meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Suomen kallioperän 1:5 000 000 aineisto valmistui vuonna 1998 yleistettynä esityksenä Suomen kallioperäkartta - Berggrundskarta över Finland Bedrock map of Finland 1:1 000 000 aineistosta. Se kuvaa Suomen kallioperän kivilajit ikäryhmissä. Kartta-aineisto sisältää myös alkalikivet ja karbonatiitit. Erillisinä tiedostoina ovat siirrosrakenteet, juonet, meteoriitti-iskemät sekä kimberliittialueet. Aineistoon liittyvää selitettä päivitettiin vuonna 2008.
/
The 1:5 000 000 material on Finnish bedrock was completed in 1998 as a generalisation of the data in the Suomen kallioperäkartta - Berggrundskarta över Finland - Bedrock map of Finland 1:1 000 000. It depicts the rocks in the Finnish bedrock by age group. The map data also contains alkaline rocks and carbonatites. Fault structures, dyke swarms, meteorite impacts and kimberlite areas are presented as separate files. The legend associated with the material was updated in 2008.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Suomen kallioperä - Bedrock of Finland 1:5 000 000 soveltuu käytettäväksi koko Suomen käsittävään, litologiseen, rakennegeologiseen ja tektoniseen yleistarkasteluun. Karttaa voi käyttää myös opetustarkoitukseen. Aineiston käyttömittakaava on 1:5 000 000.
/
The Suomen kallioperäkartta – Bedrock of Finland 1:5 000 000 is suitable for a general overview on Finnish lithology, structural geology and tectonics. The map can also be used for teaching purposes. The usable scale of the data is 1:5 000 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineiston käyttömittakaava on 1:5 000 000.
/
The usable scale of the data is 1:5 000 000.
Teema avainsana:
Theme keyword:
kallioperä, kivilajit, tektoniikka, juonet, meteoriittikraatterit/bedrock, rocks, tectonics, dikes, meteor craters
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-10-17
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kallioperä 1:5 000 000/Bedrock of Finland 1:5 000 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1998-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2008-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Kallioperäkartta 1:5 000 000
Versio:
Version:
2.0
Version päiväys:
Version date:
2008-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat, kallioperäkartat
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
kallioperä, kivilajit, tektoniikka, juonet, meteoriittikraatterit/bedrock, rocks, tectonics, dikes, meteor craters
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Suomen kallioperän 1:5 000 000 aineisto valmistui vuonna 1998 yleistettynä esityksenä Suomen kallioperäkartta - Berggrundskarta över Finland Bedrock map of Finland 1:1 000 000 aineistosta. Se kuvaa Suomen kallioperän kivilajit ikäryhmissä. Kartta-aineisto sisältää myös alkalikivet ja karbonatiitit. Erillisinä tiedostoina ovat siirrosrakenteet, juonet, meteoriitti-iskemät sekä kimberliittialueet. Aineistoon liittyvää selitettä päivitettiin vuonna 2008.
/
The 1:5 000 000 material on Finnish bedrock was completed in 1998 as a generalisation of the data in the Suomen kallioperäkartta - Berggrundskarta över Finland - Bedrock map of Finland 1:1 000 000. It depicts the rocks in the Finnish bedrock by age group. The map data also contains alkaline rocks and carbonatites. Fault structures, dyke swarms, meteorite impacts and kimberlite areas are presented as separate files. The legend associated with the material was updated in 2008.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Suomen kallioperä - Bedrock of Finland 1:5 000 000 soveltuu käytettäväksi koko Suomen käsittävään, litologiseen, rakennegeologiseen ja tektoniseen yleistarkasteluun. Karttaa voi käyttää myös opetustarkoitukseen. Aineiston käyttömittakaava on 1:5 000 000.
/
The Suomen kallioperäkartta – Bedrock of Finland 1:5 000 000 is suitable for a general overview on Finnish lithology, structural geology and tectonics. The map can also be used for teaching purposes. The usable scale of the data is 1:5 000 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineiston käyttömittakaava on 1:5 000 000. / The usable scale of the data is 1:5 000 000.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
5

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Suomen kallioperä 1:5000 000 on mukailtu ja yleistetty Suomen kallioperä 1:1 000 000 kartta-aineistosta.
/
Bedrock of Finland 1:5 000 000 is an adaptation and generalization of the Bedrock of Finland 1:1 000 000 map data.
Prosessointihistoria:
Process step:
Kartta-aineisto editoitiin vuonna 1998. Selitettä päivitettiin vuonna 2008.
/
The map data was edited in 1998. The legend was updated in 2008.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineisto prosessoitiin ArcINFO ohjelmistolla. / The data was processed with ArcINFO software.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back