meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Maaperän rakennettavuusselvityksissä yhdistetään maalajitieto, korkeusmallista laskettu rinnekaltevuus sekä arvio alueellisista pehmeikköjen paksuuksista. Pehmeikköjen paksuudet voidaan arvioida kairaustietojen sekä maasto- ja lentogeofysikaalisten mittausten avulla. Maaperän rakennettavuutta määriteltäessä keskeisiä tekijöitä ovat:
1) maaperän kantavuus, routivuus, kokoonpuristuvuus ja kaivettavuus,
2) kantavan pohjan syvyys pehmeiköillä,
3) maanpinnan morfologia ja kaltevuus,
4) maa- ja kallioaineksen käyttökelpoisuus ja
5) pohjavesi (Kauranne et al.1972).
Tekijät 1-3 ja 5 vaikuttavat perustamistapaan. Kantavan pohjan syvyyden tunteminen on tärkeää oikeiden pohjarakennustoimenpiteiden valitsemiseksi. Maanpinnan kaltevuudella on merkitystä erityisesti laajoja alueita rakennettaessa, jolloin maan tasaustarve on suuri. Kaltevat hienoainesvaltaiset rinteet, kuten esimerkiksi jokitörmät, ovat herkkiä sortumiselle. Pääasiassa karkearakeisista maalajeista koostuvat kerrostumat ja muodostumat, eli harjut ja muut jäätikköjokikerrostumat sekä soraiset ja hiekkaiset rantakerrostumat, ovat rakentamisen kannalta hyviä. Ne eivät roudi, ne kantavat hyvin eivätkä ne juurikaan painu kasaan. Rakentamisen kannalta haastavia ovat muodostumille usein tyypilliset jyrkät maastonmuodot sekä erityisesti harjujen lievealueiden mahdolliset saviset ja silttiset välikerrokset. Tiiviit pohjamoreenikerrokset ovat yleensä hyvin kantavia ja rakennettavuudeltaan hyviä. Moreenimaiden rakennettavuutta kuitenkin heikentävät niiden kaivuvaikeus (kivisyys ja lohkareisuus) sekä moreenin routivuus ja stabilointitarve, jotka lisääntyvät hienoaineksen määrän kasvaessa. Hienorakeisten maalajien haasteena on niiden routivuus sekä huono kantavuus ja läjitettävyys. Savi- ja silttimaiden rakennettavuutta parantaa kuivakuoren muodostuminen kerrosten pinnalle. Eloperäiset maalajit (lieju, turve) ovat rakennusteknillisesti vaikeita huonon kantavuuden ja suuren kokoonpuristuvuuden vuoksi. Kalliomaat ovat ongelmattomia rakentamisen kannalta kantavuutensa ja routimattomuutensa johdosta, mutta vaativat usein louhintaa, mikä vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin. Täytemaa-alueet ovat rakentamisen kannalta erityisen haastavia niiden vaihtelevien geoteknisten ja geokemiallisten ominaisuuksien vuoksi. Rakennettavuuskartassa täytemaita ei ole luokiteltu tarkemmin eikä niiden rakennettavuusominaisuuksiin oteta kantaa. Rakennettavuusselvitysten maastotutkimuksissa tarkastellaan alueen morfologiaa, maalajien laatua ja kerrosjärjestystä, maaperän kerrostumien paksuutta sekä mahdollisesti maaperän sähkönjohtavuusominaisuuksia pehmeikköjen paksuustulkintaa varten. Maaperän rakennettavuutta voidaan käyttää apuna maakunta- ja yleiskaavatasoisessa maankäytön suunnittelussa. Ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista tulee kuitenkin aina tehdä tarkempia maaperätutkimuksia rakennusalustan laadun, maaperän geoteknisten ominaisuuksien ja kantavan pohjan syvyyden selvittämiseksi.
/
This survey on the construction conditions of superficial deposits combines superficial deposit data, the slope gradient calculated from the digital elevation model and an estimation of the thickness of fine-grained sediments at regional level. The thickness of fine-grained sediments can be assessed on the basis of drilling data as well as field survey and airborne geophysical measurements. When determining the construction conditions of the superficial deposits, the central factors are:
1) load-bearing capacity of sediment layers, frost susceptibility, compression and excavatability,
2) depth of load-bearing layer within the fine-grained sediment areas,
3) topography and slope steepness,
4) usability of sand, gravel and bedrock aggregate and
5) groundwater (Kauranne et al. 1972).
Factors 1-3 and 5 affect the foundation technique. Knowledge of the depth of the bearing layer is vital for selecting the proper foundation techniques. The surface topography and slope steepness are particularly important for the construction of extensive areas, where the need for ground levelling is high. Slopes of predominantly fine material, such as riverbanks, are susceptible to collapse. The majority of coarse-grained sediments (gravel and sand) composing eskers and other glaciofluvial deposits, as well as shoreline deposits are good for construction purposes. They are not susceptible to frost, they have good load-bearing capacity and they have low compressibility.The steep topography of glaciofluvial deposits and the occasional clay and silt layers are challenging for construction. Compact basal till layers usually have good load-bearing and construction condition characteristics. However, the construction conditions of till is compromised by excavation difficulties due to abundance of rocks and boulders, as well as due to potential frost susceptibility and stabilisation requirement that increase in parallel with the share of the fine-grained material. In general, the challenge with fine-grained sediments is their frost susceptibility and poor banking characteristics. The construction conditions of fine-grained sediments are better if the dry crust occurs on the surface of these layers. From the perspective of civil engineering, organic sediments (gyttja, peat) are challenging due to their poor load-bearing capacity and high compressibility. Bedrock areas are good in respect to construction conditions due to high load-bearing capacity and non-frost-susceptibility, but they often require excavation that influences construction costs. Man-made grounds are particularly challenging for construction due to their varying geotechnical and geochemical properties. In the construction condition map, areas of man-made ground have not been classified in more detail and their construction conditions are not estimated. The field surveys for construction conditions focus on the morphology of the area, geological mapping and stratigraphy, thickness of the overburden, and possibly on conducting the electrical soundings to interpret the thicknesses of fine-grained sediments. The dataset on construction conditions of superficial deposits can be used to support land use planning at regional and local master plan levels. Prior to the commencement of actual construction work, more detailed field surveys must always be conducted to determine the geological characteristics of the area under construction, the geotechnical properties of the deposits, and the depth of the load-bearing layer.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Maaperän rakennettavuusaineistoa voidaan käyttää apuna maakunta- ja yleiskaava -tasoisessa maankäytön suunnittelussa. Sen avulla voidaan paikantaa rakentamisen kannalta haasteelliset alueet siinä vaiheessa, kun muutoksille on vielä mahdollisuus. Perustamiskustannuksiltaan kalleimmilla alueilla kannattaa suosia suurempia kerrosneliömääriä tai harkita alueen käyttämistä virkistysalueena.
/
The construction conditions of superficial deposits dataset can be used to support land use planning at regional and local master plan levels. The dataset can be used to locate the challenging areas in respect to construction at a stage when it is still possible to make alterations to the plans. In areas with more costly foundation expenses, it is worth favouring larger floor square metre quantities or consider using the area as a recreational area.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Tässä esitetty maaperän rakennettavuusluokitusta voidaan hyödyntää maakunta- ja yleiskaavatasoilla tehtävään maaperän rakennettavuuden arviointiin. Asemakaavavaiheessa ja ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista tarvitaan tarkempia maaperätutkimuksia rakennusalustan laadun, maaperän geoteknisten ominaisuuksien ja kantavan pohjan syvyyden varmistamiseksi. Maaperän rakennettavuusominaisuudet ovat kaikilla alueilla vain suuntaa-antavia. Tarvittaessa rakennettavuusselvityksiä voidaan täydentää esimerkiksi tarkemmilla kairauksilla sekä tiedoilla pohjaveden pinnan korkeudesta ja maaperän mahdollisesta pilaantuneisuudesta. Rakennettavuusselvityksissä ei ole tarkasteltu tulvien tai luonnonarvojen merkitystä alueelliseen rakentamiseen, vaan selvitykset on tehty geologisten tietojen ja tulkintojen perusteella. Täytemaa-alueiden rakennettavuusominaisuuksiin ei ole tässä luokituksessa otettu kantaa. Kallioalueet on esitetty omana luokkanaan ja niiden yhteydessä on joillakin tutkimusalueilla laskettu rinnekaltevuus. Muilta osin kallioalueiden rakennettavuusominaisuuksiin ei ole otettu kantaa. Kartoittamattomat, rakennetut alueet on esitetty omana luokkanaan ilman arviota rakennettavuusominaisuuksista. Pehmeikköjen paksuudet voidaan arvioida kairaustietojen sekä maasto- ja lentogeofysikaalisten mittausten avulla. Sähkömagneettisiin mittaustuloksiin sisältyy usein erilaisten metallirakennelmien, kuten sähkölinjojen ja rautateiden sekä suurten teollisuushallien aiheuttamia häiriöitä. Näistä aiheutuu paikallisia virheitä myös tulkintatulokseen. Lentogeofysiikan mittausten lentokorkeus ja mittauslinjojen väli saattaa vaihdella ja eri vuosina mittaukset on voitu tehdä erilaisilla laitteistoilla ja eri lentokoneella.
