meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Vuosina 2003-2007 toimineen Outokumpu-GTK-tiedonsiirtoprojektin yhteydessä GTK:lle luovutettiin yhteensä 259452 Outokumpu Mining Oy:n hallussa ollutta kohteellisen moreeninäytteenoton näytepistettä sekä näytteisiin liittyvää geokemiallista analyysitietoa. Aineisto on kerätty vuosina 1970-1998 Outokumpu Oy:n, Lapin Malmi Oy:n ja Rautaruukki Oy:n malminetsinnän toimesta. Geokemian aineisto siirrettiin käsittelemättömänä, koska vuonna 2006 tehdyssä alustavassa selvityksessä aineiston kunnostamistyö osoittautui liian työlääksi, jotta se olisi voitu toteuttaa tiedonsiirtohankkeessa. Osa aineistosta luovutettiin Oracle-tietokannan tauluina, osa tiedostomuotoisina tietokantoina. GTK:ssa aineiston kunnostaminen alkoi vuonna 2009 ja päättyi 2011. Aineiston kunnostamisen yhteydessä purettiin Rautaruukki Oy:n Raahen laboratorion ascii-muotoiset analyysitiedot access-tietokantaan. Oracle-tauluissa olleet näytetiedot käytiin lävitse, korjattiin puutteellisia koordinaattitietoja ja poistettiin päällekkäisyydet. Näytetietoja täydennettiin tiedostomuotoisten tietokantojen tietojen perusteella. Viimeisessä vaiheessa yhdistettiin näyte- ja analyysitietoja laboratorion näytetunnuksien perusteella. Aineisto sisältää pääasiassa moreenigeokemiaa, mutta Rautaruukki Oy:n analyysiaineisto sisältää myös kalliogeokemiaa, vesikemiaa ja purosedimenttigeokemiaa. Näille ei tässä yhteydessä etsitty näytetietoja. Aineisto on jaettuna kahteen kokonaisuuteen. Access-kanta sisältää kaikki löydetyt analyysi- ja näytetiedot erillisinä taulukkoina. File geodatabase sisältää yhdistetyt analyysi- ja näytetiedot. Korjattuja tietoja ei ole palautettu Oracleen. Outokumpu Miningin luovuttamat Oracle-taulut löytyvät luovutuskunnossa GTK:n Geotietojärjestelmästä.
/
The Outokumpu-GTK data transfer project, which was implemented between the years 2003 and 2007, transferred to GTK the data on 259452 targeted till sampling points and the associated geochemical analysis data. Before this, the data was in custody of Outokumpu Mining Oy. The data was acquired in 1970-1998 for exploration purposes by Outokumpu Oy, Lapin Malmi Oy and Rautaruukki Oy. The geochemical data was transferred in the condition as it was, since a preliminary assessment in 2006 revealed that the processing of data would be too laborious to be carried out as part of the data transfer project. Some materials were transferred as Oracle database tables, some as database files. The processing of the data started at GTK in 2009 and ended in 2011. The analysis results of Rautaruukki Oy’s Raahe Laboratory, stored as ASCII files, were imported into an Access database. The sample data stored in Oracle tables was checked, missing or incomplete coordinates were completed and duplicates were deleted. The sample data was complemented using the data in file-format databases. In the last phase, the sample and analysis data were combined based on the laboratory sample IDs. The data mostly contains till geochemistry, but the analysis data from Rautaruukki Oy also contains bedrock geochemistry, water chemistry and stream sediment geochemistry. Sample data on the last three was not handled while processing the data. The data is divided into two datasets at the moment. The Access database contains all processed analysis and sample data as separate tables. The file geodatabase contains the merged analysis and till sample data. The processed data has not been updated to the Oracle database tables. The Oracle database tables transferred by Outokumpu Mining can be found as is in the GTK’s Geoinformation system.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on kerätty vuosina 1970-1998 Outokumpu Mining Oy:n, Lapin Malmi Oy:n ja Rautaruukki Oy:n kohteellisen malminetsinnän käyttöön.
