meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Merenpohjan luotauslinjat -aineistoon on koottu tiedot merialueiden luotauksista 1960-luvulta lähtien. Aineisto sisältää paikkatiedot ja kuhunkin luotauslinjaan liittyvää metatietoa perustuen Geologian tutkimuskeskuksen tuottamaan merenpohjan geologiseen aineistoon.
/
The data compiles seabed remote sensing situation since the 1960s. The data includes spatial data and metadata related to each survey line, mainly based on the data produced by the Geological Survey of Finland.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Akustis-seismisiin luotauksiin perustuvat menetelmät antavat havainnollisen kuvan merenpohjan muodoista, sedimenttikerrostumien paksuudesta ja sisärakenteista, sekä pohjan olosuhteista. Luotauksen merkittävä etu näytteenottoon verrattuna on luotauksen kattavuus. Näytteitä ottamalla saadaan tietoa vain yhdestä pisteestä, kun taas luotausmenetelmät tuottavat alueellisesti katkeamatonta tietoa merenpohjan olosuhteista. Luotaustieto on erityisen tarpeen, kun suunnitellaan meren hyötykäyttöä, kuten merihiekan nostoa, läjityksiä tai merenpohjaan tukeutuvia rakennelmia.
/
Methods based on acoustic-seismic soundings provide an illustrative picture of seabed topography, the thickness and internal structures of sediment units, and bottom conditions. A significant advantage of sonar methods is that they have much higher coverage than more traditional sampling. Sediment sampling provides information from a single point, whereas sonar methods provide uninterrupted regional knowledge, profile of the seabed conditions. There is a particular need for sounding information when planning marine utilization, such as marine sand retrieval, dredge-spoil dumping, or building structures on the seafloor.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Teema avainsana:
Theme keyword:
merigeologia, merenpohja, merenpohjan kartoitus, sedimentit, maalaji, luotauslinjat / marine geology, seabed, seafloor mapping, sediments, substrates, remote sensing
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067 / WGS1984
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2022-08-23
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Merenpohjan luotauslinjat / Seabed remote sensing
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2022-09-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Merenpohjan akustis-seismiset luotaukset / Seabed acoustic-seismic surveys
Versio:
Version:
Version päiväys:
Version date:
2022-06-09
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Merigeologia / Marine Geology
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Itämeri, Suomi / Baltic Sea, Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
merigeologia, merenpohja, merenpohjan kartoitus, sedimentit, maalaji, luotauslinjat / marine geology, seabed, seafloor mapping, sediments, substrates, remote sensing
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Merialueet
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Merenpohjan luotauslinjat -aineistoon on koottu tiedot merialueiden luotauksista 1960-luvulta lähtien. Aineisto sisältää paikkatiedot ja kuhunkin luotauslinjaan liittyvää metatietoa perustuen Geologian tutkimuskeskuksen tuottamaan merenpohjan geologiseen aineistoon.
/
The data compiles seabed remote sensing situation since the 1960s. The data includes spatial data and metadata related to each survey line, mainly based on the data produced by the Geological Survey of Finland.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Akustis-seismisiin luotauksiin perustuvat menetelmät antavat havainnollisen kuvan merenpohjan muodoista, sedimenttikerrostumien paksuudesta ja sisärakenteista, sekä pohjan olosuhteista. Luotauksen merkittävä etu näytteenottoon verrattuna on luotauksen kattavuus. Näytteitä ottamalla saadaan tietoa vain yhdestä pisteestä, kun taas luotausmenetelmät tuottavat alueellisesti katkeamatonta tietoa merenpohjan olosuhteista. Luotaustieto on erityisen tarpeen, kun suunnitellaan meren hyötykäyttöä, kuten merihiekan nostoa, läjityksiä tai merenpohjaan tukeutuvia rakennelmia.
/
Methods based on acoustic-seismic soundings provide an illustrative picture of seabed topography, the thickness and internal structures of sediment units, and bottom conditions. A significant advantage of sonar methods is that they have much higher coverage than more traditional sampling. Sediment sampling provides information from a single point, whereas sonar methods provide uninterrupted regional knowledge, profile of the seabed conditions. There is a particular need for sounding information when planning marine utilization, such as marine sand retrieval, dredge-spoil dumping, or building structures on the seafloor.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Itämeri.fi portaali / EMODnet Geology -portaali / MarineFinland.fi -portal / EMODnet Geology -portal
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/merenpohjan_luotauslinjat_ominaisuustiedot_seabed_remote_sensing_attributes.pdf
https://seamboth.files.wordpress.com/2020/06/seamboth_finalreport.pdf
https://doi.org/10.1016/j.margeo.2017.02.005
Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
-78083,4577000001 / 17,325663295
Itä:
East:
3507071,86 / 70,069854112
Pohjoinen:
North:
7293545,274 / 65,7402676360001
Etelä:
South:
6353530,7924 / 51,0814765810001
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
33208

