meta

Turvevarojen tilinpitotiedot

Tiivistelmä: Valtakunnan turvevarojen kokonaiskartoitukseen liittyvä aineisto, joka sisältää pääsääntöisesti yli 20 hehtaarin laajuiset suot ja tarpeen mukaan pienempiäkin alueita vuodesta 1975 lähtien. Aineisto sisältää suokohtaisesti tiedot turvevaroista, turpeen laadusta ja määrästä. Nämä tiedot julkaistaan kuntakohtaisissa turvetutkimusraporteissa, joissa esitetään yleistiedot jokaisesta tutkitusta suosta sekä niiden soveltuvuudesta mm. energia-, kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon sekä suojelutarkoituksiin. Osa aineistosta julkaistaan lisäksi turvevarojen tilinpitopalvelussa, jossa esitetään tiedot tutkitusta suolalasta, tutkitusta yli 1,5 metrin syvyisestä suoalasta ja sen turvemäärästä sekä syvyys- ja tutkimuspisteiden sijainnista.
Käyttötarkoitus: Vanhimmat turvetutkimukset liittyvät soiden luonnonhistoriallisiin selvityksiin ja maaperän geologiseen kartoitukseen. Nykyisin valtakunnan turvevarojen kartoitusta tehdään energiaturvevarojen kartoittamiseksi, sekä muuhun turpeen käyttöön liittyvien raaka-aineiden paikantamiseksi. Kartoituksen yhteydessä määritellään valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen soiden luonnontilaisuusluokka ja sen yhteydessä tulevat osittain ilmi myös soiden luontoarvot. Turpeen käyttömuotoja ovat mm. kasvu-, ympäristö-, viherrakentamis-, öljynpoisto-, kuivike-, eriste-, suodatin-, tekstiili- ja hoitoturve. Yksi kartoitusten keskeisistä tehtävistä on tiedon tuottaminen soista maankäytön suunnittelun pohjaksi kaavoituksiin, suojeluohjelmiin ja rakentamiseen.
Käyttökelpoisuus: Aineiston perusteella voidaan osoittaa turvevarojen ja kerrostumien sijainti ja laatu. Lisäksi aineisto antaa tietoa suoiden luonnontilaisuusluokasta ja osin luontoarvoista. Aineisto ei sovellu suoraan ilman lisäselvityksiä turvetuotantosuunnitelmien tekoon.
Teema avainsana: varat, energia, energiasisältö, turvevarat, kerrostumat (YSA), kasvupaikkatyyppi (YSA), Geologia
Koordinaattijärjestelmä: EUREF FIN TM35FIN
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Aineiston formaatti: File Geodatabase Feature Dataset

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli: Suomi
Merkistö: 8859part15
Viimeinen päivitys: 2014-11-26
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Vuorimiehentie 5)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Hierarkiataso: Tietoaineisto
Metatiedon standardin nimi: ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio: JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: Turvevarojen tilinpitotiedot
Ylemmäntason tiedostotunniste: Turvevarojen tilinpitotiedot