/
The data was acquired in 1970-1998 for targeted exploration purposes at Outokumpu Oy, Lapin Malmi Oy and Rautaruukki Oy.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Vanhan aineiston käytössä tulee huomioida paikannukseen ja analyysimenetelmiin liittyvät epätarkkuudet. Kaikille analysoiduille näytteille ei voida määrittää tarkkaa analyysiprosessia, eivätkä tarkat määritysrajat ole tiedossa. Aineiston käyttöön saaminen on edellyttänyt huomattavaa aineiston muokkausta ja tästä johtuvat virheet täytyy huomioida.
/
Inaccuracies related to positioning and analysis methods must be taken into account when using old data. The analysis method descriptions or sample preparation methods of samples are not known, and the detection limits are unknown. The data has been processed considerably to make it usable, and possible errors caused by processing must be taken into account.
Teema avainsana:
Theme keyword:
Geokemia, malminetsintä, näytteenotto, analyysi, moreeni/geochemistry, mineral exploration, sampling, analysis, till
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-02-27
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
oku_detailed_till_geochemistry.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Outokumpu Mining Oy:n luovuttamat kohteelliset moreenigeokemialliset aineistot/Detailed till geochemistry data transferred by Outokumpu Mining Oy
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2013-09-20
Julkaiseminen:
Date of publication:
2013-11-21
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
OKU-RR-LM-geokemia
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2009-06-15
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geotieteet, geokemia/Earth sciences, geochemistry
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Geokemia, malminetsintä, näytteenotto, analyysi, moreeni/geochemistry, mineral exploration, sampling, analysis, till
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Vuosina 2003-2007 toimineen Outokumpu-GTK-tiedonsiirtoprojektin yhteydessä GTK:lle luovutettiin yhteensä 259452 Outokumpu Mining Oy:n hallussa ollutta kohteellisen moreeninäytteenoton näytepistettä sekä näytteisiin liittyvää geokemiallista analyysitietoa. Aineisto on kerätty vuosina 1970-1998 Outokumpu Oy:n, Lapin Malmi Oy:n ja Rautaruukki Oy:n malminetsinnän toimesta. Geokemian aineisto siirrettiin käsittelemättömänä, koska vuonna 2006 tehdyssä alustavassa selvityksessä aineiston kunnostamistyö osoittautui liian työlääksi, jotta se olisi voitu toteuttaa tiedonsiirtohankkeessa. Osa aineistosta luovutettiin Oracle-tietokannan tauluina, osa tiedostomuotoisina tietokantoina. GTK:ssa aineiston kunnostaminen alkoi vuonna 2009 ja päättyi 2011. Aineiston kunnostamisen yhteydessä purettiin Rautaruukki Oy:n Raahen laboratorion ascii-muotoiset analyysitiedot access-tietokantaan. Oracle-tauluissa olleet näytetiedot käytiin lävitse, korjattiin puutteellisia koordinaattitietoja ja poistettiin päällekkäisyydet. Näytetietoja täydennettiin tiedostomuotoisten tietokantojen tietojen perusteella. Viimeisessä vaiheessa yhdistettiin näyte- ja analyysitietoja laboratorion näytetunnuksien perusteella. Aineisto sisältää pääasiassa moreenigeokemiaa, mutta Rautaruukki Oy:n analyysiaineisto sisältää myös kalliogeokemiaa, vesikemiaa ja purosedimenttigeokemiaa. Näille ei tässä yhteydessä etsitty näytetietoja. Aineisto on jaettuna kahteen kokonaisuuteen. Access-kanta sisältää kaikki löydetyt analyysi- ja näytetiedot erillisinä taulukkoina. File geodatabase sisältää yhdistetyt analyysi- ja näytetiedot. Korjattuja tietoja ei ole palautettu Oracleen. Outokumpu Miningin luovuttamat Oracle-taulut löytyvät luovutuskunnossa GTK:n Geotietojärjestelmästä.
