meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet 1:250 000 -aineisto täydentää Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tuottamaa merenpohjan maalajiaineistoa alueille, joista ei ole varsinaista kartoitustietoa saatavilla. Aineisto käsittää kaksi luokkaa, kovat ja pehmeät pohjat. Koviin pohjiin luokittuvat maalajit sorasta lohkareisiin sekä kalliopaljastumat ja pehmeisiin pohjiin maalajit liejusta hiekkaan. Malli perustuu GTK:n merigeologiseen kartoitustietoon, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Metsähallituksen maalajihavaintoihin sekä Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) tuottamiin ympäristömuuttuja-aineistoihin, erityisesti syvyys- ja pohjan avoimuus –malleihin. Aineistoa on tarkasteltu tilastollisesti ja lopullinen malli perustuu asiantuntijalähtöiseen arvioon sekä mallinnukseen. Aineisto on tarkimmillaan mittakaavassa 1:250 000 ja alle 0.3 km² kokoiset alueet on poistettu. Lopullisesta aineistosta on poistettu suoja-alueille osuva maalajitieto. Vastaavan mittakaavan aineiston, eli EMODnet aineiston, julkaisuun on saatu Puolustusvoimien Pääesikunnalta lupa (AK15246) 28.7.2014.
/
The 1:250 000 data on the soft and hard areas of the seabed supplements the seabed substrate data produced by the Geological Survey of Finland (GTK) for areas for which actual survey data is unavailable. The data covers two categories; hard and soft seabed areas. The substrate types categorised as hard seabed areas cover types ranging from gravel to boulders and exposed rock, and the substrate types for soft seabed areas cover types from silt to sand. The model is based on the marine geological survey data of GTK, the substrate observations made by the Finnish Environment Institute (SYKE) and Metsähallitus, and on the environment variable data produced by the Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment, VELMU, particularly on depth and seabed openness models. The data has undergone statistical evaluation and the ultimate model is based on expert estimates and modelling. At its most precise, the data is at a scale of 1:250 000 and the areas with a size less than 0.3 square kilometres have been removed. The substrate type information pertaining to restricted areas has been removed from the final data. A permit (AK15246) for publishing data with a similar scale, i.e. the EMODnet data, was received from the Defence Command of the Finnish Defence Forces on 28 July 2014.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto täydentää GTK:n tuottamaa merenpohjan maalajiaineistoa alueille, joista ei ole varsinaista kartoitustietoa saatavilla. Tavoitteena on ollut määrittää Suomen merialueille kovat ja pehmeät merenpohjan alueet. Aineisto on luotu päätöksenteon, tutkimuksen ja laajamittaisen merialuesuunnittelun tueksi. Aineisto on tuotettu 1:250 000 mittakaavaan ja se kertoo kovien ja pehmeiden merenpohjan alueiden esiintymisestä vain yleisellä tasolla eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön. Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu.
/
The data supplements the seabed susbtrate data produced by GTK with areas for which no actual survey data is available. The intention has been to determine the hard and soft seabed areas for Finland’s marine areas. The data has been produced for supporting decision making, research and broad-scale marine spatial planning. The data has been produced to a scale of 1:250 000, providing only general information about the occurrence of hard and soft seabed areas and therefore is not suitable for more precise scale inspection or use. The data concerning areas restricted by the Finnish Defence Forces has been removed.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Tässä esitetyt Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet on määritetty olemassa olevista malleista ja merigeologisesta aineistosta, joiden tarkkuus ja kattavuus vaihtelevat merialueittain ja sisämereltä ulkomerelle, mikä vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Mallia voi jatkossa kehittää paremmaksi, kun saatavilla on tarkempaa lähtöaineistoa ja laajemmalta alueelta. Malli perustuu aineiston asiantuntijalähtöiseen tilastolliseen tarkasteluun ja on huomioitava, että tilastollisesti mallintamalla tai toisilla kriteereillä ja aineistoilla lopputulos voisi olla jonkin verran erilainen. Malli antaa suuntaa-antavan kuvan dominoivasta pohjamateriaalista tietyllä alueella. Esimerkiksi kovaksi pohjaksi määrittyneellä alueella on todennäköisesti myös hienoaineksen peittämiä altaita, mutta kovan pohjan osuus suhteessa hienoainekseen on silti huomattavan suuri. Tämä merenpohjan rakenteen pienpiirteisyys (~geodiversiteetti) ei välttämättä erotu tällaisesta alueellisen tason aineistosta. Aineisto kertoo merenpohjan kovien ja pehmeiden maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön esim. merenpohjanrakentamisen edellyttämiin tarkempiin tutkimuksiin tai näytteenoton tausta-aineistoksi. Käytössä on huomioitava, että kyseessä on malli, johon sisältyy epävarmuuksia. Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet on parhaimmillaan tarkkuustasolla 1:250 000 ja siitä on poistettu 0.3 km2 pienemmät alueet. Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu
/
The hard and soft seabed areas presented herein have been determined from existing models and marine geological data, the precision and coverage of which varies according to marine area and from coastal area to the open sea, consequently impacting the validity of the findings. The model can be further improved once more precise source data is available and covering a larger area. The model is founded on statistical evaluation of the data conducted by experts, and it must be noted that by statistically modelling or by using other criteria and datasets, the results could have been slightly different. The model provides an indication of dominant seabed material in certain areas. For instance, an area defined as having a hard seabed is also likely to have occurrences of basins covered in fine material, but the proportion of hard seabed compared to the fine material is nevertheless significantly larger. The minor feature characteristics (~geodiversity) of the seabed structure will not necessarily be distinguishable from a region-specific dataset such as this. The data only tells of the occurrences of the hard and soft substrate types of the seabed on a general level and is therefore not suitable for inspections of a more precise scale, or for instance used for research required for seabed construction or as background material for sampling. When using the model, it must be noted that the model does contain uncertainties. The hard and soft seabed areas have been mapped down to the scale of 1:250 000 and all areas smaller than 0.3 square kilometres have been removed. The data concerning areas restricted by the Finnish Defence Forces has been removed.
