meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Aineisto kuvaa noin 25 alkuaineen pitoisuuksia muuttumattomassa pohjamoreenissa. Näytteet on otettu muuttumattomasta moreenista (C-horisontti) pohjavesipinnan alta noin 1,5 - 2 m syvyydeltä vuosina 1983-1991 tiheydellä 1 näyte/4 km². Aineisto kattaa koko Suomen, kokonaisnäytemäärä on 82 062. Näytteet ovat kenttäyhdistelmänäytteitä, aineistoon talletetut laskennalliset näytepisteen koordinaatit on laskettu 3-5 osanäytteen koordinaattien painopisteestä. Osanäytteet saattavat olla myös kokoomanäytteitä linjamuotoisesta moreenista. Näytteistä on seulottu analyysiin lajite alle 0,06 mm. Näytteistä on analysoitu noin 25 alkuaineen kuningasveteen liukenevan osan pitoisuudet. Aineisto on julkaistu 1:400 000 -karttalehdittäin. Julkistettujen alkuaineiden määrä vaihtelee karttalehdittäin 22-26 kpl.
/
The data set give information on the concentrations of ca. 25 elements in unaltered basal till. The samples have been taken, during 1983-1991, from the unaltered basal till (horizon C) below the groundwater table at a depth of ca. 1.5-2 m with a density of one sample per four square kilometres. The data set covers the whole of Finland with 82 062 samples in total. The samples are composite field samples: the recorded coordinates of the sample points in the data is a calculated centroid for three to five subsamples. The subsamples may also be mixed samples from a linear moraine (till). For the analysis, a fraction with grain size under 0.06 mm has been sieved from the samples. The aqua regia extractable concentrations of ca. 25 elements have been determined. The data has been published as a set of 1:400 000 maps. The number of elements published is 22-26 depending on map sheet.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineiston alkuperäinen käyttötarkoitus oli malminetsintä. Muita käyttötapoja ovat esimerkiksi maaperän taustapitoisuusarvio, metsämaan ravinnepitoisuusarviot, maaperän emäskationien puskurikapasiteetin arviointi, pienten vesistöjen valuma-alueiden raskasmetallipitoisuuden arviointi.
/
Originally, the data set was intended for ore exploration. Other uses are, for example, estimating the soil background concentration, estimating the nutrient content of forest soil, estimating the buffering capacity of basic cations and estimating the heavy metal concentration in the catchment areas of small water bodies.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Teema avainsana:
Theme keyword:
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.x
MS Excel 2013 table, xlsx


Aineiston formaatti:
Data format:
10.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-02-19
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
regional_till_geochemistry.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Alueellinen moreenigeokemiallinen kartoitus/Regional geochemical mapping of till
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2017-12-07
Julkaiseminen:
Date of publication:
1995-08-10
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
ALMR
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
1995-08-10
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geokemia, moreeni, kartoitus, näytteenotto, kemialliset analyysit/geochemistry, till, mapping, sampling, chemical analysis
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Aineisto kuvaa noin 25 alkuaineen pitoisuuksia muuttumattomassa pohjamoreenissa. Näytteet on otettu muuttumattomasta moreenista (C-horisontti) pohjavesipinnan alta noin 1,5 - 2 m syvyydeltä vuosina 1983-1991 tiheydellä 1 näyte/4 km². Aineisto kattaa koko Suomen, kokonaisnäytemäärä on 82 062. Näytteet ovat kenttäyhdistelmänäytteitä, aineistoon talletetut laskennalliset näytepisteen koordinaatit on laskettu 3-5 osanäytteen koordinaattien painopisteestä. Osanäytteet saattavat olla myös kokoomanäytteitä linjamuotoisesta moreenista. Näytteistä on seulottu analyysiin lajite alle 0,06 mm. Näytteistä on analysoitu noin 25 alkuaineen kuningasveteen liukenevan osan pitoisuudet. Aineisto on julkaistu 1:400 000 -karttalehdittäin. Julkistettujen alkuaineiden määrä vaihtelee karttalehdittäin 22-26 kpl.
/
The data set give information on the concentrations of ca. 25 elements in unaltered basal till. The samples have been taken, during 1983-1991, from the unaltered basal till (horizon C) below the groundwater table at a depth of ca. 1.5-2 m with a density of one sample per four square kilometres. The data set covers the whole of Finland with 82 062 samples in total. The samples are composite field samples: the recorded coordinates of the sample points in the data is a calculated centroid for three to five subsamples. The subsamples may also be mixed samples from a linear moraine (till). For the analysis, a fraction with grain size under 0.06 mm has been sieved from the samples. The aqua regia extractable concentrations of ca. 25 elements have been determined. The data has been published as a set of 1:400 000 maps. The number of elements published is 22-26 depending on map sheet.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineiston alkuperäinen käyttötarkoitus oli malminetsintä. Muita käyttötapoja ovat esimerkiksi maaperän taustapitoisuusarvio, metsämaan ravinnepitoisuusarviot, maaperän emäskationien puskurikapasiteetin arviointi, pienten vesistöjen valuma-alueiden raskasmetallipitoisuuden arviointi.
/
Originally, the data set was intended for ore exploration. Other uses are, for example, estimating the soil background concentration, estimating the nutrient content of forest soil, estimating the buffering capacity of basic cations and estimating the heavy metal concentration in the catchment areas of small water bodies.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_130.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
86624.262100
Itä:
East:
730208.106400
Pohjoinen:
North:
7776011.205800
Etelä:
South:
6641463.944800
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
82060

