000
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2007-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, magneettiset menetelmät, sähkömagneettiset menetelmät, radiometriset menetelmät, matalalentokartat, näennäinen ominaisvastus, lentomittaukset, magneettiset kartat, aerosähkömagneettiset kartat, gammasäteilykartat/geophysics, geophysical methods, magnetic methods, electromagnetic methods, low-altitude surveys, radioactivity methods, apparent resistivity, airborne methods, magnetic survey maps, aero-electromagnetic survey maps, gamma radiation maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
1972-2007
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka, aerogeofysiikka / geophysics, aerogeophysics
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
GTK on tehnyt geofysikaalista lentomittauskartoitusta ns. matalalentomittauksena vuosina 1972-2007. Lentokorkeutena on ollut 30-40 metriä ja lentolinjojen väli on ollut pääasiassa 200 metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran sähkömagneettinen kenttä ja luonnon oma gammasäteily. Magneettisissa mittauksissa mitataan maan magneettikentän voimakkuutta (magneettivuon tiheyttä) ja mittaustuloksena saatava suure on kokonais- eli totaalimagneettikentän voimakkuus. Sähkömagneettisilla mittauksilla saadaan tieto maankamaran sähköisiä ominaisuuksia. Mittaussuureina saadaan reaali- ja imaginaarikomponentti. Mittaussuureista on myös laskettu näennäinen ominaisvastus sekä lähteen syvyys. Mittaustaajuuksia on ollut 1, 2 tai 4. Gammasäteilymittauksilla mitataan maankamarasta emittoituvaa gammasäteilyä. Mittauksissa rekisteröidään uraanin (U238), toriumin (Th232) ja kaliumin (K40)) aiheuttamaa gammasäteilyä. Mittauksille on tehty lukuisia menetelmä-, taso- ja muita korjauksia ja lopuksi aineistosta on tuotettu KKJ lehtijaon mukaiset 1:20 000 mittakaavaiset, topografisella pohjakartalla varustetut värilliset sama-arvokartat HP-RTL formaatissa ja ne on muunnettu myöhemmin PDF-formaattiin.
/
GTK performed airborne geophysical surveys as low-altitude surveys in 1972-2007. The flight altitude was 30-40 metres and the flight line interval was usually 200 metres. The measured geophysical quantities were: the Earth’s magnetic field, the electromagnetic field of the Earth’s crust and natural gamma radiation. The magnetic measurements determine the total flux density of the Earth’s magnetic field. The quantity obtained is the total magnetic intensity of the Earth’s magnetic field. Electromagnetic measurements give information about the electric properties of the Earth’s crust. The measured quantities are the in-phase (real) and quadrature (imaginary) components. The measured quantities are used to calculate the apparent resistivity and depth of the source. The number of measurement frequencies has been 1, 2 or 4. Gamma radiation measurements measure the gamma rays emitted from the ground. The measurements register gamma radiation caused by uranium (U238), thorium (Th232) and potassium (K40). Several methodological, levelling and other corrections were performed on the measurement results. Finally, the data was used to generate 1:20 000 HP-RTL colour shade contour maps with a topographic base map following the KKJ map sheet division. The maps have later been converted into PDF format.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Geofysikaaliset matalalentokartat soveltuvat malminetsintään, kallioperäkartoitukseen, maaperätutkimuksiin ja ympäristötutkimuksiin alueellisessa mittakaavassa. Tarkempaa tutkimista varten on olemassa, näidenkin karttojen pohjana oleva, käsitelty linjakohtainen data (XYZ), josta voidaan tehdä tulkintoja.

MAGNEETTISISTA KARTOISTA
Magneettisten ominaisuuksien vaihtelu maankamarassa aiheuttaa mittaustuloksiin paikallisia magneettisia vaihteluita eli anomalioita. Magneettisten mittausten syvyysulottuvuus voi olla satoja metrejä, joskus jopa kilometrejä. Laajemmat tasaiset anomaliavyöhykkeet antavat viitteitä syvältä tulevista magneettisista muodostelmista ja terävät, sivusuunnassa nopeasti vaihtelevat anomaliat viittaavat pinnan lähellä oleviin muodostumiin. Anomalioista voidaan tulkita magnetoituman sijaintia, laajuutta, syvyyttä, asentoa ja voimakkuutta. Tulkinnassa päätellään esiintymän kivilajia, kokoa ja ominaisuuksia. Kivilajien ohella geologisesta rakenteesta kuten ruhjeista ja rikkonaisuusvyöhykkeistä saadaan tietoa. Magneettista menetelmää käytetään laajalti apuna kivilajirajojen määrittämiseen sekä lisäksi malminetsintään ja geoteknisiin tutkimuksiin.

