meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Vuonna 1946 aloitettiin 1:100 000 -mittakaavaisten maaperäkarttojen ja niihin liittyvien selitysten valmistus, koska saatavilla oli uudempia karttapohjia ja ilmeni tarvetta ryhtyä tekemään varsinkin Etelä-Suomesta 1:400 000 -mittakaavaista yksityiskohtaisempaa maaperän muodostumia ja maalajeja esittävää karttaa maankäytön suunnittelun ja maaperätutkimuksen tarpeisiin. Painettuina on 77 karttaa, pääasiassa Etelä-Suomesta. Maaperä 1:100 000 esittää yleistäen maaperää osin geologisina muodostumina (moreeniselänteet ja -kummut, harjut ja muut lajittuneet jäätikköjokimuodostumat), tuuli- joki- ja rantakerrostumina sekä maalajialueina noin yhden metrin syvyydessä (moreenia, soraa ja hiekkaa, hietaa ja hiesua tai silttiä, savea, turvetta, liejua ja täytemaata). Lisäksi on kuvattu kalliopaljastumat ja kalliomaa-alueet, joiden pinnalla on alle metrin paksuinen maapeite. Minimikuviokoko kartoituksessa oli 1 ha lukuun ottamatta saaria. Merkitsevissä maaperämuodostumissa kuvattiin tätäkin pienempiä maalajialueita. Lisäksi maalajien laaja-alaisia peittäviä pintakerroksia on kuvattu päällemerkinnöillä. Louhikot ja lohkareet, kivikot sekä lentohiekat (dyynit) kuvattiin myös päällemerkintöinä. Peittävien maalajien paksuus oli 0,5-0,9 m, lukuun ottamatta turvekerrostumia, joissa se oli 0,3-0,5 m. Kartoitettavan kuvion koko oli pintakerroksilla vähintään 4 ha. Karttakuvioiden rajat kuvaavat vaihtumisvyöhykettä lajitteen rakeisuusominaisuuksien tai geologisesti luokiteltujen ja rajattujen muodostumakuvioiden välillä. Kartoituksen havainnoinnin ja kuvioiden paikkatarkkuus oli aina sidoksissa maastotyössä käytettävän aineiston tarkkuuteen. Edellä kuvattu on viimeisin 1:100 000 maaperäkartoituksen ohjeistus. Ohjeistus kehittyi kartoituksen edetessä. Vuonna 2014 tuli tarve muuttaa vektorimuotoon 1:100 000 maaperäkarttalehtiä Etelä-Suomen alueelta. Näiden karttalehtien kartoitussyvyys on ollut 1 metri ja kartoitus on tehty 1960, -70 ja -80-luvulla.Vektoroidut karttalehdet täydentävät 1:20 000 maaperäkartoitukseen jääneitä kartoittamattomia alueita. Vektoroidut karttalehdet on oikoluettu verrattuna painettuun 1:100 000 karttalehteen ja mahdollisesti 1:20 000 maaperäkartoituksen aineistoon, jos sellaista alueelta on tehty. Maaperä 1:100 000 -aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos 2015. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
The preparation of superficial deposits maps at a scale of 1:100 000 and of accompanying explanatory texts commenced in 1946 because updated map bases had become available and there was a clear need, in order to meet the requirements of land-use planning and Quaternary research, to start producing maps that covered Quaternary formations and superficial deposit types in more detail than 1:400 000 maps. This need was greatest in Southern Finland. Seventy-seven maps mainly covering Southern Finland have been printed. Superficial deposits 1:100 000 presents, as a generalisation, superficial deposits as geological formations (moraine ridges and hummocks, eskers and other sorted glaciofluvial formations), as wind (aeolian), fluvial and beach deposits as well as superficial deposit type areas at a depth of about one metre (till, gravel and sand, silt and fine silt, clay, peat, mud and land fill). Additionally, rock exposures and areas of rocky ground covered by an overburden less than one metre thick are shown. In mapping, the minimum polygon size was one hectare, excluding islands. Smaller areas of superficial deposits occurring in important Quaternary formations were also described. Further, relatively thin but extensive overlaying deposits have been indicated by overprinting symbols. Block fields and boulders, stone fields and blown sands (dunes) were also shown as overprinting symbols. The thickness of the superficial deposits (overburden) was 0.5-0.9 m excluding peat layers. With these included it was 0.3-0.5 m. The size of the polygon mapped on the surface layers was at least four hectares. The boundaries of the deposit polygons represent transitional zones between defined deposits differentiated by their geological classification and grain size properties. In fieldwork, accuracy in positioning (locating) mapped observations and polygons was always a function of the correctness of the data in use. The above is the latest guidance for 1:100 000 superficial deposits mapping. The guidance developed as mapping progressed. There raised the need to digitize superficial map sheets 1:100 000 over Southern Finland in vector format in 2014. Mapping depth of the mapsheets was one metre and fieldwork was done at 1960, -70 and -80's. Digitized 1:100 000 mapsheets completes the unmapped areas of superficial deposits 1:20 000 mapsheets. In the proofreading stage the vector data was compared to the printed maps and the superficial mapping 1:20 000 data, if it had been possible. Coordinate reference system of the dataset was transformed in 2015. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Maaperä 1:100 000 soveltuu laajojen alueiden yleismittakaavaiseen havainnointiin kuten maankäytönsuunnitteluun, maankamaran raaka-ainevarojen kartoitukseen ja inventointiin, pohjavesialueiden selvittelyyn, maa- ja metsätalouteen, geologisiin tarkasteluihin ja opetukseen. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:50 000-1:250 000.
