meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Kohdentava moreenigeokemiallinen kartoitus sisältää Geologian tutkimuskeskuksessa vuosina 1971-1983 linjamuotoisella näytteenotolla kerättyjen maaperänäytteiden näytetiedot sekä geokemialliset analyysit. Aineisto sisältää yhteensä noin 385 000 näytettä. Näytemateriaalina on enimmäkseen moreeni, mutta myös lajittuneita mineraalisia maalajeja, rapakalliota ja näiden sekoittuneita välimuotoja. Näytteitä kerättiin valtakunnallisesti harkinnanvaraisessa järjestyksessä 1:100 000 -karttalehdittäin. Koko maata kattavaa linjamuotoista näyteverkostoa ei ehditty ottaa, kun näytteenottostrategia muuttui. Geokemiallisen tutkimuksen tehtävänä on kartoittaa alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa. Näytteistä määritettiin emissiokvantometriä käyttäen seitsemäntoista alkuaineen pitoisuudet. / The local geochemical mapping of till contains data and geochemical analyses of soil samples collected by GTK along sampling lines in 1971-1983. In total, the material contains approximately 385 000 samples. Most of the samples are till, but there are also sorted mineral soils, weathered bedrock and mixed intermediate forms containing both. The samples were collected nationwide by 1:100 000 map sheets arranged in a discretionary order. The intended nationwide sample line network was not completed, since the sampling strategy changed. The objective of the geochemical survey is to map the prevalence of elements in the ground. The concentration of 17 elements were determined from the samples using an emission quantometer.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Geokemiallisen tutkimuksen tehtävänä oli kartoittaa alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa ja auttaa siinä esiintyvien raaka-ainevarojen löytämistä. Samalla tiedot voivat palvella maan- ja metsänviljelyä, ympäristönsuojelua ja mahdollisesti myös terveydenhuoltoa. Alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa tutkitaan käyttäen kartoitusmateriaalina etupäässä mineraalisia maalajeja (etenkin moreenia) sekä purosedimenttiä ja järvisedimenttiä, jotka kukin kertovat muun muassa ympäristön kallioperän koostumuksesta.
/
The objective of the geochemical survey was to map the prevalence of elements in the ground and help to detect raw material reserves therein. At the same time, the data can serve agriculture and forestry, environmental protection and possibly even health care. The prevalence of elements in the ground is surveyed primarily by examining mineral soils (especially till), as well as stream sediments and lake sediments, all of which contain clues about the composition of the bedrock in the area.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on alun perin koottu 1:100 000-karttalehdittäin. Karttalehtien välillä esiintyy analyysiajankohdan vaihtelun mukaisia tasoeroja, joita ei ole korjattu. Näytteenottoverkko ei ole valtakunnallisesti kattava.
/
The samples were originally collected by 1:100 000 scale map sheet. The time of analysis has resulted in level differences between map sheets, these differences have not been corrected. The sample collection network does not cover all of Finland.
Teema avainsana:
Theme keyword:
geokemia, moreeni, kartoitus, näytteenotto, kemiallinen analyysi, geokemialliset tutkimukset, alkuaineet/geochemistry, till, mapping, sampling, chemical analysis, geochemical surveys, chemical elements
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2019-02-18
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
targeting_till_geochemistry.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kohdentava moreenigeokemiallinen kartoitus/Targeting till geochemistry mapping
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2013-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2013-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
KDMR, linjamoreeni
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2013-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geokemialliset kartat, kartastot, geokemia, moreeni, kartoitus, näytteenotto, kemialliset analyysit/ geochemical maps, atlas, geochemistry, till, mapping, sampling, chemical analysis
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geokemia, moreeni, kartoitus, näytteenotto, kemiallinen analyysi, geokemialliset tutkimukset, alkuaineet/geochemistry, till, mapping, sampling, chemical analysis, geochemical surveys, chemical elements
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Kohdentava moreenigeokemiallinen kartoitus sisältää Geologian tutkimuskeskuksessa vuosina 1971-1983 linjamuotoisella näytteenotolla kerättyjen maaperänäytteiden näytetiedot sekä geokemialliset analyysit. Aineisto sisältää yhteensä noin 385 000 näytettä. Näytemateriaalina on enimmäkseen moreeni, mutta myös lajittuneita mineraalisia maalajeja, rapakalliota ja näiden sekoittuneita välimuotoja. Näytteitä kerättiin valtakunnallisesti harkinnanvaraisessa järjestyksessä 1:100 000 -karttalehdittäin. Koko maata kattavaa linjamuotoista näyteverkostoa ei ehditty ottaa, kun näytteenottostrategia muuttui. Geokemiallisen tutkimuksen tehtävänä on kartoittaa alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa. Näytteistä määritettiin emissiokvantometriä käyttäen seitsemäntoista alkuaineen pitoisuudet.
/
The local geochemical mapping of till contains data and geochemical analyses of soil samples collected by GTK along sampling lines in 1971-1983. In total, the material contains approximately 385 000 samples. Most of the samples are till, but there are also sorted mineral soils, weathered bedrock and mixed intermediate forms containing both. The samples were collected nationwide by 1:100 000 map sheets arranged in a discretionary order. The intended nationwide sample line network was not completed, since the sampling strategy changed. The objective of the geochemical survey is to map the prevalence of elements in the ground. The concentration of 17 elements were determined from the samples using an emission quantometer.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Geokemiallisen tutkimuksen tehtävänä oli kartoittaa alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa ja auttaa siinä esiintyvien raaka-ainevarojen löytämistä. Samalla tiedot voivat palvella maan- ja metsänviljelyä, ympäristönsuojelua ja mahdollisesti myös terveydenhuoltoa. Alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa tutkitaan käyttäen kartoitusmateriaalina etupäässä mineraalisia maalajeja (etenkin moreenia) sekä purosedimenttiä ja järvisedimenttiä, jotka kukin kertovat muun muassa ympäristön kallioperän koostumuksesta.
/
The objective of the geochemical survey was to map the prevalence of elements in the ground and help to detect raw material reserves therein. At the same time, the data can serve agriculture and forestry, environmental protection and possibly even health care. The prevalence of elements in the ground is surveyed primarily by examining mineral soils (especially till), as well as stream sediments and lake sediments, all of which contain clues about the composition of the bedrock in the area.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_039.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on alun perin koottu 1:100 000-karttalehdittäin. Karttalehtien välillä esiintyy analyysiajankohdan vaihtelun mukaisia tasoeroja, joita ei ole korjattu. Näytteenottoverkko ei ole valtakunnallisesti kattava.
/
The samples were originally collected by 1:100 000 scale map sheet. The time of analysis has resulted in level differences between map sheets, these differences have not been corrected. The sample collection network does not cover all of Finland.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
205004.016800
Itä:
East:
731900.413900
Pohjoinen:
North:
7600785.322600
Etelä:
South:
6803727.171200
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
385034

