meta

Tiivistelmä:
Abstract:
HIRE-luotausten kaltaisilla korkean erotuskyvyn seismisillä heijastusluotauksilla saadaan tietoa kallioperän rajapintojen sijainnista ja asennosta useiden kilometrien syvyydeltä ja heijastusluotaukset ovat tärkeä osa maankamaran rakennetutkimuksia. Luotauksissa havaittavat heijastukset voivat aiheutua esimerkiksi kivilajikontakteista tai ruhjevyöhykkeistä. Heijastuksia syntyy, mikäli kallioperän akustisessa impedanssissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Akustinen impedanssi on seismisen nopeuden ja tiheyden tulo. HIRE-projektin seismiset heijastusluotausaineistot mitattiin vuosina 2007-2010. Projektissa tehtiin seismisiä heijastusluotauksia yhteistyössä yritysten kanssa 16 eri kohteessa ympäri Suomen. Luotauskohteet olivat Suurikuusikko, Petäjäselkä, Kevitsa, Hannukainen, Sompujärvi, Kemi, Vihanti, Hitura, Pyhäsalmi, Mullikkoräme, Talvivaara, Kellojärvi, Polvijärvi, Pyhäselkä, Liperi-Lammu ja Olkiluoto. Tutkimuskohteissa tehtiin useita risteäviä linjoja ja seismisten poikkileikkauskuvien avulla kallioperän rakenteita voidaan mallintaa yli 5 km syvyydelle. Mittauksessa oli yhteensä 402 aktiivista kanavaa 12.5 m välein. Lähdepisteet olivat 25 tai 50 m välein. Lähteinä käytettiin vibroseismisiä täryttimiä ja räjäytyksiä mittauspaikan olosuhteista riippuen. Räjäytyksin tehdyt linjat on merkitty kirjaimella E, vibroseismistä lähdettä käyttäen mitatut tunnuksella V. Seismiset aineistot on tallennettu kansainväliseen standardiformaattiin, SEG-Y-tiedostoiksi. Aineisto on saatavilla niin valmiiksi prosessoituina profiileina kuin käsittelemättömänä kenttädatana. Valmiista profiileista on mahdollista tehdä kuvatiedostoja, joita voi hyödyntää tulkinnassa.
/
The HIRE seismic reflection surveys yield information on the depth and position of interfaces within bedrock. HIRE surveys contain information from down to several kilometers depths, which makes reflection surveys an important method in studies of subsurface geological structures. The reflections observed in sounding can be caused by, for example, contacts with different types of rocks or fracture zones. Reflections are generated if significant changes occur in the acoustic impedance of the bedrock. Acoustic impedance is the product of seismic velocity and density. GTK carried out a significant reflection seismic project called HIRE (High Resolution Reflection Seismics for Ore Exploration) between 2007 and 2010. In the project, seismic reflection soundings were carried out in co-operation with companies at 16 different sites around Finland. The sites were Suurikuusikko, Petäjäselkä, Kevitsa, Hannukainen, Sompujärvi, Kemi, Vihanti, Hitura, Pyhäsalmi, Mullikkoräme, Talvivaara, Kellojärvi, Polvijärvi, Pyhäselkä, Liperi-Lammu and Olkiluoto. At these sites, several intersecting profiles were measured, which enable 3D interpretation of the reflectors. From the study areas, information was obtained on bedrock structures to a depth of more than 5 km. The measurements included a total of 402 active channels at intervals of 12.5 meters. The source points were located at intervals of 25 or 50 meters. Vibroseis trucks and explosions were employed as sources depending on the local circumstances. Seismic profiles acquired with explosive source are marked with E and those acquired using vibroseis source are marked with V. The seismic data are stored in the international standard format, as SEG-Y files. The material is available both as ready-processed profiles and as unprocessed field data. The profiles can also be converted into image files usable in interpretation.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
HIRE-luotausaineistoa käytetään ensisijaisesti geologisten rakenteiden tutkimukseen kuoren yläosissa (200-5000 m syvyydet). Aineistosta voidaan tulkita esimerkiksi siirroksia ja geologisia rajapintoja sekä heijastavuudeltaan erilaisia lohkoja. Seismistä heijastusluotausaineistoa voidaan hyödyntää tutkittaessa mineraalisysteemejä ja -potentiaalia sekä pinnalta tulkittujen geologisten muodostumien syvyysulottuvuutta. Seismisellä heijastusluotauksella on erinomainen resoluutio ja syvyysulottuvuus, joten seismiset heijastusluotausprofiilit toimivat hyvänä lähtökohtana geologiselle 3D-mallinnukselle. Korkean erotuskyvyn seismistä heijastus-luotausaineistoa voidaan hyödyntää malmien rakenteellisen kontrollin selvittämiseksi sekä suoraan malminetsintään.
