meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Suuralueellinen purovesigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa pienten latvapurojen veden fysikaalisia ominaisuuksia ja alkuaineiden pitoisuuksia. Näytteet on otettu pienistä latvapuroista (valuma-alue alle 30 km2) loppukesällä 1990. Näytteenotto on toistettu noin joka neljännessä pisteessä vuosina 1995, 2000 ja 2006. Näytemäärät olivat vuonna 1990 1162 (tiheys 1 näyte / 300 km2), vuonna 1995 286, vuonna 2000 286 ja vuonna 2006 249 kappaletta. Aineisto kattaa koko Suomen. Näytteiden otto, käsittely ja analytiikka on kuvattu Suomen geokemian atlaksen 3. osan (Lahermo ym. 1996) sivuilla 27-30. Kenttähavainnot, koordinaatit ja vesinäytteestä määritetyt fysikaaliset ominaisuudet ja alkuainepitoisuudet on yhdistetty tietokannaksi, jonka kukin tietue kuvaa yhtä näytepistettä. Kunkin näytteenottovuoden tiedot on talletettu eri tauluihin. Analyysimenetelmään viitataan nelimerkkisellä menetelmäkoodilla.

Koodit ovat seuraavat:
143I = pH:n tai sähkönjohtavuuden määritys potentiometrisesti
143R = anionien määritys ionikromatografilla
143C = fosfaatin määritys spektorfotometrisesti
140M = liuenneiden alkuaineiden määritys vesinäytteestä ICP-MS-menetelmällä
140P = liuenneiden alkuaineiden määritys vesinäytteestä ICP-AES-menetelmällä

Alkuainepitoisuus-tietoon kuuluu numeerinen pitoisuusarvo yksikössä mg/L (eli ppm) tai µg/L (eli ppb) ja mahdollinen tarkistusmerkki. Sähkönjohtavuuden yksikkö on mS/m (25oC). Alkaliteetin yksikkö on mmol/L. Väriluvun yksikkö on mg Pt/L. KMnO4-luvun yksikkö on mg/L. Pitoisuus on talletettu muuttujaan, jonka nimi koostuu alkuaineen kemiallisesta merkistä ja analyysimenetelmän koodista sekä yksikkö ppm tai ppb. Esimerkiksi AS_140M_PPB on arseenin (As) pitoisuus, joka on määritetty ICP-MS-menetelmällä (140M) ja talletettu yksikössä µg/L eli ppb. Sitä seuraava muuttuja on tarkistusmerkki, esimerkiksi AS_140MT. Jos lukuarvoa seuraava tarkistusmerkki on ’>’ tai ’<’, niin pitoisuuskenttään talletettu lukuarvo on kemiallisen analyysimenetelmän määritysraja ja todellinen pitoisuus on tätä arvoa pienempi. Jos tarkistusmerkki on huutomerkki (!), analyysitulos on pienempi kuin analyysimenetelmän määritysraja, mutta tietokantaan on talletettu mittauslaitteen (epäluotettava) mittaustulos. Jos tarkistusmerkki on ’x’, tieto puuttuu.
/
The Regional Stream Water Geochemical Mapping data set gives information on the elemental concentrations in organic sediments of small headwater streams. The samples have been taken from small headwater streams (catchment area under 30 km2) in the late summer of 1990. Sampling has been repeated for about every fourth point during the years 1995, 2000 and 2006. The number of samples was 1162 in 1990 (at a density of one sample / 300 km2), 286 in 1995, 286 in 2000 and 249 in 2006. The data set covers the whole of Finland. Stream water samples have also been taken at the same time. Sampling, processing and analysis methods have been described in the Geochemical Atlas of Finland, Part 3, p. 27-30 (Lahermo et. al 1996). Field observations, coordinates and element concentrations determined from samples have been made into a database, in which each record represents one sample point. The data for each sampling year have been recorded on different tables. The method of analysis is referred to with a four-character method code.

The codes are as follows:
503H = mercury determination using the cold vapour method
503P = nitric acid extraction in a microwave oven, measurement with ICP-AES
503M = nitric acid extraction in a microwave oven, measurement with ICP-MS
820L = carbon, hydrogen and nitrogen determination with a LECO analyser.

