meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Alueellinen purosedimenttigeokemiallien kartoitus sisältää GTK:ssa vuosina 1971-1985 kerättyjen mineraalisten ja orgaanisten purosedimenttinäytteiden näytteenottotiedot sekä näytteistä tehdyt geokemialliset analyysit. Aineisto sisältää yhteensä noin 156 000 näytettä. Purosedimenttinäytteellä tarkoitetaan jatkuvasti veden pinnan alapuolella olevaa puron uomaan kerrostunutta eloperäistä tai mineraalista ainesta. Näytteenottopisteiden väli oli 50-300 metriä purojen ja jokien varsilla. Järven tai saaren rannoilla suurin näytteenottoväli oli 500 metriä. Pistetiheys oli alueen puro/jokiverkostosta riippuen 1-2,5 naytettä/km2. Joka 30. näyte otettiin kahteen kertaan näytevirheen seuraamiseksi. Näyte koottiin käsin tai lapiolla vähintään viidestä osanäytteestä noin 20 metrin matkalta. Orgaanisen näytteen koko oli noin 200 cm3. Mineraalinen näyte märkäseulottiin niin, että saatiin noin 50 g <0,17 mm:n lajitetta. Seulat olivat alumiinirunkoisia ja verkko nailonia. Näytteistä määritettiin atomiabsorptiospektrofotometriä (AAS) käyttäen kromin, mangaanin, raudan, koboltin, nikkelin, kuparin, sinkin ja lyijyn pitoisuudet. Valikoiduista näytteistä analysoitiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) reaktorilaboratoriossa uraani viivästyneiden neutronien menetelmällä. Aineisto koottiin alun perin 1:100 000 -karttalehdittäin. Karttalehtien välillä saattaa esiintyä tasoeroja, joita ei ole korjattu.
/
The regional geochemical survey of stream sediments contains the sampling information of mineral and organic stream sediments collected by GTK in 1971-1985, as well as geochemical analyses of the samples. In total, the material contains approximately 156 000 samples. A stream sediment sample is a sample of the biogenic or mineral material that has sedimented in a stream bed and has been continuously under water. The sample collecting interval was 50-300 metres along the edges of streams and rivers. On lakeshores or island shores, the maximum sampling interval was 500 metres. The point density was, depending on the stream/river network in the region, 1-2.5 samples/km2. Every 30th sample was taken twice to monitor sampling errors. The samples were collected by hand or with a shovel by combining at least five subsamples along a 20-metre stretch. The volume of an organic sample was approximately 200 cm3. A mineral sample was wet sieved to obtain approximately 50g of <0.17 mm fraction. The sieves had an aluminium frame and the mesh was nylon. The samples were examined with an atomic absorption spectrophotometer (AAS) to determine the concentration of chrome, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc and lead. Some samples were subjected to uranium concentration analysis at the reactor laboratory of VTT Technical Research Centre of Finland, using the delayed neutron method. The samples were originally collected by 1:100 000 scale map sheet. There may be uncorrected level differences between map sheets.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Geokemiallisen tutkimuksen tehtävänä oli kartoittaa alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa ja auttaa siinä esiintyvien raaka-ainevarojen löytämistä. Samalla tiedot voivat palvella maan- ja metsänviljelyä, ympäristönsuojelua ja mahdollisesti myös terveydenhuoltoa. Alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa tutkitaan käyttäen kartoitusmateriaalina etupäässä mineraalisia maalajeja (etenkin moreenia) sekä purosedimenttiä ja järvisedimenttiä, jotka kukin kertovat muun muassa ympäristön kallioperän koostumuksesta. Tässä kartoituksessa näytemateriaaleina olivat orgaaninen ja mineraalinen purosedimentti.
/
The objective of the geochemical survey was to map the prevalence of elements in the ground and help to detect raw material reserves therein. At the same time, the data can serve agriculture and forestry, environmental protection and possibly even health care. The prevalence of elements in the ground is surveyed primarily by examining mineral soils (especially till), as well as stream sediments and lake sediments, all of which contain clues about the composition of the bedrock in the area. In this survey, the sample materials were organic and mineral stream sediments.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on alun perin koottu 1:100 000 karttalehdittäin. Karttalehtien välillä saattaa esiintyä tasoeroja, joita ei ole korjattu.
/
The samples were originally collected by 1:100 000 scale map sheet. There may be uncorrected level differences between map sheets.
Teema avainsana:
Theme keyword:
geokemia, purosedimentti, kartoitus, näytteenotto, kemiallinen analyysi, geokemialliset tutkimukset, geokemialliset provinssit, alkuaineet/ geochemistry, stream sediments, mapping, sampling, chemical analysis, geochemical
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.x
MS Excel 2013 table, xlsx


