meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Maaperä 1:1 000 000 pohjautuu Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperä ja sen raaka-ainevarat (Lehti 1- länsiosa) Suomen alueen 1:1 000 000 maaperäkartta-aineistoon. Aineisto pohjautuu Suomen Kartaston 5. laitoksen Geologia-vihkon (123-126, 1990) Suomen maaperä 1:1 000 000-aineistoon, joka painettiin vuonna 1984. Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperän ja sen raaka-ainevarojen tieteellisteknillisen yhteistyökartan suunnittelu aloitettiin vuonna 1987 ja varsinaisen kartan työstö alkoi vuonna 1988. Karttaa varten ei tehty maastokartoitusta, vaan vuonna 1984 painettua 1:1 000 000 maaperäkarttaa täydennettiin osittain maa-ainestutkimusten ja muiden maaperäkartoitustöiden yhteydessä saaduilla uusilla maaperätiedoilla. Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperä ja sen raaka-ainevarat -kartta painettiin vuonna 1993. Suomen ja Venäjän federaation luoteisosan maaperäkartta 1:1 000 000 esittää maaperää värein ja symbolein syntytavan mukaan luokiteltuina geologisina kerrostumina. Kerrostumaluokkina kuvataan prekvartäärisen kallioperän paljastumia (kvartäärikerrostumat puuttuvat); rakka, kallioperän fysikaalinen rapauma; sora- ja hiekkamoreeni; silttimoreeni; savimoreeni; kumpumoreeni; moreenikompleksi; harju, delta, sanduri, lajittunut reunamuodostuma; saumaharju; moreenipeitteinen harju / muu moreenipeitteinen sora- ja hiekkakerrostuma; harjujen ulkopuolinen sora- ja hiekkakerrostuma; litoraalinen sora- ja hiekkakerrostuma; jokikerrostuma; homogeeninen savi- ja silttikerrostuma; kerrallinen savi- ja silttikerrostuma; turvekerrostuma. Symbolein on lisäksi kuvattu drumliinit; päätemoreenit; tuulikerrostumat; soran-, hiekan-, saven- ja turpeenottoalueita sekä kullanhuuhdonta-alueita. Aineisto numeeristettiin OneGeology-Europe –projektin tarpeisiin painetusta kartasta vuonna 2009 lukuunottamatta drumliineja, päätemoreeneja ja tuulikerrostumia sekä tärkeimpiä kvartäärikerrostumien hyödyntämiskohteita (soran-, hiekan-, saven- ja turpeenottoalueita sekä kullanhuuhdonta-alueita). Vuoden 1984 1:1 000 000 maaperäkartan mukaisesti maalajikuvion minimikoko on yleensä 1 km². Koska luonnossa maaperäkerrostumien koko on yleensä pienempi kuin 1 km², on kuviolla esitetty alueen yleisin kerrostumatyyppi. Paikoin on otettu huomioon maaperän kannalta merkittävät neliökilometriä pienemmätkin kerrostumat. Ohjeellinen kuvion kapein kohta oli 0,5 km ja tärkeissä tapauksissa esim. harjuilla 0,3 km. Poikkeuksena pienien harjujen kokoa on liioiteltu. Maaperä 1:1 000 000-aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos lokakuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
The Superficial deposits of Finland 1:1 000 000 is based on 'Quaternary Deposits of Finland and Northwestern Part of Russian Federation and their Resources (Sheet 1, Western part)' mapping data. This data is also based on the 1984 map 'Quaternary Deposits of Finland' (1:1 000 000) in the “Geologia” (Geology) folio of the Atlas of Finland, 5th edition (123-126, 1990). Joint scientific and technical planning for the map of the 'Quaternary Deposits of Finland and Northwestern Part of Russian Federation and their Resources' was begun in 1987 while work on the map started in 1988. No field mapping was done for the map, rather the 1:1 000 000 Quaternary map printed in 1984 was supplemented with new data partly obtained from rock aggregate studies and partly from information on superficial deposits gathered in other superficial mapping projects. The map 'Quaternary Deposits of Finland and Northwestern Part of Russian Federation and their