/
The classification of construction conditions of superficial deposits shown here can be used for assessing construction conditions conducted on regional and local master plan levels. During the local detailed planning stage and prior to the commencement of actual construction work, more detailed field surveys must be conducted to clarify the geological characteristics and the geotechnical properties of the study area, and the depth of the load-bearing layer. It should be noted that the characteristics of construction conditions of superficial deposits for all areas are only directive. If necessary, construction condition interpretations can be supplemented with, for instance more precise drilling data and details about the groundwater level and the possible soil contamination. The construction condition surveys have not investigated the significance of floods or natural values on construction, rather the reports have been compiled on the basis of geological data and interpretations. Any estimations concerning the construction condition characteristics of man-made ground areas has not been taken in this classification. The bedrock areas are shown as their own category and the slope steepness has been calculated for some of the survey areas. In all other respects, any estimations on the construction condition characteristics of bedrock areas has not been taken. Unmapped, built-up areas are shown in their own category without any estimates of their construction condition characteristics. The thicknesses of fine-grained sediment can be assessed on the basis of drilling data as well as field and airborne geophysical measurements. Electromagnetic measurement results often include disturbances caused by a variety of metal structures, such as power lines, railways and large industrial buildings. These also cause local errors in the interpretation. The flight height for airborne geophysical measurements and the gap between measurement lines sometimes varies and over the years measurements may have been made using different equipment and aircraft.
Teema avainsana:
Theme keyword:
kaavoitus / planning, rakennusgeologiset kartat / engineering geology maps, maaperäkartat / surficial geology maps, paikkatietojärjestelmät / geographic information systems, painovoimamenetelmät / gravity methods, kairaus / rotary drilling, hienorakeinen aines / fine-grained materials, kantavuus / bearing capacity, luokitus / classification, rinteet/slopes
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Aineiston formaatti:
Data format:
10.4.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2020-05-04
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineistosarja/series
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Maaperän rakennettavuus prosessointihistoria/Construction conditions of superficial deposits process step
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2006-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2006-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
aluegeologia / areal geology, taajamageologia / urban geology, maaperägeologia / surficial geology, rakennusgeologia / engineering geology, yhdyskuntasuunnittelu / community planning
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
kaavoitus / planning, rakennusgeologiset kartat / engineering geology maps, maaperäkartat / surficial geology maps, paikkatietojärjestelmät / geographic information systems, painovoimamenetelmät / gravity methods, kairaus / rotary drilling, hienorakeinen aines / fine-grained materials, kantavuus / bearing capacity, luokitus / classification, rinteet/slopes
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Maaperän rakennettavuusselvityksissä yhdistetään maalajitieto, korkeusmallista laskettu rinnekaltevuus sekä arvio alueellisista pehmeikköjen paksuuksista. Pehmeikköjen paksuudet voidaan arvioida kairaustietojen sekä maasto- ja lentogeofysikaalisten mittausten avulla. Maaperän rakennettavuutta määriteltäessä keskeisiä tekijöitä ovat:
1) maaperän kantavuus, routivuus, kokoonpuristuvuus ja kaivettavuus,
2) kantavan pohjan syvyys pehmeiköillä,
3) maanpinnan morfologia ja kaltevuus,
4) maa- ja kallioaineksen käyttökelpoisuus ja
5) pohjavesi (Kauranne et al.1972).
Tekijät 1-3 ja 5 vaikuttavat perustamistapaan. Kantavan pohjan syvyyden tunteminen on tärkeää oikeiden pohjarakennustoimenpiteiden valitsemiseksi. Maanpinnan kaltevuudella on merkitystä erityisesti laajoja alueita rakennettaessa, jolloin maan tasaustarve on suuri. Kaltevat hienoainesvaltaiset rinteet, kuten esimerkiksi jokitörmät, ovat herkkiä sortumiselle. Pääasiassa karkearakeisista maalajeista koostuvat kerrostumat ja muodostumat, eli harjut ja muut jäätikköjokikerrostumat sekä soraiset ja hiekkaiset rantakerrostumat, ovat rakentamisen kannalta hyviä. Ne eivät roudi, ne kantavat hyvin eivätkä ne juurikaan painu kasaan. Rakentamisen kannalta haastavia ovat muodostumille usein tyypilliset jyrkät maastonmuodot sekä erityisesti harjujen lievealueiden mahdolliset saviset ja silttiset välikerrokset. Tiiviit pohjamoreenikerrokset ovat yleensä hyvin kantavia ja rakennettavuudeltaan hyviä. Moreenimaiden rakennettavuutta kuitenkin heikentävät niiden kaivuvaikeus (kivisyys ja lohkareisuus) sekä moreenin routivuus ja stabilointitarve, jotka lisääntyvät hienoaineksen määrän kasvaessa. Hienorakeisten maalajien haasteena on niiden routivuus sekä huono kantavuus ja läjitettävyys. Savi- ja silttimaiden rakennettavuutta parantaa kuivakuoren muodostuminen kerrosten pinnalle. Eloperäiset maalajit (lieju, turve) ovat rakennusteknillisesti vaikeita huonon kantavuuden ja suuren kokoonpuristuvuuden vuoksi. Kalliomaat ovat ongelmattomia rakentamisen kannalta kantavuutensa ja routimattomuutensa johdosta, mutta vaativat usein louhintaa, mikä vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin. Täytemaa-alueet ovat rakentamisen kannalta erityisen haastavia niiden vaihtelevien geoteknisten ja geokemiallisten ominaisuuksien vuoksi. Rakennettavuuskartassa täytemaita ei ole luokiteltu tarkemmin eikä niiden rakennettavuusominaisuuksiin oteta kantaa. Rakennettavuusselvitysten maastotutkimuksissa tarkastellaan alueen morfologiaa, maalajien laatua ja kerrosjärjestystä, maaperän kerrostumien paksuutta sekä mahdollisesti maaperän sähkönjohtavuusominaisuuksia pehmeikköjen paksuustulkintaa varten. Maaperän rakennettavuutta voidaan käyttää apuna maakunta- ja yleiskaavatasoisessa maankäytön suunnittelussa. Ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista tulee kuitenkin aina tehdä tarkempia maaperätutkimuksia rakennusalustan laadun, maaperän geoteknisten ominaisuuksien ja kantavan pohjan syvyyden selvittämiseksi.
/
This survey on the construction conditions of superficial deposits combines superficial deposit data, the slope gradient calculated from the digital elevation model and an estimation of the thickness of fine-grained sediments at regional level. The thickness of fine-grained sediments can be assessed on the basis of drilling data as well as field survey and airborne geophysical measurements. When determining the construction conditions of the superficial deposits, the central factors are:
1) load-bearing capacity of sediment layers, frost susceptibility, compression and excavatability,
2) depth of load-bearing layer within the fine-grained sediment areas,
