meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Pohjaveden isotoopit -aineisto koostuu koko Suomen pohjavesien sekä sadeveden ja lumen isotooppikoostumuksista. Valtaosa pohjavesiaineistosta perustuu GTK:n ”Tuhat kaivoa” sekä ”Pohjaveden laadun seuranta” -hankkeissa kerättyyn pohjaveden hapen ja vedyn isotooppikoostumuksiin (Kortelainen 2007; Lahermo et al. 2002; Backman et al. 1996). Tuhat kaivoa -hanke toteutettiin vuonna 1999 ja pohjavesien laadun seurannassa isotooppiaineistoa kertyi vuosina 1995-2007. Vesinäytteet on otettu maa- ja kallioperäkaivoista sekä lähteistä. Kahden suurhankkeen lisäksi Lähde-palvelussa esitetään yksittäisten pohjavesikohteiden kerta- tai seurantaluonteisia isotooppiaineistoja, jotka on tuotettu GTK:n sisäisissä tai asiakastöihin liittyvissä tutkimushankkeissa. Seurantaluonteinen aineisto on esitetty mittausten keskiarvoina sisältäen keskihajonnan ja minimi- ja maksimiarvot. Pohjavesi muodostuu sadannasta ja siksi on luontevaa esittää pohjaveden isotoopit -aineistokokonaisuudessa myös sadannan isotooppikoostumus. Sadannan kuukausittaiset kumulatiiviset hapen ja vedyn isotooppikoostumukset on esitetty sademäärillä painotettuina pitkän ajan kuukausi- ja vuosikeskiarvoina, sekä kunkin seurantavuoden keskiarvoina. Pitkänaikavälin sadannan isotooppivaihtelu on esitetty myös diagrammeissa. Sadanta-aineistoa on kerätty GTK:n Espoon (2000-), Kuopion (2005-) ja Rovaniemen (2004-) toimipisteiden sadanta-asemilla. Sadannan isotooppikoostumusseuranta kuuluu Kansainvälisen Atomienergia Järjestön IAEA:n ja Maailman Meteorologisen Organisaation WMO:n globaaliin GNIP-seurantaverkkoon, mistä yksittäiset kuukausittaiset isotooppiarvot ovat rekisteröitymisen kautta ladattavissa (IAEA/WMO, 2018). Suomen pohjaveden hapen ja vedyn isotooppikoostumuksen jakauma noudattaa pääsääntöisesti globaalista sadannasta periytyvää systematiikkaa (Kortelainen 2007). Nuorien pinnallisten pohjavesien isotooppikoostumus on riippumattomia veden ja pohjavesimuodostuman geokemiallisesta koostumuksesta sekä veden ja mineraalien välisestä vuorovaikutuksesta. Sadanta-asemien yhteydessä on ylläpidetty myös paikallisen pohjaveden hapen ja vedyn isotooppikoostumuksen seurantaa. Hapen ja vedyn isotooppikoostumus ilmoitetaan delta (δ)-arvona, mikä ilmaisee näytteestä mitatun 18O/16O tai 2H/1H -suhteen poikkeaman kansainvälisestä VSMOW-standardista promilleina (‰). Pohjavesien isotoopit -aineistoa edelleen käytettäessä julkaisussa tai raportissa, tulee viitata aineiston alkuperäiseen kirjallisuusviitteeseen sekä organisaatioon.