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot:  
Päivitys: 2014-11-26
Luonti: 2014-11-26
Julkaisu: 2014-11-26
Aikaviite: 2014-11-26
Vaihtoehtoinen nimi:  
Versio: 1.0
Version päiväys: 2014-01-01
* Esitystapa: Karttapalvelu (internet-karttapalvelu)
Resurssin tunniste:  
Tunnisteen tyyppi:  
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Vuorimiehentie 5)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Aiheluokka: ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat: suo, turve, turvevarat (YSA), energiaturve, kasvuturve, ympäristöturve, turve-esiintymät, turvemaat, maaperägeologia, turvevarojen tilinpito
Asiasanasto: Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat: Suomi
Asiasanasto: Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat: suo, turvemaa, turvekerrostuma
Asiasanasto: Geosanasto
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat: Holoseeni
Asiasanasto: Geosanasto
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: Geologia
Asiasanasto: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: geologia
Asiasanasto: GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: turvevarat, energia, energiasisältö, energiavarat, kerrostumat (YSA), kasvupaikkatyyppi (YSA)
Asiasanasto: Geosanasto
Tiivistelmä: Valtakunnan turvevarojen kokonaiskartoitukseen liittyvä aineisto, joka sisältää pääsääntöisesti yli 20 hehtaarin laajuiset suot ja tarpeen mukaan pienempiäkin alueita vuodesta 1975 lähtien. Aineisto sisältää suokohtaisesti tiedot turvevaroista, turpeen laadusta ja määrästä. Nämä tiedot julkaistaan kuntakohtaisissa turvetutkimusraporteissa, joissa esitetään yleistiedot jokaisesta tutkitusta suosta sekä niiden soveltuvuudesta mm. energia-, kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon sekä suojelutarkoituksiin. Osa aineistosta julkaistaan lisäksi turvevarojen tilinpitopalvelussa, jossa esitetään tiedot tutkitusta suolalasta, tutkitusta yli 1,5 metrin syvyisestä suoalasta ja sen turvemäärästä sekä syvyys- ja tutkimuspisteiden sijainnista.
Käyttötarkoitus: Vanhimmat turvetutkimukset liittyvät soiden luonnonhistoriallisiin selvityksiin ja maaperän geologiseen kartoitukseen. Nykyisin valtakunnan turvevarojen kartoitusta tehdään energiaturvevarojen kartoittamiseksi, sekä muuhun turpeen käyttöön liittyvien raaka-aineiden paikantamiseksi. Kartoituksen yhteydessä määritellään valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen soiden luonnontilaisuusluokka ja sen yhteydessä tulevat osittain ilmi myös soiden luontoarvot. Turpeen käyttömuotoja ovat mm. kasvu-, ympäristö-, viherrakentamis-, öljynpoisto-, kuivike-, eriste-, suodatin-, tekstiili- ja hoitoturve. Yksi kartoitusten keskeisistä tehtävistä on tiedon tuottaminen soista maankäytön suunnittelun pohjaksi kaavoituksiin, suojeluohjelmiin ja rakentamiseen.
Myötävaikuttanut taho:  
Viitedokumentti: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/opas/op_012.pdf
Tietoaineiston kieli: Suomi
Status: Valmis
Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys: Jatkuvaa
Päivityksen laajuus:  
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus: Aineiston perusteella voidaan osoittaa turvevarojen ja kerrostumien sijainti ja laatu. Lisäksi aineisto antaa tietoa suoiden luonnontilaisuusluokasta ja osin luontoarvoista. Aineisto ei sovellu suoraan ilman lisäselvityksiä turvetuotantosuunnitelmien tekoon.
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Tekijänoikeus
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: Vektori
*Prosessointiympäristö: Microsoft Windows Vista Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; ESRI ArcCatalog 9.3.1.4000
Sijaintitiedon erotuskyky: Mittakaava murtoluvun nimittäjällä ilmaistuna
Maantieteellinen kattavuus:  
*Kattavuuden esittämistapa: Kattavuus maantieteellisessä koordinaatistossa
*Suorakaide rajaa aineiston:  
*Länsi:  
*Itä:  
*Pohjoinen:  
*Etelä:  
Muu kattavuustieto:  
Maantieteellinen laajuus:  
Rajoittaa suorakulmion:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston: Kyllä
Länsi: 3087203
Itä: 3739118
Pohjoinen: 7777991
Etelä: 6642943 
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm:  
Lopetus pvm:  
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:  
Kuvailu:  

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa
Topologian taso: geometryOnly
Geometriset objektit:  
Nimi: GTK:n tutkima suo
Objektin tyyppi: point
Objektien lkm: 15303
Geometriset objektit:  
Nimi: Tutkimuspiste: turvekerroksen paksuus
Objektin tyyppi: point
Objektien lkm: 682808
Geometriset objektit:  
Nimi: Tutkimuspiste: turvekerroksen paksuus, laatu ja maatuneisuus
Objektin tyyppi: point
Objektien lkm: 637987

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: ETRS-TM35FIN: 3067
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot  
Alkuperätiedot:  
Historia:

