meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Maaperän kerrostiedot pohjautuu maaperähavaintoaineiston tietokantaan (MAPE.Soil_observation_FDS). Tietokantaan on koottu GTK:n maaperän kartoitus- ja tutkimusaineisto sekä muista organisaatioista saatua havaintoaineistoa. Maaperän kerrostiedot- tuotteeseen on koottu havaintokohteen yleistiedot, maaperän kerrosjärjestystulkinta/maakerrostiedot ja maakerrosten rajapinnat kairausten, luotausten, koekuoppien, leikkausten ja piikityspisteiden osalta. Aineisto koostuu piikittämällä tehdystä pintamaahavainnosta (mp_pintamaahavainto) ja kairausten, koekuoppien ja leikkausten kerroshavaintotiedosta (mp_havaintotieto). Erillisinä tasoina ovat valokuvat (mp_valokuva) ja havaintolomakeet (mp_havaintolomake), joiden paikkatieto pohjautuu maaperähavaintoaineiston tietokannan valokuvapisteen (MAPE.Profile_picture) tietoihin. Kallionpinnan taso (mp_kallionpinnan_taso) sisältää eri maaperätutkimusmenetelmin saadun kalliopinnan korkeus/syvyys (m mpy/m) tiedon tulkittuna, mitattuna tai arvioituna. Kallionpinnan tason lähteenä on käytetty maaperähavaintoaineiston tietokannan kallionpinta-tasoa (MAPE.Bedrock_surface), pientä kalliohavaintoa tai -paljastuma-tasoa (MAPE.Outcrop_point) sekä maaperän profiilipisteen (MAPE.Profile_point) kallionpinnantason tietoa kairauksista, koekuopista, leikkauksista ja piikityspisteistä. Korkeusjärjestelmä vaihtelee riippuen tallennusajankohdasta, mutta tietoa ei ole pääosin saatavissa. Maaperän havaintoaineistolle on tehty koordinaatistomuunnos tammikuussa 2014. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
The stratum data for superficial deposits is based on the observation database of superficial deposit (MAPE.Soil_observation_FDS). The database comprises GTK’s superficial deposit mapping and survey data, as well as observational data received from other organisations. The stratum data for superficial deposits product comprises general information about the observation site, sequence of strata interpretation/ strata data of the superficial deposit, and the boundary layers of strata in relation to drilling, sounding, test pits, sections and probing points. The dataset comprises overburden observations conducted using probing (mp_pintamaahavainto) and observation data pertaining to drill holes, test pits and sections (mp_havaintotieto). Photographs (mp_valokuva) and observation forms (mp_havaintolomake) are in separate point layers, the spatial data of which is based on the data held in the photograph point of the superficial deposits observation database (MAPE.Profile_picture). The bedrock surface level (mp_kallionpinnan_taso) contains the heights/depths (MASL/m) of bedrock surfaces, as data that has been interpreted, measured or estimated. The source used for the bedrock surface level is the bedrock surface level of the observation database of superficial deposit (MAPE.Bedrock_surface), minor rock observation or exposure point layers (MAPE.Outcrop_point) and bedrock surface level data from drill holes, test pits, sections and probing points of the profile point (MAPE.Profile_point). The vertical coordinate reference system varies according to the time of archiving, but this data is mainly unavailable. Coordinate reference system of the dataset was transformed in January 2014. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineistoa on hyödynnetty tehtäessä eri mittakaavassa olevia maaperäkarttoja, teemakarttoja ja kohteellisia tieteellisiä tutkimuksia. Maaperän kerrostieto soveltuu käytettäväksi keski- ja pienimittakaavaisessa maankäytön suunnittelussa, maankamaran raaka-ainevarojen kartoituksessa ja inventoinnissa, ympäristönhoidossa, pohjavesitutkimuksissa, maa- ja metsätaloudessa sekä tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa.