3) topography and slope steepness,
4) usability of sand, gravel and bedrock aggregate and
5) groundwater (Kauranne et al. 1972).
Factors 1-3 and 5 affect the foundation technique. Knowledge of the depth of the bearing layer is vital for selecting the proper foundation techniques. The surface topography and slope steepness are particularly important for the construction of extensive areas, where the need for ground levelling is high. Slopes of predominantly fine material, such as riverbanks, are susceptible to collapse. The majority of coarse-grained sediments (gravel and sand) composing eskers and other glaciofluvial deposits, as well as shoreline deposits are good for construction purposes. They are not susceptible to frost, they have good load-bearing capacity and they have low compressibility.The steep topography of glaciofluvial deposits and the occasional clay and silt layers are challenging for construction. Compact basal till layers usually have good load-bearing and construction condition characteristics. However, the construction conditions of till is compromised by excavation difficulties due to abundance of rocks and boulders, as well as due to potential frost susceptibility and stabilisation requirement that increase in parallel with the share of the fine-grained material. In general, the challenge with fine-grained sediments is their frost susceptibility and poor banking characteristics. The construction conditions of fine-grained sediments are better if the dry crust occurs on the surface of these layers. From the perspective of civil engineering, organic sediments (gyttja, peat) are challenging due to their poor load-bearing capacity and high compressibility. Bedrock areas are good in respect to construction conditions due to high load-bearing capacity and non-frost-susceptibility, but they often require excavation that influences construction costs. Man-made grounds are particularly challenging for construction due to their varying geotechnical and geochemical properties. In the construction condition map, areas of man-made ground have not been classified in more detail and their construction conditions are not estimated. The field surveys for construction conditions focus on the morphology of the area, geological mapping and stratigraphy, thickness of the overburden, and possibly on conducting the electrical soundings to interpret the thicknesses of fine-grained sediments. The dataset on construction conditions of superficial deposits can be used to support land use planning at regional and local master plan levels. Prior to the commencement of actual construction work, more detailed field surveys must always be conducted to determine the geological characteristics of the area under construction, the geotechnical properties of the deposits, and the depth of the load-bearing layer.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Maaperän rakennettavuusaineistoa voidaan käyttää apuna maakunta- ja yleiskaava -tasoisessa maankäytön suunnittelussa. Sen avulla voidaan paikantaa rakentamisen kannalta haasteelliset alueet siinä vaiheessa, kun muutoksille on vielä mahdollisuus. Perustamiskustannuksiltaan kalleimmilla alueilla kannattaa suosia suurempia kerrosneliömääriä tai harkita alueen käyttämistä virkistysalueena.
/
The construction conditions of superficial deposits dataset can be used to support land use planning at regional and local master plan levels. The dataset can be used to locate the challenging areas in respect to construction at a stage when it is still possible to make alterations to the plans. In areas with more costly foundation expenses, it is worth favouring larger floor square metre quantities or consider using the area as a recreational area.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Kaupungit. Kunnat. Maakuntien liitot. Maanmittauslaitos. oGIIR-hanke, Municipalities, cities, regional councils, the National Land Survey of Finland, oGIIR-project, urn:nbn:fi:research-infras-2016072513 funded by the Academy of Finland
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/maaperan_rakennettavuusluokitus.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineistosarja/series
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Tässä esitetty maaperän rakennettavuusluokitusta voidaan hyödyntää maakunta- ja yleiskaavatasoilla tehtävään maaperän rakennettavuuden arviointiin. Asemakaavavaiheessa ja ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista tarvitaan tarkempia maaperätutkimuksia rakennusalustan laadun, maaperän geoteknisten ominaisuuksien ja kantavan pohjan syvyyden varmistamiseksi. Maaperän rakennettavuusominaisuudet ovat kaikilla alueilla vain suuntaa-antavia. Tarvittaessa rakennettavuusselvityksiä voidaan täydentää esimerkiksi tarkemmilla kairauksilla sekä tiedoilla pohjaveden pinnan korkeudesta ja maaperän mahdollisesta pilaantuneisuudesta. Rakennettavuusselvityksissä ei ole tarkasteltu tulvien tai luonnonarvojen merkitystä alueelliseen rakentamiseen, vaan selvitykset on tehty geologisten tietojen ja tulkintojen perusteella. Täytemaa-alueiden rakennettavuusominaisuuksiin ei ole tässä luokituksessa otettu kantaa. Kallioalueet on esitetty omana luokkanaan ja niiden yhteydessä on joillakin tutkimusalueilla laskettu rinnekaltevuus. Muilta osin kallioalueiden rakennettavuusominaisuuksiin ei ole otettu kantaa. Kartoittamattomat, rakennetut alueet on esitetty omana luokkanaan ilman arviota rakennettavuusominaisuuksista. Pehmeikköjen paksuudet voidaan arvioida kairaustietojen sekä maasto- ja lentogeofysikaalisten mittausten avulla. Sähkömagneettisiin mittaustuloksiin sisältyy usein erilaisten metallirakennelmien, kuten sähkölinjojen ja rautateiden sekä suurten teollisuushallien aiheuttamia häiriöitä. Näistä aiheutuu paikallisia virheitä myös tulkintatulokseen. Lentogeofysiikan mittausten lentokorkeus ja mittauslinjojen väli saattaa vaihdella ja eri vuosina mittaukset on voitu tehdä erilaisilla laitteistoilla ja eri lentokoneella.
/
The classification of construction conditions of superficial deposits shown here can be used for assessing construction conditions conducted on regional and local master plan levels. During the local detailed planning stage and prior to the commencement of actual construction work, more detailed field surveys must be conducted to clarify the geological characteristics and the geotechnical properties of the study area, and the depth of the load-bearing layer. It should be noted that the characteristics of construction conditions of superficial deposits for all areas are only directive. If necessary, construction condition interpretations can be supplemented with, for instance more precise drilling data and details about the groundwater level and the possible soil contamination. The construction condition surveys have not investigated the significance of floods or natural values on construction, rather the reports have been compiled on the basis of geological data and interpretations. Any estimations concerning the construction condition characteristics of man-made ground areas has not been taken in this classification. The bedrock areas are shown as their own category and the slope steepness has been calculated for some of the survey areas. In all other respects, any estimations on the construction condition characteristics of bedrock areas has not been taken. Unmapped, built-up areas are shown in their own category without any estimates of their construction condition characteristics. The thicknesses of fine-grained sediment can be assessed on the basis of drilling data as well as field and airborne geophysical measurements. Electromagnetic measurement results often include disturbances caused by a variety of metal structures, such as power lines, railways and large industrial buildings. These also cause local errors in the interpretation. The flight height for airborne geophysical measurements and the gap between measurement lines sometimes varies and over the years measurements may have been made using different equipment and aircraft.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
204914.066100
Itä:
East:
554110.753900
Pohjoinen:
North:
6867119.608800
Etelä:
South:
6637188.562700
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
13