/
The HIRE reflection seismic data is primarily used for the study of geological structures in the upper parts of the Earth’s crust (200-5000 m depths). Faults, geological interfaces and blocks that are different in terms of reflectivity can be interpreted from the data. The reflection seismic data can be used for researching mineral systems and mineral potential, crustal tectonic evolution and the depth extent of geological formations interpreted from the surface. A seismic reflection survey has excellent resolution with depth, which is why seismic reflection profiles form a particularly good basis for geological 3D modeling. High-resolution seismic reflection data can also be used to establish the structural control of ore bodies and even direct detection of ore deposits.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Teema avainsana:
Theme keyword:
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2009-05-06
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
HIRE seismiset heijastusluotaukset
/
HIRE Seismic reflection survey
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2010-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Korkean erotuskyvyn syväseismiset luotaukset, seismiset reflektioluotaukset, HIRE
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2010-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka/geophysics, seismiset menetelmät/seismic methods, heijastusluotaus/reflection sounding, alueellinen/regional
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
HIRE-luotausten kaltaisilla korkean erotuskyvyn seismisillä heijastusluotauksilla saadaan tietoa kallioperän rajapintojen sijainnista ja asennosta useiden kilometrien syvyydeltä ja heijastusluotaukset ovat tärkeä osa maankamaran rakennetutkimuksia. Luotauksissa havaittavat heijastukset voivat aiheutua esimerkiksi kivilajikontakteista tai ruhjevyöhykkeistä. Heijastuksia syntyy, mikäli kallioperän akustisessa impedanssissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Akustinen impedanssi on seismisen nopeuden ja tiheyden tulo. HIRE-projektin seismiset heijastusluotausaineistot mitattiin vuosina 2007-2010. Projektissa tehtiin seismisiä heijastusluotauksia yhteistyössä yritysten kanssa 16 eri kohteessa ympäri Suomen. Luotauskohteet olivat Suurikuusikko, Petäjäselkä, Kevitsa, Hannukainen, Sompujärvi, Kemi, Vihanti, Hitura, Pyhäsalmi, Mullikkoräme, Talvivaara, Kellojärvi, Polvijärvi, Pyhäselkä, Liperi-Lammu ja Olkiluoto. Tutkimuskohteissa tehtiin useita risteäviä linjoja ja seismisten poikkileikkauskuvien avulla kallioperän rakenteita voidaan mallintaa yli 5 km syvyydelle. Mittauksessa oli yhteensä 402 aktiivista kanavaa 12.5 m välein. Lähdepisteet olivat 25 tai 50 m välein. Lähteinä käytettiin vibroseismisiä täryttimiä ja räjäytyksiä mittauspaikan olosuhteista riippuen. Räjäytyksin tehdyt linjat on merkitty kirjaimella E, vibroseismistä lähdettä käyttäen mitatut tunnuksella V. Seismiset aineistot on tallennettu kansainväliseen standardiformaattiin, SEG-Y-tiedostoiksi. Aineisto on saatavilla niin valmiiksi prosessoituina profiileina kuin käsittelemättömänä kenttädatana. Valmiista profiileista on mahdollista tehdä kuvatiedostoja, joita voi hyödyntää tulkinnassa.