/
Superficial deposits 1:100 000 is suitable for making observations at a general scale over wide areas such as in land use planning, in the mapping and inventory of the natural resources, in the investigation of groundwater areas, in agriculture and forestry, in geological assessments and in education. The scale of use of the map data is 1:50 000-1:250 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan tarkkaa paikkaan sidottua maaperätietoa. Maalajikuviotaso on yleistys tai tulkinta maastosta. Aineiston käyttömittakaava on 1:50 000-1:250 000.
/
The data set is not suitable for uses in which accurately positioned superficial deposits data is required. The deposit polygon layer is a generalisation or interpretation of the terrain. The scale of use of the data set is 1:50 000-1:250 000.
Teema avainsana:
Theme keyword:
maaperä, aluegeologia, sedimentit, kallioperä, louhikot, moreeni, moreenimuodostumat, kumpumoreenit, reunamoreenit, drumliinit, glasifluviaaliset muodostumat, harjut, deltat, reunamuodostumat, sora, hiekka, siltti, hienorakeinen sedimentti, savi, lieju, turve, dyynit/soils, areal geology, sediments, bedrock, boulder fields, till, moraines, hummocky moraines, end moraines, drumlins, glaciofluvial features, eskers, deltas, ice-marginal features,
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-02-20
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Maaperä 1:100 000/Superficial deposits 1:100 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2015-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2015-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2015-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat, maaperäkartat/geologic maps, surficial geology maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
kvartääri/Quaternary
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
maaperä, aluegeologia, sedimentit, kallioperä, louhikot, moreeni, moreenimuodostumat, kumpumoreenit, reunamoreenit, drumliinit, glasifluviaaliset muodostumat, harjut, deltat, reunamuodostumat, sora, hiekka, siltti, hienorakeinen sedimentti, savi, lieju, turve, dyynit/soils, areal geology, sediments, bedrock, boulder fields, till, moraines, hummocky moraines, end moraines, drumlins, glaciofluvial features, eskers, deltas, ice-marginal features,
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Vuonna 1946 aloitettiin 1:100 000 -mittakaavaisten maaperäkarttojen ja niihin liittyvien selitysten valmistus, koska saatavilla oli uudempia karttapohjia ja ilmeni tarvetta ryhtyä tekemään varsinkin Etelä-Suomesta 1:400 000 -mittakaavaista yksityiskohtaisempaa maaperän muodostumia ja maalajeja esittävää karttaa maankäytön suunnittelun ja maaperätutkimuksen tarpeisiin. Painettuina on 77 karttaa, pääasiassa Etelä-Suomesta. Maaperä 1:100 000 esittää yleistäen maaperää osin geologisina muodostumina (moreeniselänteet ja -kummut, harjut ja muut lajittuneet jäätikköjokimuodostumat), tuuli- joki- ja rantakerrostumina sekä maalajialueina noin yhden metrin syvyydessä (moreenia, soraa ja hiekkaa, hietaa ja hiesua tai silttiä, savea, turvetta, liejua ja täytemaata). Lisäksi on kuvattu kalliopaljastumat ja kalliomaa-alueet, joiden pinnalla on alle metrin paksuinen maapeite. Minimikuviokoko kartoituksessa oli 1 ha lukuun ottamatta saaria. Merkitsevissä maaperämuodostumissa kuvattiin tätäkin pienempiä maalajialueita. Lisäksi maalajien laaja-alaisia peittäviä pintakerroksia on kuvattu päällemerkinnöillä. Louhikot ja lohkareet, kivikot sekä lentohiekat (dyynit) kuvattiin myös päällemerkintöinä. Peittävien maalajien paksuus oli 0,5-0,9 m, lukuun ottamatta turvekerrostumia, joissa se oli 0,3-0,5 m. Kartoitettavan kuvion koko oli pintakerroksilla vähintään 4 ha. Karttakuvioiden rajat kuvaavat vaihtumisvyöhykettä lajitteen rakeisuusominaisuuksien tai geologisesti luokiteltujen ja rajattujen