/
Isotopes in groundwater -data resource contains the isotopic composition of oxygen and hydrogen in Finnish groundwater and precipitation. Majority of the dataset is based on the isotope records of groundwater collected in the GTK’s “One thousand well” and “Monitoring of groundwater quality” -projects (Lahermo et al. 2002; Backman et al. 1996); Kortelainen 2007). One thousand well project was conducted in 1999. The monitoring project accumulated groundwater isotope data in between 1995-2007. Water samples were taken from soil and bedrock wells and natural springs. In addition to these two large-scale project, isotope data was collected in the GTK’s internal and commercial projects containing both one time and monitoring type sampling data. The monitoring data is given as an average of the sampling occasions including standard deviation and maximum and minimum values. Groundwater is formed from precipitation and thereby it is natural to present the isotopic composition of precipitation among the Isotopes in groundwater -data resource. The long-term monthly and annual weighted mean values for the isotopic composition of oxygen and hydrogen in the monthly cumulative precipitation are presented. The monthly amount of precipitation were used for the weighting the isotope values. The long-term monthly isotopic variation is illustrated also in graphs. The precipitation records were collected in the vicinity of GTK’s office buildings at Espoo (2000-), at Kuopio (2005-) and Rovaniemi (2004-). GTK’s monitoring stations belong to the Global Network of Isotopes in Precipitation (GNIP) coordinated by the International Atomic Energy Agency IAEA and the World Meteorological Organization WMO. Individual monthly precipitation data of Finnish (and all) stations are downloadable from the GNIP database (IAEA/WMO, 2018). Isotopic composition of oxygen and hydrogen in Finnish groundwaters follows predominantly systematics inherited from the global precipitation. The isotopic composition of oxygen in the surficial groundwater has been monitored in the vicinity of the precipitation stations. The isotope ratios are reported using the delta (δ) notation as a permil (‰) difference relative to the international VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) standard for oxygen and hydrogen. As the Isotopes in Groundwater data is used in a publication or a report, kindly cite the associated publication and organization.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Pohjaveden ja sadannan hapen ja vedyn isotooppikoostumus noudattelee ensisijaisesti maantieteellistä systematiikkaa. Isotooppiarvoja voidaan täten käyttää alueellisena referenssinä hydrologiaan kytkeytyvissä tutkimuksissa. Sovellusaloja ovat mm. hydrogeologia, ilmastotutkimus, ekologia ja biotieteet. Pohjaveden ja keskimääräisen sadannan isotooppikoostumustaso voi muuttua hitaasti ajansaatossa johtuen globaaleista ilmastotekijöistä. Tämän vuoksi tulee aineistoa hyödynnettäessä huomioida, että isotooppiarvot edustavat veden koostumusta ko. mittaushetkellä/-jaksolla. Tämä voi poiketa nykyisestä tasosta.
/
The isotopic composition of oxygen and hydrogen in groundwater and precipitation follows predominantly the geographical systematics. The isotope values of groundwater and precipitation may therefore be used as a background data for hydrology related studies, such as in hydrogeology, climatic studies, ecology and biosciences. The isotopic composition of groundwater and mean precipitation may evolve slowly in time due to global climatic factors. For this reason it should be noted once using the data that it represents the isotopic level of water determined in a certain date or time period. This may deviate from the current level.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Pohjaveden isotoopit -aineistoa edelleen käytettäessä julkaisussa tai raportissa, tulee viitata aineiston alkuperäiseen kirjallisuusviitteeseen sekä organisaatioon. Aineistoa hyödynnettäessä tulee huomioida, että isotooppiarvot edustavat veden koostumusta ko. mittaushetkellä/-jaksolla. Tämä voi poiketa nykyisestä tasosta. Aineisto on henkilötietolain ja henkilörekisterilain perusteella luottamuksellista aineistoa, mikä rajoittaa aineiston käyttöä, jakelua ja julkaisua. Pohjavesiaineistoja käytettäessä yksityiskäytössä olevan kaivon tai lähteen tarkka sijainti ei saa olla tunnistettavissa. Sama koskee vedenottamojen paikkatiedon esittämistä. Näiden pisteiden sijaintitieto on pyöristetty lähimpään kilometriin.
/
As the Isotopes in Groundwater data is used in a publication or a report, kindly cite the associated publication and organization. It should be noted once using the data that it represents the isotopic level of water determined in a certain date or time period. This may deviate from the current level. On the basis of the Personal Data Act and Personal Data File Decree, the data is confidential information, which restricts the use, distribution and publishing of the data. When using the groundwater data, the precise location of a well or natural spring in private use must not be revealed. The same limitations prevail when it comes to public water intake wells. The location of these point has been half adjusted into the closest kilometer.