Resources' was printed in 1993. The map shows the superficial deposits with colours and symbols and these are classed according to their mode of geological development. The deposit classes are as follows: pre-Quaternary bedrock exposures (no Quaternary layers); boulder field, physically weathered bedrock; gravelly and sandy till; silty till; clayey till; hummocky moraine; moraine complex; esker, delta, sandur, sorted marginal formation; interlobate formation (esker); till-covered esker / other till-covered gravel and sand deposit; gravel and sand deposit peripheral to eskers; littoral gravel and sand deposit; fluvial deposit; homogeneous clay and silt deposit; layered (varved) clay and silt deposit; peat deposit. Additionally, drumlins, end moraines, aeolian deposits, and sites of gravel, sand, clay and peat extraction as well as gold panning areas have been indicated with symbols. The data set was converted to a digital format to meet the needs of the OneGeology-Europe Project for a printed map in 2009. This data did not include drumlins, end moraines, aeolian deposits, and more important sites for the exploitation of superficial deposits (sites of gravel, sand, clay and peat extraction as well as gold panning areas). In accordance with the 1984 Quaternary map (1: 1 000 000) the minimum size of the deposit polygon is generally one square kilometre. In nature the size of superficial sedimentary deposits is usually smaller than one square kilometre and therefore the most common deposit type in the area is shown in the polygon. In places, deposits smaller than a square kilometre that are significant from a superficial perspective have been noted. As a rule, the narrowest point of the deposit polygon was 0.5 km and in important cases, for example on eskers, 0.3 km. As an exception, the size of small eskers has been exaggerated. Coordinate reference system of the Superficial deposits of Finland 1:1 000 000 was transformed in October 2013. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Maaperä 1:1 000 000 -aineiston tarkoituksena on antaa yleiskuva maaperägeologiasta ja maaperämuodostumien jakautumisesta Suomen alueella. Aineisto on luotu Geologian tutkimuskeskuksen ja Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskuksen Geologian Instituutin yhteistyöhankkeessa. Suomen alue pohjautuu Suomen Kartaston 5. laitoksen Geologia-vihkon (123-126, 1990) Suomen maaperä 1:1 000 000-aineistoon. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000. Aineisto toimii vain yleissilmäyskarttana, koska maaperäkuvioita on huomattavasti yleistetty tai osin liioiteltu.
/
The purpose of Superficial deposits of Finland 1:1 000 000 is to give a general picture of superficial geology and the distribution of such formations in Finland. The material has been created in a cooperation project between the Geological Survey of Finland (GTK) and the Institute of Geology of the Karelian Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences. The map data for the Finnish area is based on the 1:1 000 000 Quaternary Map of Finland that is in the “Geologia” (Geology) folio of the Atlas of Finland, 5th edition (123-126, 1990). The scale of use of the data is 1:1 000 000. The data set only functions as a map giving a broad overview because the superficial polygons have clearly been generalised or partly exaggerated.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan tarkkaa paikkaan sidottua maaperätietoa. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The data set is not suitable for uses in which accurately positioned superficial data is required. The scale of use of the data is 1:1 000 000.