The element concentration data include a numerical concentration value (as mg kg-1 or ppm) and possibly a check mark. The concentration is recorded as a variable, which has a name that comprises the chemical symbol for the element and the code for the method of analysis. For example AS_503M is arsenic (As) concentration, which is determined with the ICP-MS method (503M). The next variable has a check mark, for example AS_503MT. If the numerical value following the check mark is ‘>’ or '‘<’ then the number recorded in the concentration field is the determination limit of the chemical analytical method used and the actual concentration is less than this value. If the check mark is an exclamation mark (!), the analytical result is smaller than the determination limit of the analytical method use but the (unreliable) value obtained with the measuring instrument has been entered in the database. There is no data are if the check mark is a 'x'.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Suuralueellisen purovesigeokemiallisen kartoitusaineiston alkuperäinen käyttötarkoitus oli valtakunnallinen geokemiallinen yleiskartoitus ja ympäristön tilan perusarviointi. Muita käyttötapoja ovat esimerkiksi ympäristön tilan muutosten arviointi ja pintaveden taustapitoisuuksien määrittäminen vesipuitedirektiivin mukaisessa valuma-alueiden kemiallisen tilan arvioinnissa.
/
The original purpose of the Regional Stream Water Geochemical Mapping data set was national general geochemical mapping and the basic assessment of environmental state. Other uses are, for example, the assessment of changes in environmental state and determination of the baseline concentrations of surface water as part of the evaluation of the chemical state of catchment areas in accordance with the Water Framework Directive of the EU.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on alun perin koottu suuralueellisiin käyttötarkoituksiin, joten se ei ole käyttökelpoinen paikallisiin tutkimuksiin.
/
The data set has originally been assembled for regional applications and, therefore, it is not useful for investigations at a local scale.
Teema avainsana:
Theme keyword:
geokemia, purovesi, kartoitus, näytteenotto, kemiallinen analyysi, geokemialliset tutkimukset, geokemialliset provinssit, alkuaineet /geochemistry, stream sediments, mapping, sampling, chemical analysis, geochemical surveys, geochemical provinces, chemical elements
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-07-10
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
sagk_purovesi.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Suuralueellinen purovesigeokemiallinen kartoitus/The Regional Stream Water Geochemical Mapping
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1990-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2006-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Suuralueellinen purovesigeokemia
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2006-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
1000170
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geokemialliset kartat, kartastot, geokemia, purovesi, kartoitus, näytteenotto, kemialliset analyysit / geochemical maps, atlas, geochemistry, stream sediments, mapping, sampling, chemical analysis
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geokemia, purovesi, kartoitus, näytteenotto, kemiallinen analyysi, geokemialliset tutkimukset, geokemialliset provinssit, alkuaineet /geochemistry, stream sediments, mapping, sampling, chemical analysis, geochemical surveys, geochemical provinces, chemical elements
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Suuralueellinen purovesigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa pienten latvapurojen veden fysikaalisia ominaisuuksia ja alkuaineiden pitoisuuksia. Näytteet on otettu pienistä latvapuroista (valuma-alue alle 30 km2) loppukesällä 1990. Näytteenotto on toistettu noin joka neljännessä pisteessä vuosina 1995, 2000 ja 2006. Näytemäärät olivat vuonna 1990 1162 (tiheys 1 näyte / 300 km2), vuonna 1995 286, vuonna 2000 286 ja vuonna 2006 249 kappaletta. Aineisto kattaa koko Suomen. Näytteiden otto, käsittely ja analytiikka on kuvattu Suomen geokemian atlaksen 3. osan (Lahermo ym. 1996) sivuilla 27-30. Kenttähavainnot, koordinaatit ja vesinäytteestä määritetyt fysikaaliset ominaisuudet ja alkuainepitoisuudet on yhdistetty tietokannaksi, jonka kukin tietue kuvaa yhtä näytepistettä. Kunkin näytteenottovuoden tiedot on talletettu eri tauluihin. Analyysimenetelmään viitataan nelimerkkisellä menetelmäkoodilla.