Teema avainsana:
Theme keyword:
merigeologia, merenpohja, sedimentit, Merialuesuunnittelu (TOPCONS Glossary) EMODnet (Euroopan Unioni)/marine geology, seabed, sediments, substrates Marine Spatial Planning EMODnet (European Union)
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.3

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-02-21
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
merenpohja250k_kova_pehmea.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet 1:250 000/Seabed hard and soft substrate 1:250 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2015-09-30
Julkaiseminen:
Date of publication:
2015-10-28
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2015-09-30
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Merigeologia/Marine Geology
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Itämeri, Suomi/Baltic Sea, Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
merigeologia, merenpohja, sedimentit, Merialuesuunnittelu (TOPCONS Glossary) EMODnet (Euroopan Unioni)/marine geology, seabed, sediments, substrates Marine Spatial Planning EMODnet (European Union)
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet 1:250 000 -aineisto täydentää Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tuottamaa merenpohjan maalajiaineistoa alueille, joista ei ole varsinaista kartoitustietoa saatavilla. Aineisto käsittää kaksi luokkaa, kovat ja pehmeät pohjat. Koviin pohjiin luokittuvat maalajit sorasta lohkareisiin sekä kalliopaljastumat ja pehmeisiin pohjiin maalajit liejusta hiekkaan. Malli perustuu GTK:n merigeologiseen kartoitustietoon, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Metsähallituksen maalajihavaintoihin sekä Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) tuottamiin ympäristömuuttuja-aineistoihin, erityisesti syvyys- ja pohjan avoimuus –malleihin. Aineistoa on tarkasteltu tilastollisesti ja lopullinen malli perustuu asiantuntijalähtöiseen arvioon sekä mallinnukseen. Aineisto on tarkimmillaan mittakaavassa 1:250 000 ja alle 0.3 km² kokoiset alueet on poistettu. Lopullisesta aineistosta on poistettu suoja-alueille osuva maalajitieto. Vastaavan mittakaavan aineiston, eli EMODnet aineiston, julkaisuun on saatu Puolustusvoimien Pääesikunnalta lupa (AK15246) 28.7.2014.
/
The 1:250 000 data on the soft and hard areas of the seabed supplements the seabed substrate data produced by the Geological Survey of Finland (GTK) for areas for which actual survey data is unavailable. The data covers two categories; hard and soft seabed areas. The substrate types categorised as hard seabed areas cover types ranging from gravel to boulders and exposed rock, and the substrate types for soft seabed areas cover types from silt to sand. The model is based on the marine geological survey data of GTK, the substrate observations made by the Finnish Environment Institute (SYKE) and Metsähallitus, and on the environment variable data produced by the Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment, VELMU, particularly on depth and seabed openness models. The data has undergone statistical evaluation and the ultimate model is based on expert estimates and modelling. At its most precise, the data is at a scale of 1:250 000 and the areas with a size less than 0.3 square kilometres have been removed. The substrate type information pertaining to restricted areas has been removed from the final data. A permit (AK15246) for publishing data with a similar scale, i.e. the EMODnet data, was received from the Defence Command of the Finnish Defence Forces on 28 July 2014.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto täydentää GTK:n tuottamaa merenpohjan maalajiaineistoa alueille, joista ei ole varsinaista kartoitustietoa saatavilla. Tavoitteena on ollut määrittää Suomen merialueille kovat ja pehmeät merenpohjan alueet. Aineisto on luotu päätöksenteon, tutkimuksen ja laajamittaisen merialuesuunnittelun tueksi. Aineisto on tuotettu 1:250 000 mittakaavaan ja se kertoo kovien ja pehmeiden merenpohjan alueiden esiintymisestä vain yleisellä tasolla eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön. Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu.
