meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Maapeitepaksuudella tarkoitetaan kallioperää peittävän irtomaapeitteen paksuutta. Maapeitepaksuus 1:1 000 000 -aineistossa olemassa oleva maapeitepaksuustieto esitetään luokiteltuna aluemaisena tietona. Aineisto on luokiteltu viiteen luokkaan <1m, <10m, <30m, <50m ja >50m.
/
The superficial deposits thickness map represents the loose Quaternary deposits thickness over the bedrock. The superficial deposits thickness data in 1:1 000 000 scale presents the existing data on soil thickness as categorised regional data. The data is divided into five categories <1m, <10m, <30m, <50m and >50m.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Maapeitepaksuustiedon lähtökohtana on ollut tarve Suomen geoenergiapotentiaalin määrittämiseksi, jossa maapeitteiden paksuustieto on keskeinen lähtötieto. Maapeitepaksuustieto palvelee laajasti myös mm. yhdyskuntarakentamisen suunnittelua sekä tukee muuta geologista tutkimusta (mm. maa- ja kallioperäkartoitusta sekä malmitutkimuksia). Maapeitepaksuusaineisto on kuitenkin luonteeltaan pieneen mittakaavaan yleistettyä ja keskiarvoistettua tietoa, eikä sitä ole tarkoitettu kohteelliseen tarkasteluun. Aineisto perustuu havaintoihin kallionpinnan tasosta, jonka korkeusvaihtelun tiedetään Suomen oloissa olevan huomattavan suurta pienen alueen sisälläkin. Aineiston pääkäyttötarkoitus on ohjata tarkemman mittakaavan tutkimuksia ja selvityksiä.
/
The superficial deposits thickness map helps to assess the geoenergy potential of Finland, where it is a key piece of information. Information on superficial deposits cover helps greatly in the planning of municipal engineering, and supports other geological research (such as soil and bedrock surveys and ore exploration). However, the data on the superficial deposits thickness map is generalised and averaged to a small scale, and it is not intended for investigating specific sites. The data is based on observations on the bedrock surface, the elevation of which is known to vary greatly even within small areas in Finland. The main purpose of the material is to serve as guidance for more detailed surveys and investigations.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on tarkoitettu antamaan yleiskuva Suomen maaperän paksuuden alueellisesta vaihtelusta. Sitä ei ole tarkoitettu kohteelliseen tarkasteluun.
/
The data is intended to provide a general overview on the regional variation of soil thickness in Finland. It is not intended for target-specific examinations.
Teema avainsana:
Theme keyword:
maaperä, maapeite, paksuus, kallioperä, maalämpö / soils, overburden, thickness, bedrock, ground heat
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Tiff
JPEG


Aineiston formaatti:
Data format:
1.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2009-06-15
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Maapeitepaksuus 1:1 000 000 -tuote/Superficial deposits thickness 1:1 000 000 -product
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2015-03-16
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-10-12
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.1
Version päiväys:
Version date:
2018-10-02
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat, maaperägeologia / geologic maps, surficial geology
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
kvartääri / quaternary
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
maaperä, maapeite, paksuus, kallioperä, maalämpö / soils, overburden, thickness, bedrock, ground heat
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Maapeitepaksuudella tarkoitetaan kallioperää peittävän irtomaapeitteen paksuutta. Maapeitepaksuus 1:1 000 000 -aineistossa olemassa oleva maapeitepaksuustieto esitetään luokiteltuna aluemaisena tietona. Aineisto on luokiteltu viiteen luokkaan <1m, <10m, <30m, <50m ja >50m.
/
The superficial deposits thickness map represents the loose Quaternary deposits thickness over the bedrock. The superficial deposits thickness data in 1:1 000 000 scale presents the existing data on soil thickness as categorised regional data. The data is divided into five categories <1m, <10m, <30m, <50m and >50m.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Maapeitepaksuustiedon lähtökohtana on ollut tarve Suomen geoenergiapotentiaalin määrittämiseksi, jossa maapeitteiden paksuustieto on keskeinen lähtötieto. Maapeitepaksuustieto palvelee laajasti myös mm. yhdyskuntarakentamisen suunnittelua sekä tukee muuta geologista tutkimusta (mm. maa- ja kallioperäkartoitusta sekä malmitutkimuksia). Maapeitepaksuusaineisto on kuitenkin luonteeltaan pieneen mittakaavaan yleistettyä ja keskiarvoistettua tietoa, eikä sitä ole tarkoitettu kohteelliseen tarkasteluun. Aineisto perustuu havaintoihin kallionpinnan tasosta, jonka korkeusvaihtelun tiedetään Suomen oloissa olevan huomattavan suurta pienen alueen sisälläkin. Aineiston pääkäyttötarkoitus on ohjata tarkemman mittakaavan tutkimuksia ja selvityksiä.