/
The Outokumpu-GTK data transfer project, which was implemented between the years 2003 and 2007, transferred to GTK the data on 259452 targeted till sampling points and the associated geochemical analysis data. Before this, the data was in custody of Outokumpu Mining Oy. The data was acquired in 1970-1998 for exploration purposes by Outokumpu Oy, Lapin Malmi Oy and Rautaruukki Oy. The geochemical data was transferred in the condition as it was, since a preliminary assessment in 2006 revealed that the processing of data would be too laborious to be carried out as part of the data transfer project. Some materials were transferred as Oracle database tables, some as database files. The processing of the data started at GTK in 2009 and ended in 2011. The analysis results of Rautaruukki Oy’s Raahe Laboratory, stored as ASCII files, were imported into an Access database. The sample data stored in Oracle tables was checked, missing or incomplete coordinates were completed and duplicates were deleted. The sample data was complemented using the data in file-format databases. In the last phase, the sample and analysis data were combined based on the laboratory sample IDs. The data mostly contains till geochemistry, but the analysis data from Rautaruukki Oy also contains bedrock geochemistry, water chemistry and stream sediment geochemistry. Sample data on the last three was not handled while processing the data. The data is divided into two datasets at the moment. The Access database contains all processed analysis and sample data as separate tables. The file geodatabase contains the merged analysis and till sample data. The processed data has not been updated to the Oracle database tables. The Oracle database tables transferred by Outokumpu Mining can be found as is in the GTK’s Geoinformation system.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on kerätty vuosina 1970-1998 Outokumpu Mining Oy:n, Lapin Malmi Oy:n ja Rautaruukki Oy:n kohteellisen malminetsinnän käyttöön.
/
The data was acquired in 1970-1998 for targeted exploration purposes at Outokumpu Oy, Lapin Malmi Oy and Rautaruukki Oy.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Outokumpu Oy. Rautaruukki Oy. Lapin Malmi Oy.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/analyysikoodit_1984.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/analyysitilastot_1984.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/dokumentteja_analyysimenetelmista.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/moreeninaytteenotto_lomakkeen_taytto_ohje.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/omusr_gtk_com_codes.pdf
Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Vanhan aineiston käytössä tulee huomioida paikannukseen ja analyysimenetelmiin liittyvät epätarkkuudet. Kaikille analysoiduille näytteille ei voida määrittää tarkkaa analyysiprosessia, eivätkä tarkat määritysrajat ole tiedossa. Aineiston käyttöön saaminen on edellyttänyt huomattavaa aineiston muokkausta ja tästä johtuvat virheet täytyy huomioida.
/
Inaccuracies related to positioning and analysis methods must be taken into account when using old data. The analysis method descriptions or sample preparation methods of samples are not known, and the detection limits are unknown. The data has been processed considerably to make it usable, and possible errors caused by processing must be taken into account.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
205487.991700
Itä:
East:
720613.541500
Pohjoinen:
North:
7753863.221100
Etelä:
South:
6677410.531800
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
2009-06-15
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
336912

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Kohteellisen moreenigeokemian näytetiedot luovutettiin seuraavissa Oracle-tietokannan tauluissa: SOI_SAMPLE - taulussa ovat Outokummun moreeninäytteiden paikkatiedot LMG_RROY- taulussa ovat Rautaruukki Oy:n moreeninäytteiden paikkatiedot. Tiedot on siirretty Outokumpu Mining Oy:ssä hp-tiedostoista Oracleen 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. LMG_LM -taulussa ovat Lapin Malmi Oy:n moreeninäytteiden paikkatiedot. Aineisto on osaksi päällekkäinen Rautaruukki Oy:n aineiston kanssa, mutta sisältää myös omaa näytteenottoa. Näytetunnukset ovat joko 8-numeroisia (Rautaruukki Oy:n Raahen laboratorio) tai 7-numeroisia (GTK:n kemian laboratorio). Lapin Malmin näytteet on 1980-luvun lopulta lähtien analysoitu GTK:n kemian laboratoriossa. Geokemiallista analyysitietoa luovutettiin seuraavissa Oracle-taulussa: GTK_ANA_FLAMEAAS sisältää AAS- sekä Leco S%-tuloksia. GTK_ANA_GRAPHAAS sisältää GAAS-tuloksia vuodesta 1987 lähtien. (Geoanalyyttinen laboratorio/Outokumpu). GTK_ANA_ICP sisältää ICP-tuloksia vuodesta 1988 lähtien. (Geoanalyyttinen laboratorio/Outokumpu). GTK_ANA_OBS sisältää erikoisanalyysejä 1960 - 1980 -luvuilta. GTK_ANA_PERKIN sisältää AAS-tuloksia 1980-luvulta vuoteen 1992. Tiedoille ei paikkatietoa tietokannassa. (OKME:n laboratorio/Espoo). GTK_ANA_XRF1 