meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Suomen pintageologiakartta tehtiin OneGeology-Europe -projektia varten digitoimalla Suomen maaperäkartta 1:1 000 000 vuodelta 1993 ja liittämällä siihen aineistoa Fennoskandian kilven kartasta (Geological map of the Fennoscandian Shield) 1:2 000 000 vuodelta 2001 niihin kohtiin, joissa maaperäkartassa oli merkittynä kalliopaljastuma-alue. OneGeology-Europe -projektin tavoitteena on luoda Euroopan kattava harmonisoitu geologinen digitaalikartta-aineisto. Suomen pintageologiakartta-aineisto sisältää maaperä- ja kallioperäyksiköt alueina sekä Fennoskandian kilven kartan impaktikraatterit alueina ja tektoniikka viivoina. Aineisto on luokiteltu uudelleen OneGeology-Europe aineistomäärittelyohjeiden mukaisesti. Viimeaikaisten radiometristen ikämääritysten perusteella karttatietokannassa olevaa kivilajiaineistoa on muokattu ja ryhmitelty uudelleen 2009-2010 yhdessä Ruotsin ja Norjan geologisten tutkimuslaitosten kanssa OneGeology-Europe -projektin tarpeisiin. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The Surface Geology Map of Finland was produced for the OneGeology-Europe Project by digitising the 1993 edition of the Quaternary map of Finland and by including data from the 2001 Geological map of the Fennoscandian Shield for those localities that were marked as an area of rock exposure on the Quaternary map. The aim of the OneGeology-Europe Project has been to create a harmonised digital map data set covering Europe. The Surface Geology Map of Finland data set includes Quaternary and bedrock units as areas and tectonic features as lines. Additionally, impact craters on the Geological Map of the Fennoscandian Shield are shown as areas. The data set has been reclassified in accordance with the data set specifications given by OneGeology-Europe. On the basis of recent radiometric age determinations, the lithological data set in the map database was re-edited and regrouped in 2009-2010. This has been done with the Geological Surveys of Sweden (SGU) and Norway (NGU) to meet the needs of the OneGeology-Europe project. The scale of use of the map data is 1:1 000 000.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Suomen pintageologiakartta tehtiin OneGeology-Europe -projektia varten. Projektin tavoitteena on luoda Euroopan kattava geologinen dynaaminen digitaalikartta-aineisto. Aineisto soveltuu käytettäväksi yleistarkasteluun ja siitä näkyy pienessä mittakaavassa Suomen maanpinnalla olevat geologiset yksiköt (eloperäinen kerros poistettuna).
/
The Surface Geology Map of Finland was produced for the OneGeology-Europe Project. The aim of the project has been to create a dynamic digital map data set covering Europe. The data set is suitable for an overall assessment and it shows at small scale the geological units on the surface of Finland (soil layer removed).
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan tarkkaa paikkaan sidottua maa- tai kallioperätietoa. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The data set is not suitable for uses in which accurately positioned soil and rock data is required. The scale of use of the data set is 1:1 000 000.
Teema avainsana:
Theme keyword:
geologia /kallioperä, geologia /pintageologia, ONEGEOLOGY /OneGeology-Europe /harmonisoitu geologia, tiede/luonnontieteet/geotiede/geologia
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:4978
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-10-17
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Suomen_pintageologiakartta_1M.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Suomen pintageologiakartta 1:1 000 000/The Surface Geology Map of Finland 1:1000 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2016-06-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2016-06-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
2.0
Version päiväys:
Version date:
2016-06-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
1000163
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia /kallioperä, geologia /pintageologia, ONEGEOLOGY /OneGeology-Europe /harmonisoitu geologia, tiede/luonnontieteet/geotiede/geologia
Asiasanasto:
Tesaurus:
1G-E:n mukainen asiasanoitus (http://one.geology.cz/metadata/index.php?l=fin)
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Suomen pintageologiakartta tehtiin OneGeology-Europe -projektia varten digitoimalla Suomen maaperäkartta 1:1 000 000 vuodelta 1993 ja liittämällä siihen aineistoa Fennoskandian kilven kartasta (Geological map of the Fennoscandian Shield) 1:2 000 000 vuodelta 2001 niihin kohtiin, joissa maaperäkartassa oli merkittynä kalliopaljastuma-alue. OneGeology-Europe -projektin tavoitteena on luoda Euroopan kattava harmonisoitu geologinen digitaalikartta-aineisto. Suomen pintageologiakartta-aineisto sisältää maaperä- ja kallioperäyksiköt alueina sekä Fennoskandian kilven kartan impaktikraatterit alueina ja tektoniikka viivoina. Aineisto on luokiteltu uudelleen OneGeology-Europe aineistomäärittelyohjeiden mukaisesti. Viimeaikaisten radiometristen ikämääritysten perusteella karttatietokannassa olevaa kivilajiaineistoa on muokattu ja ryhmitelty uudelleen 2009-2010 yhdessä Ruotsin ja Norjan geologisten tutkimuslaitosten kanssa OneGeology-Europe -projektin tarpeisiin. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The Surface Geology Map of Finland was produced for the OneGeology-Europe Project by digitising the 1993 edition of the Quaternary map of Finland and by including data from the 2001 Geological map of the Fennoscandian Shield for those localities that were marked as an area of rock exposure on the Quaternary map. The aim of the OneGeology-Europe Project has been to create a harmonised digital map data set covering Europe. The Surface Geology Map of Finland data set includes Quaternary and bedrock units as areas and tectonic features as lines. Additionally, impact craters on the Geological Map of the Fennoscandian Shield are shown as areas. The data set has been reclassified in accordance with the data set specifications given by OneGeology-Europe. On the basis of recent radiometric age determinations, the lithological data set in the map database was re-edited and regrouped in 2009-2010. This has been done with the Geological Surveys of Sweden (SGU) and Norway (NGU) to meet the needs of the OneGeology-Europe project. The scale of use of the map data is 1:1 000 000.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Suomen pintageologiakartta tehtiin OneGeology-Europe -projektia varten. Projektin tavoitteena on luoda Euroopan kattava geologinen dynaaminen digitaalikartta-aineisto. Aineisto soveltuu käytettäväksi yleistarkasteluun ja siitä näkyy pienessä mittakaavassa Suomen maanpinnalla olevat geologiset yksiköt (eloperäinen kerros poistettuna).
