meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Maaperä 1:200 000 (maalajit) sisältää vuosien 2002-2009 aikana tuotettua aineistoa koko Suomen alueelta. Aineistoa voidaan käyttää seutusuunnittelussa, maanpuolustuksessa, maannoskartoituksessa (EU) ja erilaisissa alueellisissa yhteistyökartoituksissa. Kartoitusmittakaava on ollut 1:50 000-1:200 000. Keskimittakaavaisen aineiston muodostamiseeen on käytetty yleistettyä 1:20 000, 1:50 000 ja 1:100 000 maaperän peruskarttaa, ja 1:200 000 mittakaavaista uustuotantoa, joka perustuu tulkintaan ja maastokartoitukseen. Maalajikuvion minimikoko on yleensä noin 6 ha, poikkeuksena jäätikköjokimuodostumat, reunamoreenimuodostumat ja kumpumoreenit, joita kuvataan aineistossa 2 ha pinta-alaa suuremmat alueet. Peittävä turvekerrostuma on kuvattu uustuotannossa soistumana (0-0,3 m turvetta), ohuena turpeena (0,3-0,6 m turvetta) ja paksuna turpeena (yli 0,6 m turvetta). Soistumat, kivikot ja avokalliot on lisätty uustuotantoon Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vastaavista kuvioista yleistämällä. Uustuotannon yhteydessä on kerätty maastohavaintoja maapeitteen paksuudesta ja kerrosjärjestyksestä 1 metrin syvyydessä sekä kalliopaljastumista. Maaperä 1:200 000 (maalajit) -aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos maaliskuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
The Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygons) contains data produced from the whole of Finland during the period 2002-2009. The data set can be used in regional planning, in military defence, in soil mapping (EU) and in joint mapping projects in various areas. The mapping scale has been 1:50 000-1:200 000. In compiling the medium-scale data set, generalised 1:20 000, 1:50 000 and 1:100 000 superficial deposits maps have been used and a new map product at a scale of 1:200 000 that is based on interpretation and field mapping. The minimum size of the sediment polygons is about six hectares. Exceptions are glaciofluvial, marginal till and hummocky moraine deposits, which are presented in the data set as areas with a surface area greater than two hectares. The blanketing peat overburden has been described in the new map product as a peat-covered area (0-0.3 m of peat), thin peat (0.3-0.6 m of peat) and thick peat (over 0.6 m of peat). Peat-covered areas, stone fields and uncovered bedrock areas have been added to the new production map by generalising the corresponding polygons in the terrain database of the National Land Survey of Finland (NLS). In connection with the generation of new production map, field observations have been gathered on the overburden thickness and the stratigraphic sequence at a depth of one metre as well as on rock exposures. Coordinate reference system of the Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygons) was transformed in March 2013. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Maaperä 1:200 000 (maalajit) aineisto soveltuu käytettäväksi yleismittakaavaisessa (keskimittakaavainen) maankäytön suunnittelussa, maankamaran raaka-ainevarojen kartoituksessa ja inventoinnissa, ympäristönhoidossa, maa- ja metsätaloudessa sekä opetuksessa ja tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:100 000-1:250 000.
/
The Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygons) is suitable for use at a general scale (medium scale) in land-use planning, in the mapping and inventory of the natural resources of land areas, in environmental management, in agriculture and forestry and in education as well as in scientific and applied research. The scale of use of the map data set is 1:100 000-1:250 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Maaperän yleiskartta-aineisto on suunniteltu käytettäväksi mittakaavassa 1:200 000 ja sen käytössä on otettava huomioon, että maalajikuviotaso on yleistys tai tulkinta maastosta. Todellisuudessa yksittäiseen kuvioon voi maastossa sisältyä huomattavaakin maalajien vaihtelua. Maaperän yleiskartta-aineistossa maaperän 1:20/50 000-aineiston liejuiset savikot, liejuisen hiesun alueet ja liejuisen hienon hiedan alueet (humusta 2-6 %) on yleistetty liejuiksi, eloperäisten maalajien pääluokkaan. Tämä poikkeama RT- ja GEO-luokituksista on huomioitava riippuen käyttötarkoituksesta. Pääasiassa tulkinnalla tuotetussa aineistossa hienorakeisten lajittuneiden maalajien luokitus on epävarmaa. Aineiston mahdollisessa jatkokäsittelyssä voidaan hienorakeiset lajittuneet- (hiesu ja hieno hieta) ja saviluokka yhdistää hienorakeiseksi maalajiksi epävarmuuden vähentämiseksi.
