meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Maa-ainestutkimukset kohdistuvat hiekkaan, soraan ja vähäiseltä osin moreeniin. Merkittävimmät hiekka- ja soravarat sijaitsevat jäätikköjokimuodostumissa: harjuissa, deltoissa, sandureissa ja lajittuneissa reunamuodostumissa sekä joki- ja rantakerrostumissa. Paikoin myös kumpumoreenialueisiin liittyy lajittuneita osia. Maa-ainesarvioinnissa esiintymällä tarkoitetaan hiekka- tai soramuodostumaa. Esiintymästä kartoitetaan pääsääntöisesti vain pohjavedenpinnan yläpuolella olevat osat. Mikäli luotaus ja/tai kairaustietoja on riittävästi voidaan arvioida myös pohjavedenpinnan alapuoliset hiekka- ja soravarat. Geologian tutkimuskeskuksen Suomen kattava sora- ja hiekkavarojen arviointi aloitettiin 1970-luvulla. Arviointi tehtiin pääasiassa perustuen karttatulkintaan sekä maa-ainesleikkauksiin ja muihin maastohavaintoihin. Suomen tiettömillä alueilla kartoitus tehtiin pääasiassa ilmakuvatulkintana ja maastohavainnointia tehtiin paikoin helikopterilla. Pohjois-Suomen topografikarttojen kattamilla alueilla tehtiin yleisselvitys. 1990-luvulta alkaen arviointeja on tarkennettu mm. alueellisten pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeiden (POSKI) yhteydessä. Muodostumakohtaiset sora- ja hiekkavaratiedot tallennetaan maa-ainestietokantaan. Esiintymän minimipinta-ala on 2 ha ja pohjavedenpinnan yläpuolella olevan kerroksen minimipaksuus on 1,5 metriä. Muodostuman ainesmäärä on siis vähintään 30 000 m3. Sorateiden kunnossapitoon soveltuvan murskauskelpoisen moreenin inventointia tehtiin 1980-luvulla. Hankkeet perustuivat GTK:n ja paikallisten tie- ja vesirakennuspiirien yhteistyösopimuksiin. Maa-ainestietokannassa on esitetty eräitä moreenirajauksia, mutta niistä ei ole laatu eikä määräarvioita. Maa-ainesten kartoituksen, inventoinnin ja varantotietojen ylläpito tukee seuraavia tavoitteita: 1) maa-aineshuollon varmistaminen, 2) maa-ainesvarantojen kestävän kehityksen mukainen käyttö, 3) ympäristöarvojen huomioiminen, 4) ympäristöhaittojen minimoiminen ja 5) maankäytön suunnittelun tehostaminen. Maa-aines -tuote koostuu pohjavedenpinnan yläpuolisesta muodostuma- ja lajitetasosta: (maa_aines_pv_ylapuoli ja maa_aines_lajite_pv_ylapuoli). Maa_aines_pv_ylapuoli on aluetaso, joka sisältää tiedot muodostumatyypistä, muodostuman pohjatasosta ja ainesmäärästä pohjavedenpinnan yläpuolella. Yksinkertaisimmillaan ainesmäärä lasketaan pohjaveden pinnan tasoon, jolloin pohjatasoksi merkitään pohjavesi. Mikäli muodostuman alueella esim. kallionpinta kohoaa paikoin pohjaveden pinnan yläpuolelle, ainesmäärä lasketaan siinä kohtaa kallionpinnan tasoon ja toiseksi pohjatasoksi merkitään kallio. Jos pohjavedenpinta on koko muodostuman alueella alempana kuin muu pohjataso (esim. moreeni ja kallio), ei pohjatasoksi tällöin merkitä pohjavettä ja ainesmäärä lasketaan moreenin ja kallion pintaan. Maa_aines_lajite_pv_ylapuoli on aluetaso, joka sisältää maa-aineslajitetiedot pohjavedenpinnan yläpuolella. Maa-aineskartoituksen aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos lokakuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen. / Aggregate investigations concentrate on sand, gravel and, for the lesser part, on till. The most significant sand and gravel deposits are found in glacifluvial river formations: eskers, deltas, sandurs and sorted terminal moraines, and river and shore sediments. Some parts of hummocky moraine areas are also sorted. In the context of soil assessment, a ‘deposit’ means a sand or gravel formation. The surveyed parts of a deposit are usually those above the water table. If there is enough survey/drilling data, the sand and gravel resources under the water table can also be assessed. GTK started a nationwide assessment of gravel