muodostumakuvioiden välillä. Kartoituksen havainnoinnin ja kuvioiden paikkatarkkuus oli aina sidoksissa maastotyössä käytettävän aineiston tarkkuuteen. Edellä kuvattu on viimeisin 1:100 000 maaperäkartoituksen ohjeistus. Ohjeistus kehittyi kartoituksen edetessä. Vuonna 2014 tuli tarve muuttaa vektorimuotoon 1:100 000 maaperäkarttalehtiä Etelä-Suomen alueelta. Näiden karttalehtien kartoitussyvyys on ollut 1 metri ja kartoitus on tehty 1960, -70 ja -80-luvulla.Vektoroidut karttalehdet täydentävät 1:20 000 maaperäkartoitukseen jääneitä kartoittamattomia alueita. Vektoroidut karttalehdet on oikoluettu verrattuna painettuun 1:100 000 karttalehteen ja mahdollisesti 1:20 000 maaperäkartoituksen aineistoon, jos sellaista alueelta on tehty. Maaperä 1:100 000 -aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos 2015. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
The preparation of superficial deposits maps at a scale of 1:100 000 and of accompanying explanatory texts commenced in 1946 because updated map bases had become available and there was a clear need, in order to meet the requirements of land-use planning and Quaternary research, to start producing maps that covered Quaternary formations and superficial deposit types in more detail than 1:400 000 maps. This need was greatest in Southern Finland. Seventy-seven maps mainly covering Southern Finland have been printed. Superficial deposits 1:100 000 presents, as a generalisation, superficial deposits as geological formations (moraine ridges and hummocks, eskers and other sorted glaciofluvial formations), as wind (aeolian), fluvial and beach deposits as well as superficial deposit type areas at a depth of about one metre (till, gravel and sand, silt and fine silt, clay, peat, mud and land fill). Additionally, rock exposures and areas of rocky ground covered by an overburden less than one metre thick are shown. In mapping, the minimum polygon size was one hectare, excluding islands. Smaller areas of superficial deposits occurring in important Quaternary formations were also described. Further, relatively thin but extensive overlaying deposits have been indicated by overprinting symbols. Block fields and boulders, stone fields and blown sands (dunes) were also shown as overprinting symbols. The thickness of the superficial deposits (overburden) was 0.5-0.9 m excluding peat layers. With these included it was 0.3-0.5 m. The size of the polygon mapped on the surface layers was at least four hectares. The boundaries of the deposit polygons represent transitional zones between defined deposits differentiated by their geological classification and grain size properties. In fieldwork, accuracy in positioning (locating) mapped observations and polygons was always a function of the correctness of the data in use. The above is the latest guidance for 1:100 000 superficial deposits mapping. The guidance developed as mapping progressed. There raised the need to digitize superficial map sheets 1:100 000 over Southern Finland in vector format in 2014. Mapping depth of the mapsheets was one metre and fieldwork was done at 1960, -70 and -80's. Digitized 1:100 000 mapsheets completes the unmapped areas of superficial deposits 1:20 000 mapsheets. In the proofreading stage the vector data was compared to the printed maps and the superficial mapping 1:20 000 data, if it had been possible. Coordinate reference system of the dataset was transformed in 2015. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Maaperä 1:100 000 soveltuu laajojen alueiden yleismittakaavaiseen havainnointiin kuten maankäytönsuunnitteluun, maankamaran raaka-ainevarojen kartoitukseen ja inventointiin, pohjavesialueiden selvittelyyn, maa- ja metsätalouteen, geologisiin tarkasteluihin ja opetukseen. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:50 000-1:250 000.