/
The data set for the general superficial deposits is planned for use at a scale of 1:200 000 and, regarding this, it should be taken into account that the sediment polygon layer is a generalisation or interpretation of the terrain. In reality, the sediments in a single polygon may also vary significantly in the field. The data has mainly been produced by interpretation and therefore the classification of fine-grained sediments is uncertain. In the case of post-processing of the data, the sorted fine-grained materials (medium-fine silt and coarse silt) and the clay class will be combined as a fine-grained sediment to reduce uncertainty.
Teema avainsana:
Theme keyword:
maaperä, paljastumat, kallioperä, sedimentit, maaperä, karkearakeinen aines, hienorakeinen aines, savi, lieju, orgaaniset sedimentit, turve, vesi/soils, outcrops, bedrock, sediments, soils, coarse-grained materials, fine-grained materials, clay, gyttja, organic sediments, peat, water
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.x
MapInfo tab


Aineiston formaatti:
Data format:
10.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-10-17
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
suomen_maapera_200k.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Maaperä 1:200 000 (maalajit)/Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygons)
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2010-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2010-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Maaperäkartta 1:200 000
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2010-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
1000171
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat, maaperäkartat/geologic maps, surficial geology maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
kvartääri/Quaternary
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
maaperä, paljastumat, kallioperä, sedimentit, maaperä, karkearakeinen aines, hienorakeinen aines, savi, lieju, orgaaniset sedimentit, turve, vesi/soils, outcrops, bedrock, sediments, soils, coarse-grained materials, fine-grained materials, clay, gyttja, organic sediments, peat, water
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Maaperä 1:200 000 (maalajit) sisältää vuosien 2002-2009 aikana tuotettua aineistoa koko Suomen alueelta. Aineistoa voidaan käyttää seutusuunnittelussa, maanpuolustuksessa, maannoskartoituksessa (EU) ja erilaisissa alueellisissa yhteistyökartoituksissa. Kartoitusmittakaava on ollut 1:50 000-1:200 000. Keskimittakaavaisen aineiston muodostamiseeen on käytetty yleistettyä 1:20 000, 1:50 000 ja 1:100 000 maaperän peruskarttaa, ja 1:200 000 mittakaavaista uustuotantoa, joka perustuu tulkintaan ja maastokartoitukseen. Maalajikuvion minimikoko on yleensä noin 6 ha, poikkeuksena jäätikköjokimuodostumat, reunamoreenimuodostumat ja kumpumoreenit, joita kuvataan aineistossa 2 ha pinta-alaa suuremmat alueet. Peittävä turvekerrostuma on kuvattu uustuotannossa soistumana (0-0,3 m turvetta), ohuena turpeena (0,3-0,6 m turvetta) ja paksuna turpeena (yli 0,6 m turvetta). Soistumat, kivikot ja avokalliot on lisätty uustuotantoon Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vastaavista kuvioista yleistämällä. Uustuotannon yhteydessä on kerätty maastohavaintoja maapeitteen paksuudesta ja kerrosjärjestyksestä 1 metrin syvyydessä sekä kalliopaljastumista. Maaperä 1:200 000 (maalajit) -aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos maaliskuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
The Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygons) contains data produced from the whole of Finland during the period 2002-2009. The data set can be used in regional planning, in military defence, in soil mapping (EU) and in joint mapping projects in various areas. The mapping scale has been 1:50 000-1:200 000. In compiling the medium-scale data set, generalised 1:20 000, 1:50 000 and 1:100 000 superficial deposits maps have been used and a new map product at a scale of 1:200 000 that is based on interpretation and field mapping. The minimum size of the sediment polygons is about six hectares. Exceptions are glaciofluvial, marginal till and hummocky moraine deposits, which are presented in the data set as areas with a surface area greater than two hectares. The blanketing peat overburden has been described in the new map product as a peat-covered area (0-0.3 m of peat), thin peat (0.3-0.6 m of peat) and thick peat (over 0.6 m of peat). Peat-covered areas, stone fields and uncovered bedrock areas have been added to the new production map by generalising the corresponding polygons in the terrain database of the National Land Survey of Finland (NLS). In connection with the generation of new production map, field observations have been gathered on the overburden thickness and the stratigraphic sequence at a depth of one metre as well as on rock exposures. Coordinate reference system of the Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygons) was transformed in March 2013. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Maaperä 1:200 000 (maalajit) aineisto soveltuu käytettäväksi yleismittakaavaisessa (keskimittakaavainen) maankäytön suunnittelussa, maankamaran raaka-ainevarojen kartoituksessa ja inventoinnissa, ympäristönhoidossa, maa- ja metsätaloudessa sekä opetuksessa ja tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:100 000-1:250 000.
/
The Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygons) is suitable for use at a general scale (medium scale) in land-use planning, in the mapping and inventory of the natural resources of land areas, in environmental management, in agriculture and forestry and in education as well as in scientific and applied research. The scale of use of the map data set is 1:100 000-1:250 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Maanmittauslaitos. Metsäntutkimuslaitos.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/p22_4_2007_58.pdf
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/m10_4_2010_3.pdf

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Maaperän yleiskartta-aineisto on suunniteltu käytettäväksi mittakaavassa 1:200 000 ja sen käytössä on otettava huomioon, että maalajikuviotaso on yleistys tai tulkinta maastosta. Todellisuudessa yksittäiseen kuvioon voi maastossa sisältyä huomattavaakin maalajien vaihtelua. Maaperän yleiskartta-aineistossa maaperän 1:20/50 000-aineiston liejuiset savikot, liejuisen hiesun alueet ja liejuisen hienon hiedan alueet (humusta 2-6 %) on yleistetty liejuiksi, eloperäisten maalajien pääluokkaan. Tämä poikkeama RT- ja GEO-luokituksista on huomioitava riippuen käyttötarkoituksesta. Pääasiassa tulkinnalla tuotetussa aineistossa hienorakeisten lajittuneiden maalajien luokitus on epävarmaa. Aineiston mahdollisessa jatkokäsittelyssä voidaan hienorakeiset lajittuneet- (hiesu ja hieno hieta) ja saviluokka yhdistää hienorakeiseksi maalajiksi epävarmuuden vähentämiseksi.
/
The data set for the general superficial deposits is planned for use at a scale of 1:200 000 and, regarding this, it should be taken into account that the sediment polygon layer is a generalisation or interpretation of the terrain. In reality, the sediments in a single polygon may also vary significantly in the field. The data has mainly been produced by interpretation and therefore the classification of fine-grained sediments is uncertain. In the case of post-processing of the data, the sorted fine-grained materials (medium-fine silt and coarse silt) and the clay class will be combined as a fine-grained sediment to reduce uncertainty.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
452687

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Maaperän yleiskartoituksen uustuotannossa tausta-aineistona on käytetty pienimittakaavaisia 1:400 000 ja 1:1000 000 maaperäkarttoja, Maanmittauslaitoksen tuottamaa numeerista maastotietokantaa, 1:250 000 vesistöelementtiä, numeerista korkeusmallia, peltolohkojen maalajitietoa, VMI -pisteitä, GTK :n kalliopaljastumahavaintoja, Outokumpu Oy:n kalliopaljastumahavaintoja, geofysiikan matalalentoaineistoja, turvetutkimuspisteitä, maa-ainestietokantaa, erilaisia saatavilla olleita maaperäaineistoja ja geomorfologisia tulkintoja.