Teema avainsana:
Theme keyword:
Hydrogeologia
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.6.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2019-09-18
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
pohjaveden_isotoopit.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Pohjaveden isotoopit/Isotopes in groundwater
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2019-10-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2019-10-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
pohjavesi, sadanta, isotoopit / ground water, precipitation, isotopes
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
1995 -
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Hydrogeologia
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
pohjavesi
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Pohjaveden isotoopit -aineisto koostuu koko Suomen pohjavesien sekä sadeveden ja lumen isotooppikoostumuksista. Valtaosa pohjavesiaineistosta perustuu GTK:n ”Tuhat kaivoa” sekä ”Pohjaveden laadun seuranta” -hankkeissa kerättyyn pohjaveden hapen ja vedyn isotooppikoostumuksiin (Kortelainen 2007; Lahermo et al. 2002; Backman et al. 1996). Tuhat kaivoa -hanke toteutettiin vuonna 1999 ja pohjavesien laadun seurannassa isotooppiaineistoa kertyi vuosina 1995-2007. Vesinäytteet on otettu maa- ja kallioperäkaivoista sekä lähteistä. Kahden suurhankkeen lisäksi Lähde-palvelussa esitetään yksittäisten pohjavesikohteiden kerta- tai seurantaluonteisia isotooppiaineistoja, jotka on tuotettu GTK:n sisäisissä tai asiakastöihin liittyvissä tutkimushankkeissa. Seurantaluonteinen aineisto on esitetty mittausten keskiarvoina sisältäen keskihajonnan ja minimi- ja maksimiarvot. Pohjavesi muodostuu sadannasta ja siksi on luontevaa esittää pohjaveden isotoopit -aineistokokonaisuudessa myös sadannan isotooppikoostumus. Sadannan kuukausittaiset kumulatiiviset hapen ja vedyn isotooppikoostumukset on esitetty sademäärillä painotettuina pitkän ajan kuukausi- ja vuosikeskiarvoina, sekä kunkin seurantavuoden keskiarvoina. Pitkänaikavälin sadannan isotooppivaihtelu on esitetty myös diagrammeissa. Sadanta-aineistoa on kerätty GTK:n Espoon (2000-), Kuopion (2005-) ja Rovaniemen (2004-) toimipisteiden sadanta-asemilla. Sadannan isotooppikoostumusseuranta kuuluu Kansainvälisen Atomienergia Järjestön IAEA:n ja Maailman Meteorologisen Organisaation WMO:n globaaliin GNIP-seurantaverkkoon, mistä yksittäiset kuukausittaiset isotooppiarvot ovat rekisteröitymisen kautta ladattavissa (IAEA/WMO, 2018). Suomen pohjaveden hapen ja vedyn isotooppikoostumuksen jakauma noudattaa pääsääntöisesti globaalista sadannasta periytyvää systematiikkaa (Kortelainen 2007). Nuorien pinnallisten pohjavesien isotooppikoostumus on riippumattomia veden ja pohjavesimuodostuman geokemiallisesta koostumuksesta sekä veden ja mineraalien välisestä vuorovaikutuksesta. Sadanta-asemien yhteydessä on ylläpidetty myös paikallisen pohjaveden hapen ja vedyn isotooppikoostumuksen seurantaa. Hapen ja vedyn isotooppikoostumus ilmoitetaan delta (δ)-arvona, mikä ilmaisee näytteestä mitatun 18O/16O tai 2H/1H -suhteen poikkeaman kansainvälisestä VSMOW-standardista promilleina (‰). Pohjavesien isotoopit -aineistoa edelleen käytettäessä julkaisussa tai raportissa, tulee viitata aineiston alkuperäiseen kirjallisuusviitteeseen sekä organisaatioon.
/
Isotopes in groundwater -data resource contains the isotopic composition of oxygen and hydrogen in Finnish groundwater and precipitation. Majority of the dataset is based on the isotope records of groundwater collected in the GTK’s “One thousand well” and “Monitoring of groundwater quality” -projects (Lahermo et al. 2002; Backman et al. 1996); Kortelainen 2007). One thousand well project was conducted in 1999. The monitoring project accumulated groundwater isotope data in between 1995-2007. Water samples were taken from soil and bedrock wells and natural springs. In addition to these two large-scale project, isotope data was collected in the GTK’s internal and commercial projects containing both one time and monitoring type sampling data. The monitoring data is given as an average of the sampling occasions including standard deviation and maximum and minimum values. Groundwater is formed from precipitation and thereby it is natural to present the isotopic composition of precipitation among the Isotopes in groundwater -data resource. The long-term monthly and annual weighted mean values for the isotopic composition of oxygen and hydrogen in the monthly cumulative precipitation are presented. The monthly amount of precipitation were used for the weighting the isotope values. The long-term monthly isotopic variation is illustrated also in graphs. The precipitation records were collected in the vicinity of GTK’s office buildings at Espoo (2000-), at Kuopio (2005-) and Rovaniemi (2004-). GTK’s monitoring stations belong to the Global Network of Isotopes in Precipitation (GNIP) coordinated by the International Atomic Energy Agency IAEA and the World Meteorological Organization WMO. Individual monthly precipitation data of Finnish (and all) stations are downloadable from the GNIP database (IAEA/WMO, 2018). Isotopic composition of oxygen and hydrogen in Finnish groundwaters follows predominantly systematics inherited from the global precipitation. The isotopic composition of oxygen in the surficial groundwater has been monitored in the vicinity of the precipitation stations. The isotope ratios are reported using the delta (δ) notation as a permil (‰) difference relative to the international VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) standard for oxygen and hydrogen. As the Isotopes in Groundwater data is used in a publication or a report, kindly cite the associated publication and organization.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Pohjaveden ja sadannan hapen ja vedyn isotooppikoostumus noudattelee ensisijaisesti maantieteellistä systematiikkaa. Isotooppiarvoja voidaan täten käyttää alueellisena referenssinä hydrologiaan kytkeytyvissä tutkimuksissa. Sovellusaloja ovat mm. hydrogeologia, ilmastotutkimus, ekologia ja biotieteet. Pohjaveden ja keskimääräisen sadannan isotooppikoostumustaso voi muuttua hitaasti ajansaatossa johtuen globaaleista ilmastotekijöistä. Tämän vuoksi tulee aineistoa hyödynnettäessä huomioida, että isotooppiarvot edustavat veden koostumusta ko. mittaushetkellä/-jaksolla. Tämä voi poiketa nykyisestä tasosta.