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067 / 4326
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Merenpohjan akustis-seismiset luotaukset Syvyystiedot Näytelomakkeet Raekokoanalyysit Geokemialliset analyysit Geologiset ajoitusanalyysit Äänen etenemisnopeusprofiili-mittaukset vesipatsaassa
/
Seabed acoustic-seismic surveys Bathymetry Sample data spreadsheets Grain size analysis Geochemical analysis Geochronological dating analysis Sound velocity profile measurements from the water column
Prosessointihistoria:
Process step:
Yleisimpiä merigeologisia tutkimusmenetelmiä ovat sedimenttikaikuluotaus, monikeilakaikuluotaus, viistokaikuluotaus ja seisminen reflektioluotaus, joilla kullakin on oma erityinen käyttötarkoituksensa.

Sedimenttikaikuluotain tarjoaa tietoa veden syvyydestä, merenpohjan topografiasta sekä pehmeiden (lieju ja savi) sedimenttikerrostumien paksuudesta ja sisäisistä rakenteista. Korkeataajuisen kaikuluotaimen pystysuuntainen erotuskyky voi olla muutamia senttimetrejä. Koviin pohjakerroksiin, kuten hiekkaan, soraan ja moreeniin, kaikuluotainsignaali ei tunkeudu. Kaikuluotainprofiilista saadaan kuitenkin näkyviin kovan ja pehmeän pohjan välinen raja sekä tietoa esimerkiksi pohjan kivisyydestä. Kaikuluotaimen anturi lähettää äänipulsseja merenpohjaan ja vastaanottaa heijastuneita signaaleja sekä pohjasta että sedimenttikerrosten rajoista. Veden syvyys ja sedimenttikerroksen paksuus lasketaan äänipulssin matka-ajoista. Signaalin tunkeutumiseen vaikuttaa sekä sen taajuus että pohjasedimentin rakenne; signaalit tunkeutuvat sedimenttiin sitä syvemmälle, mitä matalampi on signaalin taajuus ja mitä pehmeämpi pohja on. Korkeilla signaalin taajuuksilla on heikko äänen tunkeutumiskyky mutta hyvä erotuskyky. Käyttämällä samanaikaisesti sekä korkea- että matalajaksoista lähetintä saadaan hyvä erottelukyky ja kohtalainen tunkeutuminen pehmeissä sedimenteissä.

Monikeilakaikuluotauksen avulla on mahdollista kartoittaa laajoja alueita, sillä se tuottaa viuhkamaisen peiton merenpohjasta käyttämällä monia yksittäisiä kaikusäteitä. Monikeilainjärjestelmä mittaa ja tallentaa ajan, joka akustiselta signaalilta kuluu lähettimestä merenpohjaan ja takaisin, mitaten matkan merenpohjaan. Käyttämällä matkaa ja mittauskulmaa kaikuluotaimesta, pystytään päättelemään merenpohjan syvyys jokaiselle säteelle. Syvyysarvojen muodostaman tiheän pistepilven pohjalta suoritetaan pintamallin muodostus, jolloin merenpohjasta saadaan jatkuvapintainen 3D-malli, kuva merenpohjan maisemasta, jossa pohjan muodot näkyvät varjostettuna ja syvyyden mukaan väritettynä.
Monikeilakaikuluotaus paljastaa merenpohjan muodot, kuten merenpohjan laaksot, pienet merimontut ja kapeat kanjonit. Luotaustietojen perusteella pystytään arvioimaan esimerkiksi merenpohjan kivisyyttä ja karkeutta tai alueen luontotyyppejä. Monikeilakaikuluotauskuvissa näkyy, millaista jälkeä ruoppaus, ruoppausmassojen läjitys tai pohjatroolaus jättävät merenpohjaan. Kuvista erottuvat myös erilaiset rakenteet, kuten kaapelit ja vesi- ja viemäriputket. Monikeilauksen etuna on sen peittävyys ja lisääntynyt tieto merenpohjan yksityiskohdista, mutta massiivisen syvyyspisteaineiston jälkikäsittely on työlästä ja aikaa vievää.