Teema avainsana:
Theme keyword:
maaperä, aluegeologia, sedimentit, kallioperä, rakat, fysikaalinen rapautuminen, jäätikön kerrostama aines, pohjamoreenit, kumpumoreenit, päätemoreenit, drumliinit, glasifluviaalinen sedimentaatio, glasifluviaaliset muodostumat, harjut, deltat, reunamuodostumat, sora, hiekka, merisedimentit, järvisedimentit, siltti, savi, rantamuodostumat, eoliset muodostumat, fluviaaliset muodostumat, turve/soils, areal geology, sediments, bedrock, block fields, physical weathering, drift,
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.x
MapInfo tab


Aineiston formaatti:
Data format:
10.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-10-17
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
maapera_1m.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Maaperä 1:1 000 000/Superficial deposits of Finland 1:1 000 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1993-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
1993-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Maaperä 1:1 000 000
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
1993-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
1000172
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat, maaperäkartat
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
kvartääri/Quaternary
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
maaperä, aluegeologia, sedimentit, kallioperä, rakat, fysikaalinen rapautuminen, jäätikön kerrostama aines, pohjamoreenit, kumpumoreenit, päätemoreenit, drumliinit, glasifluviaalinen sedimentaatio, glasifluviaaliset muodostumat, harjut, deltat, reunamuodostumat, sora, hiekka, merisedimentit, järvisedimentit, siltti, savi, rantamuodostumat, eoliset muodostumat, fluviaaliset muodostumat, turve/soils, areal geology, sediments, bedrock, block fields, physical weathering, drift,
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Maaperä 1:1 000 000 pohjautuu Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperä ja sen raaka-ainevarat (Lehti 1- länsiosa) Suomen alueen 1:1 000 000 maaperäkartta-aineistoon. Aineisto pohjautuu Suomen Kartaston 5. laitoksen Geologia-vihkon (123-126, 1990) Suomen maaperä 1:1 000 000-aineistoon, joka painettiin vuonna 1984. Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperän ja sen raaka-ainevarojen tieteellisteknillisen yhteistyökartan suunnittelu aloitettiin vuonna 1987 ja varsinaisen kartan työstö alkoi vuonna 1988. Karttaa varten ei tehty maastokartoitusta, vaan vuonna 1984 painettua 1:1 000 000 maaperäkarttaa täydennettiin osittain maa-ainestutkimusten ja muiden maaperäkartoitustöiden yhteydessä saaduilla uusilla maaperätiedoilla. Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperä ja sen raaka-ainevarat -kartta painettiin vuonna 1993. Suomen ja Venäjän federaation luoteisosan maaperäkartta 1:1 000 000 esittää maaperää värein ja symbolein syntytavan mukaan luokiteltuina geologisina kerrostumina. Kerrostumaluokkina kuvataan prekvartäärisen kallioperän paljastumia (kvartäärikerrostumat puuttuvat); rakka, kallioperän fysikaalinen rapauma; sora- ja hiekkamoreeni; silttimoreeni; savimoreeni; kumpumoreeni; moreenikompleksi; harju, delta, sanduri, lajittunut reunamuodostuma; saumaharju; moreenipeitteinen harju / muu moreenipeitteinen sora- ja hiekkakerrostuma; harjujen ulkopuolinen sora- ja hiekkakerrostuma; litoraalinen sora- ja hiekkakerrostuma; jokikerrostuma; homogeeninen savi- ja silttikerrostuma; kerrallinen savi- ja silttikerrostuma; turvekerrostuma. Symbolein on lisäksi kuvattu drumliinit; päätemoreenit; tuulikerrostumat; soran-, hiekan-, saven- ja turpeenottoalueita sekä kullanhuuhdonta-alueita. Aineisto numeeristettiin OneGeology-Europe –projektin tarpeisiin painetusta kartasta vuonna 2009 lukuunottamatta drumliineja, päätemoreeneja ja tuulikerrostumia sekä tärkeimpiä kvartäärikerrostumien hyödyntämiskohteita (soran-, hiekan-, saven- ja turpeenottoalueita sekä kullanhuuhdonta-alueita). Vuoden 1984 1:1 000 000 maaperäkartan mukaisesti maalajikuvion minimikoko on yleensä 1 km². Koska luonnossa maaperäkerrostumien koko on yleensä pienempi kuin 1 km², on kuviolla esitetty alueen yleisin kerrostumatyyppi. Paikoin on otettu huomioon maaperän kannalta merkittävät neliökilometriä pienemmätkin kerrostumat. Ohjeellinen kuvion kapein kohta oli 0,5 km ja tärkeissä tapauksissa esim. harjuilla 0,3 km. Poikkeuksena pienien harjujen kokoa on liioiteltu. Maaperä 1:1 000 000-aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos lokakuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