/
The observation data has been used for creating superficial deposit maps in various scales, thematic maps and target-scale scientific research. The observation data is suitable for use in the of medium and small scale land use planning, the mapping and inventory of the natural resources, for environmental management, groundwater studies, agriculture, forestry and scientific and applied research.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineiston alueellinen kattavuus keskittyy alueille, joilla maaperäkartoitusohjelma 1:20 000/1:50 000 on viety läpi sekä nykyään alueille, joissa on tehty kohteellisia tutkimuksia, kuten pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksiä. Aineisto soveltuu alueelliseen maaperän luokitteluun. Sitä ei pidä käyttää tarkoituksiin, joissa tarvitaan suurimittakaavaista tietoa. Johtuen kuitenkin aineiston pitkästä tallennushistoriasta, tallennusohjeiden puutteista tai tulkinnanvaraisuudesta, mittayksikkö voi yksittäisissä pisteissä olla ilmoitettu metreissä tai desimetreissä (esim. Z_ALKUPERAINEN-kenttä) tai kallionpinnan tason tiedot voivat olla ilmoitettu pinnan korkeutena tai syvyytenä. Maanpinnan korkeus on poimittu laserkeilausaineiston korkeusmallista (pikselikoko 2 m) niille havaintopisteille, joiden kohdalta korkeusmalli on saatavissa poimintahetkenä. Korkeuslukema on laserkeilausaineiston lentomittaushetken korkeus ja maaperäkerrostietojen mittaus/tulkintahetken ero voi olla useita vuosia, virhelähteenä voi olla esim. maa-ainesottoalueet ja täytemaat. Korkeusjärjestelmä vaihtelee riippuen tallennusajankohdasta, mutta tietoa ei ole pääosin saatavissa.
/
The regional coverage of the dataset is focused on areas for which the superficial deposit surveying programme 1:20 000/1:50 000 has been completed, and nowadays on areas where site-specific research has been conducted, such as reports on the geological structure of groundwater areas. The dataset is suitable for the classification of regional superficial deposit. The dataset shall not be used for applications that require large-scale data. However, due to the long saving history of the dataset, lack of saving instructions or ambiguity, the unit of measurement or individual points can be informed in metres or decimetres (e.g. Z_ALKUPERAINEN field) or bedrock surface level data can be informed as surface height or depth. The ground surface elevation data has been taken from the height model calculated from the laser scanning dataset (grid size 2 metres) for those observation points for which a height model was available at the time of collecting the data. The elevation score is the laser scanning dataset elevation taken at the time of the survey flight and there can be a number of years of difference between the measurement/interpretation of superficial deposit stratum data, and potential sources of error could be e.g. superficial deposit extraction areas and backfilled areas. The vertical coordinate reference system varies according to the time of archiving, but this data is mainly unavailable.
Teema avainsana:
Theme keyword:
maaperä, havainnot, tietokannat, kerroksellisuus, kerrostumat, kairaus, koekuopat, luotaus, kallioperä / soils, observations, data bases, bedding, strata, drilling, test pits, sounding, bedrock
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-12-07
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Maaperän kerrostiedot -tuote/Stratum data for superficial deposits -product
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1982-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2017-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
maaperägeologia / surficial geology
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
kvartääri / Quaternary
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
maaperä, havainnot, tietokannat, kerroksellisuus, kerrostumat, kairaus, koekuopat, luotaus, kallioperä / soils, observations, data bases, bedding, strata, drilling, test pits, sounding, bedrock
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Maaperän kerrostiedot pohjautuu maaperähavaintoaineiston tietokantaan (MAPE.Soil_observation_FDS). Tietokantaan on koottu GTK:n maaperän kartoitus- ja tutkimusaineisto sekä muista organisaatioista saatua havaintoaineistoa. Maaperän kerrostiedot- tuotteeseen on koottu havaintokohteen yleistiedot, maaperän kerrosjärjestystulkinta/maakerrostiedot ja maakerrosten rajapinnat kairausten, luotausten, koekuoppien, leikkausten ja piikityspisteiden osalta. Aineisto koostuu piikittämällä tehdystä pintamaahavainnosta (mp_pintamaahavainto) ja kairausten, koekuoppien ja leikkausten kerroshavaintotiedosta (mp_havaintotieto). Erillisinä tasoina ovat valokuvat (mp_valokuva) ja havaintolomakeet (mp_havaintolomake), joiden paikkatieto pohjautuu maaperähavaintoaineiston tietokannan valokuvapisteen (MAPE.Profile_picture) tietoihin. Kallionpinnan taso (mp_kallionpinnan_taso) sisältää eri maaperätutkimusmenetelmin saadun kalliopinnan korkeus/syvyys (m mpy/m) tiedon tulkittuna, mitattuna tai arvioituna. Kallionpinnan tason lähteenä on käytetty maaperähavaintoaineiston tietokannan kallionpinta-tasoa (MAPE.Bedrock_surface), pientä kalliohavaintoa tai -paljastuma-tasoa (MAPE.Outcrop_point) sekä maaperän profiilipisteen (MAPE.Profile_point) kallionpinnantason tietoa kairauksista, koekuopista, leikkauksista ja piikityspisteistä. Korkeusjärjestelmä vaihtelee riippuen tallennusajankohdasta, mutta tietoa ei ole pääosin saatavissa. Maaperän havaintoaineistolle on tehty koordinaatistomuunnos tammikuussa 2014. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