Koodit ovat seuraavat:
143I = pH:n tai sähkönjohtavuuden määritys potentiometrisesti
143R = anionien määritys ionikromatografilla
143C = fosfaatin määritys spektorfotometrisesti
140M = liuenneiden alkuaineiden määritys vesinäytteestä ICP-MS-menetelmällä
140P = liuenneiden alkuaineiden määritys vesinäytteestä ICP-AES-menetelmällä

Alkuainepitoisuus-tietoon kuuluu numeerinen pitoisuusarvo yksikössä mg/L (eli ppm) tai µg/L (eli ppb) ja mahdollinen tarkistusmerkki. Sähkönjohtavuuden yksikkö on mS/m (25oC). Alkaliteetin yksikkö on mmol/L. Väriluvun yksikkö on mg Pt/L. KMnO4-luvun yksikkö on mg/L. Pitoisuus on talletettu muuttujaan, jonka nimi koostuu alkuaineen kemiallisesta merkistä ja analyysimenetelmän koodista sekä yksikkö ppm tai ppb. Esimerkiksi AS_140M_PPB on arseenin (As) pitoisuus, joka on määritetty ICP-MS-menetelmällä (140M) ja talletettu yksikössä µg/L eli ppb. Sitä seuraava muuttuja on tarkistusmerkki, esimerkiksi AS_140MT. Jos lukuarvoa seuraava tarkistusmerkki on ’>’ tai ’<’, niin pitoisuuskenttään talletettu lukuarvo on kemiallisen analyysimenetelmän määritysraja ja todellinen pitoisuus on tätä arvoa pienempi. Jos tarkistusmerkki on huutomerkki (!), analyysitulos on pienempi kuin analyysimenetelmän määritysraja, mutta tietokantaan on talletettu mittauslaitteen (epäluotettava) mittaustulos. Jos tarkistusmerkki on ’x’, tieto puuttuu.
/
The Regional Stream Water Geochemical Mapping data set gives information on the elemental concentrations in organic sediments of small headwater streams. The samples have been taken from small headwater streams (catchment area under 30 km2) in the late summer of 1990. Sampling has been repeated for about every fourth point during the years 1995, 2000 and 2006. The number of samples was 1162 in 1990 (at a density of one sample / 300 km2), 286 in 1995, 286 in 2000 and 249 in 2006. The data set covers the whole of Finland. Stream water samples have also been taken at the same time. Sampling, processing and analysis methods have been described in the Geochemical Atlas of Finland, Part 3, p. 27-30 (Lahermo et. al 1996). Field observations, coordinates and element concentrations determined from samples have been made into a database, in which each record represents one sample point. The data for each sampling year have been recorded on different tables. The method of analysis is referred to with a four-character method code.

The codes are as follows:
503H = mercury determination using the cold vapour method
503P = nitric acid extraction in a microwave oven, measurement with ICP-AES
503M = nitric acid extraction in a microwave oven, measurement with ICP-MS
820L = carbon, hydrogen and nitrogen determination with a LECO analyser.

The element concentration data include a numerical concentration value (as mg kg-1 or ppm) and possibly a check mark. The concentration is recorded as a variable, which has a name that comprises the chemical symbol for the element and the code for the method of analysis. For example AS_503M is arsenic (As) concentration, which is determined with the ICP-MS method (503M). The next variable has a check mark, for example AS_503MT. If the numerical value following the check mark is ‘>’ or '‘<’ then the number recorded in the concentration field is the determination limit of the chemical analytical method used and the actual concentration is less than this value. If the check mark is an exclamation mark (!), the analytical result is smaller than the determination limit of the analytical method use but the (unreliable) value obtained with the measuring instrument has been entered in the database. There is no data are if the check mark is a 'x'.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Suuralueellisen purovesigeokemiallisen kartoitusaineiston alkuperäinen käyttötarkoitus oli valtakunnallinen geokemiallinen yleiskartoitus ja ympäristön tilan perusarviointi. Muita käyttötapoja ovat esimerkiksi ympäristön tilan muutosten arviointi ja pintaveden taustapitoisuuksien määrittäminen vesipuitedirektiivin mukaisessa valuma-alueiden kemiallisen tilan arvioinnissa.
/
The original purpose of the Regional Stream Water Geochemical Mapping data set was national general geochemical mapping and the basic assessment of environmental state. Other uses are, for example, the assessment of changes in environmental state and determination of the baseline concentrations of surface water as part of the evaluation of the chemical state of catchment areas in accordance with the Water Framework Directive of the EU.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Norges Geologiske Undersøkelse, NGU, Norja
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/s44_0000_2_2000.pdf
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/erikoisjulkaisu/ej_020.pdf
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_172.pdf
Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on alun perin koottu suuralueellisiin käyttötarkoituksiin, joten se ei ole käyttökelpoinen paikallisiin tutkimuksiin.
/
The data set has originally been assembled for regional applications and, therefore, it is not useful for investigations at a local scale.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
1990
Lopetus pvm:
End date:
2006
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
1177

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Näytteen koordinaatit on määritetty 1:20 000 -peruskarttalehdiltä tai pienempimittakaavaisilta kartoilta. Kentällä on havainnoitu puron leveys, veden virtausnopeus, ympäristön maankäyttö ja maalaji näytteenottopisteessä. Muut tiedot perustuvat kentällä tai laboratoriossa tehtyihin veden fysikaalisten ominaisuuksien (esimerkiksi pH, sähkönjohtavuus) mittauksiin ja vesinäytteistä tehtyihin kemiallisiin analyyseihin.

Kenttähavainnot on koodattu seuraavasti:
Virran (puron) leveys ilmoitetaan metreinä.
Virtausnopeus on arvioitu neliluokkaisella asteikolla:
1 seisova vesi
2 selvä virtaus
3 nopea virtaus
4 uoma kuivillaan

Ympäristön maankäyttö on koodattu seuraavasti:
H hakkuuaukea
M metsä, pensaikko
N niitty, viljelemätön pelto
P viljelty pelto
S suo
T taaja asutus
X tuntematon

Maaperä
HK hiekka
KA kallio, louhikko, kivikko
MR moreeni
SA savi, siltti
TU turve
XX tuntematon
/
The coordinates of the samples have been determined from 1:20 000 base maps or from smaller scale maps. Stream width, the flow rate, surrounding land-use and the sediment type at the sample site have been observed in the field. Other data are based on chemical analyses done in the laboratory.

Field observations are coded as follows:
Width of flow (stream) is given in metres.
The flow rate is estimated using a four degree scale:
1 standing water
2 clear flow
3 rapid flow
4 dry river bed

Surrounding land-use is coded as follows:
H clear cut area
M forest, bush
N meadow, uncultivated field
P cultivated field
S mire
T dense habitation
X unknown