sisältää XRF-tuloksia vuodesta 1988 lähtien. (Geoanalyyttinen laboratorio/Outokumpu). GTK_ANA_XRF2 sisältää XRF-tuloksia vuodesta 1988 lähtien. (Geoanalyyttinen laboratorio/Outokumpu). GTK_ANA_XRF80 sisältää XRF-tuloksia vuoteen 1988 saakka. ”Vanha" korjausohjelma. (OKME:n laboratorio/Espoo, Geoanalyyttinen laboratotio/Outokumpu). Näiden lisäksi luovutettiin Rautaruukki Oy:n Raahen laboratorion analyysitiedot ascii-muotoisina tiedostoina. Analyysit liittyvät Lapin Malmin ja Rautaruukin näytetietoihin. Analyysiaineisto sisältää moreenigeokemian lisäksi myös kallioperä- ja vesianalyyseja. Aineisto sisältää analyysitiedot ja laboratorion näytetunnukset, mutta ei tietoa näytteenotosta tai -paikasta. Analyysituloksissa jalometallit on voitu pyöristää kahteen desimaaliin. Rautaruukin ja Lapin Malmin analyysituloksia ei ole Raahen laboratoriossa eritelty, vaan ne ovat menneet samoihin ascii-tiedostoihin. Raahen laboratorion analyysit tunnistaa 8-numeroisesta näytetunnuksesta, joissa 3. ja 4. numero on vuosiluku kahdella numerolla. Varsinaisen näytetunnuksen perässä voi olla laboratorion lisäämä analyysikerta-numero, joka erottaa uusinta-analyysit toisistaan ja on luku 1-9 välillä. Uusinta-analyysi voi sisältää esimerkiksi pelkän Au-tuloksen. Näytetunnuksien käsittely on poikennut eri organisaatioissa toisistaan. Tämän vuoksi laboratorion näytetunnuksessa olevat kaksi nollaa on näytteen paikkatiedoissa voitu korvata väliviivalla. Esimerkiksi analyysitiedostoissa muotoa '60810006' oleva näytetunnus (Sample_id) löytyy Oracle-taulussa paikkatiedoissa muodossa '6081-6'. Paikkatiedoissa olevat tunnukset korjattiin laboratoriotunnusten mukaisiksi. Korjaukset tehtiin vertailemalla näytetietoja tutkimusraporttien ja näytteenottoalueiden kuvauksien tietoihin. Tutkimusraportteja ja näytteenottoalueiden kuvauksia säilytetään Outokummun paperiarkistossa.
/
The targeted till sample data was transferred in the following Oracle database tables: The SOI_SAMPLE table contains locations of Outokumpu’s till samples. The LMG_RROY table contains locations of Rautaruukki Oy’s till samples. The data was migrated from hp files to Oracle in the late 1990s and early 2000s at Outokumpu Mining Oy. The LMG_LM table contains locations of Lapin Malmi Oy’s till samples. The data partly overlaps with Rautaruukki Oy’s data, but also contains other samples. The sample IDs contains either 8 digits (Rautaruukki Oy’s Raahe Laboratory) or 7 digits (GTK’s Chemistry Laboratory). Since the late 1980s, all samples from Lapin Malmi Oy were analysed at the GTK Chemistry Laboratory. Geochemical analysis data was transferred in the following Oracle tables: GTK_ANA_FLAMEAAS contains both AAS and Leco S% results. The GTK_ANA_GRAPHAAS contains GAAS results since 1987. (Geoanalytical laboratory/Outokumpu). GTK_ANA_ICP contains ICP results since 1988. (Geoanalytical laboratory/Outokumpu). The GTK_ANA_OBS contains special analyses from the 1960s to 1980s. GTK_ANA_PERKIN contains AAS results from the 1980s up to 1992. The data in the database does not contain location data. (OKME laboratory/Espoo). The GTK_ANA_XRF1 contains XRF results since the 1988. (Geoanalytical laboratory/Outokumpu). The GTK_ANA_XRF2 contains XRF results since the 1988. (Geoanalytical laboratory/Outokumpu). GTK_ANA_XRF80 contains XRF up to 1988. “Old” correction project. (OKME laboratory/Espoo, Geoanalytical laboratory/Outokumpu). In addition to the above, the analysis data of Rautaruukki Oy’s Raahe Laboratory were transferred as ASCII files. These analyses are from Lapin Malmi and Rautaruukki samples. In addition to till geochemistry, the analysis data also contains bedrock and water analyses. The data contains analysis results and sample IDs used by the laboratory, but not any information about the sample. In the analysis results, noble metals might have been rounded to two decimal places. The Rautaruukki Oy’s Raahe Laboratory did not separate the analysis results of Rautaruukki and Lapin Malmi; all results were stored in the same ASCII files. The analyses of Raahe Laboratory contain an 8-digit sample ID where the 3rd and 4th digit indicates the year (expressed in two digits). The actual sample ID can be suffixed by an analysis run number, which is a number between 1 and 9 and is used to distinguish the re-runs. The re-analysis results might, for example, only contain the Au determination. The processing of sample ID’s was different in all organizations. Therefore, the two zeroes in the laboratory sample ID may have been replaced by a dash in the sample location table. For example, in the analysis table the sample ID (Sample_id) is '60810006' and in the sample table the sample ID is '6081-6’. These both records refer into the same real-world sample. The sample IDs in the sample table were amended to conform to the laboratory sample IDs. Corrections were checked from the research reports and descriptions of sampling areas. The research reports and descriptions are kept at Outokumpu paper archive.