The stratum data for superficial deposits is based on the observation database of superficial deposit (MAPE.Soil_observation_FDS). The database comprises GTK’s superficial deposit mapping and survey data, as well as observational data received from other organisations. The stratum data for superficial deposits product comprises general information about the observation site, sequence of strata interpretation/ strata data of the superficial deposit, and the boundary layers of strata in relation to drilling, sounding, test pits, sections and probing points. The dataset comprises overburden observations conducted using probing (mp_pintamaahavainto) and observation data pertaining to drill holes, test pits and sections (mp_havaintotieto). Photographs (mp_valokuva) and observation forms (mp_havaintolomake) are in separate point layers, the spatial data of which is based on the data held in the photograph point of the superficial deposits observation database (MAPE.Profile_picture). The bedrock surface level (mp_kallionpinnan_taso) contains the heights/depths (MASL/m) of bedrock surfaces, as data that has been interpreted, measured or estimated. The source used for the bedrock surface level is the bedrock surface level of the observation database of superficial deposit (MAPE.Bedrock_surface), minor rock observation or exposure point layers (MAPE.Outcrop_point) and bedrock surface level data from drill holes, test pits, sections and probing points of the profile point (MAPE.Profile_point). The vertical coordinate reference system varies according to the time of archiving, but this data is mainly unavailable. Coordinate reference system of the dataset was transformed in January 2014. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineistoa on hyödynnetty tehtäessä eri mittakaavassa olevia maaperäkarttoja, teemakarttoja ja kohteellisia tieteellisiä tutkimuksia. Maaperän kerrostieto soveltuu käytettäväksi keski- ja pienimittakaavaisessa maankäytön suunnittelussa, maankamaran raaka-ainevarojen kartoituksessa ja inventoinnissa, ympäristönhoidossa, pohjavesitutkimuksissa, maa- ja metsätaloudessa sekä tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa.
/
The observation data has been used for creating superficial deposit maps in various scales, thematic maps and target-scale scientific research. The observation data is suitable for use in the of medium and small scale land use planning, the mapping and inventory of the natural resources, for environmental management, groundwater studies, agriculture, forestry and scientific and applied research.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Julkishallinnon tutkimuslaitokset ja virastot, konsulttitoimistot, kaupungit ja kunnat / Public research institutions and agencies, consultancies, town and municipal councils
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/maaperakartoitustiedon_oracle_kanta.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/maaperatutkimuslomakkeen_taytto_ohjeet.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/maakannan_selitystaulut.pdf
http://weppi.gtk.fi/aineistot/mp-opas/
Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineiston alueellinen kattavuus keskittyy alueille, joilla maaperäkartoitusohjelma 1:20 000/1:50 000 on viety läpi sekä nykyään alueille, joissa on tehty kohteellisia tutkimuksia, kuten pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksiä. Aineisto soveltuu alueelliseen maaperän luokitteluun. Sitä ei pidä käyttää tarkoituksiin, joissa tarvitaan suurimittakaavaista tietoa. Johtuen kuitenkin aineiston pitkästä tallennushistoriasta, tallennusohjeiden puutteista tai tulkinnanvaraisuudesta, mittayksikkö voi yksittäisissä pisteissä olla ilmoitettu metreissä tai desimetreissä (esim. Z_ALKUPERAINEN-kenttä) tai kallionpinnan tason tiedot voivat olla ilmoitettu pinnan korkeutena tai syvyytenä. Maanpinnan korkeus on poimittu laserkeilausaineiston korkeusmallista (pikselikoko 2 m) niille havaintopisteille, joiden kohdalta korkeusmalli on saatavissa poimintahetkenä. Korkeuslukema on laserkeilausaineiston lentomittaushetken korkeus ja maaperäkerrostietojen mittaus/tulkintahetken ero voi olla useita vuosia, virhelähteenä voi olla esim. maa-ainesottoalueet ja täytemaat. Korkeusjärjestelmä vaihtelee riippuen tallennusajankohdasta, mutta tietoa ei ole pääosin saatavissa.