/
The isotopic composition of oxygen and hydrogen in groundwater and precipitation follows predominantly the geographical systematics. The isotope values of groundwater and precipitation may therefore be used as a background data for hydrology related studies, such as in hydrogeology, climatic studies, ecology and biosciences. The isotopic composition of groundwater and mean precipitation may evolve slowly in time due to global climatic factors. For this reason it should be noted once using the data that it represents the isotopic level of water determined in a certain date or time period. This may deviate from the current level.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Kansainvälinen atomienergia järjestö / International Atomic Energy Agency IAEA,
Posiva Oy,
Pääkaupunkiseudun pohjavesien yhteistarkkailu,
Siilinjärven kunta,
Turun Seudun Vesi Oy / Turku Region Water Ltd.
Viitedokumentti:
Reference document:
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2003.08.014
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/erikoisjulkaisu/ej_066_synopsis.pdf
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_155.pdf
http://www.iaea.org/water
Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
jatkuva/continual
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Pohjaveden isotoopit -aineistoa edelleen käytettäessä julkaisussa tai raportissa, tulee viitata aineiston alkuperäiseen kirjallisuusviitteeseen sekä organisaatioon. Aineistoa hyödynnettäessä tulee huomioida, että isotooppiarvot edustavat veden koostumusta ko. mittaushetkellä/-jaksolla. Tämä voi poiketa nykyisestä tasosta. Aineisto on henkilötietolain ja henkilörekisterilain perusteella luottamuksellista aineistoa, mikä rajoittaa aineiston käyttöä, jakelua ja julkaisua. Pohjavesiaineistoja käytettäessä yksityiskäytössä olevan kaivon tai lähteen tarkka sijainti ei saa olla tunnistettavissa. Sama koskee vedenottamojen paikkatiedon esittämistä. Näiden pisteiden sijaintitieto on pyöristetty lähimpään kilometriin.
/
As the Isotopes in Groundwater data is used in a publication or a report, kindly cite the associated publication and organization. It should be noted once using the data that it represents the isotopic level of water determined in a certain date or time period. This may deviate from the current level. On the basis of the Personal Data Act and Personal Data File Decree, the data is confidential information, which restricts the use, distribution and publishing of the data. When using the groundwater data, the precise location of a well or natural spring in private use must not be revealed. The same limitations prevail when it comes to public water intake wells. The location of these point has been half adjusted into the closest kilometer.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
luottamuksellinen/confidential
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
93000.000000
Itä:
East:
703000.000000
Pohjoinen:
North:
7758000.000000
Etelä:
South:
6645000.000000
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
1995 -
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
80

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Pohjaveden ja sadannan isotooppiaineistojen lähteiden tarkempi kuvaus, katso seuraavat julkaisut:
/
For more details, see the descriptions for the isotope dataset of groundwater and precipitation in:

Kortelainen, N.M.; Karhu, Juha A. (2004). Regional and seasonal trends in the oxygen and hydrogen isotope ratios of Finnish groundwaters: a key for mean annual precipitation. Journal of Hydrology 285 (1-4), 143-157.

Kortelainen, N. (2007). Isotopic fingerprints in surficial waters: stable isotope methods applied in hydrogeological studies. Espoo: Geological Survey of Finland. 41, [55] p.