and sand resources in Finland in the 1970s. The assessment was based mostly on the interpretation of maps, cuts to soil and other observations in the field. In areas inaccessible by road, the survey was based on interpretations of aerial photographs; in places, field observations were made by helicopter. In Northern Finland, a general survey was made for areas covered by topographic maps. Since the 1990s, the assessments have been made more detailed in projects associated with the POSKI project that seeks to combine regional groundwater protection and the availability of crushed rock aggregate. The formation-specific information on gravel and sand resources are stored into the soil database. The minimum surface area for a deposit is 2 hectares, and the minimum height above the water table is 1.5 metres. Thus, the volume is at least 30 000 m3. The reserves of crushable till suitable for the maintenance of gravel roads were inventoried in the 1980s. The projects were based on co-operation agreements between GTK and local road and waterway construction organisations. The soil database contains certain moraine delineations, but without quality or quantity assessments. The surveying, inventorying and maintenance of information on soil reserves supports the following goals: 1) ensuring the availability of soils, 2) sustainable use of soil reserves, 3) taking environmental values into account, 4) minimising the environmental impact and 5) improving the planning of land use. The soil product consists of separate planes for the formation above groundwater table and the fraction (maa_aines_pv_ylapuoli and maa_aines_lajite_pv_ylapuoli). Maa_aines_pv_ylapuoli is a regional plane that contains information on the formation type, the bottom level of the formation and the volume above the groundwater table. At its simplest, the volume calculated down to the level of water table, in which case the ground water is marked as the bottom level. If, for example, the surface of the bedrock rises above the water table, the volume at that location is calculated down to the bedrock surface, and the bedrock is marked as the second bottom level. If the water table under the formation is lower than another bottom level (such as till and bedrock), the water table is not marked as the bottom level, and the quantity is calculated down to the surface of the till and rock. Maa_aines_lajite_pv_ylapuoli is a regional plane that contains data about the soil fraction above the water table. A coordinate system conversion was performed for the soil survey material in October 2013. The conversion for the common map coordinate system to the ETRS-TM35FIN coordinate system was performed using an affine transformation of triangles.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Maa-aines antaa tietoja hiekka- ja soraesiintymien sijainnista ja ainesmääristä ja niiden riittävyydestä yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Aineiston käyttömittakaava on 1:20 000-1:50 000. / The soil data contains information on the location and volume of sand and gravel deposits and their ability to meet the needs of municipal engineering. The scale of the data is 1:20 000-1:50 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Maa-aineskartoituksen tietojen tarkkuus ei riitä ilman lisätutkimuksia tilakohtaisen maa-aineksen ottamisluvan vaatimaan suunnitteluun. Aineiston ottoalueiden ja ainesmäärien tiedot ovat paikoin vanhentuneita viivästyneiden päivitysten vuoksi. / Without additional investigations, the accuracy of the soil survey is insufficient for the creation of a plan required by a farm-specific permit to collect soils. Due to delays in updates, the data on the collection areas and volume information is outdated in places.