/
The regional coverage of the dataset is focused on areas for which the superficial deposit surveying programme 1:20 000/1:50 000 has been completed, and nowadays on areas where site-specific research has been conducted, such as reports on the geological structure of groundwater areas. The dataset is suitable for the classification of regional superficial deposit. The dataset shall not be used for applications that require large-scale data. However, due to the long saving history of the dataset, lack of saving instructions or ambiguity, the unit of measurement or individual points can be informed in metres or decimetres (e.g. Z_ALKUPERAINEN field) or bedrock surface level data can be informed as surface height or depth. The ground surface elevation data has been taken from the height model calculated from the laser scanning dataset (grid size 2 metres) for those observation points for which a height model was available at the time of collecting the data. The elevation score is the laser scanning dataset elevation taken at the time of the survey flight and there can be a number of years of difference between the measurement/interpretation of superficial deposit stratum data, and potential sources of error could be e.g. superficial deposit extraction areas and backfilled areas. The vertical coordinate reference system varies according to the time of archiving, but this data is mainly unavailable.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
463

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Maaperän kerrostiedot pohjautuu maaperähavaintoaineiston tietokantaan (MAPE.Soil_observation_FDS). Maaperän kerrostiedot-aineistoon on koottu havaintokohteen yleistiedot, maaperän kerrosjärjestystulkinta/maakerrostiedot ja maakerrosten rajapinnat kairausten, luotausten, koekuoppien, leikkausten ja piikityspisteiden osalta. Aineisto koostuu piikittämällä tehdystä pintamaahavainnosta (mp_pintamaahavainto) ja kairausten, koekuoppien ja leikkausten kerroshavaintotiedosta (mp_havaintotieto). Erillisinä tasoina ovat valokuvat (mp_valokuva) ja havaintolomakeet (mp_havaintolomake), joiden paikkatieto perustuu maaperähavaintoaineiston tietokannan valokuvapisteen (MAPE.Profile_picture) tietoihin. Kallionpinnan taso (mp_kallionpinnan_taso) sisältää eri maaperätutkimusmenetelmin saadun kalliopinnan korkeus/syvyys (m mpy/m) tiedon tulkittuna, mitattuna tai arvioituna. Kallionpinnan tason lähteenä on käytetty maaperähavaintoaineiston tietokannan kallionpinta-tasoa (MAPE.Bedrock_surface), pientä kalliohavaintoa tai -paljastuma-tasoa (MAPE.Outcrop_point) sekä maaperän profiilipisteen (MAPE.Profile_point) kallionpinnantason tietoa kairauksista, koekuopista, leikkauksista ja piikityspisteistä. Laserkeilausaineistosta lasketusta korkeusmallista (pikselikoko 2 m, N2000) on poimittu maanpinnan korkeus niille havaintopisteille, joiden kohdalta korkeusmalli on saatavissa poimintahetkellä. Lähtöaineistona käytettyyn maaperähavaintoaineiston tietokantaan (MAPE.Soil_observation_FDS) on koottu Geologian tutkimuskeskuksen maaperän kartoitus- ja tutkimusaineisto (pisteinä, viivoina ja polygoneina) sekä muista organisaatioista saatua havaintoaineistoa. Pistemäistä havaintoaineistoa on alun perin tallennettu Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Maakanta-tietokantaan (käytössä vuosina 1982-2008). Havaintojen paikannukseen on käytetty kartoitusajankohdan mukaisia saatavilla olleita Maanmittaushallituksen ja Topografikunnan perus- ja topografisia karttoja. GPS-paikannusta on käytetty vuodesta 1998 lähtien. Muilta organisaatioilta saadun kairausaineiston tarkkuus perustuu toimitettuihin koordinaatteihin tai kairapistekartoilta mitattuihin koordinaatteihin. Vuosina 2003-2006 piikityspisteet tallennettiin osittain käsimaastotallentimelle (esim. Trimble). Vuodesta 2006 lähtien maaperän kartoitusohjelmissa kerättyä havaintotietoa on tallennettu suoraan maastokannettavalla Maapeli-käyttöliittymää käyttäen personal geodatabase-tietokantaan. Tallennettu aineisto on siirretty Geotietojärjestelmän tietokantaan. Tietojen tallennus tapahtuu standardien mukaisten hierarkkisten arvolistojen pohjalta.