SÄHKÖMAGNEETTISISTA KARTOISTA
Maa- ja kallioperän sähkönjohtavuus vaihtelee suuresti. Kivilajin sähkönjohtavuus riippuu johdemineraaleista ja niiden määrästä ja erityisesti niiden esiintymistavasta. Yhtenäisen johtavan kappaleen sähkönjohtavuus on huomattavasti parempi kuin piroitteisen mineraalin aiheuttama sähkönjohtavuus. Heikosti sähköä johtavilla kivilajeilla voimakas magneettisuus (magneettinen suskeptibiliteetti) aiheuttaa negatiivisen reaalikomponentin. Ilmiötä kutsutaan magnetiittiefektiksi, koska ilmiön aiheuttaja on magnetiitti. Maalajien sähkönjohtavuus on huomattavasti heikompaa ja parhaiten sähköä johtavat savikot. Maaperän vesipitoisuus vaikuttaa myös johtavuuteen siten, että hienot maalajit, jotka sisältävät paljon vettä, johtavat paremmin kuin kuivat ja karkeat hiekat ja sorat. GTK:n elektromagneettisten lentomittausten syvyysulottuvuus on kymmeniä metrejä. Jos maan pinnassa on hyvä johde, syvyysulottuvuus on pienempi, mutta jos johteen yläpinnasta pintaan saakka on huonosti johtavaa ainesta, voi syvältäkin (n. 100m) tulla esiin hyvin johtava esiintymä. Reaalikomponentti kuvaa paremmin hyviä johteita ja imaginaari heikompia johteita, jotka usein liittyvät veteen, kuten suot, järvet ja kosteikot. Jos on käytettävissä useampi taajuus (2- tai 4-taajuusjärjestelmä) matalin taajuus sopii paremmin hyville ja syvemmällä sijaitseville johteille ja korkein taajuus kertoo parhaiten pinnan lähellä olevien huonommin johtavien rakenteiden ominaisuuksista. Malminetsinnän ja geologisen kartoituksen ohella sähköistä menetelmää voidaan hyödyntää ympäristö- ja geoteknisissä tutkimuksissa. Näennäisen ominaisvastuksen arvot ovat suuntaa antavia ja ne eivät useinkaan kerro pinnalla olevan aineksen johtavuudesta, vaan ylipäänsä johteesta, joka voi sijaita syvemmälläkin. Näennäistä ominaisvastusta laskettaessa mallina on käytetty puoliavaruutta, mikä ei useinkaan kuvaa paikallista geologista rakennetta, ja siksi sen tuloksia on käytettävä vain suuntaa antavina ja laajojen alueiden arvioina, ei pistemäisesti. Näennäisen ominaisvastuksen etuna on kuitenkin pidettävä sen riippumattomuutta lentokorkeuden vaihteluista, toisin kuin reaali- ja imaginaarikomponenttien.

GAMMASÄTEILYKARTOISTA
Suurin osa maanpinnalla havaitusta gammasäteilystä tulee noin 10-40 cm:n syvyydeltä ja siten Suomessa jäätiköitymisen vaikutus, paksut irtomaapeitteet ja kosteikot rajoittavat menetelmän soveltuvuutta. Radiometriset menetelmät soveltuvat sekä malminetsintään että geologiseen kartoitukseen. Kivilajien välinen vaihtelu sekä erilaiset geologiset prosessit ovat havaittavissa radiometrisin mittauksin. Malminetsinnässä tärkeimpänä on ollut uraaninetsintä, mutta menetelmä soveltuu myös muiden mineraalien kuten kullanetsintään. Maaperätutkimuksissa menetelmää on sovellettu moreenien luokitukseen ja turvetutkimuksiin. Hienoainespitoisuuden kasvaessa moreenien vesipitoisuus kasvaa ja se aiheuttaa gammasäteilyn vaimenemisen. Vastaavasti turvetutkimuksissa tätä veden aiheuttamaa gammasäteilyn vaimenemista on käytetty apuna soiden luokittelussa ohut- ja paksuturpeisiin soihin. Karttojen anomalioiden värit on määritelty lentoaluekohtaisesti ja siten niiden avulla ei voida suoraan päätellä gammasäteilyn voimakkuutta eri puolilla Suomea, vaan se selviää vertaamalla väriä histogrammijakaumassa numeroarvoihin tai katsomalla sama-arvokäyrien numeroarvoja.