/
The Surface Geology Map of Finland was produced for the OneGeology-Europe Project. The aim of the project has been to create a dynamic digital map data set covering Europe. The data set is suitable for an overall assessment and it shows at small scale the geological units on the surface of Finland (soil layer removed).
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Norges Geologiske Undersøkelse, NGU, Norja. Sveriges geologiska undersökning, SGU, Ruotsi.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/onegeologywp3_dataspecv5.pdf
http://www.eurogeographics.org/products-and-services/euroglobalmap
http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/viewer.jsp
http://portal.onegeology.org/
Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan tarkkaa paikkaan sidottua maa- tai kallioperätietoa. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The data set is not suitable for uses in which accurately positioned soil and rock data is required. The scale of use of the data set is 1:1 000 000.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
19.086456
Itä:
East:
31.586788
Pohjoinen:
North:
70.094006
Etelä:
South:
58.845965
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
4651

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
4978
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Lähtöaineistona on käytetty Suomen maaperäkarttaa (1993) ja Fennoskandian kilven geologista karttaa (Geological map of the Fennoscandian Shield, 2001). Aineiston vesistö- ja valtiorajat perustuvat EuroGlobalMap:in versioon 2.1, jonka käyttöoikeuden EuroGeographics on luovuttanut OneGeology-Europe -projektille hankkeen ajaksi.
/
The Quaternary Map of Finland (1993) and the Geological map of the Fennoscandian Shield (2001) have been used as a source data. The waterway outlines and national boundaries in the data set are based on the EuroGlobalMap (version 2.1), to which user rights have been granted to OneGeology-Europe for the time of the project.
Prosessointihistoria:
Process step:
Suomen maaperäkartta 1:1 000 000 vuodelta 1993 (painettu kartta) digitoitiin vuonna 2009 skannaamalla ja georeferoimalla sekä siirtämällä vektorimuotoon TNTmips-ohjelmalla. Vektoriviivat yhdistettiin yleistettyihin vesistörajoihin ja valtakunnanrajoihin Fingis-ohjelmalla. Aineiston vesistö- ja valtiorajat perustuvat EuroGlobalMap:in versioon 2.1, jonka käyttöoikeuden EuroGeographics on luovuttanut OneGeology-Europe -projektille hankkeen ajaksi. Maaperäaineiston jatkokäsittely on tehty ArcGIS-ohjelmistolla. Maaperäaineistoon liitettiin digitaalinen kallioperäaineisto Fennoskandian kilven kartasta (Geological map of the Fennoscandian Shield) 1:2 000 000 vuodelta 2001 niihin kohtiin, joissa maaperäkartassa oli merkittynä kalliopaljastuma-alue. Aineisto on luokiteltu uudelleen OneGeology-Europe aineistomäärittelyohjeiden mukaisesti. Viimeaikaisten radiometristen ikämääritysten perusteella karttatietokannassa olevaa kivilajiaineistoa on muokattu ja ryhmitelty uudelleen 2009-2010 yhdessä Ruotsin ja Norjan geologisten tutkimuslaitosten kanssa OneGeology-Europe -projektin tarpeisiin.
/
The 1993 Quaternary Map of Finland (printed map) was digitised in 2009 by scanning and georeferencing and by conversion to vector format using the TNTmips program. The vector lines were connected to generalised waterway outlines and national boundaries with the FINGIS program. The waterway outlines and national boundaries in the data set are based on the EuroGlobalMap (version 2.1), to which user rights have been granted to OneGeology-Europe for the time of the project. The post-processing of the Quaternary data has been done with ArcGIS software. Bedrock digital data from the 2001 Geological map of the Fennoscandian Shield (2001) were joined to the surficial deposit data at those localities that were marked as an area of rock exposure on the Quaternary map. The data set has been reclassified in accordance with the data set specifications given by OneGeology-Europe. On the basis of recent radiometric age determinations, the lithological data set in the map database was re-edited and re-grouped in 2009-2010. This has been done together with the Geological Surveys of Sweden (SGU) and Norway (NGU) to meet the needs of the OneGeology-Europe project.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineiston vektoroinnissa on käytetty TNTmips-ohjelmaa. Vektoriviivat on yhdistetty yleistettyihin vesistörajoihin ja valtakunnanrajoihin Fingis-ohjelmalla. Maaperäaineiston jatkokäsittely on tehty ArcGIS-ohjelmistolla. Fennoskandian kallioperäkartta-aineistoa on koostettu ja prosessoitu ArcINFO- ja ArcView-ohjelmistoilla.
/
The TNTmips program was used to convert the data set to vector format. The vector lines were connected to a generalised waterway outlines and national boundaries with the FINGIS program. The post-processing of the Quaternary data has been done with ArcGIS software. The Geological map of the Fennoscandian Shield data set has been compiled and processed with ArcINFO and ArcView software.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
false
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back