/
Superficial deposits 1:100 000 is suitable for making observations at a general scale over wide areas such as in land use planning, in the mapping and inventory of the natural resources, in the investigation of groundwater areas, in agriculture and forestry, in geological assessments and in education. The scale of use of the map data is 1:50 000-1:250 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Maanmittauslaitos. Metsäntutkimuslaitos. Topografikunta.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/p13_7_2_015.pdf
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/p13_7_2_005.pdf
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/opas/op_004.pdf
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/p13_7_2_016.pdf
Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan tarkkaa paikkaan sidottua maaperätietoa. Maalajikuviotaso on yleistys tai tulkinta maastosta. Aineiston käyttömittakaava on 1:50 000-1:250 000.
/
The data set is not suitable for uses in which accurately positioned superficial deposits data is required. The deposit polygon layer is a generalisation or interpretation of the terrain. The scale of use of the data set is 1:50 000-1:250 000.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
170527.417500
Itä:
East:
622199.920200
Pohjoinen:
North:
7067039.759500
Etelä:
South:
6621037.260300
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
2015-01-01
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
143025

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Maaperäkartoituksen pohjakarttoina on ensisijaisesti käytetty kartoitusajankohdan mukaisia saatavilla olleita Maanmittaushallituksen ja Topografikunnan 1:20 000 perus- ja topografisia karttoja. Näiden puuttuessa tai lisäksi on käytetty ilmakuvakarttoja, pitäjänkarttoja ja joskus ilmakuvia. Merikarttoja on käytetty tausta-aineistona rannikkoalueilla ja pohjoisessa lisäksi padotusaluekarttoja, tiekarttoja sekä maanjakokarttoja. Tausta-aineistona on käytetty 1:200 000 mittakaavaisia yhdistettyjä kallio- ja maaperäkarttoja, 1:400 000 mittakaavaisia maalajikarttoja tai maataloudellisia/agrogeologisia 1:20 000/1:50 000 karttoja ja saatavilla olevia kallioperäkarttoja sekä eri tahojen kairaustietoja.
/
Topographic maps available at the time of fieldwork from the National Land Survey (NLS) and the Topographic Service of the Finnish Defence Forces (TopK) were used as base maps for the superficial mapping. Aerial photography maps, civil parish maps and, at times, aerial photographs were used if these were not available or in addition. Nautical charts have been used as background material in coastal areas and also, in the north, maps of dam areas, road maps and land division maps. Background data have included combined maps at a scale of 1:200 000 of bedrock and superficial deposits, soil maps at a scale of 1:1 400 000 or agricultural/agrogeological maps at a scale of 1:20 000/1:50 000; and, available bedrock maps and drill hole data from different parties.
Prosessointihistoria:
Process step:
Maaperäkartoitusprosessi 1:100 000 (1946-1979, 1980-1993) koostui ennakkotöistä, maastotöistä ja aineiston viimeistelytöistä. Ennakkotyöt käsittivät tausta-aineistona tarvittavien karttojen, ilmakuvien ja aikaisempien tutkimusten keräämisen ja valmistelun, sekä joskus ennakkotulkinnan 1:20 000 peruskartoille ja ilmakuvakartoille tai joissain yksittäistapauksissa 1:31 000 ilmakuville. Pohjakarttoina käytettiin myös peruskartan suurennoksia 1:10 000. Kartoitusmittakaava maastossa oli 1:20 000 tai 1:10 000 riippuen pohja-aineistosta. Pohjois-Suomessa kartoitusmenetelmään kuului myös aina ennakkoon tehty maaperägeologinen stereoilmakuvatulkinta pinnakkaiskopioille useimmiten mittakaavassa 1:31 000. Vuoden 1980 jälkeen maaperän peruskartoitukseen 1:20 000 kuului ennakkohavaintojen tekeminen maastossa ja kartoitusprosessi perustui ennen maastotöitä ennakkohavaintoja hyväksikäyttäen tehtyyn stereoilmakuvatulkintaan. Stereoilmakuva-aineistoa ja tulkintaa käytettiin myös maastossa. Ilmakuva-aineistona käytettiin Maanmittauslaitoksen peruskarttaprosessin ilmakuvia (kolmikuvia). Maastotöissä maalajit määritettiin aistihavaintojen perusteella. Näytteenotossa käytettiin apuna pistokairaa ja lapiota. Maalajirajat ja muut maaperähavainnot merkittiin 1:20 000 peruskartoille, havaintolomakkeille, muisti- tai päiväkirjaan ja vuoden 1980 jälkeen 1:10 000 stereoilmakuvien päälle asemoiduille peruskarttakalvoille. Maalajikuviot piirrettiin maastohavaintojen ja peruskarttatulkinnan, myöhemmin myös stereoilmakuvatulkinnan