SIVILISAATION VAIKUTUKSET
Kaikki kartoissa näkyvät anomaliat eivät välttämättä johdu pelkästään luonnon maa- tai kallioperän ominaisuuksista, vaan siellä näkyy usein myös sähkölinjojen, rautateiden, rakennusten ja muiden ihmisen aikaansaamien kohteiden vaikutusta. Tätä esiintyy erityisesti sähkömagneettisissa kartoissa. / Airborne geophysical low-altitude maps are suitable for ore exploration, bedrock surveys, soil surveys and environmental surveys on a regional scale. The original line-specific XYZ -data is more suitable for detailed studies andr interpretation

MAGNETIC MAPS
Variations in the magnetic properties of the ground cause local magnetic anomalies to the measurement results. Magnetic measurements can reach depths of hundreds of metres, sometimes even kilometres. Extensive, flat anomalies indicate that the magnetic formations lie deep underground. Sharp anomalies with great lateral variation suggest that the formations are close to the surface. The anomalies can be interpreted to determine the location, extent, depth, position and strength of the magnetization. In interpretation, the relationships between an ore deposit and rock types, size and properties are determined. In addition the measurements give information about the geological structures, such as fracture zones. The magnetic method is widely used for determining rock boundaries, and also in ore exploration and geotechnical surveys.

ELECTROMAGNETIC MAPS
The electrical conductivity of the ground and bedrock varies greatly. The conductivity of rocks depends on the conductor minerals, their quantity and especially their means of occurrence. The conductivity of a homogenous conductive plate is much higher than that of fragmented minerals. In low conductive rocks, magnetism (magnetic susceptibility) causes a negative real component. This phenomenon is called the magnetite effect, since it is caused by the precence of magnetite. The conductivity of soils is much weaker, with the highest conductivity is found in clay-bearing soils. The soil moisture content also affects conductivity in such a way that fine-grained soils containing a lot of water are more conductive than dry and coarse sands and gravels. The depth penetration of GTK’s airborne electromagnetic measurements is dozens of metres. If there is a good conductor on the surface, the depth penetration is less. However, if the topside of a conductor is covered by poorly conducting material all the way to the surface, even deep deposits (approximately 100 metres) might be revealed. The real component is a better indicator of good conductors, while the imaginary component indicates weaker conductors that are often associated with water, such as bogs, lakes and wetlands. In multifrequency systems (2 or 4 frequencies), the lowest frequency is best suited for good conductors and deep conductors, while the highest frequency gives information on weaker conducting structures near the surface. In addition to ore exploration and geological surveys, the electric method can be used in environmental and geotechnical surveys. The values of apparent resistivity are only indicative, since they often do not describe the conductivity of surface matter, but simply a conductor that might also lie deeper. The apparent resistivity has been calculated using a half-space model, which often does not describe the local geological structure. Therefore, the results should be considered as indicative only, and applicable to large areas, not points. Nevertheless, a benefit of the apparent resistivity is that, unlike the real and imaginary components, it is not affected by variations of flight altitude.

GAMMA RADIATION MAPS
The majority of gamma radiation detected on the ground surface emanates from a depth of 10-40 cm, which is why the effects of glaciation, thick layers of soil and wetlands limit the usability of the method. Radiometric methods are suitable for both ore exploration and geological mapping. Variations between rocks and various geological processes can be detected by radiometric measurements. In ore exploration, the top priority has been uranium exploration, but the method is also suitable for exploring other minerals, such as gold. In soil surveys, the method has been applied in till classifications and peat research. As the concentration of fine-grained matter increases, the water content of till also increase, which attenuates the gamma radiation. Thus, this attenuation of gamma radiation by water has been used in peat research to classify bogs as thin- and thick-peated bogs. The colours of anomalies on the maps have been determined by flight area, and thus the colours cannot be directly used to infer the strength of gamma radiation in various locations in Finland. Instead, the strength of gamma radiation can be determined by comparing the colour to the numeric values in the histogram or by looking at the numeric values of contours.

