meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Rekisterissä olevat pohjatutkimukset ovat eri tahojen omistamia ja ne on tuotettu rakentamisen suunnittelua varten. Aineiston omistaa yleensä muut tahot kuin Geologian tutkimuskeskus (GTK). GTK:lla on aineistoihin täysi rinnakkainen käyttöoikeus jakaa ja luovuttaa tietoja edelleen. Pohjatutkimukset ovat infraformaatin mukaan tuotettuja ASCII-tiedostoja.
/
The ground investigations in the register are created for the purpose of construction planning and owned by various organisations. The data is usually owned by some organisation other than the Geological Survey of Finland (GTK). GTK has a full parallel right to use, distribute and disclose the data to third parties. The ground investigations are ASCII files in the infra format.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on syntynyt rakentamisen, kuten rakennusten, teiden, rataverkon ja vesiväylien yhteydessä. Tiedostojen tietorivit voidaan jakaa tiedostokohtaisiin tietoihin ja pistekohtaisiin havaintorivitietoihin. Tietoaineisto noudattaa Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen (SGY) määrittämää infraformaattia. Erilliseen tietokantaan on kerätty muita kuin infraformaatin mukaisia pohjatutkimuksia. Tässä kannassa voi periaatteessa esittää mitä tahansa pistemäisiin pohjatutkimuksiin liittyviä liitetiedostoja. Tällä hetkellä tiedostot on luokiteltu seuraavasti:
- Rakeisuusmääritys
- Ödometrikoe
- Kolmiaksiaalikoe
- Stabiloitavuuskoe
- Luokituskoe
- Koekuoppa
- Pohjavesi/kaivokortti
- Muu tutkimus
/
The material has been generated during the construction of buildings, roads, railways and waterways. The data rows of the files can be divided into file-specific information and point-specific observations. The data conforms to the infrastructure format specified by the Finnish Geotechnical Society (SGY). Ground investigations in other formats are stored in a separate database. In principle, this database could contain any type of attachment associated with point-like ground investigations. Currently, the files are classified as follows:
- Granularity assay
- Oedometer test
- Triaxial test
- Stabilisability test
- Classification test
- Trial pit
- Groundwater well log
- Other investigation
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Kaikki pohjatutkimuksiin liittyvä tieto on alkuperäistä havaintotietoa. Kairaustulkintaa ei rekisteriin viedä.
/
All data associated with ground investigations consists of original observations. No interpretation of the drillings or soundings is entered in the register.
Teema avainsana:
Theme keyword:
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, personal geodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-12-04
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
PTR.INFRA.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Pohjatutkimukset/Ground investigations
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2000-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2000-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
PTR
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2000-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Pohjatutkimukset
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Thesaurus:
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Rekisterissä olevat pohjatutkimukset ovat eri tahojen omistamia ja ne on tuotettu rakentamisen suunnittelua varten. Aineiston omistaa yleensä muut tahot kuin Geologian tutkimuskeskus (GTK). GTK:lla on aineistoihin täysi rinnakkainen käyttöoikeus jakaa ja luovuttaa tietoja edelleen. Pohjatutkimukset ovat infraformaatin mukaan tuotettuja ASCII-tiedostoja.