/
The data supplements the seabed susbtrate data produced by GTK with areas for which no actual survey data is available. The intention has been to determine the hard and soft seabed areas for Finland’s marine areas. The data has been produced for supporting decision making, research and broad-scale marine spatial planning. The data has been produced to a scale of 1:250 000, providing only general information about the occurrence of hard and soft seabed areas and therefore is not suitable for more precise scale inspection or use. The data concerning areas restricted by the Finnish Defence Forces has been removed.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman yhteistyökumppanit / The partners of the Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment (VELMU).
Viitedokumentti:
Reference document:
http://www.ymparisto.fi/velmu


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Tässä esitetyt Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet on määritetty olemassa olevista malleista ja merigeologisesta aineistosta, joiden tarkkuus ja kattavuus vaihtelevat merialueittain ja sisämereltä ulkomerelle, mikä vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Mallia voi jatkossa kehittää paremmaksi, kun saatavilla on tarkempaa lähtöaineistoa ja laajemmalta alueelta. Malli perustuu aineiston asiantuntijalähtöiseen tilastolliseen tarkasteluun ja on huomioitava, että tilastollisesti mallintamalla tai toisilla kriteereillä ja aineistoilla lopputulos voisi olla jonkin verran erilainen. Malli antaa suuntaa-antavan kuvan dominoivasta pohjamateriaalista tietyllä alueella. Esimerkiksi kovaksi pohjaksi määrittyneellä alueella on todennäköisesti myös hienoaineksen peittämiä altaita, mutta kovan pohjan osuus suhteessa hienoainekseen on silti huomattavan suuri. Tämä merenpohjan rakenteen pienpiirteisyys (~geodiversiteetti) ei välttämättä erotu tällaisesta alueellisen tason aineistosta. Aineisto kertoo merenpohjan kovien ja pehmeiden maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön esim. merenpohjanrakentamisen edellyttämiin tarkempiin tutkimuksiin tai näytteenoton tausta-aineistoksi. Käytössä on huomioitava, että kyseessä on malli, johon sisältyy epävarmuuksia. Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet on parhaimmillaan tarkkuustasolla 1:250 000 ja siitä on poistettu 0.3 km2 pienemmät alueet. Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu
/
The hard and soft seabed areas presented herein have been determined from existing models and marine geological data, the precision and coverage of which varies according to marine area and from coastal area to the open sea, consequently impacting the validity of the findings. The model can be further improved once more precise source data is available and covering a larger area. The model is founded on statistical evaluation of the data conducted by experts, and it must be noted that by statistically modelling or by using other criteria and datasets, the results could have been slightly different. The model provides an indication of dominant seabed material in certain areas. For instance, an area defined as having a hard seabed is also likely to have occurrences of basins covered in fine material, but the proportion of hard seabed compared to the fine material is nevertheless significantly larger. The minor feature characteristics (~geodiversity) of the seabed structure will not necessarily be distinguishable from a region-specific dataset such as this. The data only tells of the occurrences of the hard and soft substrate types of the seabed on a general level and is therefore not suitable for inspections of a more precise scale, or for instance used for research required for seabed construction or as background material for sampling. When using the model, it must be noted that the model does contain uncertainties. The hard and soft seabed areas have been mapped down to the scale of 1:250 000 and all areas smaller than 0.3 square kilometres have been removed. The data concerning areas restricted by the Finnish Defence Forces has been removed.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
22606

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Aineisto on muokattu GTK:n tuottamasta merenpohjan 1:20 000 mittakaavaisesta merigeologisesta aineistosta sekä SYKE:n ja Metsähallituksen maalajihavaintojen pohjalta. GTK:n kartoitusohjelma on kerännyt merigeologista aineistoa 1970 -luvulta alkaen. Aineiston laatu ja tarkkuus on parantunut vuosien saatossa menetelmäkehityksen ja paikannusteknologian myötä.
/
The data has been modified from the marine geological seabed data produced by GTK to a scale of 1:20 000 and on the basis of the substrate observations made by SYKE and Metsähallitus. The GTK survey programme has gathered marine geological data since the 1970s. The quality and accuracy of the data has improved over the years thanks to improvements in methods and the introduction of global positioning technology.