/
The stratum data for superficial deposits is based on the observation database of superficial deposit (MAPE.Soil_observation_FDS). The stratum data for superficial deposits dataset comprises general information about the observation site, sequence of strata interpretation/strata data of superficial deposit, and the boundary layers of strata in relation to drilling, sounding, test pits, sections and probing points. The dataset comprises overburden observations conducted using probing (mp_pintamaahavainto) and observation data pertaining to drill holes, test pits and sections (mp_havaintotieto). Photographs (mp_valokuva) and observation forms (mp_havaintolomake) are in separate point layers, the spatial data of which is based on the data held in the photograph point of the observation database of superficial deposit (MAPE.Profile_picture). The bedrock surface level (mp_kallionpinnan_taso) contains the heights/depths (MASL/m) of bedrock surfaces, as data that has been interpreted, measured or estimated. The source used for the bedrock surface level is the bedrock surface level of the observation database of superficial deposit (MAPE.Bedrock_surface), minor rock observation or exposure point layers (MAPE.Outcrop_point) and bedrock surface level data from drill holes, test pits, sections and probing points of the profile point (MAPE.Profile_point). The ground surface elevation data has been taken from the height model calculated from the laser scanning dataset (grid size 2 m, N2000) for those observation points for which a height model was available at the time of collecting the data. The observation database of superficial deposit (MAPE.Soil_observation_FDS) comprises GTK’s superficial deposit mapping and survey data (as points, lines and polygons), as well as observational data received from other organisations. Point-based observational data was originally saved in the GTK’s observation database of superficial deposit (Maakanta-tietokanta, in use 1982-2008). The base and topographic maps of the National Land Survey of Finland available at the time of mapping were used for positioning observations. GPS positioning has been used since 1998. The precision of drilling data obtained from other organisations is based on coordinates given or measured coordinates from drill point maps. In 2003-2006, the probing points were partly saved on hand-held field devices (e.g. Trimble). The observation data collected from superficial deposit surveying programmes since 2006 has been saved directly to the personal geodatabase using the portable field laptop via the Maapeli interface. The saved data has been transferred to the database. The saving of data occurs according to standardised hierarchical value lists.