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Prosessoinnissa käytetyt aineistot vaihtelevat laadultaan ja tarkkuudeltaan riippuen ajankohdasta, milloin rakennettavuusominaisuus on laskettu tietylle alueelle. Lähtöaineistona on käytetty GTK:n Maaperä 1:20 000/1:50 000 ja/tai 1:200 000 (Maalajit) -aineistoa, sekä Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa, 25m x 25m korkeusmallia tai maastotietokannan korkeuskäyristä laskettua korkeusmallia, jota on mahdollisesti tarkennettu kunnilta tai kaupungeilta saaduilla pistemäisillä korkeustiedoilla. Korkeusmallia on käytetty rinnekaltevuuden laskentaan. Hienoainesvaltaisten maalajien eli pehmeikköjen (savi, hiesu, hieno hieta) paksuustulkinnassa on käytetty apuna geofysikaalista lentomittausaineistoa, painovoimamittauksia, maatutkaustietoja ja kairaustietoja. Pehmeikköjen paksuustulkinta on voitu jättää myös tekemättä alueen laajuuden vuoksi. Paksuustulkinta vaatii tuekseen riittävän määrän kairaustietoja tai tietoa erityyppisten pehmeikköalueiden sähkönjohtavuudesta, jotta tulkinta ei jäisi liian epävarmaksi. Näitä kohdekohtaisia tietoja ei kuitenkaan ole aina riittävästi saatavilla pinta-alaltaan laajoilta tutkimusalueilta. Maaperän kerrosten ominaisuuksien selvittämiseen soveltuvat radiometriset ja sähkömagneettiset mittaukset. Radiometriset mittaukset heijastavat maa- ja kallioperän kuivan, useimmiten alle yhden metrin paksuisen pintakerroksen ominaisuuksia. Sähkömagneettisilla lentomittauksilla saadaan tietoa maa- ja kallioperän sähkönjohtavuudesta useiden kymmenien metrien syvyyteen. Lentomittausaineistosta tehtyjä paksuustulkintoja voidaan tarkentaa maastossa tehtävillä johtavuusluotauksilla, joiden avulla saadaan tarkempi kuva tutkittavan alueen ominaisuuksista, kuten ominaisvastuksesta. Sähkönjohtavuudet ovat suuruudeltaan erilaisia eri maalajeissa, mutta myös eri alueilla samoissakin maalajeissa. Sähkömagneettisen lentomittausaineiston käyttö pehmeikköjen paksuuden arvioimisessa perustuu hienorakeisten maalajien ympäristöään parempaan sähkönjohtokykyyn. Savikoiden johtavuus vaihtelee Suomessa rannikon merellisten savien noin 500 mS/m:tä sisämaan Itämeren järvivaiheiden savikerrostumien noin 10 mS/m arvoihin. Karkeiden maalajien johtavuudet ovat tyypillisesti välillä 1-10 mS/m ja kallioperä on useimmiten vielä selvästi huonommin sähköä johtavaa. Tulkinnan edellytyksenä on, että lentokorkeuden lisäksi tunnetaan maaperän johtokyky. Tarkempien maastomittausten puuttuessa joudutaan käyttämään arvioita, joiden avulla saadaan yleiskuva pehmeikköjen paksuusvaihtelusta. Pehmeikköjen johtavuuteen vaikuttaa maa-aineksen laadun lisäksi sen kosteus. Kuivat pintakerrokset johtavat sähköä selvästi huonommin kuin pohjaveden pinnan alapuoliset kerrostumat. Sähkömagneettisiin mittaustuloksiin sisältyy myös erilaisten metallirakennelmien, kuten sähkölinjojen ja rautateiden sekä suurten teollisuushallien aiheuttamia häiriöitä. Näistä aiheutuu paikallisia virheitä myös tulkintatulokseen. Tutkimusalueella voidaan tehdä maastotarkasteluja, joiden tarkoituksena on tarkentaa olemassa olevaa maaperäkarttaa. Maastotarkastelun aikana kiinnitetään huomiota hienosedimenttien ja moreenien koostumukseen, alueelliseen morfologiaan, pohjavesiolosuhteisiin ja pintakivisyyteen ja -lohkareisuuteen. Alueen erityispiirteet voidaan huomioida rakennettavuuskartassa esimerkiksi tarkentamalla maalajikuvioiden rajoja tai muuttamalla laskennallista rakennettavuusominaisuuksiin perustuvaa luokitusta vastaamaan paremmin paikallisia olosuhteita. Usein rakennettavuuteen liittyvät erityispiirteet on kuitenkin esitetty rakennettavuuskartan sijaan erillisessä tutkimusselostuksessa. Harkinnan mukaan selvitykseen voidaan liittää tietoa luonnon- tai kulttuuriarvoiltaan merkittävistä kohteista, joille ei lähtökohtaisesti rakenneta. Lisäksi selvitykseen voidaan ottaa mukaan geokemiallisia tietoja sekä tehdä tarkempi selvitys alueen täytemaiden geoteknisistä ja geokemiallisista ominaisuuksista. Karttaan voidaan myös rajata tulvavaara-alueeksi tunnistetut alueet.
/
The datasets used in the processing vary by quality and accuracy depending on the time when construction condition characteristics have been calculated for a specific area. GTK’s Superficial deposits 1:20 000/1:50 000 and/or Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygons) dataset were used as the baseline data, as well as National Land Survey of Finland’s laser scanning dataset, digital elevation model 25m x 25m or the elevation model calculated from the contours of the Topographic database, which has possibly been further elaborated using the point elevation data provided by the municipalities or cities. The elevation model has been the basis in calculating the slope steepness. In the interpretation of the thicknesses of fine-grained sediment areas (clay, silt, finer fine sand), information was provided by airborne geophysical dataset, gravity measurements, ground penetrating radar soundings, and drilling data. In some cases, the interpretation of the thickness of fine-grained sediments has been neglected due to the extensive area of investigation. The estimation of the thickness of fine-grained sediments would be too uncertain without drilling data or sufficient information on electrical conductivity of different type of fine-grained sediment areas. Such information is not always available from the extensive areas of investigation. Radiometric and electromagnetic measurements are suitable to study the properties of overburden. Radiometric measurements reflect the characteristics of often less than a metre thick, dry surface of superficial deposits and bedrock. Electromagnetic aerial measurements provide information about the electrical conductivity of the overburden and bedrock to a depth of several tens of metres. Thickness interpretations based on airborne geophysical data can be further specified in the field using electrical soundings. Using these, a more accurate picture of the characteristics of the area in question can be obtained, such as electrical resistivity of the overburden. Electrical conductivity varies by sediment type, but there can also be differences between different areas with the same sediment types. The use of electromagnetic airborne survey datasets for estimating the thicknesses of fine-grained sediment areas is based on their high electrical conductivity compare to the surroundings. The electrical conductivity of clay deposits varies from approximately 500 mS/m for marine clays on Finland’s coastline to approximately 10 mS/m for inland clay deposits origin from the Baltic Sea lake stages. The electrical conductivity of coarse-grained sediments is typically between 1-10 mS/m and the electrical conductivity of bedrock is often even less. In addition to flight altitude, one of the prerequisites for the interpretation of the airborne geophysical surveys is that the electrical conductivity of the sediment type is known. In the absence of more precise field measurements, it is necessary to use estimates in order to gain a general picture of the variation in the thicknesses of fine-grained sediments. The electrical conductivity of the fine-grained sediments is not only affected by the origin of the sediments, but also their water content. The electrical conductivity of dry overburden is less than in sediments below the groundwater table. Electromagnetic measurement results also include disturbances caused by a variety of metal structures, such as power lines, railways and large industrial buildings. These also cause local errors in the interpretation. Field inspections can be conducted in the survey area, the intention of which is to elaborate on the existing map of superficial deposits. During the course of the field inspection, attention is paid to the composition of fine-grained sediments and till, regional morphology, groundwater conditions, surface rockiness and surface boulder content. The special characteristics of the area can be highlighted in the construction condition map by, for example further specifying the boundaries of sediment type patterns or by changing the calculated construction condition classification to better correspond to local conditions. However, special characteristics related to construction conditions are often shown in separate survey reports instead of being shown on a construction condition map. With due consideration, sites with significant natural or cultural values that have no primary intention for construction can be added to the report. Furthermore, the report can incorporate geochemical information and a more detailed statement of the area's geotechnical and geochemical characteristics. Areas identified as being prone to flooding can also be delineated on the map.
Prosessointihistoria:
Process step:
Maaperän rakennettavuusominaisuustulkinta muodostetaan maaperätietojen, pehmeikköjen arvioitujen paksuuksien sekä korkeusaineistosta muodostetun rinnekaltevuusmallin avulla. Pehmeikköjen paksuustulkinta on voitu jättää myös tekemättä alueen laajuuden vuoksi, jos riittävää määrä kairaustietoa tai tietoa erityyppisten pehmeikköalueiden sähkönjohtavuudesta ei ole ollut saatavilla tulkinnan tueksi. Maaperän rakennettavuusluokitukset ja aineistojen luokitusprosessit vaihtelevat riippuen ajankohdasta, milloin rakennettavuusominaisuudet on laskettu alueelle. Rakennettavuusaineistojen ruutukoko vaihtelee 2 metristä 50 metriin. GTK:n tekemien rakennettavuuskarttojen rakennettavuusluokitus pohjautuu VTT:n laatimaan luokitukseen, joka on julkaistu Kunnallistekniikan pohjatutkimusohjeissa (KUPO-92).