Prosessointihistoria:
Process step:
Analyysitietoja käsiteltiin GTK:ssa seuraavasti:
1. ASCII-tiedostoista haettiin analyysitietoja unix-ympäristössä crep-komennolla neljän numeron perusteella.
2. Hakutulokset tallennettiin txt-tiedostoiksi (596 tiedostoa).
3. Tekstitiedostoista siivottiin ylimääräiset rivit pois.
4. Tekstitiedostot vietiin exceliin eli tieto muutettiin taulukkomuotoon. Samalla tarkistettiin, että tiedot ovat jakautuneet sarakkeisiin oikealla tavalla.
5. Excelissä lisättiin uusi kenttäkuvaus, johon siirrettiin ascii-tekstistä poimittu tiedoston nimi. Nimi kuvaa analyysiaineiston sisältöä yleisellä tasolla.
6. Tiedot tallennettiin excelissä uudella nimellä txt-muodossa
7. Kaikki näin saadut txt-tiedostot vietiin Accessiin, jossa ne yhdistettiin tauluun RAUTARUUKKI_ANALYYSI. AAS-analyysit yhdistettiin erikseen tauluun RAUTARUUKKI_AAS_ANALYYSI. Kaikki analyysit on vielä tämän jälkeen yhdistetty tauluun RR_LM_ANALYYSI.
8. Kaikkien alkuaineiden pitoisuudet ovat yksikössä ppm. Esimerkiksi muutamat Au-analyysit olivat ppb:tä, joten arvot muutettiin ppm:ksi. Kentät, joiden yksikkö on %, on muokattu yksikön ppm mukaisiksi arvoiksi (%*10000).
9. Arvot, jotka vaikuttivat ilmeisen poikkeavilta tarkistettiin ja korjattiin Outokummun arkistossa olevista alkuperäisistä analyysilistojen tulosteista. KUVAUS-kentässä on maininta tarkistettu niiden näytteiden kohdalla, joissa tulokset on tarkistettu paperisista analyysilistoista.
10. Access-taulukon rakennesivulle päivitettiin kuvaus kunkin kentän tietosisällöstä, sikäli kun selite on löytynyt. Tietoja on selvitetty Rautaruukki Oy:n Raahen laboratorion raporteista ja dokumenteista, jotka on metatiedon viitedokumenttina. Muutamille kentille ei löytynyt selitystä, eikä siis ole tietoa, mitä mitattua suuretta kentässä olevat arvot kuvaavat, mikä on mittalaite tai yksikkö tai onko arvo jokin luokitteluperuste.
11. Txt-tiedostoista saadussa analyysitaulussa RR_LM_ANALYYSI on 192738 riviä analyysituloksia. Analyyseistä osa on saman näytteen eri fraktioista. Eri fraktionäytteissä on tunnuksessa (SAMPLENO) yhdeksän merkkiä. Yhdeksäs merkki kertoo millaisesta fraktiosta on kysymys. Analyysitaulukossa SAMPLE_NO kertoo näytteen ja SAMPLENO kertoo sen, jos näytteestä on otettu eri fraktioita. SAMPLENO on perusavain analyysitaulussa.