/
The HIRE seismic reflection surveys yield information on the depth and position of interfaces within bedrock. HIRE surveys contain information from down to several kilometers depths, which makes reflection surveys an important method in studies of subsurface geological structures. The reflections observed in sounding can be caused by, for example, contacts with different types of rocks or fracture zones. Reflections are generated if significant changes occur in the acoustic impedance of the bedrock. Acoustic impedance is the product of seismic velocity and density. GTK carried out a significant reflection seismic project called HIRE (High Resolution Reflection Seismics for Ore Exploration) between 2007 and 2010. In the project, seismic reflection soundings were carried out in co-operation with companies at 16 different sites around Finland. The sites were Suurikuusikko, Petäjäselkä, Kevitsa, Hannukainen, Sompujärvi, Kemi, Vihanti, Hitura, Pyhäsalmi, Mullikkoräme, Talvivaara, Kellojärvi, Polvijärvi, Pyhäselkä, Liperi-Lammu and Olkiluoto. At these sites, several intersecting profiles were measured, which enable 3D interpretation of the reflectors. From the study areas, information was obtained on bedrock structures to a depth of more than 5 km. The measurements included a total of 402 active channels at intervals of 12.5 meters. The source points were located at intervals of 25 or 50 meters. Vibroseis trucks and explosions were employed as sources depending on the local circumstances. Seismic profiles acquired with explosive source are marked with E and those acquired using vibroseis source are marked with V. The seismic data are stored in the international standard format, as SEG-Y files. The material is available both as ready-processed profiles and as unprocessed field data. The profiles can also be converted into image files usable in interpretation.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
HIRE-luotausaineistoa käytetään ensisijaisesti geologisten rakenteiden tutkimukseen kuoren yläosissa (200-5000 m syvyydet). Aineistosta voidaan tulkita esimerkiksi siirroksia ja geologisia rajapintoja sekä heijastavuudeltaan erilaisia lohkoja. Seismistä heijastusluotausaineistoa voidaan hyödyntää tutkittaessa mineraalisysteemejä ja -potentiaalia sekä pinnalta tulkittujen geologisten muodostumien syvyysulottuvuutta. Seismisellä heijastusluotauksella on erinomainen resoluutio ja syvyysulottuvuus, joten seismiset heijastusluotausprofiilit toimivat hyvänä lähtökohtana geologiselle 3D-mallinnukselle. Korkean erotuskyvyn seismistä heijastus-luotausaineistoa voidaan hyödyntää malmien rakenteellisen kontrollin selvittämiseksi sekä suoraan malminetsintään.
/
The HIRE reflection seismic data is primarily used for the study of geological structures in the upper parts of the Earth’s crust (200-5000 m depths). Faults, geological interfaces and blocks that are different in terms of reflectivity can be interpreted from the data. The reflection seismic data can be used for researching mineral systems and mineral potential, crustal tectonic evolution and the depth extent of geological formations interpreted from the surface. A seismic reflection survey has excellent resolution with depth, which is why seismic reflection profiles form a particularly good basis for geological 3D modeling. High-resolution seismic reflection data can also be used to establish the structural control of ore bodies and even direct detection of ore deposits.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Spetsgeofizika, Machinoexport
Viitedokumentti:
Reference document:Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:
Alkuperäisten tiedostojen koordinaattijärjestelmä on KKJ
/
The coordinate system of the original files is Finnish National Grid.