perusteella. Havaintojen paikannus tapahtui pääasiassa kartan, mahdollisesti käytettävissä olevan ilmakuvan avulla ja myöhemmin myös ilmakuvan ja stereomallin avulla. Paikannustarkkuus vaihteli maaston ja pohja-aineiston tarkkuuden mukaan, mutta työprosessin kehittymisen vuoksi oli selvästi parempi vuoden 1980 jälkeen. Maastokartoitusta täydennettiin tarpeen mukaan maanäytteillä, joista tehtiin rakeisuusanalyysejä, kairauksilla sekä seismisillä luotauksilla. Maaperän peruskartoituksen yhteydessä määritettiin myös orgaanisen aineksen pitoisuuksia ja maatutkaluotaukset yleistyivät. Viimeistelytyöt käsittivät maalajikuvioiden ja muiden maaperätietojen tarkastuksen ja puhtaaksi piirron 1:10 000 tai 1:20 000 mittakaavaan. Maaperä 1:100 000-aineisto on koottu yleistämällä (1:10 000) 1:20 000 mittakaavaisista kenttäkartoista. Kahdestatoista kenttäkartasta on laadittu värillinen 1:100 000 maaperäkartta sekä erillisiä havaintokarttoja (1:20 000), joissa on esitetty numeroituina pisteinä geologiset havainto- ja näytteenottopaikat, uurrehavainnot sekä kairauspisteet ja seismiset luotauslinjat. Vastaavat havainnot ja valokuvat on koottu peruskarttalehdittäin rengaskansioihin. Kenttäkartat (puhtaaksipiirtokartat), rengaskansiot ja päiväkirjat on arkistoitu Geologian tutkimuskeskukseen. Vuoden 1980 jälkeen kartoitusprosessi oli maaperän peruskartoituksen 1:20 000 prosessi, josta maaperätiedot 1:100 000 kartalle koottiin silmämääräisesti yleistäen mittakaavasta 1:20 000 maalajiryhmiä yhdistellen. Peruskartoituksen työmittakaava sekä puhtaaksipiirto viimeistelyvaiheessa oli mittakaavaan 1:10 000. Kartoituksessa on noudatettu kartoitusajankohdan voimassa olevia kartoitus- ja kuvausperiaatteita: Hyyppä 1946 ja1960; RT-luokitus, kartoitussyvyys 0,5 m, kenttätyöopas 1970, toimintaohjeet 1974, Virkkala 1972; GEO-luokitus, kartoitussyvyys 1 m (poikkeuksena hiekka ja sora yhdessä luokassa ja moreenin eri laatuja ei ole eroteltu), kenttätyöopas 1976 ja Haavisto 1983. Vuonna 2014 tuli tarve muuttaa vektorimuotoon 1:100 000 maaperäkarttalehtiä Etelä-Suomen alueelta. Näiden karttalehtien kartoitussyvyys on ollut 1 metri ja kartoitus on tehty 1960, -70 ja -80-luvuilla.Vektoroidut karttalehdet täydentävät 1:20 000 maaperäkartoitukseen jääneitä kartoittamattomia alueita. Karttalehdet on oikoluettu verrattuna painettuun 1:100 000 karttalehteen ja mahdollisesti 1:20 000 maaperäkartoituksen aineistoon, jos sellaista alueelta on tehty. Maaperä 1:100 000 -aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos 2015. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
The superficial deposits mapping process1:100 000 (1946-1979, 1980-1993) consists of preliminary work, fieldwork and data completion work. The preparatory work comprises the gathering and preparation of maps, aerial photographs and previous research as well as, at times, a pre-interpretation on 1:20 000 base maps and aerial photography maps, or in some individual cases on 1:31 000 aerial photographs. Enlargements of base maps at 1:10 000 were also used. In the field, the mapping scale was 1:20 000 or 1:10 000 depending on the base data set. In Northern Finland, the mapping method always included the pre-interpretation of stereo aerial photo prints (mostly at a scale of 1:31 000) showing Quaternary geology (unconsolidated sediments and/or soils). After 1980 the mapping method was the 1:20 000 basic superficial deposit mapping process, which consists of preliminary work, fieldwork and data completion work. The working scale used during mapping and the scale used in final drafting during the completion phase was 1:10 000. Preliminary work comprises the collection and preparation of the maps, aerial photographs and previous studies necessary for background data, and making preliminary field observations. Prior to fieldwork, the mapping process is based on stereoscopic aerial photo interpretation that makes use of preliminary observations. The stereo aerial photo data and interpretation were also used in the field. The aerial photo data is based on aerial photographs (three shots) used in the base map production process of the National Land Survey of Finland (NLS). In fieldwork superficial deposit types were determined on the basis of sensory perception. A probing rod and a spade were used for sampling. The boundaries between superficial deposit types and other observations about such deposits were marked on a 1:20 000 base map and after 1980 on base map transparencies overlain on 1:10 000 stereo aerial photographs, on