meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Pääkaupunkiseudun kaupunkien maaperäkartoista tuotettu aineisto (1:10 000) kattaa savialueet Helsingin, Espoon ja Vantaan alueelta ja saven syvyydet Helsingin ja Espoon alueella. Saven syvyysaineisto on luokiteltu 6 syvyysluokkaan (1-3m, 3-5m, 5-10m,10-15m,15-20m, >20m). Lisäksi aineistossa on ”vesistö” -luokka. Aineistoon on merkitty lisätasona määrittelemätön luokka niille alueille, joilla tiedetään olevan syvempää aineistoa, mutta syvyystietoja ei ole käytetyillä aineistoilla ollut saatavilla. Määrittelemättömillä alueilla syvyystieto vastaa sen aikaista saven vähimmäissyvyyttä (esim. Vuosaaren satama-alue). Saven päällä olevista nykyisistä täytemaapaksuuksista ei ole tietoa, mikä voi väärentää myös nykyistä syvyystietoa maanpinnasta. Muita lisätasoja ovat savia peittävät vesistöt (pienet järvet, joet), turvealueet (Tv) Helsingin ja Espoon alueelta sekä hiekka (Hk) ja täytemaa (Tä) alueet Helsingin alueelta. Yhtenäinen savialueiden ja saven syvyyksien aineisto on tuotettu täydentämään alueellisia maaperän savitietoja ja tarjoamaan yhtenäistetty savikkoaineisto koko pääkaupunkiseudulta. Kuntien maaperäkartat on kartoitettu eroavilla menetelmillä. Vantaan kartta on tehty maastokartoitukseen perustuen, Espoon kartassa on käytetty sekä maastokartoitusta että pohjatutkimusten tulkintaa ja Helsingin kartta on tehty lähes yksinomaan pohjatutkimuksia tulkitsemalla. Maaperäkartat ovat kartoitettu 1980- ja 90- luvuilla, ja vastaavat näin ollen sen aikaista maaperä- ja kairaustietoa. Yhtenäistetty aineisto perustuu kuntien tekemään tulkintaan ja olemassa olevaan tietoon, eikä GTK ole aineiston kokoamistyön yhteydessä tehnyt uusia maastokartoituksia.
/
Clay distribution in Helsinki, Espoo and Vantaa area and clay depth in Helsinki and Espoo (1:10 000) has been produced from Helsinki metropolitan area municipalities soil maps. In this context term soil refers to distribution of superficial deposits. The clay depth data is classified into 6 depth classes (1-3m, 3-5m, 5-10m, 10-15m, 15-20m, >20m). In addition, dataset has “water body” -class. The dataset has also additional layers. Undefined areas represent the deepest known level of clay depth as deeper depth information has not been available in used datasets. The clay depth represents the depth defined when dataset have been produced. These areas also have unknown amount of new landfills on top of the clay that alter the clay depth calculated from ground surface. Other additional layers are peat, sand and water systems (small lakes, rivers) that overlay the clay deposits. Peat areas are displayed in Helsinki and Espoo. Sand and landfill areas are displayed in Helsinki. The congruent clay distribution and clay depth dataset has been produced to complement regional knowledge of fine-grained deposits to benefit the metropolitan area. The municipalities’ datasets have been produced in diverse ways; Vantaa dataset is based on field mapping, Helsinki dataset has been interpreted from geotechnical coring data and Espoo dataset in a combination of field mapping and geotechnical coring data. These municipalities` soil maps have been produced during the 1980´s and 1990´s and therefore represent coring and mapping information from that period. The present dataset is based on prevailing knowledge and interpretation by municipalities, hence during the data collecting there has not been conducted any new field mapping by GTK (Geological Survey of Finland).
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Pääkaupunkiseudun saven syvyystiedon lähtökohtana on ollut yhdistää kuntien maaperäkarttojen savialueet ja saven syvyystiedot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Aineistolla täydennetään alueellisia maaperän savitietoja, jotka ovat GTK:n 1:20 000 maaperäkartassa olleet rakennetulla alueella osittain kartoittamattomia tai täytemaan alla. Aineisto antaa uutta tietoa mannerjäätikön perääntymistä seuranneiden Itämeren vaiheiden (glasimariininen/glasilakustrinen) kerrostamien hienorakeisten muodostumien spatiaalisesta laajuudesta. Yhdistetty savensyvyystieto palvelee maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen suunnittelua sekä tukee tieteellistä ja soveltavaa geologista tutkimusta. Syvyystieto kertoo saven alapinnan syvyyden (m) maanpinnasta. Saven syvyystieto ei vastaa pehmeikön kokonaispaksuutta, koska saven päällä voi esiintyä myös turvetta, liejua, täytemaata tai rantakerrostumina silttiä tai hiekkaa.
/
The basis for Helsinki metropolitan area clay area and depth dataset has been to gather a complex of the municipalities more detailed soil maps and soil depth data. This data defines and complements regional clay area borders and soil depth information. Especially in the developed areas, that have been unmapped or under landfill in the GTK`s Superficial deposits 1:20 000 map. This dataset provides new data on the spatial distribution of the fine-grained glaciomarine and -lacustrine deposits that formed during Baltic Sea stages after the deglaciation. Combined and congruent data benefits widely civil engineering land use and planning as well as scientific and applied research. The clay depth displays the depth from the ground surface. Therefore the depth value is not a total thickness of unconsolidated sediment because clayey sediments can be overlain by peat, gyttja, landfill or shore deposits (silt or sand).
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on tarkoitettu antamaan yleiskuva pääkaupunkiseudun savien levinneisyydestä ja syvyyden alueellisesta vaihtelusta. Aineisto ei vastaa kaupunkien nykyisiä maaperäkarttoja, vaan on 1980-90 luvuilla tehdyn kartoituksen tuote. Aineistoa ei pidä ilman lisäselvityksiä käyttää kohteelliseen tarkasteluun kuten maaperän rakentamiseen tai tonttikohtaiseen tarkasteluun. Aineistoa ei tule esittää tarkemmassa kuin 1:10 000 mittakaavassa. Tämän Savialueet ja syvyydet -tietoaineiston sovellettavuudessa on huomioitava, että kaupungeilla on nykyään käytössä tarkemmat maaperäaineistot, jotka päivittyvät uuden geoteknisen kairaustiedon lisääntyessä.
/
The basis for this dataset is to provide a general overview on the regional variation of clay distribution and depth in Helsinki metropolitan area. This dataset is not equivalent with current soil maps used by cities as this dataset is equivalent with information that was gathered during 1980´s and 1990´s. The dataset should not be used without further clarification for target-specific examinations, such as superficial deposits -based construction or plot-specific inspection. The dataset cannot be presented in more detailed scale than 1:10 000. When using Clay areas and depths -dataset, it must be taken into account that the present municipalities’ soil maps are updated regularly with new geotechnical coring information.
Teema avainsana:
Theme keyword:
levinneisyys, syvyys / distribution, depth
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067 ja/and EPSG:3879
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.6.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2019-05-07
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Savialueet ja syvyydet/Clay areas and depths
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
prosessoija/processor
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2019-12-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Pääkaupunkiseudun savialueet ja syvyydet / Helsinki Metropolitan clay distribution and depth
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2019-03-31
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
prosessoija/processor
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
maaperä / soils
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi, Pääkaupunkiseutu / Finland, Helsinki metropolitan area
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
savi esiintymät, glasilakustrinen ja –mariininen sedimentaatio / clay deposits, glaciolacustrine and –marine sedimentation
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
kvartääri, holoseeni / Quaternary, Holocene
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
levinneisyys, syvyys / distribution, depth
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Pääkaupunkiseudun kaupunkien maaperäkartoista tuotettu aineisto (1:10 000) kattaa savialueet Helsingin, Espoon ja Vantaan alueelta ja saven syvyydet Helsingin ja Espoon alueella. Saven syvyysaineisto on luokiteltu 6 syvyysluokkaan (1-3m, 3-5m, 5-10m,10-15m,15-20m, >20m). Lisäksi aineistossa on ”vesistö” -luokka. Aineistoon on merkitty lisätasona määrittelemätön luokka niille alueille, joilla tiedetään olevan syvempää aineistoa, mutta syvyystietoja ei ole käytetyillä aineistoilla ollut saatavilla. Määrittelemättömillä alueilla syvyystieto vastaa sen aikaista saven vähimmäissyvyyttä (esim. Vuosaaren satama-alue). Saven päällä olevista nykyisistä täytemaapaksuuksista ei ole tietoa, mikä voi väärentää myös nykyistä syvyystietoa maanpinnasta. Muita lisätasoja ovat savia peittävät vesistöt (pienet järvet, joet), turvealueet (Tv) Helsingin ja Espoon alueelta sekä hiekka (Hk) ja täytemaa (Tä) alueet Helsingin alueelta. Yhtenäinen savialueiden ja saven syvyyksien aineisto on tuotettu täydentämään alueellisia maaperän savitietoja ja tarjoamaan yhtenäistetty savikkoaineisto koko pääkaupunkiseudulta. Kuntien maaperäkartat on kartoitettu eroavilla menetelmillä. Vantaan kartta on tehty maastokartoitukseen perustuen, Espoon kartassa on käytetty sekä maastokartoitusta että pohjatutkimusten tulkintaa ja Helsingin kartta on tehty lähes yksinomaan pohjatutkimuksia tulkitsemalla. Maaperäkartat ovat kartoitettu 1980- ja 90- luvuilla, ja vastaavat näin ollen sen aikaista maaperä- ja kairaustietoa. Yhtenäistetty aineisto perustuu kuntien tekemään tulkintaan ja olemassa olevaan tietoon, eikä GTK ole aineiston kokoamistyön yhteydessä tehnyt uusia maastokartoituksia.
/
Clay distribution in Helsinki, Espoo and Vantaa area and clay depth in Helsinki and Espoo (1:10 000) has been produced from Helsinki metropolitan area municipalities soil maps. In this context term soil refers to distribution of superficial deposits. The clay depth data is classified into 6 depth classes (1-3m, 3-5m, 5-10m, 10-15m, 15-20m, >20m). In addition, dataset has “water body” -class. The dataset has also additional layers. Undefined areas represent the deepest known level of clay depth as deeper depth information has not been available in used datasets. The clay depth represents the depth defined when dataset have been produced. These areas also have unknown amount of new landfills on top of the clay that alter the clay depth calculated from ground surface. Other additional layers are peat, sand and water systems (small lakes, rivers) that overlay the clay deposits. Peat areas are displayed in Helsinki and Espoo. Sand and landfill areas are displayed in Helsinki. The congruent clay distribution and clay depth dataset has been produced to complement regional knowledge of fine-grained deposits to benefit the metropolitan area. The municipalities’ datasets have been produced in diverse ways; Vantaa dataset is based on field mapping, Helsinki dataset has been interpreted from geotechnical coring data and Espoo dataset in a combination of field mapping and geotechnical coring data. These municipalities` soil maps have been produced during the 1980´s and 1990´s and therefore represent coring and mapping information from that period. The present dataset is based on prevailing knowledge and interpretation by municipalities, hence during the data collecting there has not been conducted any new field mapping by GTK (Geological Survey of Finland).