/
The superficial deposits thickness map helps to assess the geoenergy potential of Finland, where it is a key piece of information. Information on superficial deposits cover helps greatly in the planning of municipal engineering, and supports other geological research (such as soil and bedrock surveys and ore exploration). However, the data on the superficial deposits thickness map is generalised and averaged to a small scale, and it is not intended for investigating specific sites. The data is based on observations on the bedrock surface, the elevation of which is known to vary greatly even within small areas in Finland. The main purpose of the material is to serve as guidance for more detailed surveys and investigations.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://www.geologinenseura.fi/winter_meeting/abstracts_newnum_pdf/S11_1_227.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on tarkoitettu antamaan yleiskuva Suomen maaperän paksuuden alueellisesta vaihtelusta. Sitä ei ole tarkoitettu kohteelliseen tarkasteluun.
/
The data is intended to provide a general overview on the regional variation of soil thickness in Finland. It is not intended for target-specific examinations.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Maapeitepaksuustieto pohjautuu Maaperä 1: 200 000 aineiston tulkintaan. Tulkintaa on tarkennettu geologisissa, geofysikaalisissa ja geoteknisissä tutkimuksissa saaduilla pistemäisillä tai viivamaisilla tiedoilla kallionpinnan tasosta. Käytetyt lähtöaineistot: Interpolointiin käytetyt GTK:n sisäisen palvelun aineistot: Turvekartoitus-tutkimuspisteet, turvekartoitus-syvyystutkimuspisteet, kallioperäkairaus (OKU), kallioperäkairaus (LOPPI), painovoimatulkintapisteet, kallionpinta (GTY), maaperätutkimuksen pintatietoja-profiilipisteet, seismiset luotaukset-linjan keskipiste, seismiset luotaukset-luotaustekstit (linjan päät), soveltuvin osin pohjatutkimusrekisteri sekä Rototec Oy:ltä saatu maalämpökaivojen kallionpinnan syvyystietopistetiedot. Maaperä 1:200 000 "kalliopaljastuma ja kalliomaa" -kuviot on tulkittu luokkaan 0-1m. Maaperä 1:1 000 000 kuviot on geologi tulkinnut alueellisten erityispiirteiden mukaan eri syvyysluokkiin. Versiossa 1.1 tulkittujen maaperä 1:1 000 000 arvot on siirretty maaperä 1:200 000 kuvioihin. "Vesistö"-kuviorajat näkyvät kartalla vesistöinä.
/
The superficial deposits thickness map is based on interpretation of Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygon) data. The interpretation has been made more detailed by point-like or line-like data on the bedrock surface obtained by geological, geophysical and geotechnical studies. Source materials used: GTK’s internal service data used for the interpolation: Peat survey-investigation points, peat survey-depth investigation points, bedrock drilling (OKU), bedrock drilling (LOPPI), gravity interpretation points, bedrock surface (GTY), surface data from soil surveys-profile points, seismic surveys-centre of line, seismic surveys-survey texts (line ends) and ground investigation register, where applicable. Rototec Oy has provided additional soil depth points derived from geoenergy well drillings. Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygon) “bedrock outcrop and rocky soil” patterns are interpreted down to 0-1m. Superficial deposits of Finland 1:1000 000 patterns have been interpreted by a geologist and divided into depth categories based on regional characteristics. In the version 1.1 the depth categories have been attached to the patterns of Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygon). The “water body” pattern borders are displayed as water bodies on the map.
Prosessointihistoria:
Process step:
Maapeitepaksuus-aineisto on tuotettu näitä tietoja keskiarvoistamalla spatiaalisten prosessien avulla. Pistetiedoista on tuotettu 500 metrin rasteri, jossa rasterin arvona on siinä olevien pisteiden maksimiarvo. Tämä taso on piirtojärjestyksessä ylin taso. Toisena tasona on maaperä 1:200 000 kuviot, jotka geologi on tulkinnut alueellisten erityispiirteiden mukaan eri syvyysluokkiin. Kalliopaljastumakuviot on luokiteltuna luokkaan 0-1 m."Vesistö"-kuviorajat näkyvät kartalla vesistöinä. Lopullinen rasteri on yhdistelmä näistä kahdesta tasosta siten, että kustakin rasterin pisteestä näkyy vain tarkin taso. Lopputuloksena on rasterikuva, jossa viisi eri syvyysluokkaa on kuvattu eri värein. Rasterin lopullinen resoluutio on 250 m.
/
The superficial deposits thickness map has been generated by generalising this data with spatial processes. A 500-metre raster has been created from the point-like data, and the value of the raster equals the maximum value of points therein. This is the top plane in the order of drawing. The second plane is superficial deposits 1:200 000 patterns that have been interpreted by a geologist and divided into depth categories based on regional characteristics. The bedrock outcrop patterns are categorised in the class 0-1 m and the “water body” pattern borders are displayed as water bodies on the map. The final raster is a combination of these three planes in such a way that only the most accurate plane is shown for each raster point. The final product is a raster image that displays five different depth classes with different colours. The resolution of the final raster is 250 m.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
ArcGIS 10.1-ArcGIS 10.4.1
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Tiff
JPEG


Jakeluformaatin versio:
Version:
1.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back