Teema avainsana:
Theme keyword:
hiekka, sora, pohjavesi, hiekanotto, soranotto, harju, reunamuodostumat, deltat, dyynit, sandurit / sand, gravel, ground water, sand extraction, gravel extraction, esker, ice-marginal features, deltas, dunes, sandurs
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-09-27
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
maa_aines.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Maa-aines-tuote/Aggregate sand and gravel -product
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
2018-09-28
Luonti:
Creation:
1972-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
1972-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
1972-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
maa-aines, tietokanta / soil material, data bases
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
hiekka, sora, pohjavesi, hiekanotto, soranotto, harju, reunamuodostumat, deltat, dyynit, sandurit / sand, gravel, ground water, sand extraction, gravel extraction, esker, ice-marginal features, deltas, dunes, sandurs
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Maa-ainestutkimukset kohdistuvat hiekkaan, soraan ja vähäiseltä osin moreeniin. Merkittävimmät hiekka- ja soravarat sijaitsevat jäätikköjokimuodostumissa: harjuissa, deltoissa, sandureissa ja lajittuneissa reunamuodostumissa sekä joki- ja rantakerrostumissa. Paikoin myös kumpumoreenialueisiin liittyy lajittuneita osia. Maa-ainesarvioinnissa esiintymällä tarkoitetaan hiekka- tai soramuodostumaa. Esiintymästä kartoitetaan pääsääntöisesti vain pohjavedenpinnan yläpuolella olevat osat. Mikäli luotaus ja/tai kairaustietoja on riittävästi voidaan arvioida myös pohjavedenpinnan alapuoliset hiekka- ja soravarat. Geologian tutkimuskeskuksen Suomen kattava sora- ja hiekkavarojen arviointi aloitettiin 1970-luvulla. Arviointi tehtiin pääasiassa perustuen karttatulkintaan sekä maa-ainesleikkauksiin ja muihin maastohavaintoihin. Suomen tiettömillä alueilla kartoitus tehtiin pääasiassa ilmakuvatulkintana ja maastohavainnointia tehtiin paikoin helikopterilla. Pohjois-Suomen topografikarttojen kattamilla alueilla tehtiin yleisselvitys. 1990-luvulta alkaen arviointeja on tarkennettu mm. alueellisten pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeiden (POSKI) yhteydessä. Muodostumakohtaiset sora- ja hiekkavaratiedot tallennetaan maa-ainestietokantaan. Esiintymän minimipinta-ala on 2 ha ja pohjavedenpinnan yläpuolella olevan kerroksen minimipaksuus on 1,5 metriä. Muodostuman ainesmäärä on siis vähintään 30 000 m3. Sorateiden kunnossapitoon soveltuvan murskauskelpoisen moreenin inventointia tehtiin 1980-luvulla. Hankkeet perustuivat GTK:n ja paikallisten tie- ja vesirakennuspiirien yhteistyösopimuksiin. Maa-ainestietokannassa on esitetty eräitä moreenirajauksia, mutta niistä ei ole laatu eikä määräarvioita. Maa-ainesten kartoituksen, inventoinnin ja varantotietojen ylläpito tukee seuraavia tavoitteita: 1) maa-aineshuollon varmistaminen, 2) maa-ainesvarantojen kestävän kehityksen mukainen käyttö, 3) ympäristöarvojen huomioiminen, 4) ympäristöhaittojen minimoiminen ja 5) maankäytön suunnittelun tehostaminen. Maa-aines -tuote koostuu pohjavedenpinnan yläpuolisesta muodostuma- ja lajitetasosta: (maa_aines_pv_ylapuoli ja maa_aines_lajite_pv_ylapuoli). Maa_aines_pv_ylapuoli on aluetaso, joka sisältää tiedot muodostumatyypistä, muodostuman pohjatasosta ja ainesmäärästä pohjavedenpinnan yläpuolella. Yksinkertaisimmillaan ainesmäärä lasketaan pohjaveden pinnan tasoon, jolloin pohjatasoksi merkitään pohjavesi. Mikäli muodostuman alueella esim. kallionpinta kohoaa paikoin pohjaveden pinnan yläpuolelle, ainesmäärä lasketaan siinä kohtaa kallionpinnan tasoon ja toiseksi pohjatasoksi merkitään kallio. Jos pohjavedenpinta on koko muodostuman alueella alempana kuin muu pohjataso (esim. moreeni ja kallio), ei pohjatasoksi tällöin merkitä pohjavettä ja ainesmäärä lasketaan moreenin ja kallion pintaan. Maa_aines_lajite_pv_ylapuoli on aluetaso, joka sisältää maa-aineslajitetiedot pohjavedenpinnan yläpuolella. Maa-aineskartoituksen aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos lokakuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen. / Aggregate investigations concentrate on sand, gravel and, for the lesser part, on till. The most significant sand and gravel deposits are found in glacifluvial river formations: eskers, deltas, sandurs and sorted terminal moraines, and river and shore sediments. Some parts of hummocky moraine areas are also sorted. In the context of soil assessment, a ‘deposit’ means a sand or gravel formation. The surveyed parts of a deposit are usually those above the water table. If there is enough survey/drilling data, the sand and gravel resources under the water table can also be assessed. GTK started a nationwide assessment of gravel and sand resources in Finland in the 1970s. The assessment was based mostly on the interpretation of maps, cuts to soil and other observations in the field. In areas inaccessible by road, the survey was based on interpretations of aerial photographs; in places, field