meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Suuralueellinen purosedimenttigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa pienten latvapurojen orgaanisen purosedimentin alkuaineiden pitoisuuksia. Näytteet on otettu pienistä latvapuroista (valuma-alue alle 30 km2) loppukesällä 1990. Näytteenotto on toistettu noin joka neljännessä pisteessä vuosina 1995, 2000 ja 2006. Näytemäärät olivat vuonna 1990 1162 (tiheys 1 näyte/300 km2), vuonna 1995 286, vuonna 2000 286 ja vuonna 2006 249 kappaletta. Aineisto kattaa koko Suomen. Samaan aikaan on otettu myös purovesinäytteitä. Näytteiden otto, käsittely ja analytiikka on kuvattu Suomen geokemian atlaksen 3. osan (Lahermo ym. 1996) sivuilla 27-30. Kenttähavainnot, koordinaatit ja näytteestä määritetyt alkuainepitoisuudet on yhdistetty tietokannaksi, jonka kukin tietue kuvaa yhtä näytepistettä. Kunkin näytteenottovuoden tiedot on talletettu eri tauluihin. Analyysimenetelmään viitataan nelimerkkisellä menetelmäkoodilla.

Koodit ovat seuraavat:
503H = elohopeamääritys kylmähöyrymenetelmällä
503P = uutto typpihappouutolla mikroaaltouunissa, mittaus ICP-AES:llä
503M = uutto typpihappouutolla mikroaaltouunissa, mittaus ICP-MS:llä
820L = hiili, vety ja typpi LECO-analysaattorilla

Alkuainepitoisuus-tietoon kuuluu numeerinen pitoisuusarvo yksikössä mg/kg (eli ppm) ja mahdollinen tarkistusmerkki. Pitoisuus on talletettu muuttujaan, jonka nimi koostuu alkuaineen kemiallisesta merkistä ja analyysimenetelmän koodista. Esimerkiksi AS_503M on arseenin (As) pitoisuus, joka on määritetty ICP-MS-menetelmällä (503M). Sitä seuraava muuttuja on tarkistusmerkki, esimerkiksi AS_503MT. Jos lukuarvoa seuraava tarkistusmerkki on ’>’ tai ’<’, niin pitoisuuskenttään talletettu lukuarvo on kemiallisen analyysimenetelmän määritysraja ja todellinen pitoisuus on tätä arvoa pienempi. Jos tarkistusmerkki on huutomerkki (!), analyysitulos on pienempi kuin analyysimenetelmän määritysraja, mutta tietokantaan on talletettu mittauslaitteen (epäluotettava) mittaustulos. Jos tarkistusmerkki on ’x’, tieto puuttuu.
/
The Regional Stream Sediment Geochemical Mapping data set gives information on the elemental concentrations in organic sediments of small headwater streams. The samples have been taken from small headwater streams (catchment area under 30 km2) in the late summer of 1990. Sampling has been repeated for about every fourth point during the years 1995, 2000 and 2006. The number of samples was 1162 in 1990 (at a density of one sample/300 km2), 286 in 1995, 286 in 2000 and 249 in 2006. The data set covers the whole of Finland. Stream water samples have also been taken at the same time. Sampling, processing and analysis methods have been described in the Geochemical Atlas of Finland, Part 3, p. 27-30 (Lahermo et. al 1996). Field observations, coordinates and element concentrations determined from samples have been made into a database, in which each record represents one sample point. The data for each sampling year have been recorded on different tables. The method of analysis is referred to with a four-character method code.

The codes are as follows:
503H = mercury determination using the cold vapour method
503P = nitric acid extraction in a microwave oven, measurement with ICP-AES
503M = nitric acid extraction in a microwave oven, measurement with ICP-MS
820L = carbon, hydrogen and nitrogen determination with a LECO analyser.

The element concentration data include a numerical concentration value (as mg kg-1 or ppm) and possibly a check mark. The concentration is recorded as a variable, which has a name that comprises the chemical symbol for the element and the code for the method of analysis. For example AS_503M is arsenic (As) concentration, which is determined with the ICP-MS method (503M). The next variable has a check mark, for example AS_503MT. If the numerical value following the check mark is ‘>’ or '‘<’ then the number recorded in the concentration field is the determination limit of the chemical analytical method used and the actual concentration is less than this value. If the check mark is an exclamation mark (!), the analytical result is smaller than the determination limit of the analytical method use but the (unreliable) value obtained with the measuring instrument has been entered in the database. There is no data are if the check mark is a 'x'.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Suuralueellisen purosedimenttigeokemiallisen kartoitusaineiston alkuperäinen käyttötarkoitus oli valtakunnallinen geokemiallinen yleiskartoitus ja ympäristön tilan perusarviointi. Muita käyttötapoja ovat esimerkiksi ympäristön tilan muutosten arviointi ja purosedimenttien taustapitoisuuksien määrittäminen.
/
The original purpose of the regional stream sediment geochemical mapping data set was national general geochemical mapping and the basic assessment of environmental state. Other uses are, for example, the assessment of changes in environmental state and determination of the baseline concentrations of stream sediments.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on alun perin koottu suuralueellisiin käyttötarkoituksiin, joten se ei ole käyttökelpoinen paikallisiin tutkimuksiin.
/
The data set has originally been assembled for regional applications and, therefore, it is not useful for investigations at a local scale.
Teema avainsana:
Theme keyword:
geokemia, purosedimentti, kartoitus, näytteenotto, kemiallinen analyysi, geokemialliset tutkimukset, geokemialliset provinssit, alkuaineet / geochemistry, stream sediments, mapping, sampling, chemical analysis, geochemical surveys, geochemical provinces, chemical elements
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-07-10
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
sagk_purosedimentti.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Suuralueellinen purosedimenttigeokemiallinen kartoitus/The regional stream sediment geochemical mapping
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1990-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2006-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Suuralueellinen purosedimenttigeokemia
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2006-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
1000169
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geokemialliset kartat, kartastot, geokemia, purosedimentti, kartoitus, näytteenotto, kemialliset analyysit / geochemical maps, atlas, geochemistry, stream sediments, mapping, sampling, chemical analysis
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
1990-2006
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geokemia, purosedimentti, kartoitus, näytteenotto, kemiallinen analyysi, geokemialliset tutkimukset, geokemialliset provinssit, alkuaineet / geochemistry, stream sediments, mapping, sampling, chemical analysis, geochemical surveys, geochemical provinces, chemical elements
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Suuralueellinen purosedimenttigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa pienten latvapurojen orgaanisen purosedimentin alkuaineiden pitoisuuksia. Näytteet on otettu pienistä latvapuroista (valuma-alue alle 30 km2) loppukesällä 1990. Näytteenotto on toistettu noin joka neljännessä pisteessä vuosina 1995, 2000 ja 2006. Näytemäärät olivat vuonna 1990 1162 (tiheys 1 näyte/300 km2), vuonna 1995 286, vuonna 2000 286 ja vuonna 2006 249 kappaletta. Aineisto kattaa koko Suomen. Samaan aikaan on otettu myös purovesinäytteitä. Näytteiden otto, käsittely ja analytiikka on kuvattu Suomen geokemian atlaksen 3. osan (Lahermo ym. 1996) sivuilla 27-30. Kenttähavainnot, koordinaatit ja näytteestä määritetyt alkuainepitoisuudet on yhdistetty tietokannaksi, jonka kukin tietue kuvaa yhtä näytepistettä. Kunkin näytteenottovuoden tiedot on talletettu eri tauluihin. Analyysimenetelmään viitataan nelimerkkisellä menetelmäkoodilla.

Koodit ovat seuraavat:
503H = elohopeamääritys kylmähöyrymenetelmällä
503P = uutto typpihappouutolla mikroaaltouunissa, mittaus ICP-AES:llä
503M = uutto typpihappouutolla mikroaaltouunissa, mittaus ICP-MS:llä
820L = hiili, vety ja typpi LECO-analysaattorilla