Näytetietoja käsiteltiin GTK:ssa seuraavasti:
12. Geokemian näytteenoton paikkatieto löytyy LM_RR _SAMPLE_KORJATTU ja GTK_SOI_SAMPLE tauluista. LM_RR_SAMPLE_KORJATTU on koottu Oraclen tauluista OMUSR_LMG_LM ja OMUSR_LMG_RROY ja siinä on yhdistettynä Lapin Malmin ja Rautaruukin näytteenottotiedot. Taulusta poistettiin päällekkäiset Rautaruukki Oy:n ja Lapin Malmi Oy:n näytetiedot. Puutteelliset koordinaatit täydennettiin vastaamaan valtakunnan koordinaatteja. GTK_SOI_SAMPLE sisältää Outokummun geokemian näytteenottotiedot. Taulussa näytetiedot olivat kutakuinkin kunnossa ja siihen ei tehty korjauksia muuten kun alla mainitun näytetunnuksen osalta.
13. Tauluihin lisättiin apukenttä SAMPLE_NO, jossa alkuperäinen SAMPLENO-kentässä oleva laboratorion näytetunnus muokattiin vastaamaan analyysitaulun näytetunnusta. Käytännössä kahdeksannumeroiset tunnukset korjattiin väliviivattomiksi. LM_RR_SAMPLE_KORJATTU taulukossa perusavain on yhdistelmäavain SAMPLENO ja SAMPLE_NO.

Paikka- ja analyysitiedot yhdistettiin seuraaviin aineistokokonaisuuksiin:

LM_RR
Andropovan menetelmällä tehdyistä analyyseistä on tehty oma taulu ANDROPOVAN_MENET_ANA_SAMPLE. Taulussa on 146 riviä. RR:n Oy:n Raahen laboratorion Andropovan menetelmällä analysoidut näytteet, joille löytynyt paikkatieto. Paikkatieto on LM_RR_SAMPLE_KORJATTU taulusta.
Hydromorfisesti sitoutuneet (=sitruunahappoliuotus) on koottu omaan taulukkoon, HYDROMORF_SIT_ANA_SAMPLE. Taulussa on 219 riviä. RR:n Oy:n Raahen laboratorion Hydromorfisesti sitoutuneet menetelmällä analysoidut näytteet, joille löytynyt paikkatieto. Paikkatieto on LM_RR_SAMPLE_KORJATTU taulusta.
LM_RR_ANA_PAIKKAT sisältää 75035 riviä. Lapin Malmin ja Rautaruukin moreeniaineisto; paikkatieto Oraclesta LMG_LM ja LMG_RROY-tauluista, analyysit RR Oy:n Raahen laboratorion analytiikasta.
LM_RR_SAMPLE_ANA_ICP sisältää 4973 riviä. Lapin Malmin ja Rautaruukin moreeniaineisto; paikkatieto Oraclesta LMG_LM ja LMG_RROY-tauluista, analytiikka Oraclesta ANA_ICP-taulusta.

OKU
GTK_SOI SAMPLE_ANA_OBS sisältää 27200 riviä. Outokummun moreeniaineisto; paikkatieto Oraclesta SOI_SAMPLE-taulusta, analytiikka Oraclesta ANA_OBS-taulusta.
GTK_SOI_SAMPLE_ANA_XRF sisältää 11954 riviä. Outokummun moreeniaineisto; paikkatieto Oraclesta SOI_SAMPLE-taulusta, analytiikka Oraclesta ANA_XRF-taulusta.
GTKSOISAMPLE_LM_RR_ANA sisältää 16853 riviä. Outokummun moreeniaineisto; paikkatieto Oraclesta SOI_SAMPLE-taulusta, analytiikka RR Oy:n Raahen laboratorion aineistosta.
OKU_MOREENI_FLAMEAAS sisältää 81216 riviä. Outokummun moreeniaineisto; paikkatieto Oraclesta SOI_SAMPLE-taulusta, analytiikka Oraclesta FLAMEAAS-taulusta.
OKU_MOREENI_GRAPHAAS sisältää 26399 riviä. Outokummun moreeniaineisto; paikkatieto Oraclesta SOI_SAMPLE-taulusta, analytiikka Oraclesta GRAPHAAS-taulusta.
OKU_MOREENI_ICP sisältää 39171 riviä. Outokummun moreeniaineisto; paikkatieto Oraclesta SOI_SAMPLE-taulusta, analytiikka Oraclesta ICP-taulusta.

OKU_SERVERI
Outokummun serveri aineistosta on tiedostoista koottu taulukkoon OKU_SERVERI_ANA_PAIKKAT 54290 riviä. Sisältää paikka- että analyysitiedon.

OKU_SERVERI_ RASKASMINERAALI
OKU serveri aineistosta on tuotu taulu RASKASMINERAALI, jossa on tietoja 8493 raskasmineraalinäytteestä. Näille on analyysitietoja haettu kyselyillä ja muodostettu seuraavat taulut.
RM_ANA_GRAPHAAS sisältää 97 riviä. Raskasmineraali näytteen tiedot OKU serveri aineistosta RASKASMINERAALI taulusta, analyysitieto Oraclesta ANA_GRAPHAAS-taulusta.
RM_GTK_ANA_ICP sisältää 106 riviä. Raskasmineraali näytteen tiedot OKU serveri aineistosta RASKASMINERAALI taulusta, analyysitieto Oraclesta ANA_ICP-taulusta.
RM_LM_RR_ANA sisältää 608 riviä. Raskasmineraali näytteen tiedot OKU serveri aineistosta RASKASMINERAALI taulusta, analyysitieto RR Oy:n Raahen laboratorion analytiikasta LM_RR_ANALYYSI-taulusta.
Raskasmineraali analyysejä paikkatietoineen löytyy myös LM_RR_ANA_PAIKKAT taulusta. KUVAUS- kentän perusteella voi hakea raskasmineraalinäytteitä ko. taulusta.
/
The analysis data was processed at GTK as follows:
1. Analysis data was extracted from the ASCII files on basis of four digits by using the Unix command ‘crep’.
2. The extracted data was saved as txt files (596 files in total).
3. Extra lines were deleted from the text files.
4. The text files were imported into Excel spreadsheets. At this point it was checked that the data is aligned in columns in a correct way.
5. A new field ‘kuvaus’(‘description’) was added in each Excel file and updated with the file name picked from the ASCII text. The name describes the content of the analysis data on a general level.
6. The data was saved in Excel into a txt file with a new name.
7. The txt files were then imported into Access and merged into one table RAUTARUUKKI_ANALYYSI. The AAS were merged separately into a table RAUTARUUKKI_AAS_ANALYYSI. After this, all analyses were merged into a table RR_LM_ANALYYSI.
8. Content of all elements are in unit ppm. Some Au contents, for example, were originally in unit ppb, which was converted into ppm. Fields where the value was %, were converted into ppm (%*10,000).
9. Values that appeared abnormal were checked by comparing them to the original analysis list printouts in the Outokumpu archive. If a result was checked against the paper printouts, the Description field contains the value checked (tarkistettu).
10. In the Design View of the Access table each field was updated with a description of the data content, as far as descriptions could be found. The descriptions were search from laboratory reports and documents. These documents are included to metadata as a reference documents. No explanation could be found for some fields, and it is thus not known which measured quantity the value in the field refers to, what is the measurement device or unit, and whether the value is a classification criteria.
11. The analysis table RR_LM_ANALYYSI created from the txt files contains 192,738 lines of analysis results. Some analyses are from different fractions of the same sample. Such samples contain 9 characters in the sample ID (SAMPLENO). The 9th character indicates the fraction. SAMPLE_NO in the analysis table indicates the sample, and SAMPLENO indicates if different fractions of the sample were analysed. SAMPLENO is the primary key in the analysis table.

The sample data was processed at GTK as follows:
12. The sample locations are in tables LM_RR _SAMPLE_KORJATTU and GTK_SOI_SAMPLE. LM_RR_SAMPLE_KORJATTU is assembled from Oracle tables OMUSR_LMG_LM and OMUSR_LMG_RROY, and it contains the combined sampling data of Lapin Malmi and Rautaruukki. Duplicate samples of Rautaruukki Oy and Lapin Malmi Oy were deleted. Missing or incomplete coordinates were completed to correspond to national coordinates. GTK_SOI_SAMPLE contains data on geochemical samples collected by Outokumpu. The sample data in the table was mostly correct, and no corrections were made thereto, except the sample ID below.