EFFECTS OF CIVILISATION
Not all anomalies displayed on the maps are caused by the properties of soil or bedrock, since the effect of power lines, railways, buildings and other human artefacts can often be seen. This is particularly apparent in electromagnetic maps.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Kar-Air. Malmilento. Suomen ilmailuopisto. Utin Lento. Malmilento.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_039.pdf
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/q17_9_95_1.pdf

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu lähinnä alueelliseen tutkimukseen.
/
The data is suitable mostly for regional research.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
1972
Lopetus pvm:
End date:
2007
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
PDF, Ei georeferoitu / ungeoreferenced
Topologian taso:
Topology level:
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
3697

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Vuosikymmenten varrella aineistoa on mitattu eri lentokoneilla ja erilaisilla mittausjärjestelmillä ja siten aineisto ei ole täysin yhtenäistä ja sen laatu on eri vuosina eritasoista. Aineisto on kuitenkin kerätty ja tallennettu systemaattisesti sekä yhtenäistetty mahdollisuuksien mukaan. Paikannustarkkuus on myös vuosien varrella vaihdellut. Vuosien 1972-1975 paikannus perustuu pelkästään kiintopistesidontoihin, jolloin tarkkuus kiintopisteiden kohdalla on luokkaa 50-100m, pisteiden välillä epätarkempaa. Vuonna 1976 käyttöön saatiin Doppler-navigointilaite, jolloin myös kiintopisteiden välillä pystyttiin pitämään tarkkuus suunnilleen samana kuin kiintopisteiden kohdalla. Vuonna 1993 siirryttiin differentiaaliseen GPS–järjestelmään, ja tällöin tarkkuudessa päästiin metrin kertaluokkaan.
/
Over the decades, the data has been collected using different aircrafts and different measurement systems, which is why the data is not completely uniform and its quality varies from year to year. However, the data has been collected and stored systematically, and consolidated wherever possible. The accuracy of positioning has also varied over the years. Between 1972-1975, positioning was exlusively based on fixed points, which results in an accuracy of 50-100 m at the fixed points, and even more inaccurate between the fixed points. In 1976, Doppler navigation equipment was acquired, which made it possible to maintain the accuracy between the fixed points at around the same level as at the fixed points. A differential GPS system was adopted in 1993, which enabled the positioning to be determined within an accuracy of one metre.
Prosessointihistoria:
Process step:
Mitatuille alkuperäisille mittaustuloksille on tehty mittausvuonna perustarkistukset ja loogiset korjaukset. Sen jälkeen dataan on yhdistetty koordinaattitieto. Mittaustulokset lentokoneesta käsin vaativat useita menetelmäkorjauksia, jotta muuttuvat häiriötekijät saadaan eliminoitua mahdollisimman tarkasti. Lentokone itsessään on magnetoitunut kappale ja se aiheuttaa korjaamattomana lentokoneen asennosta ja lentosuunnasta riippuvan virheen. Automaattisella kompensoinnilla korjataan koneen alati muuttuvasta asennosta aiheutuvaa virhettä. Kompensointia ei ole ollut alun perin käytössä, vaan se tuli mukaan vasta 90-luvun puolessa välissä. Etukäteen määritellyillä suuntakorjausarvoilla puolestaan saadaan lentosuunnasta aiheutuva virhe minimoitua. Maan magneettikenttä muuttuu hitaasti vuosien mittaan ja se vaatii korjausta mittaustuloksista, jotta useamman vuosikymmenen kuluessa mitatut arvot voidaan yhdistää tarkasti samaan tasoon. Lisäksi mittaustapahtumassa ja rekisteröinnissä syntyvä viive sekä koneen hydraulipumpun aiheuttamat valeanomaliat on korjattu aineistosta pois. Lopuksi aineistoa on tasokorjattu eri menetelmin eri aikoina. Sähkömagneettiset mittaustulokset vaativat myös useita menetelmäkorjauksia, jotta aineistoa voidaan käyttää ja verrata muuhun vastaavaan aineistoon. Nollatasokorjaus on vaativin ja tärkein. Sitä on aikojen kuluessa tehty sekä automaattisesti että manuaalisesti. Sähkömagneettista järjestelmää on kalibroitu meren päällä vuodesta 1987 alkaen. Tulokset eivät aina ole homogeenisiä yhden lentoalueenkaan sisällä, vaan kohinatasot saattavat vaihdella linjalta toiselle. Lentokone itsessään aiheuttaa vakiotaustasäteilyn ja avaruudesta saapuva kosminen säteily vaihtelevan suuruisen taustasäteilyn. Lentokorkeuden, lämpötilan ja ilmanpaineen vaihtelut vaativat omat korjauksensa samoin kuin sironta ja radon. Kalibrointikertoimien avulla lentokoneesta mitatut tulokset on muunnettu vastaamaan maan pinnalla mitattuja arvoja. Vaatimukset vuosien mittaan ovat kasvaneet, mahdollisuudet korjata aineistoa ovat parantuneet sekä mittalaitteet ovat kehittyneet. Siksi aineisto ei laadultaan ole samanlaista kauttaaltaan. Aineiston laatua parannetaan lähivuosina korjaamalla aineisto uudelleen. Vanhemman aineiston osalta laadussa ei useinkaan tulla pääsemään uudempien tasolle, mutta paljon voidaan tehdä. Alueelliset mittausaineistot on interpoloitu rasterikuvaksi 50 m x 50 m pisteverkkoon. Interpolointimenetelmänä on käytetty 'Minimum curvature' -algoritmia. Data on jaettu edelleen 1:20 000 KKJ-karttalehtijaon mukaan pienemmiksi tiedostoiksi ja niistä on tehty värillisiä sama-arvokarttoja.