Alkuainepitoisuus-tietoon kuuluu numeerinen pitoisuusarvo yksikössä mg/kg (eli ppm) ja mahdollinen tarkistusmerkki. Pitoisuus on talletettu muuttujaan, jonka nimi koostuu alkuaineen kemiallisesta merkistä ja analyysimenetelmän koodista. Esimerkiksi AS_503M on arseenin (As) pitoisuus, joka on määritetty ICP-MS-menetelmällä (503M). Sitä seuraava muuttuja on tarkistusmerkki, esimerkiksi AS_503MT. Jos lukuarvoa seuraava tarkistusmerkki on ’>’ tai ’<’, niin pitoisuuskenttään talletettu lukuarvo on kemiallisen analyysimenetelmän määritysraja ja todellinen pitoisuus on tätä arvoa pienempi. Jos tarkistusmerkki on huutomerkki (!), analyysitulos on pienempi kuin analyysimenetelmän määritysraja, mutta tietokantaan on talletettu mittauslaitteen (epäluotettava) mittaustulos. Jos tarkistusmerkki on ’x’, tieto puuttuu.
/
The Regional Stream Sediment Geochemical Mapping data set gives information on the elemental concentrations in organic sediments of small headwater streams. The samples have been taken from small headwater streams (catchment area under 30 km2) in the late summer of 1990. Sampling has been repeated for about every fourth point during the years 1995, 2000 and 2006. The number of samples was 1162 in 1990 (at a density of one sample/300 km2), 286 in 1995, 286 in 2000 and 249 in 2006. The data set covers the whole of Finland. Stream water samples have also been taken at the same time. Sampling, processing and analysis methods have been described in the Geochemical Atlas of Finland, Part 3, p. 27-30 (Lahermo et. al 1996). Field observations, coordinates and element concentrations determined from samples have been made into a database, in which each record represents one sample point. The data for each sampling year have been recorded on different tables. The method of analysis is referred to with a four-character method code.

The codes are as follows:
503H = mercury determination using the cold vapour method
503P = nitric acid extraction in a microwave oven, measurement with ICP-AES
503M = nitric acid extraction in a microwave oven, measurement with ICP-MS
820L = carbon, hydrogen and nitrogen determination with a LECO analyser.

The element concentration data include a numerical concentration value (as mg kg-1 or ppm) and possibly a check mark. The concentration is recorded as a variable, which has a name that comprises the chemical symbol for the element and the code for the method of analysis. For example AS_503M is arsenic (As) concentration, which is determined with the ICP-MS method (503M). The next variable has a check mark, for example AS_503MT. If the numerical value following the check mark is ‘>’ or '‘<’ then the number recorded in the concentration field is the determination limit of the chemical analytical method used and the actual concentration is less than this value. If the check mark is an exclamation mark (!), the analytical result is smaller than the determination limit of the analytical method use but the (unreliable) value obtained with the measuring instrument has been entered in the database. There is no data are if the check mark is a 'x'.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Suuralueellisen purosedimenttigeokemiallisen kartoitusaineiston alkuperäinen käyttötarkoitus oli valtakunnallinen geokemiallinen yleiskartoitus ja ympäristön tilan perusarviointi. Muita käyttötapoja ovat esimerkiksi ympäristön tilan muutosten arviointi ja purosedimenttien taustapitoisuuksien määrittäminen.
/
The original purpose of the regional stream sediment geochemical mapping data set was national general geochemical mapping and the basic assessment of environmental state. Other uses are, for example, the assessment of changes in environmental state and determination of the baseline concentrations of stream sediments.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Norges Geologiske Undersøkelse, NGU, Norja.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_172.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on alun perin koottu suuralueellisiin käyttötarkoituksiin, joten se ei ole käyttökelpoinen paikallisiin tutkimuksiin.
/
The data set has originally been assembled for regional applications and, therefore, it is not useful for investigations at a local scale.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
1990
Lopetus pvm:
End date:
2006
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
1166

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Näytteen koordinaatit on määritetty 1:20 000 -peruskarttalehdiltä tai pienempimittakaavaisilta kartoilta. Kentällä on havainnoitu puron leveys, veden virtausnopeus, ympäristön maankäyttö ja maalaji näytteenottopisteessä. Muut tiedot perustuvat laboratoriossa tehtyihin kemiallisiin analyyseihin.

Kenttähavainnot on koodattu seuraavasti:
Aines
-MU muta
-LJ lieju
-X tieto puuttuu
Virran (puron) leveys ilmoitetaan metreinä.