Aineiston formaatti:
Data format:
10.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-02-19
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Alueellinen purosedimenttigeokemiallinen kartoitus/Regional geochemical survey of stream sediments
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2013-11-21
Julkaiseminen:
Date of publication:
2013-11-21
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
ALPS, Vanha purosedimenttikartoitus
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2013-11-21
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geokemialliset kartat, kartastot, geokemia, purosedimentti, kartoitus, näytteenotto, kemialliset analyysit/geochemical maps, atlas, geochemistry, stream sediments, mapping, sampling, chemical analysis
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geokemia, purosedimentti, kartoitus, näytteenotto, kemiallinen analyysi, geokemialliset tutkimukset, geokemialliset provinssit, alkuaineet/ geochemistry, stream sediments, mapping, sampling, chemical analysis, geochemical
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Alueellinen purosedimenttigeokemiallien kartoitus sisältää GTK:ssa vuosina 1971-1985 kerättyjen mineraalisten ja orgaanisten purosedimenttinäytteiden näytteenottotiedot sekä näytteistä tehdyt geokemialliset analyysit. Aineisto sisältää yhteensä noin 156 000 näytettä. Purosedimenttinäytteellä tarkoitetaan jatkuvasti veden pinnan alapuolella olevaa puron uomaan kerrostunutta eloperäistä tai mineraalista ainesta. Näytteenottopisteiden väli oli 50-300 metriä purojen ja jokien varsilla. Järven tai saaren rannoilla suurin näytteenottoväli oli 500 metriä. Pistetiheys oli alueen puro/jokiverkostosta riippuen 1-2,5 naytettä/km2. Joka 30. näyte otettiin kahteen kertaan näytevirheen seuraamiseksi. Näyte koottiin käsin tai lapiolla vähintään viidestä osanäytteestä noin 20 metrin matkalta. Orgaanisen näytteen koko oli noin 200 cm3. Mineraalinen näyte märkäseulottiin niin, että saatiin noin 50 g <0,17 mm:n lajitetta. Seulat olivat alumiinirunkoisia ja verkko nailonia. Näytteistä määritettiin atomiabsorptiospektrofotometriä (AAS) käyttäen kromin, mangaanin, raudan, koboltin, nikkelin, kuparin, sinkin ja lyijyn pitoisuudet. Valikoiduista näytteistä analysoitiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) reaktorilaboratoriossa uraani viivästyneiden neutronien menetelmällä. Aineisto koottiin alun perin 1:100 000 -karttalehdittäin. Karttalehtien välillä saattaa esiintyä tasoeroja, joita ei ole korjattu.
/
The regional geochemical survey of stream sediments contains the sampling information of mineral and organic stream sediments collected by GTK in 1971-1985, as well as geochemical analyses of the samples. In total, the material contains approximately 156 000 samples. A stream sediment sample is a sample of the biogenic or mineral material that has sedimented in a stream bed and has been continuously under water. The sample collecting interval was 50-300 metres along the edges of streams and rivers. On lakeshores or island shores, the maximum sampling interval was 500 metres. The point density was, depending on the stream/river network in the region, 1-2.5 samples/km2. Every 30th sample was taken twice to monitor sampling errors. The samples were collected by hand or with a shovel by combining at least five subsamples along a 20-metre stretch. The volume of an organic sample was approximately 200 cm3. A mineral sample was wet sieved to obtain approximately 50g of <0.17 mm fraction. The sieves had an aluminium frame and the mesh was nylon. The samples were examined with an atomic absorption spectrophotometer (AAS) to determine the concentration of chrome, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc and lead. Some samples were subjected to uranium concentration analysis at the reactor laboratory of VTT Technical Research Centre of Finland, using the delayed neutron method. The samples were originally collected by 1:100 000 scale map sheet. There may be uncorrected level differences between map sheets.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Geokemiallisen tutkimuksen tehtävänä oli kartoittaa alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa ja auttaa siinä esiintyvien raaka-ainevarojen löytämistä. Samalla tiedot voivat palvella maan- ja metsänviljelyä, ympäristönsuojelua ja mahdollisesti myös terveydenhuoltoa. Alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa tutkitaan käyttäen kartoitusmateriaalina etupäässä mineraalisia maalajeja (etenkin moreenia) sekä purosedimenttiä ja järvisedimenttiä, jotka kukin kertovat muun muassa ympäristön kallioperän koostumuksesta. Tässä kartoituksessa näytemateriaaleina olivat orgaaninen ja mineraalinen purosedimentti.
/
The objective of the geochemical survey was to map the prevalence of elements in the ground and help to detect raw material reserves therein. At the same time, the data can serve agriculture and forestry, environmental protection and possibly even health care. The prevalence of elements in the ground is surveyed primarily by examining mineral soils (especially till), as well as stream sediments and lake sediments, all of which contain clues about the composition of the bedrock in the area. In this survey, the sample materials were organic and mineral stream sediments.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_039.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on alun perin koottu 1:100 000 karttalehdittäin. Karttalehtien välillä saattaa esiintyä tasoeroja, joita ei ole korjattu.
/
The samples were originally collected by 1:100 000 scale map sheet. There may be uncorrected level differences between map sheets.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
310438.028800
Itä:
East:
722587.400900
Pohjoinen:
North:
7646186.553100
Etelä:
South:
6887383.498900
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
69720