/
The original measurement results were subjected to basic verifications and logical corrections at the time of measurement. After this, coordinate information has been added to the data. Airborne magnetic measurements require method corrections in order to eliminate variable sources of errors as accurately as possible. An aircraft is itself a magnetised object, and if this is not accounted for, it results in an error that is dependent on the attitude and flight direction of the aircraft. Automatic compensation is used to correct the error caused by the constantly changing attitude of the aircraft. Compensation was not used until the mid-1990s. The error caused by flight direction is minimised by applying predetermined heading correction values. The Earth’s magnetic field changes slowly over the years. This must be corrected in the measurement results in order to combine the values measured over several decades precisely to the same level. In addition, false anomalies caused by the delay in measurement events and registration, and the hydraulic pump in the aircraft have been eliminated by corrections. Finally, a level correction has been applied to the data using various methods at different times. Electromagnetic measurement results also require several method corrections in order to use and compare the data to other such data. The zero-level correction is the most important and challenging of all corrections. It has been performed both automatically and manually over the years. The electromagnetic system has been calibrated above the sea since 1987. The results are not always homogenous even within a single flight zone, as noise levels might vary between flight lines. The gamma radiation measurement results were corrected for background radiation to eliminate cosmic radiation and the constant background radiation emitted by the aircraft. In addition variations in altitude, temperature and air pressure require corrections, and so do scattering and radon. Calibration factors are used to convert the results measured by aircraft to correspond to values measured on the ground surface. Over the years, the requirements have increased, the possibilities to correct the data have improved and measurement devices have developed. Therefore, the quality of the data is not uniform. The quality of the data will be improved in the near future by running re-corrections to it. In many cases, the quality of older data will not reach the level of newer data, but significant improvements can nevertheless be made. The regional measurement data is interpolated as a raster image in a 50 m x 50 m point matrix. The interpolation method used the Minimum curvature algorithm. The data has been divided further into smaller files corresponding to 1:20 000 KKJ map sheets, and converted into colour shaded contour maps.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Kotimaan lentokartoitusmittaukset on tehty DC3 (1972-1979), Twin Otter (1980-2007) ja Cessna Caravan (2000-2006) lentokoneista käsin. Lentokoneiden operaattoreina ja omistajina ovat toimineet: Kar-Air, Malmilento, Suomen Ilmailuopisto ja Utin Lento. Magneettiset ja säteilymittaukset on tehty kaupallisilla instrumenteilla, sähköiset Geologian tutkimuskeskuksessa rakennetuilla mittalaitteilla. Ohjelmistot ovat alkuaan olleet kokonaan GTK:ssa tehtyjä ja vasta 90-luvun puolessa välissä siirryttiin käyttämään joiltakin osin kaupallisesti saatavissa olevia ohjelmistoja lähinnä interpoloinnissa ja visualisoinnissa (Geosoft Oasis Montaj, ErMapper ja Interpid). 90-luvun puoleen väliin saakka käytettiin Espoon yksikön keskustietokonetta ja mikroaikakauden alkaessa siirryttiin käyttämään henkilökohtaisia PC:tä ja edelleen kannettavia PC:tä kentällä.
/
The airborne surveys were carried out using a DC3 (1972-1979), a Twin Otter (1980-2007) and a Cessna Caravan (2000-2006). The flight operators used were Kar-Air, Malmilento/Finnair, The Finnish Aviation Academy and Utin Lento. The magnetic and radiation measurement were conducted using commercial instruments; electric measurements were conducted with instruments built at GTK. Initially, the processing software was created entirely at GTK. From the mid-1990s onwards, commercial software (Geosoft Oasis Montaj, ErMapper and Interpid) was used for certain purposes, mostly for interpolation and visualization. Up to the mid-1990s, processing took place in the mainframe computer of the Espoo unit, but as PCs became more common, the processing was transferred to PCs and portable PCs in the field.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa




Jakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back