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Pääkaupunkiseudun saven syvyystiedon lähtökohtana on ollut yhdistää kuntien maaperäkarttojen savialueet ja saven syvyystiedot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Aineistolla täydennetään alueellisia maaperän savitietoja, jotka ovat GTK:n 1:20 000 maaperäkartassa olleet rakennetulla alueella osittain kartoittamattomia tai täytemaan alla. Aineisto antaa uutta tietoa mannerjäätikön perääntymistä seuranneiden Itämeren vaiheiden (glasimariininen/glasilakustrinen) kerrostamien hienorakeisten muodostumien spatiaalisesta laajuudesta. Yhdistetty savensyvyystieto palvelee maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen suunnittelua sekä tukee tieteellistä ja soveltavaa geologista tutkimusta. Syvyystieto kertoo saven alapinnan syvyyden (m) maanpinnasta. Saven syvyystieto ei vastaa pehmeikön kokonaispaksuutta, koska saven päällä voi esiintyä myös turvetta, liejua, täytemaata tai rantakerrostumina silttiä tai hiekkaa.
/
The basis for Helsinki metropolitan area clay area and depth dataset has been to gather a complex of the municipalities more detailed soil maps and soil depth data. This data defines and complements regional clay area borders and soil depth information. Especially in the developed areas, that have been unmapped or under landfill in the GTK`s Superficial deposits 1:20 000 map. This dataset provides new data on the spatial distribution of the fine-grained glaciomarine and -lacustrine deposits that formed during Baltic Sea stages after the deglaciation. Combined and congruent data benefits widely civil engineering land use and planning as well as scientific and applied research. The clay depth displays the depth from the ground surface. Therefore the depth value is not a total thickness of unconsolidated sediment because clayey sediments can be overlain by peat, gyttja, landfill or shore deposits (silt or sand).
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Helsingin kaupunki. Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki
Viitedokumentti:
Reference document:
https://kartta.hel.fi/
https://arska.espoo.fi/
https://kartta.vantaa.fi/
Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on tarkoitettu antamaan yleiskuva pääkaupunkiseudun savien levinneisyydestä ja syvyyden alueellisesta vaihtelusta. Aineisto ei vastaa kaupunkien nykyisiä maaperäkarttoja, vaan on 1980-90 luvuilla tehdyn kartoituksen tuote. Aineistoa ei pidä ilman lisäselvityksiä käyttää kohteelliseen tarkasteluun kuten maaperän rakentamiseen tai tonttikohtaiseen tarkasteluun. Aineistoa ei tule esittää tarkemmassa kuin 1:10 000 mittakaavassa. Tämän Savialueet ja syvyydet -tietoaineiston sovellettavuudessa on huomioitava, että kaupungeilla on nykyään käytössä tarkemmat maaperäaineistot, jotka päivittyvät uuden geoteknisen kairaustiedon lisääntyessä.
/
The basis for this dataset is to provide a general overview on the regional variation of clay distribution and depth in Helsinki metropolitan area. This dataset is not equivalent with current soil maps used by cities as this dataset is equivalent with information that was gathered during 1980´s and 1990´s. The dataset should not be used without further clarification for target-specific examinations, such as superficial deposits -based construction or plot-specific inspection. The dataset cannot be presented in more detailed scale than 1:10 000. When using Clay areas and depths -dataset, it must be taken into account that the present municipalities’ soil maps are updated regularly with new geotechnical coring information.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
361629.283000
Itä:
East:
403466.703600
Pohjoinen:
North:
6697998.255000
Etelä:
South:
6642417.392000
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
6303

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067 ja/and 3879