Turvetutkimuspisteiden paikantamisessa on käytetty 1:10 000 ja 1:20 000-mittakaavaisia perus- tai topografikarttoja. Tutkimuspisteiden linjastoverkosto on paikannettu maastossa perus- tai topografikarttojen avulla sekä käyttäen käsisuuntakehää, mittanauhaa ja kulmaprismaa. Vuodesta 1998 lähtien havaintopisteet on paikannettu myös GPS-laitteen avulla, ja laitteen käyttö vakiintui vuonna 2001. Tutkimuspisteiden korkeus meren pinnasta on pääsääntöisesti määritetty vaaitsemalla. Vaaituspisteet on kiinnitetty mahdollisuuksien mukaan valtakunnalliseen kiintopisteverkkoon. Jokaisella tutkimuspisteellä ei välttämättä ole korkeustietoa. Niillä alueilla, joilla on saatavissa MML:n laserkeilausaineisto, on vuoden 2010 jälkeen kartoitettujen pisteiden korkeustaso pääsääntöisesti sidottu tähän aineistoon. Vuosien 1975 - 2004 välillä tutkimustiedot on kirjattu havaintolomakkeisiin ja tallennettu Geologian tutkimuskeskuksen tietokantoihin. Vuodesta 2005 havainnot on tallennettu maastotallentimilla ja siirretty tietokantoihin. Vuodesta 2011 on siirrytty pääasiassa tasaväliseen kolmiopisteverkkoon perustuvaan kartoitukseen. Tutkimusten apuna on käytetty myös Geologian tutkimuskeskuksen digitoimattomia, ennen vuotta 1975 kerättyjä turvetutkimusaineistoja.

Prosessointihistoria:

Jokaisesta vuoden 1975 ja sen jälkeen tutkitusta suosta on tehty A-lomake, joka sisältää suon atk-numeron, nimen, karttalehden, painopisteen, pinta-alat ja yleisen sanallisen kuvauksen suosta ja turvekerrostumista. Jokaisesta vuoden 1975 ja sen jälkeen tehdystä tutkimuspisteestä on tehty B-lomake, joka sisältää tutkimuspisteen suotyyppi-, turvekerrostuma- ja pohjamaalajitiedot. Lomake sisältää atk-numeron, koordinaatti- ja korkeustiedot. Jokaisesta vuodesta 1982 lähtien tehdystä syvyyshavaintopisteestä on tehty C-lomake, joka sisältää koordinaattitiedot, atk-numeron ja turvekerrostuman paksuustiedon. Lisäksi lomakkeella voi olla korkeus-, suotyyppi- ja pohjamaalajitieto. Jokaisesta vuosien 1975 ja 2004 välillä otetuista näytteenottopisteistä on tehty L-lomake, joka sisältää atk-numeron, tutkimuspisteen numeron, kairan tilavuustiedot sekä syvyyksittäin määritetyt turpeen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Lisäksi lomakkeella on turvelaji- ja turpeen maatuneisuustiedot syvyyksittäin. Vuodesta 2001 lähtien havaintopisteitä paikannettiin myös GPS-laitteella, jonka paikannustarkkuus oli <10 metriä. Vuodesta 2005 lähtien havainnot on tallennettu maastotallentimilla, ja yllä kuvattujen lomakkeiden sisältämät tiedot on talletettu suoraan asianomaiseen tietokannan osioon.

Prosessointiympäristö:

Tutkimuskairana 1975-1983 on käytetty Hiller-kairaa ja vuoden 1983 jälkeen on käytetty laippakairaa. Korkeuden määritykseen käytetään optista vaaituslaitetta. Vuodesta 2001 on käytetty korkeuden määritykseen myös tarkkuus-GPS-laitetta ja vuodesta 2010 MML:n laserkeilausaineistoa, mikäli se on tutkimusalueelta saatavissa. Laboratorionäytteiden otossa on käytetty pääosin tilavuustarkkaa mäntäkairaa ja 2000-luvulta lähtien isoa laippakairaa. Havaintopisteet paikannettiin vuoteen 2001 saakka käyttäen käsisuuntakehää, mittanauhaa ja kulmaprismaa. Havaintopisteiden paikkatietotarkkuus on 20 metriä. Sen jälkeen havaintopisteitä on paikannettu GPS-laitteella, jonka paikannustarkkuus on <10 metriä.

Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus: Ei
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi:  
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Vuorimiehentie 5)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Jakeluformaatin versio: ArcGIS 10.1
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:
Online-osoite (URL): http://gtkdata.gtk.fi/Turvevarojen_tilinpito/
http://www.gtk.fi/turvevarat
Jakelutapa: Informaatiota
Offline-jakelu:
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi: GTK:n tutkima suo
Kohdetyyppi:  
Tyyppi: Piste
Lukumäärä: 15303
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi: Tutkimuspiste: turvekerroksen paksuus
Kohdetyyppi:  
Tyyppi: Piste
Lukumäärä: 682808
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi: Tutkimuspiste: turvekerroksen paksuus, laatu ja maatuneisuus
Kohdetyyppi:  
Tyyppi: Piste
Lukumäärä: 637987
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin