meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Suuralueellinen moreenigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa 37 alkuaineen pitoisuuksia muuttumattomassa pohjamoreenissa. Näytteet on otettu muuttumattomasta moreenista (C-horisontti) pohjavesipinnan alta noin 70 cm syvyydeltä (vaihteluväli 50 cm-200 cm) vuonna 1983 tiheydellä 1 näyte/300 km2. Aineisto kattaa koko Suomen, kokonaisnäytemäärä on 1056. Näytteet ovat kenttäyhdistelmänäytteitä. Aineistoon talletetut laskennalliset näytepisteen koordinaatit on laskettu 5 osanäytteen koordinaattien painopisteestä. Osanäytteet on kerätty 300 m x 1000 m laajuiselta suorakaiteen muotoiselta alueelta. Pohjois-Suomessa näytteet on saatu yhdistämällä aikaisemmin Pohjoiskalotti-projektin yhteydessä otettuja näytteitä. Näytteistä on seulottu analyysiin alle 0,06 mm raekokolajite. Näytteistä on analysoitu alkuaineiden kokonaispitoisuuksia ja kuningasvesiliukoisia pitoisuuksia. Kokonaispitoisuus on määritetty joko neutroniaktivointianalyysillä (menetelmäkoodi 900N) tai vahvalla happouuttosarjalla (menetelmä 312P). Kuningasvesiliukoisten analyysien koodi on 511P. Kulta ja palladium on määritetty liekittömällä atomiabsorptioon perustuvalla analyysimenetelmällä (519U). Rikkipitoisuus on määritetty Leco-analysaattorilla (810L). Etelä- ja Väli-Suomen näytteistä on määritetty myös alle 2 mm raekokolajitteen kokonaispitoisuudet (312P) ja kuningasvesiliukoiset pitoisuudet (511P).
/
The Regional Till Geochemical Mapping data set gives information on the concentrations of 37 elements in unaltered basal till. The samples have been taken, in 1983, from an unaltered basal till (C horizon) below the groundwater table at a depth of ca. 70 cm (variation 50-200 cm) with a density of one sample per 300 km2. The data set covers the whole of Finland with a total sample amount of 1056. The samples are composite field samples. The calculated sample point coordinates entered in the data set have been obtained from the centroid coordinates of five subsamples. The subsamples have been collected from a 300 m x 1000 m rectangular-shaped area. In Northern Finland, samples have been obtained by including samples taken previously in the Nordkallot Project. The samples have been sieved for analysis at a grain size grade less than 0.06 mm. The samples have been analysed for total elemental concentrations and aqua regia concentrations. Total concentrations have been determined either by neutron activation analysis (method code 900N) or by total dissolution with strong concentrated mineral acids (method code 312P). The analysis code for aqua regia dissolution is 511P. Gold and palladium have been determined with a analysis method based on flameless atomic absorption (519U). The sulfur concentration has been determined with a LECO analyser (810L). Further, total concentrations (312P) and aqua regia soluble concentrations (511P) were determined from Southern Finland and Mid-Finland samples with a grain size grade less than two millimetres.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Suuralueelliseen moreenigeokemialliseen kartoitusaineiston alkuperäinen käyttötarkoitus oli valtakunnallinen geokemiallinen yleiskartoitus ja malminetsintä. Muita käyttötapoja ovat esimerkiksi maaperän taustapitoisuusarvio, metsämaan ravinnepitoisuusarviot, maaperän emäskationien puskurikapasiteetin arviointi ja rapautumisnopeusarviot.
/
The original purpose of the Regional Till Geochemical Mapping data set was national geochemical general mapping and ore exploration. Other uses are, for example, estimating the baseline concentration of the soil, the nutrient levels of forest soil, assessing the buffering capacity of base cations in the soil and evaluating the weathering rate.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on alun perin koottu suuralueellisiin käyttötarkoituksiin, joten se ei ole käyttökelpoinen paikallisiin tutkimuksiin.
/
The data set has originally been assembled for regional applications and, therefore, it is not useful for investigations at a local scale.
