meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Mineraaliesiintymien mahdolliset esiintymisalueet ovat alueita, joilla tietyn tyyppiset esiintymät ovat geologisesti mahdollisia. Jokaista arvioitua mineraaliesiintymätyyppiä vastaa aluerajaus, joka koostuu useasta maantieteellisestä alueesta. Jokaiseen alueeseen liittyy tieto sillä mahdollisesti olevista löytämättömistä mineraaliesiintymistä sekä näiden sisältämistä metallimääristä (tonneissa) arvioituna usealla eri todennäköisyystasolla.
/
Permissive tracts are areas where geology permits certain types of mineral deposits to exist. Each deposit type that has been included in the assessments has a layer that consists of several separate geographic areas. Each permissive tract contains information on the number of possibly existing mineral deposits and their metal contents in metric tons, estimated at several levels of probability.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu maankäytön suunniteluun ja malminetsintään laajassa mittakaavassa.
/
Suitable for land use planning and mineral exploration in regional/areal scale.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Arviot eivät anna tarkkaa tietoa löytämättömien mineraalivarantojen sijainnista.
/
The assessments do not give information on the detailed location of undiscovered mineral resources.
Teema avainsana:
Theme keyword:
Mineraalivarannot/Mineral resources
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-02-21
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Mineraaliesiintymien mahdolliset esiintymisalueet/Permissive areas for mineral deposits
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2010-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-06-29
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Mineraaliesiintymien mahdolliset esiintymisalueet / Permissive tracts for mineral deposits
Versio:
Version:
2.0
Version päiväys:
Version date:
2018-06-29
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Löytämättömät mineraalivarannot, kvantitatiivinen analyysi, arviointi/Undiscovered resources, quantitative analysis, evaluation
Asiasanasto:
Thesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Platinaryhmän metallien esiintymät, nikkeliesiintymät, kupari-sinkkiesiintymät, kultaesiintymät/PGE deposits, Ni deposits, Cu-Zn deposits, Au deposits
Asiasanasto:
Tesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Protetotsooinen, Arkeinen/Proterozoic, Archaean
Asiasanasto:
Tesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Mineraalivarannot/Mineral resources
Asiasanasto:
Tesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Mineraalivarat
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Mineraaliesiintymien mahdolliset esiintymisalueet ovat alueita, joilla tietyn tyyppiset esiintymät ovat geologisesti mahdollisia. Jokaista arvioitua mineraaliesiintymätyyppiä vastaa aluerajaus, joka koostuu useasta maantieteellisestä alueesta. Jokaiseen alueeseen liittyy tieto sillä mahdollisesti olevista löytämättömistä mineraaliesiintymistä sekä näiden sisältämistä metallimääristä (tonneissa) arvioituna usealla eri todennäköisyystasolla.
/
Permissive tracts are areas where geology permits certain types of mineral deposits to exist. Each deposit type that has been included in the assessments has a layer that consists of several separate geographic areas. Each permissive tract contains information on the number of possibly existing mineral deposits and their metal contents in metric tons, estimated at several levels of probability.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu maankäytön suunniteluun ja malminetsintään laajassa mittakaavassa.
/
Suitable for land use planning and mineral exploration in regional/areal scale.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_180.pdf
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_194.pdf
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_208.pdf
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_216.pdf
Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Arviot eivät anna tarkkaa tietoa löytämättömien mineraalivarantojen sijainnista.
/
The assessments do not give information on the detailed location of undiscovered mineral resources.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
38

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Mineraaliesiintymien mahdollisten esiintymisalueiden rajaamisessa ja löytämättömien mineraalivarantojen arvioinnissa käytettiin seuraavia lähteitä: Suomen kallioperä-DigiKP. Digitaalinen karttatietokanta; GTK:n sisäiset mineraaliesiintymä-, lohkare- ja kansannäytetietokannat; GTK:n geofysiikan ja geokemian tietokannat; julkaistut kallioperäkartat Suomesta; julkiset raportit ja julkaisut geologiasta ja mineraaliesiintymistä Suomessa ja ulkomailla.
/
The permissive areas were delineated and undiscovered resources estimated using the following data sources: Bedrock of Finland-DigiKP. Digital map database; GTK internal databases of mineral deposits, mineralised boulders and layman samples; GTK geophysical and geochemical databases; published bedrock maps of Finland; publically available reports and publications on geology and mineral deposits in Finland and abroad.
Prosessointihistoria:
Process step:
Löytämättömien mineraalivarantojen arviointi suoritettiin yhdelle esiintymätyypille kerrallaan ja prosessissa oli kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa valittiin ne mineraaliesiintymätyypit, jotka sisällytettiin arviointiin ja päivitettiin olemassa olevat esiintymämallit tai luotiin uudet. Toisessa vaiheessa rajattiin alueet, joilla kohteena oleva esiintymätyyppi on geologisesti mahdollinen. Kolmannessa vaiheessa arvioitiin rajatuilla alueilla mahdollisesti olevien löytämättömien esiintymien lukumäärä usealla todennäköisyystasolla. Lopuksi laskettiin löytämättömien esiintymien sisältämä metallimäärä Monte Carlo -simulaation avulla.
/
The assessment of undiscovered resources was carried out by mineral deposit type and consisted of three parts. In the first part, the mineral deposit types to be included in the assessment were selected and deposit models were updated or new models were constructed. The second part consisted of delineating the permissive tracts for the deposit type under assessment. The third part of the process was the estimation of the number of undiscovered deposits within each permissive tract at several levels of confidence. Finally, metal resources in the undiscovered deposits were estimated by Monte Carlo simulation.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
ArcMap GIS-ohjelmisto, Eminers-ohjelman versiot 2.0 ja 3.0. / ArcMap GIS software, Eminers software versions 2.0 and 3.0.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back