meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Merenpohjan näytepaikat-aineistoon on koottu tiedot merenpohjan geologisista näytteistä vuodesta 1985 lähtien. Aineisto sisältää paikkatiedot ja kuhunkin näytteeseen liittyvää metatietoa perustuen pääasiassa Geologian tutkimuskeskuksen Tiedonkeruu-ohjelmassa tuotettuun merenpohjan geologiseen aineistoon.
/
The map compiles seabed samples since 1985 onwards. The data includes geographic data and metadata related to each sample, mainly based on the data produced by the Geological Survey of Finland.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Näytteenoton tarkoituksena on varmistaa akustis-seismisten luotausten tulkinnan oikeellisuus sekä hankkia tutkimusaineistoa merisedimenttien geokemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista. Sedimenttinäytteiden perusteella voidaan tutkia stratigrafiaa, maa-aineskerrosten paksuutta, raekoostumusta ja geokemiallisia ominaisuuksia.
/
The purpose of seabed sampling is to ensure the accuracy of the interpretation of the acoustic-seismic profiles, and to acquire material for sediment studies. On the basis of sediment samples, it is possible to investigate e.g. stratigraphy, thickness of the sedimentary units, grain composition as well as geochemical properties of the marine sediments.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Teema avainsana:
Theme keyword:
merigeologia, marine geology, merenpohja, seabed, sedimentit, sediments, substrates, merenpohjan näytteet, seabed samples, TOPCONS Glossary; Merialuesuunnittelu, Marine Spatial Planning
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067 ja / and WGS84 EPSG:4326
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.6.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2020-06-22
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Merenpohjan näytepaikat -tuote/Seabed samples -product
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2020-03-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Merigeologiset näytepaikat / Marine geological samples
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2020-06-17
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Merigeologia / Marine Geology
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Itämeri, Suomi / Baltic Sea, Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Holoseeni – Prekambri / Holocene - Precambrian
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
merigeologia, marine geology, merenpohja, seabed, sedimentit, sediments, substrates, merenpohjan näytteet, seabed samples, TOPCONS Glossary; Merialuesuunnittelu, Marine Spatial Planning
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Merialueet
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Merenpohjan näytepaikat-aineistoon on koottu tiedot merenpohjan geologisista näytteistä vuodesta 1985 lähtien. Aineisto sisältää paikkatiedot ja kuhunkin näytteeseen liittyvää metatietoa perustuen pääasiassa Geologian tutkimuskeskuksen Tiedonkeruu-ohjelmassa tuotettuun merenpohjan geologiseen aineistoon.
/
The map compiles seabed samples since 1985 onwards. The data includes geographic data and metadata related to each sample, mainly based on the data produced by the Geological Survey of Finland.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Näytteenoton tarkoituksena on varmistaa akustis-seismisten luotausten tulkinnan oikeellisuus sekä hankkia tutkimusaineistoa merisedimenttien geokemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista. Sedimenttinäytteiden perusteella voidaan tutkia stratigrafiaa, maa-aineskerrosten paksuutta, raekoostumusta ja geokemiallisia ominaisuuksia.
/
The purpose of seabed sampling is to ensure the accuracy of the interpretation of the acoustic-seismic profiles, and to acquire material for sediment studies. On the basis of sediment samples, it is possible to investigate e.g. stratigraphy, thickness of the sedimentary units, grain composition as well as geochemical properties of the marine sediments.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Suomen Meritietoportaali –projekti / Finnish Marine data and information portal –project
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/merenpohjan_naytepaikat_ominaisuustiedot_seabed_samples_attributes.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00131/full

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
jatkuva/continual
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
2016

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067 ja / and 4326
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Merenpohjan akustis-seismiset luotaukset
Syvyystiedot
Näytelomakkeet
Raekokoanalyysit
Geokemialliset analyysit
/
Seabed acoustic-seismic surveys
Bathymetry
Sample data spreadsheets
Grain size analysis
Geochemical analysis
Prosessointihistoria:
Process step:
Mahdolliset näytepaikat valitaan akustis-seismisten luotausten perusteella. Tutkimustarkoituksesta riippuen näytteet otetaan joko ns. pitkillä sedimenttinäytteenottimilla (mm. tärykaira, mäntäluotain) tai pintanäytteenottimilla (mm. Gemax noudin, Box corer, Van Veen, Oscorer). Mäntäluotain -tyyppistä näytteenotinta käytetään pitkien sedimenttinäytteiden ottamiseen pehmeiltä pohjilta. Pitkien sedimenttinäytteiden ottamiseen kovilta pohjilta (kuten moreeni, hiekka tai sora) käytetään tärykairausta. Gemax- pintasedimenttinoudinta (maksimi näytepituus 0,5 m pohjan pinnasta alaspäin) käytetään näytteenottoon pehmeiltä sedimenttipohjilta, lähinnä lyhyen aikavälin muutoksia selvittäviin ympäristötutkimuksiin. Näytteenoton periaatteena on saada valitulta paikalta mahdollisimman häiriintymätön sedimenttinäyte merenpohjasta. Tutkimusaluksella näyteaineisto kuvataan, ja havaintolomakkeisiin lisätään geologinen tulkinta mahdollisine piirroksineen. Yleensä vain osanäytteet tallennetaan laboratoriotutkimuksia varten. Raekoko analyysit ja geokemialliset analyysit tallennetaan Labtiumin laboratorion tietokantaan ja GTK:n tietokantaan.
/
Possible sampling sites will be selected based on the acoustic-seismic profile. Depending on the research purpose, samples are taken either with long sediment corer (e.g. vibrohammer cores, piston corer, gravity corer) or surface sediment corer (e.g. Gemax corer, Box corer, Van Veen Grab sampler, Oscorer). The piston corer -type sampler is used for taking the long sediment cores from soft substrates. For taking of the long sediment cores from hard substrates (such as till, sand or gravel), vibro hammer corer is used. Gemax corer (maximum sample length 0.5 m down from the seabed surface) is used for taking sediment cores from soft sediment bottom. It is used mainly for environmental studies, e.g. investigating the short-term changes in the nutrient and heavy metal loading. The principle of sampling is to recover undisturbed sediment sample from the seabed. Onboard research vessel the sediment core/sample material is described and photographed. The geological interpretation with possible drawings are added to the observation forms/sheets. In general, the subsamples are stored for laboratory examinations. The results of grain size analyses and geochemical analyses are stored in the Labtium laboratory database and in the GTK database.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineiston tuottamiseen on käytetty GTK:n sedimentti- ja geofysiikan laboratorion sekä Labtium Oy:n tutkimuslaitteita. Näytepisteaineistoa on prosessoitu ESRIn ArcGIS ympäristössä.
/
The research equipment of GTK Laboratory of Sedimentation and Geophysics and Labtium Oy have been used for the production of the material. The sample geodatabase has been produced in the ESRI ArcGIS environment.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.6.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back