Viistokaikuluotauksella saadaan akustinen varjokuva merenpohjan pinnasta, tutkimusaluksen molemmilta sivuilta. Pohjasta palaava signaali rekisteröityy vahvana, kun se heijastuu kovasta pinnasta, kuten kalliosta tai lohkareesta. Savi- ja liejupohjat heijastavat ääntä huonosti. Pohjan muodot vaikuttavat paluusignaalin kulkuun. Kuvasta voidaan tulkita eroosio- ja sedimentaatiorakenteita, aallonmerkkejä, kaasupitoisten sedimenttien rakenteita sekä ihmistoiminnan jälkiä (kaapelit, pohjatroolaus, ruoppaus, läjitys, merihiekan nosto yms.)
Viistokaikuluotauksella saadaan hyvin yksityiskohtainen ja tarkka kuva merenpohjan pintarakenteista ja pohjan koostumuksesta sekä pohjalla olevista esineistä. Menetelmää käytetäänkin paljon muun muassa hylkyjen paikantamiseen. Lohkareet ja kohteet kuten laivahylyt jättävät taakseen akustisen varjon. Varjon pituudesta voidaan laskea rakenteiden korkeus merenpohjasta. Lopputuloksena syntyy kuva, joka muistuttaa paljolti ilmakuvaa.

Reflektioseismisellä luotauksella saadaan tietoa karkeiden sedimenttiyksiköiden (hiekka, sora, moreeni) paksuudesta ja sisäisistä rakenteista. Se tarjoaa myös tietoa kallioperän topografiasta. Reflektioseisminen luotaus soveltuu merenpohjan pinnan alla olevan kallion sijainnin tutkimisen lisäksi myös peruskallion tektonisten elementtien, kuten siirrosten ja ruhjevyöhykkeiden havaitsemiseen. Luotauksessa käytetään matalataajuisia lähettimiä/äänilähteitä ja erillistä vastaanotinta. Seismiset aallot heijastuvat rajapintoihin, kuten merenpohjaan, stratigrafisiin tai litologisiin ja geoteknisiin rajoihin, kerrosten tiheyden ja nopeuden (akustisen impedanssin) muutosten mukaisesti. Geologiseen tutkimukseen reflektioseisminen luotaus soveltuu hyvin, ja menetelmä on ollut käytössä 1960-luvulta lähtien.

Luotausaineiston prosessointi:
Luotausaineiston tulkinta tapahtui aluksi luotauslaitteistojen piirturitulosteilta, joiden pohjalta geologiset rajapinnat tulkittiin ja digitoitiin tiedostoiksi. Digitaalinen tiedonkeruujärjestelmä otettiin käyttöön 1995. Luotausdatan jälkikäsittely ja tulkinta on toteutettu 2000-luvulta alkaen Meridatan MDPS-jälkikäsittelyohjelmiston avulla. MDPS on datan prosessointi- ja tulkintaohjelmisto, jolla voidaan tulkita useista eri laitteista saatua dataa ja tarkastella eri taajuuksilla mitattuja arvoja samanaikaisesti. Luotauslaitteista saatava aineisto on sidottu paikkatietoon ja tallennettu samanaikaisesti Meridatan MDCS-tiedonkeruuohjelmistolla, joka integroi mittalaitteistosta yhtenäisen kokonaisuuden. Tämä helpottaa aineistojen vertailua ja tulkintaa. Tulkinnan apuna on käytetty näytteenotolla varmistettuja tietoja merenpohjan maalajeista.
/
The most common marine geological survey methods are sediment echo sounding, multibeam sonar, side-scan sonar and seismic reflection profiling, each with their specific purpose.