13. An auxiliary field SAMPLE_NO was added to the tables. The laboratory sample ID in the SAMPLENO field was copied to the SAMPLE_NO field where it was edited to correspond to the sample ID in the analysis table. In practice, this meant that 8-digit Ids were edited to remove any hyphens. In the LM_RR_SAMPLE_KORJATTU table, the primary key is the combination key SAMPLENO and SAMPLE_NO.

The location and analysis data were merged with the following data entities:

LM_RR
A separate table ANDROPOVAN_MENET_ANA_SAMPLE has been created for samples analysed by using the Andropova method. The table contains 146 rows. Samples analysed with the Andropova method at the Rautaruukki Oy’s Raahe Laboratory; including location information. The location information comes from the LM_RR_SAMPLE_KORJATTU table.
Hydromorphically bound samples (dissolution with citric acid) are collected into a separate table HYDROMORF_SIT_ANA_SAMPLE. The table contains 219 rows. Samples analysed with the hydromorphic binding method at the Rautaruukki Oy’s Raahe Laboratory; including only the samples with location information. The location information comes from the LM_RR_SAMPLE_KORJATTU table.
LM_RR_ANA_PAIKKAT contains 75,035 rows. Till data from Lapin Malmi and Rautaruukki; sample locations from the Oracle tables LMG_LM and LMG_RROY, analysis results from the Rautaruukki Oy’s Raahe Laboratory analytics.
LM_RR_SAMPLE_ANA_ICP contains 4,973 rows. Contains till data from Lapin Malmi and Rautaruukki; sample locations from the Oracle tables LMG_LM and LMG_RROY, analysis data from the Oracle table ANA_ICP.

OKU
GTK_SOI SAMPLE_ANA_OBS contains 27,200 rows. Outokumpu till data; location information from the Oracle table SOI_SAMPLE, analytics from the Oracle table ANA_OBS.
GTK_SOI_SAMPLE_ANA_XRF contains 11,954 rows. Outokumpu till data; location information from the Oracle table SOI_SAMPLE, analytics from the Oracle table ANA_XRF.
GTKSOISAMPLE_LM_RR_ANA contains 16,853 rows. Outokumpu till data; location information from the Oracle table SOI_SAMPLE, analytics from the Rautaruukki Oy’s Raahe Laboratory data.
OKU_MOREENI_FLAMEAAS contains 81,216 rows. Outokumpu till data; location information from the Oracle table SOI_SAMPLE, analytics from the Oracle table FLAMEAAS.
OKU_MOREENI_GRAPHAAS contains 26,399 rows. Outokumpu till data; location information from the Oracle table SOI_SAMPLE, analytics from the Oracle table GRAPHAAS.
OKU_MOREENI_ICP contains 39,171 rows. Outokumpu till data; location information from the Oracle table SOI_SAMPLE, analytics from the Oracle table ICP.

OKU_SERVERI
Data into the table OKU_SERVERI_ANA_PAIKKAT have been collected from the files in the Outokumpu server, totalling 54,290 rows. The table contains both location and analysis data.

OKU_SERVERI_RASKASMINERAALI
The table RASKASMINERAALI containing data from 8,493 heavy mineral samples was imported from the Outokumpu server data. The corresponding analysis results have been retrieved by queries to create the following tables.
RM_ANA_GRAPHAAS contains 97 rows. The heavy mineral sample data comes from the RASKASMINERAALI table in the Outokumpu server data, analysis data comes from the Oracle table ANA_GRAPHAAS.
RM_GTK_ANA_ICP contains 106 rows. The heavy mineral sample data comes from the RASKASMINERAALI table in the Outokumpu server data, analysis data comes from the Oracle table ANA_ICP.
RM_LM_RR_ANA contains 608 rows. The heavy mineral sample data comes from the RASKASMINERAALI table in the Outokumpu server data, analysis data comes from the Rautaruukki Oy’s Raahe Laboratory analytics, table LM_RR_ANALYYSI.
Heavy mineral analysis, including location data, can also be found in the table LM_RR_ANA_PAIKKAT. Heavy mineral samples can be queried from the table by using the KUVAUS field.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
GTK:ssa aineistoa on käsitelty MSAcces, MSExcel, tekstieditor ja ArcGis. / The data was processed with MS Access, MS Excel, a text editor and ArcGis software at GTK.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back