Rakennettavuusluokitus Hyvinkään, Järvenpään, Klaukkalan, Sipoon ja Tuusulan detaljialueilla (2006):

Rakennettavuusaineiston luokituksen pohjana on käytetty Kunnallistekniikan pohjatutkimusohjeita (KUPO-92). Alueen maaperä on jaettu kuuteen rakennettavuusluokkaan. Lisäksi kallioalueet, täytemaa-alueet ja kartoittamattomat, rakennetut alueet on esitetty omina luokkinaan ilman, että näiden alueiden rakennettavuusominaisuuksiin on otettu kantaa. Maaperätieto pohjautuu GTK:n ”Maaperä 1:20 000 / 1: 50 000” -aineistoon, jota on tarkennettu maastotutkimuksilla. Maastossa tehtyjen tarkennusten perusteella osalle alueista laadittiin päivitetty maaperäkartta mittakaavassa 1:5 000. Pehmeikköjen paksuustulkinta perustuu GTK:n lentogeofysiikan mittausaineistoon. Tulkinnan tueksi alueilla on myös tehty tarkentavia pistemäisiä sähkönjohtavuusmittauksia ja tulkintoja on lisäksi verrattu alueelta saatavilla olleisiin maaperäkairauksiin. Klaukkalan tutkimusalueella tehtiin lisäksi porakonekairauksia maapeitteiden paksuuden ja kalliopinnan tason varmistamiseksi. Rinnekaltevuudet perustuvat kuntien tuottamiin korkeuskäyriin ja -pisteisiin. Tarvittaessa korkeusaineistoa on täydennetty MML:n maastotietokannan korkeuskäyrillä. Rakennettavuusaineiston ruutukoko on 5 metriä.