Sediment echo-sounder provides information on water depth, seafloor topography, and on the thickness and internal structures of soft (mud and clay) sediment units. Depth resolution of the high-frequency echo-sounder can be up/down to a few centimeters. By contrast, the sonar signal does not penetrate harder bottom deposits, such as sand, gravel and till. Nevertheless, the sediment echo sounding image shows the boundary between the hard and soft deposits, including information about how stony the sediments are. Sonar sensor transmits sound pulses directionally to the sea bottom and receive reflected signals both from the bottom and from sediment layer/unit boundaries. Water depth and sediment layer thickness is calculated from sound pulse travel times. Signal penetration is affected by both the frequency of the signal, as well as the type of bottom sediment; the best penetration occurs with low frequencies and soft sediments. High signal frequencies have poor sound penetration but good resolution. Using both high and low frequency transducers simultaneously provide good resolution and moderate penetration in soft sediments.

Multibeam echo sounding makes it possible to map large areas, as it produces a fan-like cover of the seabed using many individual echoes. The multibeam system measures and records the time it takes for an acoustic signal to travel from the transmitter to the seabed and back, measuring the distance to the seabed. Using the distance and measurement angle from the sonar, it is possible to deduce the depth of the seabed for each beam. Based on the dense point cloud by the depth data, the surface model is formed, giving a continuous 3D model of the seabed, an image of the seabed landscape, where the seabed shapes are shaded and colored according to the depth.
Multibeam echo sounding reveals seafloor features, such as submarine valleys, sea holes and narrow canyons. Based on such echo sounding data, it is possible to estimate, for example, the stoniness and roughness of the seabed or the natural habitats of an area. Multibeam sounding images show the traces of dredging, disposal areas or bottom trawling on the seabed. Various structures, such as cables and water and sewer pipes, also stand out from the images. The advantage of multibeam sounding is its coverage and increased knowledge of the details of the seabed, but the post-processing of massive depth-point data is heavy and time-consuming.

A side-scan echo sounder provides an acoustic silhouette of the seabed surface. The signal returning from the bottom registers strongly when reflected from a hard surface, such as rock or boulder. Clay and mud bases reflect sound poorly. The path of the returning sonar signal is also affected by seafloor morphology. Erosion and sedimentation structures, ripple marks, gaseous sediments and human activity (cables, demersal trawling, dredged areas, sea disposal, sand and gravel extraction from the seabed, etc.) can be interpreted from the image.
The side-scan sonar provides a very detailed and accurate view of the surface structure and composition of the seabed, as well as any objects upon it. This method is widely used, for example, for locating wrecks. Boulders, objects such as shipwrecks leave an acoustic shadow behind. The height of the structures above the seabed can be calculated from the length of the shadow. The result is an image that is very similar to an aerial image.

Seismic reflection survey can provide information on the thickness and internal structures of coarse sediment (sand, gravel, till) units. It also provides information on bedrock topography. Seismic reflection profiling is suitable not only for studying the location of the bedrock below seabed, but also for detecting tectonic elements of the bedrock, such as fault lines and thrust zones. Seismic reflection uses low-frequency transmitters/sound sources and separated receiver. Seismic waves are reflected at interfaces, such as the seafloor and stratigraphic or lithologic and geotechnical boundaries, due to changes in the density and velocity (acoustic impedance) of the layers. Reflective seismic profiling is well suited for geological survey, and the method has been in use since the 1960s.

Post-processing of the sounding data:
The sounding data were initially interpreted from plotter prints of sounding equipment, from which the geological interfaces were interpreted and digitized into files. The digital data collection system was introduced in 1995. The post-processing and interpretation of the sounding data has been implemented since the 21st century using Meridata's MDPS post-processing software. MDPS is data processing and interpretation software that can interpret data from many different devices and view values measured at different frequencies simultaneously. The data from sounding devices are combined with spatial data and stored simultaneously using Meridata's MDCS data collection software, which integrates a coherent ensemble of the measurement devices. This facilitates the comparison and interpretation of the datasets. Data on seabed substrates verified by sampling have been used as to assist in interpretation.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Meridata MDCS: Luotaustiedon reaaliaikainen tutkimus- ja tiedonkeruuohjelmisto Meridata MDPS: Luotaustiedon jälkikäsittely- ja tulkintaohjelmisto Merenpohjan luotauslinjat-aineistosta on tuotettu geotietokanta ESRIn ArcGIS ympäristössä
/
Meridata MDCS: Real-time survey and data acquisition software Meridata MDPS: Post-mission processing and interpretation software The Seabed remote sensing geodatabase has been produced in the ESRI ArcGIS environment.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back