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Osanäytteiden koordinaatit on määritetty 1:20 000 -peruskarttalehdiltä. Peruskarttalehdet on jaettu 2 km x 2 km ruutuihin näytteenoton suunnittelua varten. Tietoaineistoon talletetut koordinaatit on digitoitu kenttäkartoille merkityistä osanäytteiden painopistekoordinaateista. Muut tiedot perustuvat kenttäyhdistelmänäytteestä tehtyihin kemiallisiin analyyseihin.
/
The coordinates of the subsamples have been determined from 1:20 000 base maps. In order to plan the sampling the base map sheets have been divided into 2 km x 2 km squares. The coordinates stored in the data set have been digitised from the centroid coordinates of the subsamples marked on the field maps. Other information is based on chemical analyses of the composite field samples.
Prosessointihistoria:
Process step:
Näytteen tunnistetiedot talletettiin kenttäkorteille ja koordinaatit merkittiin näytteenottokartoille. Joillakin alueilla on käytetty vanhoja näytteitä, niiden osalta prosessointihistoria on kuvattu yksityiskohtaisesti GTK:n tutkimusraportin 130 sivuilla 14-17. Kenttähavainnot, koordinaatit ja kenttäyhdistelmänäytteestä määritetyt kuningasvesiliukoiset alkuainepitoisuudet on yhdistetty tietokannaksi, jonka kukin tietue kuvaa yhtä (kenttäyhdistelmä)näytepistettä. Alkuainepitoisuustietoon kuuluu numeerinen pitoisuusarvo yksikössä mg kg-1 eli ppm ja mahdollinen tarkistusmerkki. Jos lukuarvoa seuraava tarkistusmerkki on ’>’ tai ’<’, niin pitoisuuskenttään talletettu lukuarvo on kemiallisen analyysimenetelmän määritysraja ja todellinen pitoisuus on tätä arvoa pienempi. Joskus määritysrajatieto puuttuu ja kenttään on talletettu arvo 0. Näytteiden analysointi ajoittui pitkälle aikajaksolle vuodesta 1983 vuoteen 1994, ja vaikka näytteet on analysoitu samalla laitteistolla ja saman menetelmän mukaisesti, pitoisuustasoissa on toisinaan analysointiajankohdasta johtuvaa systemaattista vaihtelua. Havaittuja tasoeroja on korjattu matemaattisesti lähinnä 1:400 000 -karttalehtien välillä. Korjauksia tehtäessä korjattavan alueen rajan (yleensä karttalehtirajan) kummallekin puolelle muodostettiin kolmen kilometrin levyiset vyöhykkeet, jonka jälkeen poimittiin erikseen sisä- ja ulkopuoliseen vyöhykkeeseen kuuluvat näytepisteet. Korjattavan alkuaineen pitoisuuksista laskettiin erikseen kummankin vyöhykkeen näytteistä jakaumat, joista poimittiin prosenttipisteet kymmenen prosentin välein. Sisä- ja ulkopuolen vyöhykkeiden sisältämien näytteiden alkuainejakaumien oletettiin vastaavan toisiaan ja näin ollen oletettiin myös, että luonnolliset anomaliakuviot eivät noudata täsmällisesti karttalehtirajoja. Vastaavuus kaikissa tapauksissa oli lineaarinen, joten prosenttipisteiden välille sovitettiin ensimmäisen asteen korjausfunktio, jonka avulla laskettiin korjatut pitoisuusarvot. Aineistossa esitetyt pitoisuustiedot ovat korjattuja pitoisuusarvoja. Alkuperäisiä kemiallisia analyysituloksia ei ole talletettu.
/
The identification information for samples was recorded on field cards and the coordinates were marked on sampling cards. In some areas old samples were used and their processing history has been described in detail in Report of Investigation 130 (p. 14-17) published by the Geological Survey of Finland (GTK). Field observations, coordinates and aqua regia extractable concentrations of the composite sample have been combined to from a database in which every record describes one (composite field) sample point. The element concentration data includes a numerical concentration value (as mg kg-1 or ppm) and possibly a check mark. If the numerical value is followed by ‘>’ or '‘<’ then the number recorded in the concentration field is the detection limit of the chemical analysis and the actual concentration is less than this value. At times there is no information on the detection limit and zero has been entered into the field. The samples were analysed over a long period of time, from 1983 until 1994, and although they were analysed on the same apparatus and using the same method, the concentration levels occasionally showed systematic variability depending on the date of analysis. The level differences observed have been corrected mathematically mainly between 1:400 000 map sheets. In making corrections, three kilometre-wide zones were formed on both sides of the boundary area being corrected (usually the limit of the map sheet). After this procedure, sample points belonging to the interior and the exterior of a zone were selected. The element concentrations to be corrected were calculated separately from the samples distributed in each zone, from which percentage points were extracted at 10 per cent intervals. The distributions of elements that occurred in internal and external zones were assumed to be equivalent and therefore it was also assumed that the natural anomaly patterns do not follow map sheet boundaries precisely. In all cases there was linear equivalence so that a first order correction function could be fitted between the percentage points, which was further applied in calculating corrected concentration values. The concentration data given in the data set are corrected concentration values. The original chemical analysis results are not stored.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Näytteet on otettu iskuporakalustolla. Kenttäyhdistelmänäytteet on kuivattu laboratoriossa, seulottu <0,06 mm raekokolajitteeseen ja liuotettu kuumaan kuningasveteen. Noin 25 alkuaineen pitoisuudet on määritetty ICP-AES laitteistolla.
/
The samples were taken with percussion boring equipment. The composite field samples have been dried in the laboratory, sieved to a grain size grade of < 0.06mm and dissolved in aqua regia. Approximately 25 element concentrations have been determined using an ICP-AES device.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.x
MS Excel 2013 table, xlsx


Jakeluformaatin versio:
Version:
10.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back