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Näytteen koordinaatit määritettiin 1:20 000 -peruskarttalehdiltä tai pienempimittakaavaisilta kartoilta. Havaintolomakkeille merkittiin seuraavat tiedot: Näytetunnus, näytteenottopisteen koordinaatit (yksikkönä 10 metriä), seuraavan näytteen tunnus puron virtaussuunnassa (vuoden 1978 jälkeen ei ole ollut käytössä), näyteaines, puron leveys, veden virtausnopeus, vesistötyyppi, näytteen laatuun vaikuttava ympäristö. Muut tiedot perustuvat laboratoriossa tehtyihin kemiallisiin analyyseihin.

Kenttähavainnot on koodattu seuraavasti:

Näyteaines
-O orgaaninen
-M mineraalinen

Virran (puron) leveys ilmoitetaan kymmeninä metreinä.

Virtausnopeus on arvioitu kolmiluokkaisella asteikolla:
-0 seisova vesi
-1 liike juuri havaittavissa
-2 selvä virtaus havaittavissa

Ottopaikka
-A järvi
-B ruopattu puro
-K koski
-L lähde
-N puro, joki
-O kaivettu oja
-P viemäri
-R ruopattu oja
-S saaren ranta
-T tie yläpuolella
-U umpilampi
-V viljelys

Maaperä
-HK hiekka, sora
-LO louhikko, kallio
-MR moreeni
-SI siltti, savi
-TU turve

Maatumisaste
-R raaka
-M maatunut
-H hyvin maatunut

Lisäksi tallennettiin näytteen kuivapaino (g) ja näytteen tuhkapaino (g) ja hehkutushäviö (%).
/
The sample coordinates were determined using a 1:20 000 scale base map sheets or maps with a smaller scale.The following data were logged on the survey forms: Sample ID, sampling point coordinates (using 10 meters as the unit), ID of the next sample in downstream direction (not used since 1978), sample material, width of stream, flow rate, water body type, environment affecting sample quality. Other data is based on the chemical analyses performed in a laboratory.