Lahermo, P., Tarvainen, T., Hatakka, T., Backman, B., Juntunen, R., Kortelainen, N., Lakomaa, T., Nikkarinen, M., Vesterbacka, P., Väisänen, U. & Suomela, P. (2002). Tuhat kaivoa Suomen kaivovesien fysikaaliskemiallinen laatu 1999. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 155.

Backman, B., Lahermo, P., Väisänen, U., Paukola, T., Juntunen, R., Karhu, J., Pullinen, A., Rainio, H., Tanskanen, H. (1996). Geologian ja ihmisen toiminnan vaikutus pohjaveteen. Seurantatutkimuksen tulokset vuosilta 1969-1996. Summary: the effect of geological environment and human activities on groundwater in Finland, Geological Survey of Finland, Report of Investigations 147, 261 pp.

IAEA/WMO (2018). Global Network of Isotopes in Precipitation. The GNIP Database.
Accessible at:
http://www.iaea.org/water
http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_gnip.html
Prosessointihistoria:
Process step:
Hapen ja vedyn isotooppikoostumus ilmoitetaan delta (δ)-arvona, mikä ilmaisee näytteestä mitatun 18O/16O tai 2H/1H -suhteen poikkeaman kansainvälisestä VSMOW-standardista promilleina (‰). Pohjavesiaineistosta on poistettu d-excess arvon (mikäli käytettävissä) perusteella suomalaisen pohjaveden yleisestä tasosta poikkeavat yksittäiset näytteet (d-excess <8 tai >13 promillea).
/
The isotope ratios (18O/16O or 2H/1H) are reported using the delta (δ) notation as a permil (‰) difference relative to the international VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) standard for oxygen and hydrogen. Single groundwater samples with the deviating d-excess value (<8 or >13 permil) from the natural range of the Finnish groundwater were removed.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Isotooppianalyysit: Geologian tutkimuskeskuksen isotooppigeologian laboratorion Finnigan MAT 250 -massaspektrometri ja vuodesta 2011 CRDS-laseranalyysilaite (Picarro).
/
Isotope analysis: Finnigan MAT 250 isotope ratio mass spectrometer and since 2011 CRDS laser water isotope analyzer (Picarro)
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
false
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.6.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
informaatiota/information
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:
Pohjaveden_isotoopit –filegeodatabase attribuutit / attributes:
pohjavesi_isotooppi:
KOHDENIMI (site name)
NAYTETUNNUS (sample code)
NAYTTEENOTTOPAIVA_ALKU (seurantajakson ensimmäinen näytteenottopäivä tai yksittäisen näytteen ottopäivä / first sampling date in the monitoring period or sampling date of single sample)
NAYTTEENOTTOPAIVA_LOPPU (seurantajakson viimeinen näytteenottopäivä / last sampling date in the monitoring period)
ALUENIMI (location name)
KUNTA_NIMI (municipality)
MUU_NIMI (other name)
NAYTETYYPPI ((kaivo, havaintoputki, lähde, tms.) / sample type (well, observation well, spring, etc.)
NAYTETYYPIN_TARKENNE ((betonirengas, puukehä tms.) / sample type detail)
Z_ALKUPERAINEN (altitude_original)
KESKIARVO_DELTA2H (yksittäisen näytteen tai seurantakohteen näytteiden delta2H keskiarvo / delta2H for a single sample or mean delta2H for monitoring site)
KESKIHAJONTA_DELTA2H (seurantakohteen näytteiden delta2H keskihajonta / stardard deviation of delta2H for monitoring site)
MINIMI_DELTA2H (seurantakohteen näytteiden delta2H minimi / minimum delta2H for monitoring site)
MAKSIMI_DELTA2H (seurantakohteen näytteiden delta2H maksimi / maximum delta2H for monitoring site)
NAYTELUKUMAARA_DELTA2H (seurantakohteen delta2H näytteiden lukumäärä / number of delta2H samples for monitoring site)
KESKIARVO_DELTA18O (yksittäisen näytteen tai seurantakohteen näytteiden delta18O keskiarvo / delta18O for a single sample or mean delta18O for monitoring site)