/
In producing the new general Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygons), the following have been used as a background data: small scale 1:400 000 and 1:1 000 000 superficial deposits maps, the digital terrain database of the National Land Survey of Finland (NLS), 1:250 000 waterway elements, a digital elevation model, land parcel soil type data, VMI points (VMI = National Forest Inventory), the rock exposure observations of GTK, the rock exposure observations of Outokumpu Oy, low altitude aerogeophysical data sets, peat research points, a rock aggregate database and various available superficial deposits sets and geomorphological interpretations.
Prosessointihistoria:
Process step:
Maaperän yleiskartoitusprosessi koostuu pohjakartan yleistämisestä, referenssiaineistojen keruusta, ennakkotulkinnasta, maastokartoituksesta, kartta-aineiston viimeistelystä ja tarkastuksesta. Pohjakartan valmistuksessa yleistetyt 1:20 000/1:50000 ja 1:100 000 maaperäkartat, maastotietokannan kivikko-, avokallio-, soistuma ja luokitellut suokuviot liitettiin yhdeksi pohjakarttatasoksi. Uustuotannossa kartoitusalue tulkittiin ennen maastotiedonkeruuta. Maastotöissä maalajien määrittämiseen käytettiin apuna pistokairaa ja lapiota. Maastohavainnot tehtiin suurimmalta osaltaan tieverkoston läheisyydestä, Pohjois-Suomessa myös maastoliikennereittejä hyödyntäen. Maastohavainnot tallennettiin maastotietokoneelle. Toimistolla maalajikuviot viimeisteltiin ja tarkastettiin. Lopuksi maaperäaineiston maastohavainnot, maalajitunnukset, maalajikuviorajat ja maalajikuviot tallennettiin GTK:n tietokantaan, jossa maaperäaineistot yhdistettiin yhtenäiseksi saumattomaksi karttatasoksi 1:200 000 lehdittäin. Kartta-aineiston paloittelutasona käytetään ETRS89 -järjestelmän mukaista 1:200 000 karttalehtijakoa (JHS 154).
/
The general superficial deposits mapping process consists of generalisation of the base map, the gathering of reference material, preliminary interpretation, field mapping as well as data set completion and checking. In preparing the base map by generalising 1:20 000/1:50 000 and 1:100 000 superficial deposits maps, stone field polygons, open bedrock polygons, peat area polygons and classified mire polygons in the terrain database were joined to form one base map layer. In the new production process the mapping area was interpreted before field data were collected. In fieldwork, a probing rod and a spade were used for sediment identification. Most field observations were made close to a road network while in Northern Finland off-road routes were also used. The field observations were entered into a field computer. The sediment polygons were finalised and checked in the office. Finally, the field observations, sediment type labels, sediment polygon boundaries and sediment polygons were entered into the GTK database, in which sediment polygons were joined to form one seamless map layer. The clipping layer used for the map data set was a 1:200 000 map sheet division in accordance with the ETRS89 system (JHS 154).
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Maaperän yleiskartoituksessa paikkatietoaineistojen käsittelyssä käytettiin aluksi ArcInfo ja ArcView -paikkatieto-ohjelmistoja ja myöhemmin lähes pelkästään ArcGIS 9.1-9.3 -paikkatieto-ohjelmistoa. Lisäksi geofysiikan aineistojen käsittelyssä käytettiin erillisiä ko. aineistoille räätälöityjä ohjelmistoja. Maastohavaintojen tallentamisessa käytettiin GPS-laitetta.
/
In the general superficial deposits mapping, the geographical information systems (GIS) software packages ArcInfo and ArcView were used initially to process spatial data. Later ArcGIS 9.1-9.3 software was used almost exclusively. Additionally, the processing of the geophysical data sets used various programmes tailored to the material in question. GPS equipment was used in recording field observations.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.x
MapInfo tab


Jakeluformaatin versio:
Version:
10.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back