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Tietojen keruu ja taltiointi: Maaperänäytetietoja kerättiin kolmessa eri vaiheessa: Näytteenotossa kentällä, esikäsittelyssä ja analyysivaiheessa laboratoriossa. Pistetiheys maaperänäytteenotossa vaihtelee välillä 6-12 kpl/km2. Linjaväli on 500-2000 metriä ja pisteväli 100-400 metriä. Näytteenottosyvyys vaihtelee suuresti, mutta on keskimäärin 2 m. Linja- ja pistevälin valinta perustuu matemaattiseen malliin, jossa on optimoitu todennäköisyys osua kahdella näytteellä mineralisaatiosta aiheutuvaan anomaliaan (Savinskii: Probability Tables for Locating Elliptical Underground Masses with a Rectangular Grid, 1965). Eräänä olettamuksena laskelmissa on, että ±30° tarkkuudella voidaan arvioida anomaalisen vyöhykkeen pituussuunta, jonka edelleen oletetaan olevan sama kuin viimeisen mannerjäätikön liikesuunta kyseisellä alueella. Linjoituksella pyritään leikkaamaan tämä suunta samoin kuin kivilajien jatkuvuussuunnat mahdollisimman kohtisuorasti. Myös maasto-olosuhteet, kuten kuljettavuus, otettiin huomioon laadittaessa näytteenottoverkostoa. Esikäsittelyn yhteydessä merkittiin analyysiin menevän näyteosan käsittelykoodi näyteampullin etikettiin. Emissiokvantometrin (EKV) analyysitulokset tulostettiin intensiteettiarvoina, laaduntarkastuksen jälkeen taltioitiin jatkokäsittelyä ja varmuusarkistointia varten. Kenttä- ja analyysitiedot yhdistettiin näytetunnuksen perusteella ja tallennettiin 1:100 000 -karttalehdittäin. Näytteen koordinaatit on määritetty 1:20 000 -peruskarttalehdiltä tai pienempimittakaavaisilta kartoilta. Näytettä kuvailemaan on merkitty seuraavat tiedot: Näytetunnus, näytteenottopisteen koordinaatit (yksikkönä 10 metriä), maalaji, näytteenottokalusto, maannoskerros, analyysilaite, esikäsittely. Muut tiedot perustuvat laboratoriossa tehtyihin kemiallisiin analyyseihin.