Luokitus
• Erittäin hyvä: topografialtaan tasaiset alueet, joissa aines karkearakeista hiekkaa, soraa tai soramoreenia
• Hyvä: topografialtaan tasaiset ja loivat alueet, joissa aines hiekkaista moreenia tai karkeaa hietaa sekä topografialtaan tasaiset, alle 2,5 metrin paksuiset pehmeikköalueet
• Keskinkertainen: topografialtaan jyrkät alueet, joissa aines karkearakeista hiekkaa tai moreenia sekä 2,5-4,5 metrin paksuiset pehmeikköalueet
• Melko huono: 4,5-13 metrin paksuiset pehmeikköalueet
• Huono: topografialtaan erittäin jyrkät alueet, joissa aines karkearakeista hiekkaa tai moreenia sekä 13-25 metrin paksuiset pehmeikköalueet
• Heikko: yli 25 metrin paksuiset pehmeikköalueet sekä eloperäiset kerrostumat
• Muut alueet: kalliomaat ja täytemaa
• Vesistöt

Hyvinkään, Järvenpään, Klaukkalan, Sipoon ja Tuusulan detaljialueiden rakennettavuusominaisuuksia on kuvattu tarkemmin ”KallioINFO-informaatiojärjestelmän kehittäminen yhdyskuntasuunnittelua ja kalliorakentamista varten” -loppuraportissa: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k21_42_2004_3.pdf

Rakennettavuusluokitus Tampereen kaupunkiseudun alueella (2009):

Rakennettavuusaineiston luokituksen pohjana on käytetty Kunnallistekniikan pohjatutkimusohjeita (KUPO-92). Alueen maaperä on jaettu kuuteen rakennettavuusluokkaan. Lisäksi kallioalueet, täytemaa-alueet ja kartoittamattomat, rakennetut alueet on esitetty omina luokkinaan ilman, että näiden alueiden rakennettavuusominaisuuksiin on otettu kantaa. Luokittelussa on kuitenkin huomioitu myös kalliomaiden kohdalla rinnekaltevuus (<5%, 5-15%, 15-30%, >30 %). Maaperätieto pohjautuu GTK:n ”Maaperä 1:20 000 / 1:50 000” -aineistoon. Tutkimusalueelta tehty pehmeikköjen (savi, hiesu, hieno hieta) paksuustulkinta pohjautuu pääasiassa GTK:n geofysikaalisiin lentomittausaineistoihin sekä kairaustietoihin. Rinnekaltevuus on laskettu Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta. Alueella tehtiin myös muutamia maastotarkistuksia rakennettavuuskartan tueksi. Aluekohtaiset erityispiirteet on kuvattu tarkemmin tutkimusraportissa. Rakennettavuusaineiston ruutukoko on 50 metriä.

Luokitus
• I Erittäin hyvä: topografialtaan tasaiset sora- ja hiekka-alueet
• II Hyvä: topografialtaan tasaiset ja loivat moreeni- ja hieta-alueet ja topografialtaan loivat hiekka- tai sora-alueet sekä ohuet pehmeikköalueet, jotka ovat loivia ja tasaisia
• IIIa Keskinkertainen: pehmeikköalueet, joiden paksuus on 2,5-4,5 m ja rinnekaltevuus alle 30%
• IIIb Keskinkertainen: rinnekaltevuudeltaan jyrkät hiekka-, sora-, moreeni- tai hieta-alueet
• IV Melko huono: pehmeikköalueet, joiden paksuus on 4,5-13 m ja rinnekaltevuus on alle 30%
• Va Huono: pehmeiköt, jotka ovat topografialtaan jyrkkärinteisiä tai paksuudeltaan 13-25 m
• Vb Huono: topografialtaan erittäin jyrkkärinteiset hiekka-, sora-, hieta- ja moreenialueet sekä 13-25 m paksut pehmeikköalueet
• VI Heikko: eloperäiset kerrostumat sekä pehmeiköt, joiden paksuus on yli 25 m
• Kalliomaat: rinnekaltevuus < 5%, 5-15%, 15-30% tai >30%
• Muut alueet: kartoittamaton tai rakennettu alue, täytemaa
• Vesistöt

Tampereen seudun maaperän rakennettavuusominaisuuksia on kuvattu tarkemmin TAATA-Tampereen seudun taajamageologinen kartoitus- ja kehittämishankkeen loppuraportissa: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k_2142_2009_15.pdf

Rakennettavuusluokitus Porin alue (2009):

Rakennettavuusaineiston luokituksen pohjana on käytetty Kunnallistekniikan pohjatutkimusohjeita (KUPO-92). Alueen maaperä on jaettu viiteen rakennettavuusluokkaan. Lisäksi kallioalueet, täytemaa-alueet ja kartoittamattomat, rakennetut alueet on esitetty omina luokkinaan ilman, että näiden alueiden rakennettavuusominaisuuksiin on otettu kantaa. Porin rakennettavuusaineistoon kuuluu myös alue, jossa karkeiden maalajien alla esiintyy mahdollisesti hienoainessedimenttejä. Tälle alueelle ei ole omaa rakennettavuusluokkaansa, vaan sen rajaus on esitetty erillisenä tasona rakennettavuuskartan päällä pintarasterina. Lisäksi pehmeikköalueet, joilta ei ollut luotettavaa paksuustulkintaa, on jätetty luokittelematta. Maaperätieto pohjautuu GTK:n ”Maaperä 1:20 000 / 1:50 000” -aineistoon. Pehmeikköjen paksuustulkinta perustuu alueelta käytettävissä olleisiin kairaustietoihin sekä GTK:n lentogeofysiikan mittausaineistoon. Alueella tehtiin maastotarkastelu, jonka yhteydessä tarkasteltiin alueen morfologiaa ja moreenialueiden koostumusta sekä tehtiin sähkönjohtavuusmittauksia lentogeofysiikan tulkintaa varten. Rinnekaltevuus on laskettu MML:n laserkeilauskorkeusaineistosta. Rakennettavuusaineiston ruutukoko on 2 metriä.