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
1794

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
HIRE-luotauksissa vastaanottimina käytettiin pieniä seismometrejä, geofoneja. Letkaan sijoitetut geofonit mittasivat räjäytysten tai vibroseismisten lähteiden aikaansaamien seismisten aaltojen amplitudeja ja kulkuaikoja. Seismisen lähde valittiin mittausolosuhteiden mukaisesti: teillä käytettiin vibroseismisiä lähteitä kun taas esimerkiksi suoalueilla räjäytyksiä. Vibroseismisiä tärytyksiä tehtiin yhdellä lähdepisteellä kolme ja mittaukset summattiin yhteen. Seismiset aallot etenevät suoraviivaisesti maankamarassa, kunnes kallioperän akustinen impedanssi muuttuu. Akustinen impedanssi [kg/m2s] määritellään seismisen nopeuden [m/s] ja tiheyden [kg/m3] tulona. Mitä suurempi ero akustisessa impedanssissa on, sitä suurempi osuus aallon energiasta heijastuu ja sitä suurempi on geofonien rekisteröimien aaltojen amplitudi. Eri syvyyksiltä heijastuneet seismiset aallot rekisteröityvät geofoneille eri aikoina. Keskimääräisen seismisen aallon nopeuden avulla voidaan arvioida heijastajien syvyys.
/
In the HIRE sounding, small seismometers, or geophones, were used as receivers. Placed in a spread, the geophones measured the amplitudes of the seismic waves caused by the explosions or vibroseis sources. The seismic source was chosen based on measurements conditions: along roads vibroseis sources were used whilst explosions were employed in swamp areas. Three vibroseis sources were stacked together in a single source point. Seismic waves propagate linearly in the subsurface, until the acoustic impedance of the bedrock changes. Acoustic impedance [kg/m2s] is defined as the product of seismic velocity [m/s] and density [kg/m3]. The greater the difference in acoustic impedance, the greater the share of wave energy reflected and the greater the amplitude of the waves registered by the geophones. Seismic waves reflected from different depths are registered by the geophones at different times. The average seismic velocity is used to estimate the depth of the reflectors.
Prosessointihistoria:
Process step:
HIRE-luotausten SEG-Y tiedostot sisältävät koordinaattitiedot. Mittauksen aikana aineisto on tallennettu ns. lähdekokoamiksi, eli yhden lähdepisteen laukaisemisen aikana aktiivisena olleiden vastaanotinten rekisteröinnit on tallennettu samaan tiedostoon. HIRE-luotausaineiston mittaus ja prosessointi on kuvattu tarkasti urakoitsijan toimittamassa erillisessä raportissa sekä kohdekohtaisissa loppuraporteissa. Seismisen heijastusluotausaineiston prosessointi on monivaiheinen, ja pitää tyypillisesti sisällään muun muassa taajuussuodatuksia, seismisen aaltorintaman geometrisesta leviämisestä johtuvan amplitudin vaimenemisen korjaamisen ja erilaisten häiriöaaltojen poistamisen joko suodatuksilla tai pois leikkaamalla. Seismisen poikkileikkauskuvan aikaansaamiseksi HIRE-aineisto on järjestetty lähdekokoamista ns. CMP- tai CDP-kokoamiksi (Common Mid/Depth Point), eli samaan tiedostoon on koottu rekisteröinnit, jotka edustavat samasta pinnanalaisesta pisteestä heijastunutta seismistä signaalia. HIRE -aineistot on kerätty suurelta osin mutkittelevia teitä pitkin, joten CDP:t eivät osu mittauslinjan kohdalle vaan jakautuvat suuremmalle alueelle. Tämän takia aineiston prosessoinnissa on valittu CDP-linja, jolle aineisto on projisoitu ja jonka kohdalta poikkileikkauskuva maankamaran heijastavuudesta on muodostettu. Maanpinnan topografia, pintamaakerroksen paksuus- ja koostumusvaihtelu aiheuttivat HIRE-luotauksissa viiveitä syvältä tulevaan seismiseen signaaliin ja tämä vaikutus on korjattu staattisin korjauksin. Staattisten korjausten avulla syväseisminen heijastusluotausaineisto siirretään vastaamaan tilannetta, jossa luotauslinja olisi mitattu tasaisella kalliopinnalla. Aineiston uudelleen järjestämisen ja erilaisten suodatusten ja amplitudikorjausten jälkeen on tehty nopeusanalyysi. Analyysissä määritetään nopeus, joka korjaa eri lähde-vastaanotinetäisyyksien rekisteröinnit vastaamaan tilannetta, jossa lähde ja vastaanotin olisivat olleet samassa pisteessä. Nopeusanalyysitulosten perusteella on tehty NMO-korjaus (Normal Move-Out), jonka jälkeen aineisto on pinottu eli yhden CDP-kokoaman kaikki rekisteröinnit on laskettu yhteen. Aineiston pinoaminen parantaa merkittävästi signaalin ja kohinan suhdetta. Lopuksi aineisto on migroitu ja aika on konvertoitu syvyydeksi keskimääräisen seismisen nopeuden avulla. Ennen migraatiota heijastajat eivät ole oikeilla pinnanalaisilla paikoillaan, vaan tietyn CDP-pisteen alla oleva heijastus voi todellisuudessa olla peräisin mistä tahansa puolipallon muotoisesta tilavuudesta, jonka säde määräytyy aallon edestakaisen kulkuajan mukaan. Seismisen heijastusluotauksen erotuskyky riippuu mittausparametreista, aineiston prosessoinnista sekä paikallisista olosuhteista. Havaittu heijastus on sitä voimakkaampi, mitä suurempi kivilajien akustisen impedanssin ero on. Menetelmän vertikaalinen ja horisontaalinen erotuskyky riippuvat signaalin taajuuskaistasta.