The Superficial deposits of Finland 1:1 000 000 is based on 'Quaternary Deposits of Finland and Northwestern Part of Russian Federation and their Resources (Sheet 1, Western part)' mapping data. This data is also based on the 1984 map 'Quaternary Deposits of Finland' (1:1 000 000) in the “Geologia” (Geology) folio of the Atlas of Finland, 5th edition (123-126, 1990). Joint scientific and technical planning for the map of the 'Quaternary Deposits of Finland and Northwestern Part of Russian Federation and their Resources' was begun in 1987 while work on the map started in 1988. No field mapping was done for the map, rather the 1:1 000 000 Quaternary map printed in 1984 was supplemented with new data partly obtained from rock aggregate studies and partly from information on superficial deposits gathered in other superficial mapping projects. The map 'Quaternary Deposits of Finland and Northwestern Part of Russian Federation and their Resources' was printed in 1993. The map shows the superficial deposits with colours and symbols and these are classed according to their mode of geological development. The deposit classes are as follows: pre-Quaternary bedrock exposures (no Quaternary layers); boulder field, physically weathered bedrock; gravelly and sandy till; silty till; clayey till; hummocky moraine; moraine complex; esker, delta, sandur, sorted marginal formation; interlobate formation (esker); till-covered esker / other till-covered gravel and sand deposit; gravel and sand deposit peripheral to eskers; littoral gravel and sand deposit; fluvial deposit; homogeneous clay and silt deposit; layered (varved) clay and silt deposit; peat deposit. Additionally, drumlins, end moraines, aeolian deposits, and sites of gravel, sand, clay and peat extraction as well as gold panning areas have been indicated with symbols. The data set was converted to a digital format to meet the needs of the OneGeology-Europe Project for a printed map in 2009. This data did not include drumlins, end moraines, aeolian deposits, and more important sites for the exploitation of superficial deposits (sites of gravel, sand, clay and peat extraction as well as gold panning areas). In accordance with the 1984 Quaternary map (1: 1 000 000) the minimum size of the deposit polygon is generally one square kilometre. In nature the size of superficial sedimentary deposits is usually smaller than one square kilometre and therefore the most common deposit type in the area is shown in the polygon. In places, deposits smaller than a square kilometre that are significant from a superficial perspective have been noted. As a rule, the narrowest point of the deposit polygon was 0.5 km and in important cases, for example on eskers, 0.3 km. As an exception, the size of small eskers has been exaggerated. Coordinate reference system of the Superficial deposits of Finland 1:1 000 000 was transformed in October 2013. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Maaperä 1:1 000 000 -aineiston tarkoituksena on antaa yleiskuva maaperägeologiasta ja maaperämuodostumien jakautumisesta Suomen alueella. Aineisto on luotu Geologian tutkimuskeskuksen ja Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskuksen Geologian Instituutin yhteistyöhankkeessa. Suomen alue pohjautuu Suomen Kartaston 5. laitoksen Geologia-vihkon (123-126, 1990) Suomen maaperä 1:1 000 000-aineistoon. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000. Aineisto toimii vain yleissilmäyskarttana, koska maaperäkuvioita on huomattavasti yleistetty tai osin liioiteltu.