Virtausnopeus on arvioitu neliluokkaisella asteikolla:
1 seisova vesi
2 selvä virtaus
3 nopea virtaus
4 uoma kuivillaan

Ympäristön maankäyttö on koodattu seuraavasti:
-H hakkuuaukea
-M metsä, pensaikko
-N niitty, viljelemätön pelto
-P viljelty pelto
-S suo
-T taaja asutus
-X tuntematon Maaperä
-HK hiekka
-KA kallio, louhikko, kivikko
-MR moreeni
-SA savi, siltti
-TU turve
-XX tuntematon Kansantl
-X Näytteestä on tehty lisämäärityksiä Kansanterveyslaitoksella (mykobakteerit).
/
The coordinates of the samples have been determined from 1:20 000 base maps or from smaller scale maps. Stream width, the flow rate, surrounding land-use and the sediment type at the sample site have been observed in the field. Other data are based on chemical analyses done in the laboratory.

Field observations are coded as follows:
Material
-MU mud
-LJ gyttja
-X no data
Width of flow (stream) is given in metres.

The flow rate is estimated using a four degree scale:
1 standing water
2 clear flow
3 rapid flow
4 dry river bed

Surrounding land-use is coded as follows:
-H clear cut area
-M forest, bush
-N meadow, uncultivated field
-P cultivated field
-S mire
-T dense habitation
-X unknown Sediment/terrain type
-HK sand
-KA rock, boulder field, rock field
-MR till
-SA clay, silt
-TU peat
-XX unknown Kansantl
-X Additional determinations (mycobacteria) have been analysed from the sample at the National Institute for Health and Welfare (THL).
Prosessointihistoria:
Process step:
Suuralueellisessa purosedimenttigeokemiallisessa kartoituksessa näytteet kerättiin 0,06 mm silmäkoon seulakangashaavilla usean kymmenen metrin matkalta. Näytekoko oli noin 0,5 l. Karkein mineraaliaines poistettiin dekantoimalla ja karkea orgaaninen aines poistettiin seulomalla noin 2 mm muoviseulalla. Näytteet kuivattiin 60oC:n lämpötilassa ja hienonnettiin muoviteräisellä leikkurilla. Lopuksi näytteet seulottiin <2 mm raekokoon ennen kemiallisia analyysejä. Yksityiskohtaiset näytteenottokuvaukset on esitetty julkaisussa Lahermo ym. (1996) ja vuoden 2000 osalta Gregorauskiene ym. (2000). Näytteet analysoitiin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) laboratoriossa Otaniemessä. Laboratorio on akkreditoidu TO25 (EN ISO/IEC 17025) mukaisesti. Näytteet liuotettiin väkevällä typpihapolla mikroaaltouunissa (US EPA 3051A) ja analysoitiin induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektometrillä (ICP-MS) ja plasma-atomiemissiospektrometrillä (ICP-AES). Elohopea määritettiin kylmähöyrymenetelmällä. Hiili, vety ja typpi määritettiin LECO-analysaattorilla.
/
In Regional Stream Sediment Geochemical Mapping samples were collected using a (nylon) sieve cloth frame with a 0.06 mm mesh size over a distance on several dozen metres. The sample size was ca. 0.5 l. The coarsest mineral matter was removed by decanting and coarse organic matter was removed by sifting with a plastic sieve (ca. 2 mm mesh size). The samples were dried at a temperature of 60°C and ground fine with a plastic-bladed cutter. Finally, the samples were sieved to less than two mm grain size prior to chemical analysis. Detailed sampling descriptions are given in Lahermo et al. (1996) and for the year 2000 by Gregorauskiene et al. (2000). The samples were analysed in the laboratory of Geological Survey of Finland (GTK) in Otaniemi. The laboratory is accredited in accordance with TO25 (EN ISO/IEC 17025). The samples were dissolved in concentrated nitric acid in a microwave oven (US EPA 3051A) and analysed with an inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS) and with a plasma atomic emission spectrometer (ICP-AES). Mercury was determined with a cold vapour method. Carbon, hydrogen and nitrogen were determined using a LECO analyser.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Näytteet analysoitiin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) laboratoriossa Otaniemessä. Kenttätiedot on yhdistetty analyysituloksiin SPSS-ohjelmalla kenttätunnuksen perusteella. / The samples were analysed in the laboratory of Geological Survey of Finland (GTK) in Otaniemi. The field data have been combined with analytical results via a field code by using the SPSS program.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back