/
SEG-Y files of the HIRE surveys contain the coordinate data. During the measurement, material is stored as source gathers; in other words, the registrations of all receivers active during triggering one source point are stored in the same file. The measurement and processing of HIRE seismic data is described in detail in a separate report supplied by the contractor and in site-specific final reports. Seismic data processing contains several steps. It typically includes frequency filtering, correction of amplitude attenuation of the seismic waves caused by geometric spreading, and the elimination of various disturbance waves either by filtering or muting. In order to obtain a seismic section, the HIRE material has been arranged from source gathers into a so-called Common Mid-Point or Depth Point (CMP / CDP) gathers. Each CDP gather contains the traces that represent seismic signal reflected from the same subsurface point. The HIRE material has mostly been acquired along winding roads, so the CDPs are not located under the measuring line but are distributed over a larger area. Because of this, a CDP line selected in the processing represents a section into which the data has been projected and from which subsurface reflectivity image has been formed. In the HIRE soundings, the topography of the earth’s surface and the variation in the thickness and composition of the overburden caused delays in the seismic signal, and this effect has been compensated with static corrections. With static corrections, seismic reflection data is transferred to correspond to a situation in which the seismic reflection data is measured at a level rock surface. After the rearrangement of the data and different filtering and amplitude corrections, a velocity analysis is performed. The velocity analysis determines the velocity that corrects the registrations of the different source receiver distances to correspond to a situation in which the source and receiver are at the same point. Based on the results of the velocity analysis, a Normal Move-Out (NMO) correction is done, after which the data is stacked, i.e. all the registrations in one CDP gather are added together. Stacking significantly improves the signal to noise ratio of data. Finally, the material is migrated and time converted into a depth using the average seismic velocity. Before migration, the reflectors are not at their correct subsurface positions, as reflection under a certain CDP point may in reality originate from any point on a hemispherical surface that has radius of the observed travel time. The resolution of seismic reflection soundings depend on the survey parameters, the data processing and local conditions. The greater the difference between the acoustic impedances of the rock types, the stronger the observed reflection. The vertical and horizontal resolution of the method depends on the frequency band used in the data acquisition.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
HIRE-aineisto on prosessoitu urakoitsijan toimesta Landmark Promax ohjelmistolla. Aineistoa on jatkokäsitelty Seismologian instituutissa Seismic Unix ohjelmistossa. SEG-Y tallennusmuoto on kansainvälinen standardi, ja aineiston prosessointi onnistuu kaikissa seismisen heijastusluotausaineiston käsittelyyn tarkoitetuissa ohjelmistoissa.
/
The HIRE data has been processed by the contractor using Landmark Promax software. The data has been further processed at the Institute of Seismology with Seismic Unix software. The SEG-Y format is an international standard, and the data processing can be done in all software intended for the seismic processing.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back