observation forms, and in a field notebook or diary. The deposit polygons were drawn on the basis of field observations and the interpretation of base maps, later supplemented with stereoscopic aerial photo interpretation. The positioning (location) of observations was achieved mainly using a map, and in some cases available aerial photographs and after 1980 by using a combination of map, an aerial photograph and the stereoscopic model. Positioning accuracy varied with the precision of the field data and the base data set, but after 1980 with the development of the work process the positioning was clearly better than before. Where necessary, field mapping was supplemented by superficial deposit samples (soil samples) which were analysed for grain size, by drillings and by seismic soundings. After 1980 analysed organic material content of the samples in 1:20 000 basic superficial deposit mapping process also and ground-penetrating radar investigations became common. The data completion work consisted of checking of the deposit polygons and other superficial deposit data and final drafting at a scale of 1:20 000 or 1:10 000. Superficial deposits 1:100 000 data set has been assembled by generalising (1:10 000 and) 1:20 000 scale field maps. From twelve field maps, a coloured Superficial deposits map at a scale of 1:100 000 and various observation maps (1:20 000) have been assembled, which show the geological observation and sampling localities and striation observations, as well as drilling sites sites and seismic sounding lines as numbered points. The corresponding observations and photographs have been gathered in ring binders. The field maps (clean drawn), ring binders and logs are archived at the Geological Survey of Finland. After 1980 deposit polygons of the 1:100 000 map have been generalised and combined from superficial deposits data at a scale of 1:20 000. The working scale used during mapping and the scale used in final drafting during the completion phase was 1:10 000. In fieldwork, the mapping and description principles valid at the time were followed: Hyyppä 1946 and 1960; RT-classification, mapping depth of 0.5 m, ‘Field Guide’ 1970; ‘Guide’ 1974, Virkkala 1972; GEO classification, mapping depth of one metre (except for sand and gravel, which are classified together, and different grades of till, which are not segregated), ‘Field Guide’ 1976 and Haavisto 1983. There raised the need to digitize the Superficial deposits map sheets 1:100 000 over Southern Finland in vector format in 2014. Mapping depth of the mapsheets was one metre and fieldwork was done at 1960, -70 and -80's. Digitized 1:100 000 mapsheets completes the unmapped areas of Superficial deposits 1:20 000 mapsheets. In the proofreading stage the vector data was compared to the printed maps and the Superficial mapping 1:20 000 data, if it had been possible. Coordinate reference system of the dataset was transformed in 2015. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineistoa muokattiin käsin piirtämällä. Ilmakuvatulkintaan käytettiin peilistereoskooppeja (sekä stereoskooppista piirtomuuntokojetta) sekä stereolaseja. Kartoitusaineistona käytettiin ilmakuvista koottuja kuvayhdistelmiä, ”kolmikuvia”, joiden avulla stereomalli saatiin maastoon. Painettuina julkaistut moniväriset maaperäkartat on numeeristettu skannaamalla. Etelä-Suomen aineisto on muutettu myös grid-muotoon. Vuoden 2014 vektorointi tehtiin skannaamalla ja georeferoimalla painofilmit. Aineisto vektoroitiin ArcMap 10.1 -ohjelmalla. Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan vesistörajat yhdistettiin aineistoon.
/
The data set has been modified by hand drawing. Mirror stereoscopes (as well as stereoscopic image transformation devices) and stereo glasses were used in aerial photograph interpretation. A stereo model for the terrain was obtained with the help of composite images, three shots, assembled from aerial photographs and these were used as mapping data. The printed and published multi-coloured Superficial deposits maps have been converted to digital form by scanning. The Southern Finland data has also been converted to a grid format. Converting maps to a vector format in 2014 was done by scanning and georeferencing the print films. The processing was made with ArcMap 10.1-software. The water polygons from The Topographic database of National Land Survey of Finland were merged to the data.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
2017-12-04
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back