The field observations are coded as follows:

Sample material
-O organic
-M mineral

The width of the stream is stated in tens of meters.

The flow rate is estimated using a three-tier scale:
-0 still water
-1 movement barely perceptible
-2 clear flow perceptible

Sampling location
-A lake
-B dredged stream
-K rapids
-L spring
-N stream, river
-O excavated ditch
-P sewer
-R dredged ditch
-S island shore
-T road above
-U closed pond
-V cultured area

Ground
-HK sand, gravel
-LO field of jagged rocks, bedrock outcrop
-MR till
-SI silt, clay
-TU peat

Degree of decomposition
-R raw
-M decomposed
-H highly decomposed

Other data that was logged was the dry weight of the sample (in grams), ash weight of the sample (in grams) and loss on ignition (%).
Prosessointihistoria:
Process step:
Kromin, mangaanin, raudan, koboltin, nikkelin, kuparin, sinkin ja lyijyn määrittämiseksi erityyppisistä geokemiallisista näyteaineksista käytettiin neljää Perkin-Elmer 300-sarjan atomiabsorptiospektrofotometria (AAS). Orgaanisten sedimenttinäytteiden hehkutusjäännöksen sisältämät yhdisteet ovat yleensä helposti suolahappoon liukenevia. Mineraalisissa purosedimenteissä raskasmetallit esiintyvät pääosin kuumaan typpihappoon helposti liukenevassa muodossa so. adsorboituneina, kerasaostuneina, sekundaarisissa mineraaleissa tai mahdollisesti sulfideina. Purosedimenttinäytteiden analysoinnissa saavutettava tulosten toistettavuus on parempi kuin 15% luottamustasolla 95 %, kun tarkastellaan määritettävien alkuaineiden tavanomaisia pitoisuustasoja. Mainittujen alkuaineiden määritysrajat AAS-tekniikalla alittavat yleensä geokemialliset taustapitoisuudet. Valikoiduista näytteistä analysoitiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen reaktorilaboratoriossa uraani viivästyneiden neutronien menetelmällä. Orgaanisten purosedimenttinäytteiden (n. 200 cm3) maatumisaste määritettiin sovelletun von Post’in menetelmän mukaisesti käyttäen asteikkoa raaka (R), maatunut (M) tai hyvin maatunut (H).
Näytteet kuivattiin 70-80°C:n lämpötilassa ja orgaaninen aines hävitettiin hehkuttamalla 12 tuntia lämpötilassa 500°C. Hehkutushäviön määrittämiseksi näyte punnittiin tunnetun painoisessa alumiinifoliossa ennen ja jälkeen polton. Tuhkan uuttamisessa ja alkuainemäärityksissä erotettiin seuraavat työvaiheet:
(1) Punnitaan uutosputkeen 0,500 g tuhkaa.
(2) Lisätään 5 ml 6M suolahappoa ja sekoitetaan.
(3) Putkea pidetään hiekkahauteella yhden tunnin ajan 110°C:n lämpötilassa.
(4) Liuoksen annetaan jäähtyä, laimennetaan vedellä 30 ml:ksi ja ravistellaan.
(5) Dekantoidaan n. 10 ml liuosta sentrifuugiputkeen ja sentrifugoidaan 10 min.
(6) Liuoksesta määritetään Cr-, Mn-, Fe-, Co, Ni-, Cu-, Zn- ja Pb-ionit AAS:lla ilma-asetyleeniliekkiä käyttäen. Kalibrointiin tarvittavien standardiliuosten happokonsentraatio on yhdenmukainen näyteliuosten happokonsentraation kanssa. Alkuainepitoisuudet ilmoitetaan ppm-yksikköinä tai prosentteina (rauta) alkuperäisen näytteen kuiva-aineessa. Uraanipitoisuudet on poikkeuksellisesti kuitenkin laskettu tuhkan suhteen, mutta vuodesta 1978 lähtien kuiva-aineessa. Mineraalinen purosedimenttinäyte (n. 50g) märkäseulottiin näytteenottopaikalla edustamaan ≤0,17 mm:n lajitetta.
Näyte kuivattiin 70-80°C:n lämpötilassa ja uutettiin seuraavasti:
(1) Punnitaan uutosputkeen 3,00 g näytettä.
(2) Lisätään 5 ml 7M typpihappoa ja sekoitetaan.
Tämän jälkeen menetelmään liittyivät edellä orgaanisille purosedimenttinäytteille kuvatut työvaiheet (3)-(6).
/