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Aineisto koostuu pääkaupunkiseudun kaupunkien maaperäkartoista (Helsinki 1:10 000 (käytössä vuonna 2015), Östersundom 1:5 000 (rakennusgeologinen kartta; http://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/aineistot/), Espoo 1:10 000, Vantaa 1:2 000/1:10 000) sekä kaupunkien pohjatutkimuksista tulkitsemista saven syvyyksistä, jotka on aineistossa esitetty syvyyskäyrinä. Espoon syvyyskäyrien väli oli 3, 5, 10, 15 ja 20, ja <1 metrin syvyyskäyrä muokattiin 0-3 metrin savi/silttialueesta. Helsingin saven syvyyskäyrät alkoivat 1 metristä ja jatkuivat 1 metrin välein >20 metriin. Östersundomin alueelta saven alkuperäinen syvyysaineisto on Helsingin kaupungin kairauspistetiedosta tulkittu saven alapinnan z-taso (m mpy). Lisäksi Östersundomin alueelta oli osa-alueella käytössä uusi päivitetty Helsingin kaupungin maaperäkartta (päivitetty 2010-2017), jonka maalajirajoja hyödynnettiin syvyysaineiston kokoamisessa. Vantaalta saven syvyysaineistoa ei ole ollut käytettävissä. GTK:n maaperäkarttoja (1:20 000 ja 1:100 000) on käytetty Espoon 1 metrin savialuerajan rajauksessa. Lisäksi GTK:n maaperäkarttoja on käytetty täydentämään Vantaan ja Östersundomin savialueita halkovia rakennettuja (tontit) ja täytemaa (tiet, rautatiet) alueita sekä yhtenäistämään kuntarajojen savialueita. Kauniaisten alueella saven >1m alueet ovat yksinomaan GTK:n 1:20 000 maaperäkartasta (Sa, Lj, Tv). Savea peittävien lisätasojen (turve, hiekka, täytemaa) aluerajaukset perustuvat kuntien maaperäkarttatietoihin. Koko aineiston muokkauksen apuna on käytetty myös maanpinnan muotoja korostavaa GTK:ssa prosessoitua tarkkaa korkeusmallia (DEM 2m) ja sen prosessoitua johdannaista (monisuuntainen varjostus/multidirectional hillshading MDHS). GTK:n DEM 2m aineisto on prosessoitu Maanmittauslaitoksen tuottamasta LiDAR -aineistosta (noin 1 mittausarvo/2 m2). Lisäksi aineiston kokoamisessa ja muokkauksessa on käytetty apuna georeferoitua maaperäkarttalehtiä kuntien alueelta sekä Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa.
/
The dataset is based on municipalities soil maps from the Helsinki metropolitan area (Helsinki 1:10 000 (in use in 2015), Östersundom 1:5 000 (http://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/aineistot/), Espoo 1:10 000, Vantaa 1:2 000/1:10 000) and clay depths interpreted from geotechnical coring data (presented as depth lines). Depth line of City of Espoo represented values 3, 5, 10, 15 and 20 and 0-3m clay/silt area was processed for 1 meter depth line. Depth lines from City of Helsinki started from 1 meter and continued at 1 meter interval. Clay depth values for Östersundom area were conducted from point values of lower clay boundary z-level (m a.s.l.) that originated from geotechnical coring data. An updated City of Helsinki soil map (updated 2010-2017) was used in process from Östersundom area. Area of Vantaa does not have clay depth values. GTK´s Superficial deposits 1:20 000 map has been utilized to unify the clay areas in municipalities border areas and to fulfill the landfill gaps (for example property borders, road and railway). Clay areas >1m in Kauniainen area are solely based on GTK´s Superficial deposits map 1:20 000 (Clay, Gyttja, Peat). The border lines of additional layers (peat, sand, landfill) are based on municipalities’ soil map data. GTK has processed a precise elevation model (DEM 2m, Digital Elevation Model) and its processed derivative MDHS (multidirectional hillshade). This model highlights surface formations and it was used in dataset processing. GTK processed DEM 2m data from NLS`s (National Land Survey of Finland) LiDAR data (Light Radar data (1 measurement value per 2 square meters (m2)). Furthermore municipalities’ georeferenced soil maps (Espoo) and the base map data of NLS was used in data processing.