Luokitus
• Rakennettavuusominaisuudet hyvät: Hk, Mr rinnekaltevuus ≤3°
• Rakennettavuusominaisuudet normaalit: Hk, Mr rinnekaltevuus >3-8°, Ht, HtM rinnekaltevuus: ≤8°, hienosedimentti paksuus ≤2,5 m
• Rakennettavuusominaisuudet keskinkertaiset: Hk, Mr rinnekaltevuus >8-17°, Ht, HtM rinnekaltevuus >8-17°, hienosedimentti paksuus >2,5-4,5 m, orgaaninen maalaji paksuus ≤2,5 m
• Rakennettavuusominaisuudet melko vaativat: hienosedimentti paksuus >4,5-13 m, orgaaninen maalaji paksuus >2,5-4,5 m
• Rakennettavuusominaisuudet vaativat: Hk, Mr rinnekaltevuus >17°, Ht, HtM rinnekaltevuus >17°, hienosedimentti paksuus >13 m, orgaaninen maalaji paksuus >4,5 m
• Muut alueet: kallioalue, kartoittamaton, täytemaa ja pehmeikköalueet, joilta ei ole paksuustulkintaa
• Vesistöt

Porin rakennettavuusominaisuuksia on kuvattu tarkemmin GeoSatakunta -hankkeen loppuraportissa: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_183.pdf

Rakennettavuusluokitus Kotkan, Kymenlaakson, Loviisan, Porvoon, pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueilla (2014):

Rakennettavuusaineiston luokituksen pohjana on käytetty Kunnallistekniikan pohjatutkimusohjeita (KUPO-92). Alueen maaperä on jaettu viiteen rakennettavuusluokkaan. Lisäksi kallioalueet, täytemaa-alueet ja kartoittamattomat, rakennetut alueet on esitetty omina luokkinaan ilman, että näiden alueiden rakennettavuusominaisuuksiin on otettu kantaa. Maaperätieto pohjautuu GTK:n ”Maaperä 1:20 000 / 1:50 000” (pääkaupunkiseutu, Kotka) ja ”Maaperä 1:200 000 (maalajit)” (Uusimaa, Porvoo, Loviisa, Kymenlaakso) -aineistoihin. Pehmeikköjen paksuutta ei ollut mukana rakennettavuusluokituksessa, sillä riittävää määrä kairaustietoa tai tietoa erityyppisten pehmeikköalueiden sähkönjohtavuudesta ei ollut saatavilla paksuustulkinnan tueksi. Näin ollen luokkaa 'III Keskinkertainen rakennettavuus' ei ole lainkaan, koska tähän olisi tarvittu pehmeikön paksuustietoa. Rinnekaltevuus on laskettu Maanmittauslaitoksen korkeusaineistosta 25 m x 25 m (pääkaupunkiseutu, Porvoo, Loviisa, Kotka, Uusimaa, Kymenlaakso). Rakennettavuusaineiston ruutukoko on 20 metriä.

Luokitus
• I Erittäin hyvä rakennettavuus: topografialtaan tasaiset alueet, joissa aines karkearakeista hiekkaa tai soraa
• II Hyvä rakennettavuus: topografialtaan tasaiset ja loivat alueet, joissa aines hiekkaista moreenia tai topografialtaan loivapiirteiset alueet, jossa aines karkearakeista hiekkaa tai soraa
• IV Melko huono rakennettavuus: topografialtaan jyrkät alueet, jossa aines karkearakeista hiekkaa tai moreenia sekä pehmeikköalueet
• V Huono rakennettavuus: topografialtaan erittäin jyrkät alueet, ml. pehmeiköt, joiden rinnekaltevuus <30% sekä eloperäiset kerrostumat
• Muut alueet: kallioalue, täytemaa, rakennettu alue
• Vesistöt

Kotkan, Kymenlaakson, Loviisan, Porvoon, pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueiden rakennettavuusominaisuuksia on kuvattu tarkemmin “Climate-Proof Living Environment – Methodologies, tools and practical recommendations for climate change adaptation in the Kymenlaakso and Uusimaa regions and the Helsinki Metropolitan Area” -loppuraportissa: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/erikoisjulkaisu/ej_091.pdf
/
The interpretation of construction condition characteristics is formed using superficial deposit data, estimated thicknesses of fine-grained sediment areas and slope steepness calculated from the elevation model. In some cases, the thickness interpretation has been neglected due to extensive area of investigation if drilling data or sufficient information on electrical conductivity of different type of fine-grained sediment areas have not been available. Classification and datasets of construction condition maps vary according to the time when the construction condition characteristics were calculated for the area in question. The grid size for the construction condition dataset varies between 2 metres to 50 metres. The construction condition maps produced by GTK are based on the classifications specified by VTT (Technical Research Centre of Finland) published in the Civil Engineering Ground Survey Guidelines (KUPO-92).

Construction conditions of superficial deposits for the detailed areas of Hyvinkää, Järvenpää, Klaukkala, Sipoo and Tuusula (2006):

The Civil Engineering Ground Survey Guidelines (KUPO-92) have been used as the basis for the classification of the construction condition dataset. The area has been divided into six construction condition categories. In addition, bedrock areas, man-made ground areas, and unmapped, built-up areas are shown in their own category without any estimation on their construction condition characteristics. Information about overburden is based on GTK’s “Superficial deposits 1:20 000 / 1:50 000” dataset that has been further elaborated using field surveys. On the basis of further specifications conducted in the field, an updated map of superficial deposits was made for some of the areas at a scale of 1:5 000. The estimation of the thicknesses of fine-grained sediments is based on GTK's airborne geophysical survey data. In order to provide assistance with interpretation, further elaborations of pointwise electrical conductivity measurements have been made and the interpretations have also been compared to available geological drilling data from the area. In addition, machine drilling was conducted in the Klaukkala survey area with the intention of verifying the thickness of overburden and the bedrock level. Slope steepness is based on the contour lines and point elevations produced by the municipalities. Wherever necessary, the elevation data has been supplemented with the elevation contour lines from the Topographic database produced by the National Land Survey of Finland (NLS). The grid size for the construction condition dataset is five (5) metres.

Classification
• Very good: topographically plain areas where the material is coarse sand, gravel or gravel till (moraine)
• Good: topographically plain or gently sloping areas where the material is sandy till (moraine) or fine sand, and fine-grained sediment areas with a thickness less than 2.5 metres
• Average: topographically steep slopes where the material is coarsely grained sand or till (moraine), and fine-grained sediment areas with a thickness of 2.5-4.5 metres
• Moderate: fine-grained sediment areas with a thickness of 4.5-13 metres
• Adequate: topographically very steep slopes where the material is coarsely grained sand or till (moraine), and with fine-grained sediment areas of a thickness of 13-25 metres
• Poor: fine-grained sediment areas with a thickness in excess of 25 metres and organic sediments
• Other areas: bedrock outcrops and bedrock areas covered with less than 1 m thick soil layer, generally till, and man-made ground
• Water bodies

The construction condition characteristics for the detailed areas of Hyvinkää, Järvenpää, Klaukkala, Sipoo and Tuusula are described in more detail in the final report of the KallioINFO –project named “KallioINFO-informaatiojärjestelmän kehittäminen yhdyskuntasuunnittelua ja kalliorakentamista varten”: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k21_42_2004_3.pdf

Construction conditions of superficial deposits in the Tampere City Region (2009 ):

The Civil Engineering Ground Survey Guidelines (KUPO-92) have been used as the basis for the classification of the construction condition dataset. The area has been divided into six construction condition categories. In addition, bedrock areas, man-made ground areas, and unmapped, built-up areas are shown in their own category without any estimation on their construction condition characteristics. Nevertheless, the classification has also taken into consideration the slope gradient in bedrock areas (<5%, 5-15%, 15-30%, >30%). Information about overburden is based on GTK’s “Superficial deposits 1:20 000 / 1:50 000” dataset. The estimations of thicknesses of fine-grained sediment areas (clay, silt, finer fine sand) is primarily based on GTK’s airborne geophysical survey datasets and drilling data. Slope steepness has been calculated using the laser scanning dataset of the National Land Survey of Finland (NLS). A few field inspections were also conducted in the area in support of the construction condition map. Special characteristics pertaining to specific areas are described in more detail in the survey report. The grid size for the construction condition dataset is 50 metres.