The various types of geochemical samples were examined with four Perkin Elmer 300 series atomic absorption spectrophotometers (AAS) to determine the concentration of chrome, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc and lead. The compounds in the ignition residue of organic sediment samples are usually highly soluble to hydrochloric acid. In mineral stream sediments, heavy metals usually exists in forms that are highly soluble to hot nitric acid, i.e. adsorbed, coprecipitated, in secondary minerals or possibly as sulphides. The repeatability of the stream sediment analysis results is better than 15% at a confidence level of 95%, when the elements being determined are present at their usual concentration levels. When AAS technology is used, the level of detection of the aforementioned elements is usually lower than the geochemical background concentration. Some samples were subjected to uranium concentration analysis at the reactor laboratory of VTT Technical Research Centre of Finland, using the delayed neutron method. The degree of decomposition of organic stream sediments (approx. 200 cm3) was determined using an applied von Post method, using a scale of raw ®, decomposed (M) or very decomposed (H). The samples were dried at 70-80°C and organic matter was destroyed by heating the sample for 12 hours at 500°C. To determine the loss on ignition, the sample was weighed in an aluminium foil of a known weight before and after ignition. The ash extraction and determination of elements consisted of the following phases:
(1) 0.500 g of ash is weighed and placed into an extraction tube.
(2) 5 ml of 6M hydrochloric acid is added and the solution is stirred.
(3) The tube is placed on a sand bath heating mantle and maintained at 110°C for one hour.
(4) The solution is left to cool, diluted with water to a volume of 30 ml and shaken.
(5) Approximately 10 ml of the solution is decanted into a centrifuge tube and centrifuged for 10 minutes.
(6) Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn and Pb ions are determined from the sample on an AAS with an air-acetylene flame. The acid concentration of standard solutions required in the calibration is equal to the acid concentration of the sample solutions. Element concentrations are reported as ppm or percentages (iron) of the dry matter of the original sample. However, uranium concentrations are calculated in proportion to the ash, but from 1978 onwards they have been calculated in dry matter. Each stream sediment sample (approx. 50 g) was wet sieved on the sample collection site to represent a ≤0.17 mm fraction.
The sample was dried at 70-80°C and extracted as follows:
(1) 3.00 g of sample is weighed and placed into an extraction tube.
(2) 5 ml of 7M nitric acid is added and the solution is stirred.
The sample is then processed as described in steps (3)-(6) under organic stream sediments.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Näytteet analysoitiin Geologian tutkimuskeskuksen (aiemmin Geologinen tutkimuslaitos) laboratoriossa Otaniemessä sekä VTT:llä. Kenttätiedot on yhdistetty analyysituloksiin kenttätunnuksen perusteella. / The samples were analysed at the GTK laboratory in Otaniemi and at VTT Technical Research Centre of Finland. The field data is combined with the analysis results on the basis of the field ID.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.x
MS Excel 2013 table, xlsx


Jakeluformaatin versio:
Version:
10.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back