Prosessointihistoria:
Process step:
Savien levinneisyyden määrittämisessä käytettiin 1 metrin kartoitussyvyyttä. Kunnilta saatu syvyysaineisto on yhtenäistetty luokittelemalla syvyystieto 6 syvyysluokkaan (1-3m, 3-5m, 5-10m, 10-15m, 15-20m, >20m). CAD-ohjelmien aineisto on viety ja prosessoitu ArcGIS paikkatieto-ohjelmassa vuosien 2015-2018 aikana. Helsinkiin vuonna 2009 liitetyn Östersundomin alueen savialueiden >1m raja vastaa 1:5 000 rakennusgeologisen maaperäkartan (2015) savirajaa, jonka GTK on kartoittanut Helsingin kaupungille. Östersundomin alueen syvyystieto on prosessoitu Helsingin kaupungin kairauspisteiden saven alapinnan tasosyvyydestä (m mpy). Tasosyvyyspisteet (z-taso) on laskettu syvyydeksi maanpinnasta DEM aineiston avulla, ja syvyyskäyrät on rajattu näiden syvyyspisteiden, LiDARin ja Helsingin kaupungin päivitetyn (2010-2017) maaperäkartan maalajirajojen mukaan. Espoon kaupungin digitaalisessa saven syvyysaineistossa ei ollut määritettynä saven 1 metrin rajaa (>1m savi). Saven ulkorajaa edusti 0 metrin maalajiraja savelle ja siltille (0-3m savi-siltti). Jotta saven syvyysaineistot saatiin yhtenäisiksi, muodostettiin 0-3m savi-siltti alueesta >1m saviraja Espoon maaperäkartan 1:10 000 (1986) karttalehtiin merkityn 1 metrin saven syvyysrajan, DEM korkeusaineiston (MDHS) ja GTK:n 1:20 000 ja 1:100 000 maaperäkarttojen avulla. Espoon karttalehdet georeferoitiin ArcGIS paikkatieto-ohjelmaan, jossa >1m savialue leikattiin ArcGIS:n Editor työkalun Cut -toiminnolla Espoon 0-3m Savi/Siltti alueesta. Östersundomin ja Vantaan maaperäkarttojen savialueita halkovat täytemaa-alueet (esim. tiet, kiinteistöt) on täydennetty savialueiksi LiDAR aineiston ja GTK:n 1:20 000 maaperäkartan savirajausten avulla.
/
The area of clay distribution has been defined according to the 1 meter mapping depth (clay in 1m). The municipalities datasets were unified to represent 6 depth classes (1-3m, 3-5m, 5-10m, 10-15m, 15-20m, >20m). The CAD software data was imported and processed in ArcGIS software during 2015-2018. The >1m clay contour line in Östersundom area (connected to Helsinki in 2009) is defined according to the 1:5 000 Superficial deposits map from Östersundom area (mapped by GTK for the City of Helsinki). The clay depth in Östersundom area was processed from the point data of the lower boundary of the clay deposit (m a.s.l.). The clay layer lower boundary values were calculated to depths from ground surface according to the site-specific point DEM values. The depth contour lines have been defined based on the point depth values, LiDAR and with soil type limits from updated soil map from City of Helsinki (2010-2017). The original clay depth data (digital dataset) from City of Espoo did not have 1 meter depth contour line, but dataset had 0-3m clay and silt area. To make the clay depth dataset consistent with Helsinki and Vantaa, >1m clay depth contour line was shaped based on 1 meter line in Espoo 1:10 000 (1986) soil map sheets. DEM elevation model (MDHS) and GTK`s Superficial deposits 1:20 000/1:100 000 maps were also utilized in the process. The Espoo soil map sheets were georeferenced to ArcGIS and the >1m area was edited (Editor - Cut polygons tool) from the 0-3m clay/silt polygons. The Östersundom and Vantaa maps have vast amount of unmapped and landfill areas (roads, railways, properties) that produce gaps in clay areas. These gaps have been filled as clay areas based on the GTK´s Superficial deposits 1:20 000 clay limits and LiDAR data.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
ArcGIS 10.1-ArcGIS 10.6.1, FME, AutoCAD Civil 3D
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
false
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
prosessoija/processor
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.6.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back