Havainnot on koodattu seuraavasti:
Maalaji
HK hiekka
HT hieta
MR moreeni
RM rapakalliomoreeni
RP rapakallio
SA savi
SI siltti
SR sora

Näytteenottokalusto
A augerkaira
C iskuporakone (Cobra tms.)
K käsikaira (’kilkka’)
L lapio
M kaivinkone
P paineilmakaira
S pyörityskaira (Borro tms.)

Maannoskerros
A A-kerros
B B-kerros
C C-kerros
K kallio

Analyysilaitteen koodi
AA AAS
MN neutroniaktivointi
KV kvantometri

Esikäsittelykoodi
P hienolajite < 0,06 mm
K keskilajite 0,06-0,25 mm (vuodesta 1978 lähtien 0,06-0,50 mm)
L karkealajite > 2,0 mm
R seulottu ja jauhettu
J jauhettu
/
Data collection and storage: The soil sample data was collected in three phases: Sample collection in the field, pre-processing and analysis phase in the laboratory. The point density of soil sampling varies between 6-12 samples/km2. The line interval is 500-2000 metres and the point interval is 100-400 metres. Sample collection depth varies greatly, but on average, it is 2 metres. The selection of the line and point interval is based on a mathematical model that optimises the probability of two samples hitting an anomaly caused by mineralisation (Savinskii: Probability Tables for Locating Elliptical Underground Masses with a Rectangular Grid, 1965). An assumption in the calculations is that the longitudinal direction of the anomalous zone can be estimated with ±30° accuracy, when the direction is assumed to be the same of the flow direction of the last continental glacier in the region. The lines attempt to intersect this direction and the continuity directions of rock types as perpendicularly as possible. Terrain conditions, such as passability were also taken into account in the planning of the sample collection network. During preprocessing, the processing ID of the portion of the sample sent for analysis was marked on the sample ampoule label. The analysis results of the emission quantometer were printed as intensity values. After quality assurance, the values were stored for further processing and backup archiving. The field and analysis data were combined based on the sample ID and stored by 1:100 000 map sheet. The sample coordinates were determined using a 1:20 000 scale base map sheets or maps with a smaller scale. The following descriptive data was entered for each sample: Sample ID, sampling point coordinates (unit: 10 metres), soil type, sample collection equipment, soil layer, analysis equipment, pre-processing. Other data is based on the chemical analyses performed in a laboratory.

The observations are coded as follows:
Soil type
HK sand
HT fine sand
MR till
RM weathered bedrock till
RP weathered bedrock
SA clay
SI silt
SR gravel

Sample collection equipment
A auger
C impact drill (Cobra, etc.)
K hand drill
L shovel
M excavator
P compressed air drill
S crank drill (Borro, etc.)

Soil layer
A A horizon
B B horizon
C C horizon
K Bedrock

Analysis device code
AA AAS
MN neutron activation
KV quantometer

Pre-processing code
P fine fraction < 0.06 mm
K medium fraction 0.06-0.25 mm (since 1978 0.06-0.50 mm)
L coarse fraction > 2.0 mm
R sieved and milled
J milled
Prosessointihistoria:
Process step:
Seitsemäntoista alkuaineen määrittämiseksi maaperänäytteistä valittiin analyysimenetelmäksi optinen emissiospektroskopia.

Pii Si
Alumiini Al
Rauta Fe
Magnesium Mg
Kalsium Ca
Natrium Na
Kalium K
Titaani Ti
Vanadiini V
Kromi Cr
Mangaani Mn
Koboltti Co
Nikkeli Ni
Kupari Cu
Sinkki Zn
Lyijy Pb
Hopea Ag

Esikäsittely: Moreeni- ja rapakallionäytteet sekä lajittunut mineraaliaines (n. 80 g tai n. 200 g) kuivattiin 70-80 °C:n lämpötilassa. Näytteet seulottiin alumiinikantisilla nailonseuloilla. Seulonnassa erotettiin seuraavat kolme lajitetta:

Esikäsittelykoodi
P hienolajite < 0,06 mm
K keskilajite 0,06-0,25 mm (vuodesta 1978 lähtien 0,06-0,50 mm)
L karkealajite > 2,0 mm
R seulottu ja jauhettu
J jauhettu

P-lajite sellaisenaan ja rapakallionäytteiden L-lajite Schwing-rnyllyllä hienoksijauhettuna analysoitiin ilman jatkokäsittelyä. Muut lajitteet on varastoitu mahdollisia myöhempiä tutkimuksia varten. Analysointi: Analyysilaitteena käytettiin optiseen emissiospektrometriaan perustuvaa, suoraan tulostavaa ARL Model 31000-emissiokvantometria (EKVY), jonka syöttö- ja herätysyksikkönä oli Danielssonin teippikone (Danielsson et al. 1959). Herätys tapahtui argonsuojakaasussa ja oli luonteeltaan matalajännitteinen tasavirta-katkokaari. Herätyksen kestoaika oli 10 sekuntia. Kullekin alkuaineelle valitun analyyttisen spektriviivan (kiinteät toisioraot) intensiteetti mitattiin valomonistinkennoilla. Laite tulosti intensiteetit jänniteyksikköinä, jotka muunnettiin pitoisuuksiksi käyttäen tunnettuja näytteitä analysoimalla aikaansaatuja laskentamalleja. Näytteet analysoitiin 1:100 000-karttalehdittäin yhtäjaksoisesti. EKV:n analyysikapasiteetti oli noin 250 maaperänäytettä työpäivää kohden. Tulosten laatua tarkkailtiin vertailunäytteiden ja toistoanalyysien avulla. Geokemiallisia pitoisuuksia ja tuloksia voidaan kutsua puolikvantitatiivisiksi. Kvalitatiivista testiä varten tulostettiin lisäksi seuraavien alkuaineiden intensiteetit: Mo,W, Sn, Sb, Sr, Ba, Rb, Li, Be, B, P, Y, La, Nb ja As.
/
Optical emission spectroscopy was selected as the analysis method to determine the 17 elements from the soil samples.

Silicon Si
Aluminium Al
Iron Fe
Magnesium Mg
Calcium Ca
Sodium Na
Potassium K
Titanium Ti
Vanadium V
Chromium Cr
Manganese Mn
Cobalt Co
Nickel Ni
Copper Cu
Zinc Zn
Lead Pb
Silver Ag

Pre-processing: The till and weathered bedrock samples and sorted mineral matter (approx. 80 g or approx. 200 g) were dried at 70-80°C. The samples were sieved using nylon sieves with aluminium covers. The following three fractions were separated by sieving:

P fine fraction < 0.06 mm
K medium fraction 0.06-0.25 mm (since 1978 0.06-0.50 mm)
L coarse fraction > 2.0 mm
R sieved and milled
J milled

Fractions that were analysed without further processing were the P-fraction as is, and the L-fraction of weathered bedrock samples milled fine with a Schwing mill. Other fractions were stored for possible future processing. Analysis: The analysis device was an ARL Model 31000 emission quantometer that is based on optical emission spectrometry and generates a direct output. The feeder and excitation unit was a Danielsson tape machine (Danielsson et al. 1959). The excitation tool place in an argon shielding gas by a low-voltage intermittent DC arc. The excitation time was 10 seconds. The intensity of the analytic spectral line (fixed secondary slits) chosen for each element was measured with photomultiplier cells. The device printed the intensities as voltage units that were converted into concentrations by using calculation models obtained by analysing known samples. The samples were analysed continuously by 1:100 000 map sheet. The analysis capacity of the emission quantometer was approximately 250 soil samples per workday. The quality of the samples was monitored by comparison samples and re-analyses. The geochemical concentrations and results can be regarded as semi-quantitative. The intensities of the following elements were also printed for the qualitative test: Mo, W, Sn, Sb, Sr, Ba, Rb, Li, Be, B, P, Y, La, Nb and As.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Näytteet analysoitiin Geologian tutkimuskeskuksen (aiemmin Geologinen tutkimuslaitos) laboratoriossa Otaniemessä sekä valikoiduista näytteistä osin VTT:llä. Kenttätiedot on yhdistetty analyysituloksiin kenttätunnuksen perusteella.
/
The samples were analysed in the Geological Survey of Finland Chemical laboratory in Otaniemi. Selected samples were partially analysed at VTT Technical Research Centre of Finland. The field data is combined with the analysis results on the basis of the field ID.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
false
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back