Prosessointihistoria:
Process step:
Maaperän kerrostiedot-tuotteeseen on koottu kerroshavaintotiedot maaperähavaintoaineiston tietokannasta (MAPE.Soil_observation_FDS). Kallionpinnan taso on koottu maaperähavaintoaineiston tietokannan seuraavista tauluista ja tasoista; MAPE.Bedrock_surface, MAPE.Profile_point, MAPE.SFDS_Surface, MAPE.Outcrop_point ja MAPE.SFDS_Layer. Tasojen mp_havaintotieto ja mp_pintamaahavainto kerrostiedot on koottu niin, että yksittäiset kerrokset (LOPETUSSYVYYS_METRIA ja MAALAJI_LOPETUSSYVYYDESSA-kentät) näkyvät omana pisteenään ja jokaisessa pisteessä kerrotaan myös koko profiilipisteen kerrosten tiedot (esim. KERROSJÄRJESTYS_LOPETUSSYVYYS ja PINTATYYPPI-kenttä). Tasossa mp_kallionpinnan_taso on koottu eri lähtöaineistojen kallionpinnan tason tiedot kolmeen eri kenttään: SYVYYS_METRIA, KALLIONPINNANTASO_METRIA_MPY, LOPETUS_METRIA. Johtuen kuitenkin aineiston pitkästä tallennushistoriasta, tallennusohjeiden puutteista tai tulkinnanvaraisuudesta, mittayksikkö voi yksittäisissä pisteissä olla ilmoitettu metreissä tai desimetreissä (esim. Z_ALKUPERAINEN -kenttä) tai kallionpinnan tason tiedot voivat olla ilmoitettu pinnan korkeutena tai syvyytenä. Maanpinnan korkeus on poimittu laserkeilausaineiston korkeusmallista (pikselikoko 2 m) niille havaintopisteille, joiden kohdalta korkeusmalli on saatavissa poimintahetkenä (Z_METRI_LIDAR-kenttä).
/
The stratum data for superficial deposits product comprises layer observation data from the observation database of superficial deposit (MAPE.Soil_observation_FDS). The bedrock surface level has been compiled using the following tables and layers of the observation database of superficial deposit; MAPE.Bedrock_surface, MAPE.Profile_point, MAPE.SFDS_Surface, MAPE.Outcrop_point ja MAPE.SFDS_Layer. The stratum data for the layers mp_havaintotieto and mp_pintamaahavainto has been compiled in such a way that individual layers (LOPETUSSYVYYS_METRIA and MAALAJI_LOPETUSSYVYYDESSA fields) are visible as their own points and each point also has details of the stratum of the entire profile point (e.g. KERROSJÄRJESTYS_LOPETUSSYVYYS and PINTATYYPPI fields). The point layer named mp_kallionpinnan_taso is a compilation of bedrock surface level data from different source datasets divided into three different fields: SYVYYS_METRIA, KALLIONPINNANTASO_METRIA_MPY, LOPETUS_METRIA. However, due to the long saving history of the dataset, lack of saving instructions or ambiguity, the unit of measurement or individual points can be informed in metres or decimetres (e.g. Z_ALKUPERAINEN field) or bedrock surface level data can be informed as surface height or depth. The ground surface elevation data has been taken from the height model calculated from the laser scanning dataset (grid size 2 m, N2000) for those observation points for which a height model was available at the time of collecting the data (Z_METRI_LIDAR-kenttä).
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Maaperän kerrostiedot-tuote on koottu FME-ohjelmalla maaperähavaintoaineiston tietokannasta (MAPE.Soil_observation_FDS). Lähtöaineistona käytettyyn maaperähavaintoaineiston tietokannan (MAPE.Soil_observation_FDS) aineistoon on talletettu havaintolomakkeilta GTK:n tietokantaan vuodesta 1982 alkaen. Vuodesta 1998 alkaen havaintopisteitä paikannettiin GPS-laitteella, jonka paikannustarkkuus oli >10 metriä ja vuodesta 2000 lähtien <10 metriä. Havainnot tallennettiin Geologian tutkimuskeskuksen maaperätietokantoihin. Vuodesta 2006 lähtien maaperähavainnot on tehty maastotietokoneella suoraan Maapeli-käyttöliittymää käyttäen personal geodatabase-kantaan ja tallennettu aineisto siirretty tietokantaan.
/
The stratum data for superficial deposits product is compiled from the observation database of superficial deposit (MAPE.Soil_observation_FDS) using the FME software. Observation forms have been saved in the observation database of superficial deposit (MAPE.Soil_observation_FDS) that was used as the source data have been archived in the GTK database since 1982. Since 1998, observation points were localised using a GPS device, the positioning accuracy of which was >10 metres and since 2000 it has been <10 metres. The observations were saved in the observation database of superficial deposit of the Geological Survey of Finland. Since 2006, the observations of superficial deposit have been made using the portable field laptop via the Maapeli interface directly into the personal geodatabase and the saved data has been transferred to the database.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back