Teema avainsana:
Theme keyword:
maaperä, moreeni, alkuaineet / soils, till, chemical elements
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-07-10
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
sagk_moreeni.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Suuralueellinen moreenigeokemiallinen kartoitus/Till geochemical mapping reconnaissance scale
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1983-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
1983-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Suuralueellinen moreenigeokemia
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
1983-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
1000168
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geokemia, kartoitus, näytteenotto, kemialliset analyysit, geokemialliset tutkimukset / geochemistry, mapping, sampling, chemical analysis, geochemical surveys
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
maaperä, moreeni, alkuaineet / soils, till, chemical elements
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Suuralueellinen moreenigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa 37 alkuaineen pitoisuuksia muuttumattomassa pohjamoreenissa. Näytteet on otettu muuttumattomasta moreenista (C-horisontti) pohjavesipinnan alta noin 70 cm syvyydeltä (vaihteluväli 50 cm-200 cm) vuonna 1983 tiheydellä 1 näyte/300 km2. Aineisto kattaa koko Suomen, kokonaisnäytemäärä on 1056. Näytteet ovat kenttäyhdistelmänäytteitä. Aineistoon talletetut laskennalliset näytepisteen koordinaatit on laskettu 5 osanäytteen koordinaattien painopisteestä. Osanäytteet on kerätty 300 m x 1000 m laajuiselta suorakaiteen muotoiselta alueelta. Pohjois-Suomessa näytteet on saatu yhdistämällä aikaisemmin Pohjoiskalotti-projektin yhteydessä otettuja näytteitä. Näytteistä on seulottu analyysiin alle 0,06 mm raekokolajite. Näytteistä on analysoitu alkuaineiden kokonaispitoisuuksia ja kuningasvesiliukoisia pitoisuuksia. Kokonaispitoisuus on määritetty joko neutroniaktivointianalyysillä (menetelmäkoodi 900N) tai vahvalla happouuttosarjalla (menetelmä 312P). Kuningasvesiliukoisten analyysien koodi on 511P. Kulta ja palladium on määritetty liekittömällä atomiabsorptioon perustuvalla analyysimenetelmällä (519U). Rikkipitoisuus on määritetty Leco-analysaattorilla (810L). Etelä- ja Väli-Suomen näytteistä on määritetty myös alle 2 mm raekokolajitteen kokonaispitoisuudet (312P) ja kuningasvesiliukoiset pitoisuudet (511P).
/
The Regional Till Geochemical Mapping data set gives information on the concentrations of 37 elements in unaltered basal till. The samples have been taken, in 1983, from an unaltered basal till (C horizon) below the groundwater table at a depth of ca. 70 cm (variation 50-200 cm) with a density of one sample per 300 km2. The data set covers the whole of Finland with a total sample amount of 1056. The samples are composite field samples. The calculated sample point coordinates entered in the data set have been obtained from the centroid coordinates of five subsamples. The subsamples have been collected from a 300 m x 1000 m rectangular-shaped area. In Northern Finland, samples have been obtained by including samples taken previously in the Nordkallot Project. The samples have been sieved for analysis at a grain size grade less than 0.06 mm. The samples have been analysed for total elemental concentrations and aqua regia concentrations. Total concentrations have been determined either by neutron activation analysis (method code 900N) or by total dissolution with strong concentrated mineral acids (method code 312P). The analysis code for aqua regia dissolution is 511P. Gold and palladium have been determined with a analysis method based on flameless atomic absorption (519U). The sulfur concentration has been determined with a LECO analyser (810L). Further, total concentrations (312P) and aqua regia soluble concentrations (511P) were determined from Southern Finland and Mid-Finland samples with a grain size grade less than two millimetres.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Suuralueelliseen moreenigeokemialliseen kartoitusaineiston alkuperäinen käyttötarkoitus oli valtakunnallinen geokemiallinen yleiskartoitus ja malminetsintä. Muita käyttötapoja ovat esimerkiksi maaperän taustapitoisuusarvio, metsämaan ravinnepitoisuusarviot, maaperän emäskationien puskurikapasiteetin arviointi ja rapautumisnopeusarviot.
/
The original purpose of the Regional Till Geochemical Mapping data set was national geochemical general mapping and ore exploration. Other uses are, for example, estimating the baseline concentration of the soil, the nutrient levels of forest soil, assessing the buffering capacity of base cations in the soil and evaluating the weathering rate.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/erikoisjulkaisu/ej_008.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on alun perin koottu suuralueellisiin käyttötarkoituksiin, joten se ei ole käyttökelpoinen paikallisiin tutkimuksiin.
/
The data set has originally been assembled for regional applications and, therefore, it is not useful for investigations at a local scale.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
1057

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Näytteen koordinaatit on määritetty 1:20 000 -peruskarttalehdiltä tai pienempimittakaavaisilta kartoilta. Koordinaatit edustavat 300 m x 1000 m kokoisen näytteenottoalueen painopistettä. Painopisteessä saattaa olla muuta maalajia kuin moreenia. Muut tiedot perustuvat kenttäyhdistelmänäytteestä tehtyihin kemiallisiin analyyseihin.
/
The coordinates of the samples have been determined from 1:20 000 base maps or from smaller scale maps. The coordinates represent the centroids of the 300 m x 1000 m sized sampling area. The centroid may contain some other soil type than till. Other information is based on chemical analyses taken from the composite field samples.
Prosessointihistoria:
Process step:
Näytteiden otto, käsittely ja analytiikka on kuvattu Suomen geokemian atlaksen 2. osan (Koljonen 1992) sivuilla 14-26. Näytteet on otettu muuttumattomasta moreenista (C-horisontti) pohjavesipinnan alta noin 70 cm syvyydeltä (vaihteluväli 50 cm-200 cm) vuonna 1983 tiheydellä 1 näyte/300 km2. Aineisto kattaa koko Suomen, kokonaisnäytemäärä on 1056. Näytteet ovat kenttäyhdistelmänäytteitä. Aineistoon talletetut laskennalliset näytepisteen koordinaatit on laskettu 5 osanäytteen koordinaattien painopisteestä. Osanäytteet on kerätty 300 m x 1000 m laajuiselta suorakaiteen muotoiselta alueelta. Pohjois-Suomessa näytteet on saatu yhdistämällä aikaisemmin Pohjoiskalotti -projektin yhteydessä otettuja näytteitä. Näytteistä on seulottu analyysiin alle 0,06 mm raekokolajite. Näytteistä on analysoitu alkuaineiden kokonaispitoisuuksia ja kuningasvesiliukoisia pitoisuuksia. Kokonaispitoisuus on määritetty joko neutroniaktivointianalyysillä tai vahvalla happouuttosarjalla. Kulta ja palladium on määritetty liekittömällä atomiabsorptioon perustuvalla analyysimenetelmällä. Rikkipitoisuus on määritetty Leco -analysaattorilla. Etelä- ja Väli-Suomen näytteistä on määritetty myös alle 2 mm raekokolajitteen kokonaispitoisuudet ja kuningasvesiliukoiset pitoisuudet. Kenttähavainnot, koordinaatit ja kenttäyhdistelmänäytteestä määritetyt alkuainepitoisuudet on yhdistetty tietokannaksi, jonka kukin tietue kuvaa yhtä (kenttäyhdistelmä) näytepistettä. Analyysimenetelmään viitataan nelimerkkisellä menetelmäkoodilla.

Koodit ovat seuraavat:
900N = neutroniaktivointianalyysi (todellinen kokonaispitoisuus)
312P = kokonaisliuotus vahvalla happouutolla (kokonaispitoisuus)
511P = kuningasvesiliuotus
810L = Rikin määritys Leco-analysaattorilla
519U = kultamääritys liekittömällä atomiabsorptioon perustuvalla analyysimenetelmällä

Alkuainepitoisuus -tietoon kuuluu numeerinen pitoisuusarvo yksikössä mg kg-1 (mg/kg) eli ppm ja mahdollinen tarkistusmerkki. Pitoisuus on talletettu muuttujaan, jonka nimi koostuu alkuaineen kemiallisesta merkistä ja analyysimenetelmän koodista. Esimerkiksi YB_511P on ytterbiumin (Yb) pitoisuus, joka on määritetty kuningasvesiliuotuksella (511P). Sitä seuraava muuttuja on tarkistusmerkki, esimerkiksi YB_511PT. Jos lukuarvoa seuraava tarkistusmerkki on ’>’ tai ’<’, niin pitoisuuskenttään talletettu lukuarvo on kemiallisen analyysimenetelmän määritysraja ja todellinen pitoisuus on tätä arvoa pienempi. Joskus määritysrajatieto puuttuu ja kenttään on talletettu arvo 0. Etelä- ja Väli-Suomesta <2 mm raekokolajitteesta tehdyt analyysitulokset on talletettu eri tiedostoon.
/
Sampling, processing and analysis methods have been described in the Geochemical Atlas of Finland, Part 2, p. 14-26 (Koljonen 1992). The samples have been taken, in 1983, from an unaltered basal till (C horizon) below the groundwater table at a depth of ca. 70 cm (variation 50-200 cm) with a density of one sample per 300 km2. The data set covers the whole of Finland with a total sample amount of 1056. The samples are composite field samples. The calculated sample point coordinates entered in the data set have been obtained from the centroid coordinates of five subsamples. The subsamples have been collected from a 300 m x 1000 m rectangular-shaped area. In Northern Finland, the samples have been obtained by including samples taken previously in the Nordkallot Project. The samples have been sieved for analysis at a grain size grade less than 0.06 mm. The samples have been analysed for total elemental concentrations and aqua regia concentrations. Total concentrations have been determined either by neutron activation analysis or by total dissolution with strong concentrated mineral acids. Gold and palladium have been determined with a method of analysis based on flameless atomic absorption. The sulfur concentration has been determined with a LECO analyser. Further, total concentrations and aqua regia soluble concentrations were determined for Southern Finland and Mid-Finland samples with a grain size grade less than two millimetres. Field observations, coordinates and element concentrations determined from composite field samples have been linked to a database, in which every record describes one (composite field) sample point. The method of analysis is referred to with a four-character method code.

The codes are as follows:
900N = neutron activation analysis (true total concentration)
312P = total dissolution with strong concentrated mineral acids (total concentration)
511P = dissolution in aqua regia
810L = sulfur determination with a LECO analyser
519U = gold determination with a method of analysis based on flameless atomic absorption

The element concentration data includes a numerical concentration value with a unit mg kg-1, i.e. ppm, and possibly a check mark. The concentration is recorded as a variable, which has a name that consists of the chemical symbol for the element and the code for the method of analysis. For example YB_511P is ytterbium (Yb) concentration, which is determined by dissolution in aqua regia. The next variable is a check mark, for example YB_511PT. If the numerical value following the check mark is ‘>’ or '‘<’ then the number recorded in the concentration field is the detection limit of the chemical method and the actual concentration is less than this value. At times there is no information on the detection limit and a zero has been entered in the data field. Analytical results that were obtained from Southern Finland and Mid-Finland samples with a grain size grade under two millimetres are entered into a different file.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Näytteet on otettu lapiolla tai iskuporakalustolla. Kenttäyhdistelmänäytteet on kuivattu laboratoriossa, seulottu <0,06 mm tai <2 mm raekokolajitteeseen. Näytteistä on analysoitu alkuaineiden kokonaispitoisuuksia ja kuningasvesiliukoisia pitoisuuksia. Kokonaispitoisuus on määritetty joko neutroniaktivointianalyysillä tai vahvalla happouuttosarjalla. Kulta ja palladium on määritetty liekittömällä atomiabsorptioon perustuvalla analyysimenetelmällä. Rikkipitoisuus on määritetty Leco-analysaattorilla.
/
The samples have been taken with a shovel or percussion drilling equipment. The composite field samples have been dried in the laboratory and sieved at <0.06 mm or <2 mm grain size grade. The samples have been analysed for total elemental concentrations and aqua regia concentrations. Total concentrations have been determined either by neutron activation analysis or by total dissolution with strong concentrated mineral acids. Gold and palladium have been determined with a method of analysis based on flameless atomic absorption. The sulfur concentration has been determined with a LECO analyser.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back