Sediment / terrain type
HK sand
KA rock, boulder field, rock field
MR till
SA clay, silt
TU peat
XX unknown
Prosessointihistoria:
Process step:
Suuralueellisessa purovesigeokemiallisessa kartoituksessa vesinäytteet kerättiin fysikaalis-kemiallisia määrityksiä ja anionianalyysejä varten 500 ml:n muovipulloon. Raskasmetallianalyysejä varten suodatettiin (0,45 µm) 100 ml vettä, joka kestävöitiin suprapur-typpihapolla (1 ml). Suodattaminen ja näytteiden hapotus tehtiin kentällä. Joka 20. näyte oli ns. blank-näyte (ionivaihdettua vettä), joka käsiteltiin kentällä samaan tapaan kuin varsinainen näyte. Yksityiskohtaiset näytteenottokuvaukset on esitetty julkaisussa Lahermo ym. (1996) ja vuoden 2000 osalta Gregorauskiene ym. (2000). Vesinäytteet kuljetettiin laboratorioon kylmäpulloilla jäähdytetyissä styrox-laatikoissa valolta suojattuina. Laboratoriossa näytelaatikot säilytettiin mittaukseen asti pimeässä kylmiössä noin 4 oC:n lämpötilassa. Näytteiden varastointiaika vaihteli eri vuosina. Vuosina 1990, 1995 ja 2006 vesinäytteet analysoitiin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) laboratoriossa Otaniemessä ja vuonna 2000 Norjan geologian tutkimuskeskuksessa (NGU). Laboratoriot ovat akkreditoidut TO25 (EN ISO/IEC 17025) mukaisesti. Vesinäytteet analysoitiin induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektometrillä (ICP-MS) ja plasma-atomiemissiospektrometrillä (ICP-AES). GTK:ssa käytössä olleet ICP-laitteistot olivat ICP-AES malli Jarrel-Ash Atomcomp Series 800 ja ICP-MS malli ICP-MS Perkin Elmer SCIEX Elan 5000. NGU:ssa käytetty massaspektrometri oli High Resolution ICP-MS (Finnigan Mat Element) ja ICP-AES -laitteisto Termo Jarrel Ash ICP 61. Anionit (F-, SO42-, Cl- ja NO3-) määritettiin käyttäen ionikromatografista menetelmää (IC). Veden pH mitattiin vuosina 1990 ja 1995 potentiometrisesti laboratoriossa WTW pH-90-laitteistolla sekä sähkönjohtavuus (EC) Radiometer CDM 83-konduktiometrillä. Vuosien 2000 ja 2006 näytteenotossa pH ja sähkönjohtavuus mitattiin kentällä WTW Multiline P3 pH/LF-SET-laitteistolla. Sähkönjohtokyvyn mittaamiseen käytettiin myös erillistä sähkönjohtokykymittaria (WTW LF92). Bikarbonaattipitoisuudet (HCO3-) vuosina 1990, 1995 ja 2006 määritettiin laboratoriossa titrimetrisesti. Vuonna 2000 alkaliteetti mitattiin kentällä Hachin digitaalisella titraattorilla (Hach Model 16900-01). Liuos titrattiin pH-arvoon 4,5, mikä arvo määritettiin pH-mittarilla. Vuonna 2006 mitattiin 21 näytettä sekä kentällä että laboratoriossa (Tenhola ja Tarvainen 2008).
/
In Regional Stream Water Geochemical Mapping water samples were collected for physiochemical determinations and anion analyses in a 500 ml plastic bottle. For heavy metal analyses, 100 ml of water was filtered (0.45 µm) and preserved with suprapur nitric acid (1 ml). Filtering and acidification of the samples was done in the field. Every twentieth sample was a so-called blank sample (deionised water) which underwent the same processing as other samples in the field. Detailed sampling descriptions are given in Lahermo et al. (1996) and, for 2000, by Gregorauskiene et al. (2000). Water samples were transported to the laboratory in cold flasks that were kept refrigerated in Styrofoam boxes protected from light. In the laboratory, the sample boxes were kept until measurement in a dark coldroom at a temperature of about 4 °C. The storage time of the samples varied in different years. In 1990, 1995 and 2006, water samples were analysed in the laboratory of the Geological Survey of Finland (GTK) in Otaniemi and in 2000 at the Geological Survey of Norway (NGU). The laboratories are accredited in accordance with TO25 (EN ISO/IEC 17025). The water samples were analysed with an inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS) and an inductively coupled plasma atomic emission spectrometer (ICP-AES). The ICP equipment in use at the GTK were ICP-AES model Jarrel-Ash Atomcomp Series 800 and ICP-MS model ICP-MS Perkin Elmer SCIEX Elan 5000. The mass spectrometer used at the NGU was a High Resolution ICP-MS (Finnigan Mat Element) and the ICP-AES device was a Thermo Jarrel Ash ICP 61. Anions (F-, SO42-, Cl- and NO3-) were determined using the ion