/
The ground investigations in the register are created for the purpose of construction planning and owned by various organisations. The data is usually owned by some organisation other than the Geological Survey of Finland (GTK). GTK has a full parallel right to use, distribute and disclose the data to third parties. The ground investigations are ASCII files in the infra format.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on syntynyt rakentamisen, kuten rakennusten, teiden, rataverkon ja vesiväylien yhteydessä. Tiedostojen tietorivit voidaan jakaa tiedostokohtaisiin tietoihin ja pistekohtaisiin havaintorivitietoihin. Tietoaineisto noudattaa Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen (SGY) määrittämää infraformaattia. Erilliseen tietokantaan on kerätty muita kuin infraformaatin mukaisia pohjatutkimuksia. Tässä kannassa voi periaatteessa esittää mitä tahansa pistemäisiin pohjatutkimuksiin liittyviä liitetiedostoja. Tällä hetkellä tiedostot on luokiteltu seuraavasti:
- Rakeisuusmääritys
- Ödometrikoe
- Kolmiaksiaalikoe
- Stabiloitavuuskoe
- Luokituskoe
- Koekuoppa
- Pohjavesi/kaivokortti
- Muu tutkimus
/
The material has been generated during the construction of buildings, roads, railways and waterways. The data rows of the files can be divided into file-specific information and point-specific observations. The data conforms to the infrastructure format specified by the Finnish Geotechnical Society (SGY). Ground investigations in other formats are stored in a separate database. In principle, this database could contain any type of attachment associated with point-like ground investigations. Currently, the files are classified as follows:
- Granularity assay
- Oedometer test
- Triaxial test
- Stabilisability test
- Classification test
- Trial pit
- Groundwater well log
- Other investigation
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
https://sgy.fi/wp-content/uploads/2018/11/infra_formaatti_v2-5_011118.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Kaikki pohjatutkimuksiin liittyvä tieto on alkuperäistä havaintotietoa. Kairaustulkintaa ei rekisteriin viedä.
/
All data associated with ground investigations consists of original observations. No interpretation of the drillings or soundings is entered in the register.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
114142.606000
Itä:
East:
702351.303000
Pohjoinen:
North:
7674779.117000
Etelä:
South:
6635730.705000
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
2000-01-01
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
742140

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Pohjatutkimusrekisterin pohjatutkimukset on kerätty aineiston tuottajilta ja omistajilta, mm. tutkimusten tekijöiltä, konsulteilta ja heidän alihankkijoiltaan, rakennuttajilta jne. Vanhin aineisto on 60-luvulla tehtyä ja myöhemmin sähköiseen muotoon digitoitua. Rekisterin vanhimman aineiston sijainti on ollut alkujaan paaluihin sidottu ja muutettu digitoinnin yhteydessä johonkin yleisesti tunnettuun koordinaatistoon. Uudemman aineiston koordinaatit on mitattu maastossa tarkasti paikalleen.
/
The ground investigations in the ground investigation register are collected from the producers and owners of the data, including the investigators, consultants and their subcontractors, developers, etc. The oldest data is from the 60s, later digitised to an electronic format. In the oldest material, the location data was originally tied to piles, but has been converted to a generally known coordinate system during digitisation. The coordinates in the newer data were measured to exact coordinates on site.
Prosessointihistoria:
Process step:
Aineisto tulee GTK:een infraformaatin mukaisessa siirtotiedostossa ja erillisellä metatietolomakkeella. Pohjatutkimusten sijainti tarkastetaan GTK:ssa ennen tietokantaan vientiä. Tarkastuksessa varmistetaan, että tutkimuspisteet sijaitsevat aineistokuvauksen mukaisessa kohteessa. Lisäksi tarkastetaan, että kaikki vaadittava tiedosto- ja pistekohtainen tieto pohjatutkimuksista on saatavilla. Näitä ovat vähintään omistaja ja koordinaattijärjestelmä, uusissa pohjatutkimuksissa myös korkeusjärjestelmä ja tutkimusorganisaatio.Varsinaisia mittaustietoja ei tarkasteta.
/
GTK receives the data in a transfer file that conforms to the infrastructure format, and on a separate metadata form. The location of a ground investigation is verified at GTK before it is stored in the database. The verification ensures that the actual location of the investigation points corresponds to that stated in the data description. The availability of all mandatory file-specific and point-specific data is also verified. At a minimum, such data includes the owner and the coordinate system, in new ground investigations, also the height system and the research organisation. The actual measurement data is not checked.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineistoa on tuotettu vuosien saatossa lukuisilla eri laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Yleensä siirtotiedostossa ei ole ilmoitettu tarkkaa laitteistokuvausta.
/
Over the years, the data has been generated using a multitude of devices and software. The transfer files do not usually contain a detailed description of the devices.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
false
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
2018-12-04
Toiminto:
Operation:
luonti/creation

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, personal geodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back