observations were made by helicopter. In Northern Finland, a general survey was made for areas covered by topographic maps. Since the 1990s, the assessments have been made more detailed in projects associated with the POSKI project that seeks to combine regional groundwater protection and the availability of crushed rock aggregate. The formation-specific information on gravel and sand resources are stored into the soil database. The minimum surface area for a deposit is 2 hectares, and the minimum height above the water table is 1.5 metres. Thus, the volume is at least 30 000 m3. The reserves of crushable till suitable for the maintenance of gravel roads were inventoried in the 1980s. The projects were based on co-operation agreements between GTK and local road and waterway construction organisations. The soil database contains certain moraine delineations, but without quality or quantity assessments. The surveying, inventorying and maintenance of information on soil reserves supports the following goals: 1) ensuring the availability of soils, 2) sustainable use of soil reserves, 3) taking environmental values into account, 4) minimising the environmental impact and 5) improving the planning of land use. The soil product consists of separate planes for the formation above groundwater table and the fraction (maa_aines_pv_ylapuoli and maa_aines_lajite_pv_ylapuoli). Maa_aines_pv_ylapuoli is a regional plane that contains information on the formation type, the bottom level of the formation and the volume above the groundwater table. At its simplest, the volume calculated down to the level of water table, in which case the ground water is marked as the bottom level. If, for example, the surface of the bedrock rises above the water table, the volume at that location is calculated down to the bedrock surface, and the bedrock is marked as the second bottom level. If the water table under the formation is lower than another bottom level (such as till and bedrock), the water table is not marked as the bottom level, and the quantity is calculated down to the surface of the till and rock. Maa_aines_lajite_pv_ylapuoli is a regional plane that contains data about the soil fraction above the water table. A coordinate system conversion was performed for the soil survey material in October 2013. The conversion for the common map coordinate system to the ETRS-TM35FIN coordinate system was performed using an affine transformation of triangles.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Maa-aines antaa tietoja hiekka- ja soraesiintymien sijainnista ja ainesmääristä ja niiden riittävyydestä yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Aineiston käyttömittakaava on 1:20 000-1:50 000. / The soil data contains information on the location and volume of sand and gravel deposits and their ability to meet the needs of municipal engineering. The scale of the data is 1:20 000-1:50 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Suomen ympäristökeskus. Tiehallinto. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/sora_ja_hiekka_arvioinnin_tyo_opas.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
vuosittain/annually
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Maa-aineskartoituksen tietojen tarkkuus ei riitä ilman lisätutkimuksia tilakohtaisen maa-aineksen ottamisluvan vaatimaan suunnitteluun. Aineiston ottoalueiden ja ainesmäärien tiedot ovat paikoin vanhentuneita viivästyneiden päivitysten vuoksi. / Without additional investigations, the accuracy of the soil survey is insufficient for the creation of a plan required by a farm-specific permit to collect soils. Due to delays in updates, the data on the collection areas and volume information is outdated in places.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
22397

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Maa-aineskartoituksen tausta-aineistona on käytetty kartoitus- ja arviointiajankohdan uusimpia saatavilla olleita Maanmittauslaitoksen peruskarttoja, topografisia karttoja ja mustavalko tai vääräväri-ilmakuvia sekä Geologian tutkimuskeskuksen 1:100 000 ja 1:400 000 maaperäkarttoja. Aineiston päivityksessä on käytetty tausta-aineistona 1:20 000 ja 1:50 000 maaperäkarttoja. GPS-paikannusta alettiin käyttää vuodesta 1998 lähtien. Lisäksi lähtöaineistona ovat olleet maaperäkairaus- ja monttutiedot, geofysikaaliset mittaukset 1970-luvulta (painovoima, ja maatutka- ja seismiset luotaukset) lähtien ja laserkeila-aineisto 2010-luvulta alkaen. / The background material for the soil survey were the latest available base maps produced by the National Land Survey of Finland, topographical maps, black-and-white and false colour aerial photographs and GTK’s soil maps in scales 1:100 000 and 1:400 000. Updates to the material have used soil maps in scales 1:20 000 and 1:50 000. GPS location has been used since 1998. Other source materials used were soil drilling and pit data, geophysical measurements conducted since the 1970s (gravity measurements, ground radar and seismic surveys), and laser scanning data from the 2010s.