Classification
• I Very good: topographically plain gravel and sand areas
• II Good: topographically plain and gently sloping till (moraine) and fine sand areas or gravel areas, as well as thin fine-grained sediment areas that are gently sloping or topographically plain
• IIIa Average: fine-grained sediment areas with a thickness of 2.5-4.5 metres and slope less than 30%
• IIIb Average: topographically steep sand, gravel, till (moraine) or fine sand areas
• IV Moderate: fine-grained sediment areas with a thickness of 4.5-13 metres and slope less than 30%
• Va Adequate: fine-grained sediment areas with steep slopes or with a thickness of 13-25 metres
• Vb Adequate: topographically very steep sand, gravel, fine sand and moraine areas, as well as fine-grained sediment areas with a thickness of 13-25 metres
• VI Poor: organic sediments, as well as fine-grained sediment areas with a thickness in excess of 25 metres
• Bedrock outcrops and bedrock areas covered with less than 1 m thick soil layer, generally till: slope <5%, 5-15%, 15-30% or >30%
• Other areas: unmapped, built-up area, man-made ground
• Water bodies

The construction condition characteristics of the Tampere city region are described in more detail in the final report of the urban geological mapping and developing project in the Tampere City Region, the TAATA Project: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k_2142_2009_15.pdf

Construction conditions of superficial deposits in the Pori area (2009):

The Civil Engineering Ground Survey Guidelines (KUPO-92) have been used as the basis for the classification of the construction condition dataset. The area has been divided into five construction condition categories. In addition, bedrock areas, man-made ground areas, and unmapped, built-up areas are shown in their own category without any estimation on the construction condition characteristics. The construction condition dataset for Pori also includes an area in which there are possible occurrences of fine sediments lying below the coarse sediments. This kind of stratigraphy does not have its own construction condition category in the construction condition map and are shown as a separate layer in the map. Furthermore, the fine-grained sediment areas for which no reliable thickness interpretation was available have been left unclassified. Information about overburden is based on GTK’s “Superficial deposits 1:20 000 / 1:50 000” dataset. The estimation of the thicknesses of fine-grained sediments is based on the existing drilling data for the area and GTK's airborne geophysical survey data. A field inspection was conducted in the area, in connection with which the morphology of the area and the composition of moraine areas was checked, and electrical conductivity measurements were carried out to support airborne geophysical interpretation. Slope steepness has been calculated from the laser scanning dataset of the National Land Survey of Finland (NLS). The grid size for the construction condition dataset is two (2) metres.

Classification
• Good construction conditions: sand, till (moraine) with slope ≤3°
• Normal construction conditions: sand, till (moraine) with slope >3-8°, fine sand with slope ≤8°, fine-grained sediment with a thickness of ≤2.5 m
• Average construction conditions: sand, till (moraine) with slope >8-17°, fine sand with slope >8-17°, fine-grained sediment with a thickness of >2.5-4.5 m, organic sediment with a thickness of ≤2,5 m
• Adequate construction conditions: fine-grained sediment with a thickness of >4.5-13 m, organic sediment with a thickness of >2.5-4.5 m
• Demanding construction conditions: sand, till (moraine) with slope >17°, fine sand with slope >17°, fine-grained sediment with a thickness of >13 m, organic sediment with a thickness of >4.5 m
• Other areas: bedrock outcrops and bedrock areas covered with less than 1 m thick soil layer, generally till, unmapped, built-up areas, man-made ground and fine-grained sediment areas with no estimation of their thickness
• Water bodies

The construction condition characteristics of the city of Pori are described in more detail in the final report for the GeoSatakunta project: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_183.pdf

Construction conditions of superficial deposits for the areas of Kotka, Kymenlaakso, Loviisa, Porvoo, Helsinki Metropolitan Area and Uusimaa (2014):

The Civil Engineering Ground Survey Guidelines (KUPO-92) have been used as the basis for the classification of the construction condition dataset. The area has been divided into five construction condition categories. In addition, bedrock areas, man-made ground areas, and unmapped, built-up areas are shown in their own category without any estimation on the construction condition characteristics. Information about overburden is based on GTK’s “Superficial deposits 1:20 000 / 1:50 000” (Helsinki Metropolitan area, Kotka) and “Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygons)” (Uusimaa, Porvoo, Loviisa, Kymenlaakso) datasets. Thickness of fine-grained sediments was not utilized in the interpretation, as producing a thickness interpretation over the entire study area would have been too uncertain without drilling data or sufficient information on electrical conductivity of different type of fine-grained sediment areas. As a result, “III Average construction conditions” class does not exist at all since thickness of fine-grained sediments information would be required to distinguish this class from others. Slope steepness has been calculated using the National Land Survey of Finland (NLS) 25 m x 25 m digital elevation model (Helsinki Metropolitan area, Porvoo, Loviisa, Kotka, Uusimaa, Kymenlaakso). The grid size for the construction condition dataset is 20 metres.

Classification
• I Very good construction conditions: topographically plain sand and gravel areas
• II Good construction conditions: topographically plain or gently sloping till (moraine) areas and gently sloping coarse-grained sand or gravel areas
• IV Demanding construction conditions: topographically steep coarse-grained sand or till (moraine) areas and topographically plain, gentle or steep fine-grained sediment areas
• V Very demanding construction conditions: topographically very steep areas, fine-grained sediments and organic sediments
• Other areas: bedrock outcrops and bedrock areas covered with less than 1 m thick soil layer, generally till, man-made ground, unmapped, built-up area
• Water bodies

The construction condition characteristics for the areas of Kotka, Kymenlaakso, Loviisa, Porvoo, Helsinki Metropolitan ja Uusimaa are described in more detail in the final report named “Climate-Proof Living Environment – Methodologies, tools and practical recommendations for climate change adaptation in the Kymenlaakso and Uusimaa regions and the Helsinki Metropolitan Area”: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/erikoisjulkaisu/ej_091.pdf
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
ArcMapTM
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
false
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin versio:
Version:
10.4.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back