KESKIHAJONTA_DELTA18O (seurantakohteen näytteiden delta18O keskihajonta / stardard deviation of delta 18O for monitoring site)
MINIMI_DELTA18O (seurantakohteen näytteiden delta18O minimi / minimum delta18O for monitoring site)
MAKSIMI_DELTA18O (seurantakohteen näytteiden delta18O maksimi / maximum delta18O for monitoring site)
NAYTELUKUMAARA_DELTA18O (seurantakohteen delta18O näytteiden lukumäärä / number of delta18O samples for monitoring site)
KESKIARVO_D_EXCESS (yksittäisen näytteen tai seurantakohteen näytteiden d-excess keskiarvo / d-excess for a single sample or mean d-excess for monitoring site)
KESKIHAJONTA_D_EXCESS (seurantakohteen näytteiden d-excess keskihajonta / stardard deviation of d-excess for monitoring site)
MINIMI_D_EXCESS (seurantakohteen näytteiden d-excess minimi / minimum delta18O for monitoring site)
MAKSIMI_D_EXCESS (seurantakohteen näytteiden d-excess maksimi / maximum delta18O for monitoring site)
NAYTELUKUMAARA_D_EXCESS (seurantakohteen d-excess näytteiden lukumäärä / number of d-excess samples for monitoring site)
ORGANISAATIO (organization/data owner)
KIRJALLISUUSVIITE (reference)

sadanta_isotooppi: (sadannan pitkän ajan keskimääräinen kuukausittainen, vuosittainen ja pitkän ajan isotooppikoostumus, sademäärällä painotettu / long-term mean monthly, yearly, long-term isotopic composition, weighted with precipitation amount)
KOHDENIMI (site name)
ALUENIMI (location name)
OSOITE (seuranta-aseman osoite / address of the monitoring station)
POHJOISKOORDINAATTI (latitude_north)
ITAKOORDINAATTI (longitude_east)
Z_ALKUPERAINEN (altitude_original)
KUUKAUSI (seurantakuukausi / monitoring month)
VUOSI (seurantavuosi / monitoring year)
ALOITUS_PAIVAMAARA (seurantajakson ensimmäinen keräyspäivä / first sampling date in the monitoring period)
LOPETUS_PAIVAMAARA (seurantajakson viimeinen keräyspäivä / last sampling date in the monitoring period)
KESKIARVO_KK_SADANTA_MM (pitkän ajan kuukausittainen keskisademäärä millimetreinä / long-term mean monthly precipitation amount in millimeters)
PITKA_AIKA_SADANTA_MM (pitkän ajan keskisademäärä millimetreinä / long-term amount of precipitation in millimeters)
KUUKAUDEN_KESKIARVO_DELTA2H (pitkän ajan kuukausittainen delta2H keskiarvo, sademäärällä painotettu / long-term mean monthly delta2H, weighted with precipitation amount)
KUUKAUDEN_KESKIARVO_DELTA18O (pitkän ajan kuukausittainen delta18O keskiarvo, sademäärällä painotettu / long-term mean monthly delta18O, weighted with precipitation amount)
KUUKAUDEN_KESKIARVO_D_EXCESS (pitkän ajan kuukausittainen delta18O keskiarvo, sademäärällä painotettu / long-term mean monthly delta18O, weighted with precipitation amount)
VUODEN_KESKIARVO_DELTA2H (sadannan vuosittainen delta2H keskiarvo, sademäärällä painotettu / mean annual delta2H, weighted with precipitation amount)
VUODEN _KESKIARVO_DELTA18O (sadannan vuosittainen delta18O keskiarvo, sademäärällä painotettu / mean annual delta18O, weighted with precipitation amount)
VUODEN_KESKIARVO_D_EXCESS (sadannan vuosittainen d-excess keskiarvo, sademäärällä painotettu / mean annual d-excess, weighted with precipitation amount)
PITKA_AIKA_KESKIARVO_DELTA2H (pitkän ajan delta2H keskiarvo, sademäärällä painotettu / long-term mean delta2H, weighted with precipitation amount)
PITKA_AIKA_KESKIARVO_DELTA18O (pitkän ajan delta18O keskiarvo, sademäärällä painotettu / long-term mean delta18O, weighted with precipitation amount)
PITKA_AIKA_KESKIARVO_D_EXCESS (pitkän ajan d-excess keskiarvo, sademäärällä painotettu / long-term mean d-excess, weighted with precipitation amount)
KUUKAUSIEN_LUKUMAARA (keräyskuukausien lukumäärä / number of monitoring months)
VUOSIEN_LUKUMAARA (keräysvuosien lukumäärä / number of monitoring years)
ORGANISAATIO (organization/data owner)
KIRJALLISUUSVIITE (reference)

 

Takaisin/Back