/
The purpose of Superficial deposits of Finland 1:1 000 000 is to give a general picture of superficial geology and the distribution of such formations in Finland. The material has been created in a cooperation project between the Geological Survey of Finland (GTK) and the Institute of Geology of the Karelian Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences. The map data for the Finnish area is based on the 1:1 000 000 Quaternary Map of Finland that is in the “Geologia” (Geology) folio of the Atlas of Finland, 5th edition (123-126, 1990). The scale of use of the data is 1:1 000 000. The data set only functions as a map giving a broad overview because the superficial polygons have clearly been generalised or partly exaggerated.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Venäjän Tiedeakatemia, Karjalan Tiedekeskuksen Geologian Instituutti
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_024.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan tarkkaa paikkaan sidottua maaperätietoa. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The data set is not suitable for uses in which accurately positioned superficial data is required. The scale of use of the data is 1:1 000 000.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
56362

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Maaperä 1:1 000 000 -aineiston tausta-aineistona on käytetty vuonna 1984 painettua 1:1 000 000 maaperäkarttaa, jota täydennettiin osittain hiekka- ja soravarojen arviointityön ja eri mittakaavaisten muiden maaperäkartoitustöiden yhteydessä saaduilla uusilla maaperätiedoilla.
/
A 1:1 000 000 Quaternary map printed in 1984 has been used as background material for the data set of the 1:1 000 000 map of 'Quaternary Deposits of Finland and the Northwestern Part of the Russian Federation'. The 1984 map has been supplemented with new superficial data in part from sand and gravel appraisal work and from other superficial mapping work.
Prosessointihistoria:
Process step:
Maaperä 1:1 000 000 aineiston aikaansaamiseksi hyödynnettiin vuonna 1984 painettua 1:1 000 000 maaperäkarttaa sekä sen julkaisemisen jälkeen valmistuneita eri-ikäisiä ja mittakaavaisia maaperäkarttoja sekä maa-ainestutkimuksissa kertyneitä maaperätietoja. Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperä ja sen raaka-ainevarat -kartta painettiin vuonna 1993. Maaperä 1:1 000 000-aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos lokakuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen. OneGeology-Europe-projektissa käytetty vesistö on korvattu vuonna 2015 sijaintitarkkuudeltaan parempaan Hallinnon tietotekniikka keskuksen (HALTIK) -maastotietokannan 1:55 0000-1:500 000 (DVE3) vesistöön.
/
The realisation of the 1:1 000 000 map of ‘Quaternary Deposits of Finland and the Northwestern Part of the Russian Federation’ data set benefited from a 1:1 000 000 Quaternary map printed in 1984 as well as superficial maps completed since at different time and scales and superficial data gathered in rock aggregate studies. The map 'Quaternary Deposits of Finland and Northwestern Part of Russian Federation and Their Resources' was printed in 1993. Coordinate reference system of the Superficial deposits of Finland 1:1 000 000 was transformed in October 2013. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154. The water layer which were used in the OneGeology-Europe project was replaced in 2015 with the more accurate water layer of the Topographic database 1:55 0000-1:500 000 (DVE3) from ICT Agency HALTIK.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineisto numeeristettiin OneGeology-Europe -projektin tarpeisiin painetusta kartasta vuonna 2009 lukuunottamatta drumliineja, päätemoreeneja ja tuulikerrostumia sekä tärkeimpiä kvartäärikerrostumien hyödyntämiskohteita (soran-, hiekan-, saven- ja turpeenottoalue sekä kullanhuuhdonta-alue). Skannattu ja georeferoitu kartta vektoroitiin TNTmips-ohjelmalla. Vektoriviivojen jatkoprosessointi tapahtui Fingis-ohjelmalla. Maaperäaineisto viimeisteltiin ja tarkistettiin ArcGIS-ohjelmistolla.
/
The data set was converted to digital format to meet the needs of the OneGeology-Europe Project for a printed map in 2009. This data did not include drumlins, end moraines, aeolian deposits, and more important sites for the exploitation of superficial deposits (sites of gravel, sand, clay and peat extraction as well as gold panning areas). The scanned and georeferenced map was converted to vector format with the TNTmips program. Further processing of the vector lines was carried out with the FINGIS program. The superficial data set was completed and checked using ArcGIS software.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
2017-12-01
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.x
MapInfo tab


Jakeluformaatin versio:
Version:
10.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back