Prosessointihistoria:
Process step:
Maa-ainestietojen keruuprosessi koostuu valmistelevista töistä, maastokartoituksesta ja aineiston viimeistelytöistä. Valmistelevat työt käsittävät tausta-aineistona tarvittavien karttojen, ilmakuvien ja aikaisempien tutkimusten keräämisen ja valmistelun, ennakkohavaintojen tekemisen maastossa sekä ennakkotulkinnan. Maastokartoituksella tarkistetaan ennakkotulkinnalla saatuja rajauksia sekä tehdään havaintoja aineksen laadusta olemassa olevien leikkausten ja pintalohkareisuuden perusteella. Mikäli muodostumassa ei ole leikkauksia tai niitä ei ole muodostuman laajuuteen nähden riittävästi aineslaadun ja -määrän selvittämiseksi, tehdään suunnitelma koekuoppatutkimuksia, kairauksia tai geofysikaalisia menetelmiä (maatutkaluotaus, seisminen luotaus) varten. Aineksen laatu arvioidaan visuaalisesti mikäli käytettävissä ei ole muita menetelmiä tai aiempia tutkimustuloksia. Eri raekokoluokista koostuvat kerrostumat havainnoidaan ja muodostumasta erotetaan murskauskelpoista ja soravaltaista ainesta sisältävät alueet hiekkavaltaisista alueista. Maa-ainesten ottoa haittaavat ja rajoittavat tekijät huomioidaan. Maastossa tiedot tallennetaan havaintolomakkeelle tai maastotallentimelle. Aineiston viimeistelytyöt käsittävät massalaskennat, laatuarviot ja muodostuma- sekä lajiterajausten tarkistamisen. Tiedot tallennetaan Geologian tutkimuskeskuksen Geotietojärjestelmän maa-ainestietokantaan (MP.Sand_and_gravel_FDS). / The collection of data on soils consists of preliminary work, field surveys and finalisation steps. The preliminary work consists the collection of maps, aerial photographs and previous studies used as the background material, making preliminary observations in the field and creating preliminary interpretations. Field surveys are used to verify the limits defined in the preliminary interpretation and to observe the quality of the material based on existing cuts and surface boulders. If the formation contains no cuts, or there are not enough cuts to determine the quality and quantity of material, a plan is created for test pit studies, drillings or geophysical methods (ground radar surveys, seismic surveys). The quality of the material is assessed visually, if other methods or previous investigation results are not available. Observations are made on strata consisting of different grain sizes, and any crushable or gravel-dominated regions in the formation are separated from sand-dominated areas. Any factors impairing and limiting the collection of soils are recorded. In the field, the observations are recorded on an observation form or field recorder. The data is finalised by creating volume calculations, quality assessment and the verification of the borders of the formation and fractions. The data is stored in the soil aggregate database (MP.Sand_and_gravel_FDS) in GTK’s geological information system.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
1970-luvulta 1990-luvun lopulle muodostuma- ja lajiterajausten paikannuksessa on käytetty kompassia, perus- ja topografikarttoja sekä ilmakuvia. 1998 alkaen on paikannuksessa käytetty GPS-laitetta. Painetuille kartoille piirretyt muodostuma- ja lajitepolygonit siirrettiin käsin läpinäkyville muoveille, josta ne digitoitiin Fingis-ohjelmalla. Aineisto siirrettiin Oracle-tietokantaan 1990-luvulla. / From the 1970s to late 1990s, the formation and fraction borders were located using a compass, base maps, topographic maps and aerial photographs. Since 1998, locations have been determined with a GPS device. Formation and fraction polygons drawn on printed maps were transferred by hand on transparent films, which were then digitised using Fingis software. The data was migrated to an Oracle database in the 1990s.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back