Prosessointihistoria:
Process step:
Tässä esitetty Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet aineisto tuotettiin merialuekohtaisesti, koska Suomen eri merialueet ovat geologisilta piirteiltään erilaisia. Työssä käytettiin HELCOM 2013 merialuejakoa (Perämeri, Merenkurkku, Selkämeri, Saaristomeri, Suomenlahti) ja Suomenlahti jaettiin edelleen neljään osa-alueeseen; GTK:n aineiston perusteella Hankoniemi, Raasepori - Kirkkonummi, Pääkaupunkiseutu ja Itäinen Suomenlahti eroavat geologisilta piirteiltään toisistaan. GTK:n merigeologinen aineisto on luokiteltu koviin ja pehmeisiin pohjiin EMODnet Geology -hankkeen mukaisen luokituksen avulla. Lisäksi alkuperäinen aluemuotoinen kartta-aineisto on muutettu pisteiksi joko 500 m tai 200 m pistevälillä alueesta riippuen. Työssä on hyödynnetty myös Hertta -tietokannan merenpohjan maalajihavaintoja. Lisäksi Merenkurkussa sekä Perämerellä on käytetty Metsähallituksen videohavaintoja alueellisen kattavuuden parantamiseksi. Ympäristömuuttujina on hyödynnetty VELMU -hankkeessa työstettyä pohjan avoimuusmallia ja syvyysmallia sekä siitä johdettuja malleja. Kovien ja pehmeiden pohjien osuuksia kussakin ympäristömuuttujayhdistelmässä tarkasteltiin tilastollisesti merialueittain. Pääsääntöisesti alue luokittui dominoivan maalajin mukaan, eli mikäli yli 50 % ympäristömuuttujayhdistelmäluokkaan osuneista havainnoista oli kovaa, vastaavan yhdistelmän alueet luokittuivat kaikki koviksi. Yllä olevasta poiketen tilastollista mallinnusta, logistista regressiota, hyödynnettiin Perämeren hiekkavaltaisella alueella. Suomen eri merialueille tuotetut Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet mallit on yhdistetty ja yksittäisten aineistojen rajapinnat on tarkastettu ja tarvittaessa editoitu manuaalisesti. Aineisto on ohjelmallisesti yleistetty mittakaavaan 1:250 000 ja pienimmät, alle 0.3 km² alueet on poistettu. Aineistoon on lisätty GTK:n kartoittamilta alueilta EMODnet -hankkeessa tuotettu maalajiaineisto luokiteltuna koviin ja pehmeisiin pohjiin. Lisäksi erityisesti ulkomerialueilla, josta oli olemassa vähän maalajihavaintoja, aineistoa on editoitu käsin syvyysmallin ja olemassa olevan karkean (1:1 000 000) aineiston perusteella. Aineisto on suhteutettu myös käytettävissä olleeseen Ruotsin, Viron ja Venäjän maalajiaineistoon (EMODnet Geology merigeologinen aineisto). Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu.
/
This data on the soft and hard seabed areas was produced according to marine area, as Finland’s marine areas differ from one another in terms of geological features. The survey used the HELCOM 2013 division of marine areas (Bothnian Bay, Kvarken, Bothnian Sea, Archipelago Sea, Gulf of Finland) with the Gulf of Finland further divided into four sub-areas; according to GTK data, the Hanko Peninsula, Raseborg-Kirkkonummi, Greater Helsinki and Eastern Gulf of Finland differ from one another by their geological features. The GTK marine geological data is classed into hard and soft seabed areas according to the classification used in the EMODnet Geology project. In addition, the original region-specific map data was modified into points with a frequency of either 500 metres or 200 metres depending on the area. The survey also utilised the seabed substrate observations of the Hertta Database. Furthermore, the video observations conducted by Metsähallitus on Kvarken and the Bothnian Bay were used to improve regional coverage. The seabed openness model and depth model, including its affiliated models used in the VELMU project were utilised as environmental variables. The extents of hard and soft seabed areas for each environment variable combination were statistically checked per marine area. The area was primarily classified according to the dominant substrate type, i.e. if over 50% of environment variable combination observations were seen to be hard, all areas with similar combinations were classified as hard. Diverging from the aforementioned, statistical modelling, logical regression was utilised in the sand dominated areas of the Bothnian Bay. The models for the hard and soft seabed areas produced for Finland’s different marine areas have been combined and the boundary areas for individual datasets have been inspected and manually edited wherever required. The data is generalized at a general scale of 1:250 000 and the areas with a size less than 0.3 square kilometres have been removed. The data has been supplemented with the substrate type data classed into hard and soft seabed areas produced in the EMODnet project for areas not surveyed by GTK. In addition, particularly with respect to open sea areas, for which very few substrate observations have been conducted, the data has been manually edited using the depth model and existing raw (1:1 000 000) data. The data has also been proportioned for the available substrate type data produced by Sweden, Estonia and Russia (EMODnet Geology Marine Geological Data). The data concerning areas restricted by the Finnish Defence Forces has been removed.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineisto on tuotettu ESRI:n ArcGIS -ympäristössä.
/
The data has been produced using the ESRI ArcGIS environment.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.3
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back