chromatography method (IC). In 1990 and 1995, water pH was measured in the laboratory potentiometrically with a WTW pH-90 device and electrical conductivity (EC) Radiometer CDM 83 conductivity meter. The 2000 and 2006 samples for pH and electrical conductivity were measured in the field with a WTW Multiline P3 pH/LF-SET device. A separate conductivity meter (WTW LF92).was also used to measure electrical conductivity. In 1990, 1995 and 2006, bicarbonate (HCO3-) was determined titrimetrically in the laboratory. In 2000, alkalinity was measured in the field with a Hach digital titrator (Hach Model 16900-01). The solution was titrated to a pH value of 4.5 (measured with a pH meter). In 2006, 21 samples were measured in the field and in the laboratory (Tenhola and Tarvainen 2008).
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Vuosina 1990, 1995 ja 2006 vesinäytteet analysoitiin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) laboratoriossa Otaniemessä ja vuonna 2000 Norjan geologian tutkimuskeskuksessa (NGU). Laboratoriot ovat akkreditoidut TO25 (EN ISO/IEC 17025) mukaisesti. Vesinäytteet analysoitiin induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektometrillä (ICP-MS) ja plasma-atomiemissiospektrometrillä (ICP-AES). GTK:ssa käytössä olleet ICP-laitteistot olivat ICP-AES malli Jarrel-Ash Atomcomp Series 800 ja ICP-MS malli ICP-MS Perkin Elmer SCIEX Elan 5000. NGU:ssa käytetty massaspektrometri oli High Resolution ICP-MS (Finnigan Mat Element) ja ICP-AES -laitteisto Termo Jarrel Ash ICP 61. Anionit (F-, SO42-, Cl- ja NO3-) määritettiin käyttäen ionikromatografista menetelmää (IC). Veden pH mitattiin vuosina 1990 ja 1995 potentiometrisesti laboratoriossa WTW pH-90-laitteistolla sekä sähkönjohtavuus (EC) Radiometer CDM 83-konduktiometrillä. Vuosien 2000 ja 2006 näytteenotossa pH ja sähkönjohtavuus mitattiin kentällä WTW Multiline P3 pH/LF-SET-laitteistolla. Sähkönjohtokyvyn mittaamiseen käytettiin myös erillistä sähkönjohtokykymittaria (WTW LF92). Bikarbonaattipitoisuudet (HCO3-) vuosina 1990, 1995 ja 2006 määritettiin laboratoriossa titrimetrisesti. Vuonna 2000 alkaliteetti mitattiin kentällä Hachin digitaalisella titraattorilla (Hach Model 16900-01). Liuos titrattiin pH-arvoon 4,5, mikä arvo määritettiin pH-mittarilla. Vuonna 2006 mitattiin 21 näytettä sekä kentällä että laboratoriossa (Tenhola ja Tarvainen 2008). Kenttätiedot on yhdistetty analyysituloksiin SPSS-ohjelmalla kenttätunnuksen perusteella.
/
In 1990, 1995 and 2006, water samples were analysed in the laboratory of the Geological Survey of Finland (GTK) in Otaniemi and in 2000 at the Geological Survey of Norway (NGU). The laboratories are accredited in accordance with TO25 (EN ISO/IEC 17025). The water samples were analysed with an inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS) and an inductively coupled plasma atomic emission spectrometer (ICP-AES). The ICP equipment in use at the GTK were ICP-AES model Jarrel-Ash Atomcomp Series 800 and ICP-MS model ICP-MS Perkin Elmer SCIEX Elan 5000. The mass spectrometer used at the NGU was a high resolution ICP-MS (Finnigan MAT Element) and the ICP-AES device was a Thermo Jarrel Ash ICP 61. Anions (F-, SO42-, Cl- and NO3-) were determined using the ion chromatography method (IC). In 1990 and 1995, water pH was measured potentiometrically in the laboratory with a WTW pH-90 device and electrical conductivity (EC) was measured using a Radiometer CDM 83 conductivity meter. The 2000 and 2006 samples for pH and electrical conductivity were measured in the field with a WTW Multiline P3 pH/LF-SET device. A separate conductivity meter (WTW LF92) was also used to measure electrical conductivity. In 1990, 1995 and 2006, bicarbonate (HCO3-) was determined titrimetrically in the laboratory. In 2000, alkalinity was measured in the field with a Hach digital titrator (Hach Model 16900-01). The solution was titrated to a pH value of 4.5 (measured with a pH meter). In 2006, 21 samples were measured in the field and in the laboratory (Tenhola and Tarvainen 2008). Using field codes, the SPSS program has been used to combine the field data with analytical results.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back