meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Valtakunnan turvevarojen kokonaiskartoitukseen liittyvä aineisto, joka sisältää painopistealueittain turvetuotannon kannalta tärkeimmät yli 20 hehtaarin laajuiset suot ja tarpeen mukaan pienempiäkin alueita vuodesta 1975 lähtien. Aineisto sisältää suokohtaisesti tiedot suotyypeistä, turvelajeista, turvevaroista, turpeen fysikaalisista ominaisuuksista, turvetuotantoon soveltuvista soista, turpeen laadusta ja määrästä sekä hyödynnettävistä turvevaroista. Nämä tiedot julkaistaan kuntakohtaisissa turvetutkimusraporteissa, joissa esitetään yleistiedot jokaisesta tutkitusta suosta sekä niiden soveltuvuudesta mm. energia-, kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon sekä suojelutarkoituksiin. Turvekartoituksen aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos marraskuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen. / The data set relating to overall mapping of national peat resources contains by focus area those mires over 20 ha in extent that are most important from a peat production perspective. Since 1975 additional smaller areas have been included as required. For each mire, there are data on mire type, peat type, peat reserves, peat physical properties, mires that are suitable for peat production, peat quality and exploitable peat reserves. This information is published in municipality-specific peat investigation reports that present general information on each mire investigated and their applicability to energy, horticultural and environmental peat production as well as to protection purposes, among other uses.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Vanhimmat turvetutkimukset liittyvät soiden luonnonhistoriallisiin selvityksiin ja maaperän geologiseen kartoitukseen. Nykyisin valtakunnan turvevarojen kartoitusta tehdään energiaturvevarojen kartoittamiseksi, sekä muuhun turpeen käyttöön liittyvien raaka-aineiden paikantamiseksi. Kartoituksessa tulevat ilmi myös soiden luontoarvot. Turpeen käyttömuotoja ovat mm. kasvu-, ympäristö-, viherrakentamis-, öljynpoisto-, kuivike-, eriste-, suodatin-, tekstiili- ja hoitoturve. Kartoitusten tärkeäksi tehtäväksi on tullut tiedon tuottaminen soista maankäytön suunnittelun pohjaksi kaavoituksiin, suojeluohjelmiin ja rakentamiseen. / The oldest peat studies are related to investigations into the natural history of mires and to the geological mapping of superficial (Quaternary) deposits. At present, national mapping of peat reserves is done with the purpose of mapping energy peat reserves as well as locating and positioning other raw materials associated with peat use. Mapping also reveals the natural value of the mires. Peat applications include horticultural peat and environmental peat as well as use in green construction, as an oil remover, as a drying medium in animal husbandry (peat moss), as an insulator, as a filter, in textiles and as therapeutic peat (peloid). An important task of mapping has become the production of information about mires to be used in land use planning forming a basis for town and country planning, protection programmes and construction.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu suoraan ilman lisäselvityksiä turvetuotantosuunnitelmien tekoon. / The data are not directly applicable to making peat production plans without further investigations.
Teema avainsana:
Theme keyword:
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-07-04
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Turvekartoitus/The Peat Resources Mapping
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
2018-07-02
Luonti:
Creation:
2014-01-14
Julkaiseminen:
Date of publication:
2017-07-04
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2014-01-30
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
1000174
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
maaperägeologia, suot, turve, turvevarat (YSA), polttoturve, kasvuturve, ympäristöturve, turve-esiintymät, turvemaat
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Holoseeni
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Energiavarat
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Valtakunnan turvevarojen kokonaiskartoitukseen liittyvä aineisto, joka sisältää painopistealueittain turvetuotannon kannalta tärkeimmät yli 20 hehtaarin laajuiset suot ja tarpeen mukaan pienempiäkin alueita vuodesta 1975 lähtien. Aineisto sisältää suokohtaisesti tiedot suotyypeistä, turvelajeista, turvevaroista, turpeen fysikaalisista ominaisuuksista, turvetuotantoon soveltuvista soista, turpeen laadusta ja määrästä sekä hyödynnettävistä turvevaroista. Nämä tiedot julkaistaan kuntakohtaisissa turvetutkimusraporteissa, joissa esitetään yleistiedot jokaisesta tutkitusta suosta sekä niiden soveltuvuudesta mm. energia-, kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon sekä suojelutarkoituksiin. Turvekartoituksen aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos marraskuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen. / The data set relating to overall mapping of national peat resources contains by focus area those mires over 20 ha in extent that are most important from a peat production perspective. Since 1975 additional smaller areas have been included as required. For each mire, there are data on mire type, peat type, peat reserves, peat physical properties, mires that are suitable for peat production, peat quality and exploitable peat reserves. This information is published in municipality-specific peat investigation reports that present general information on each mire investigated and their applicability to energy, horticultural and environmental peat production as well as to protection purposes, among other uses.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Vanhimmat turvetutkimukset liittyvät soiden luonnonhistoriallisiin selvityksiin ja maaperän geologiseen kartoitukseen. Nykyisin valtakunnan turvevarojen kartoitusta tehdään energiaturvevarojen kartoittamiseksi, sekä muuhun turpeen käyttöön liittyvien raaka-aineiden paikantamiseksi. Kartoituksessa tulevat ilmi myös soiden luontoarvot. Turpeen käyttömuotoja ovat mm. kasvu-, ympäristö-, viherrakentamis-, öljynpoisto-, kuivike-, eriste-, suodatin-, tekstiili- ja hoitoturve. Kartoitusten tärkeäksi tehtäväksi on tullut tiedon tuottaminen soista maankäytön suunnittelun pohjaksi kaavoituksiin, suojeluohjelmiin ja rakentamiseen. / The oldest peat studies are related to investigations into the natural history of mires and to the geological mapping of superficial (Quaternary) deposits. At present, national mapping of peat reserves is done with the purpose of mapping energy peat reserves as well as locating and positioning other raw materials associated with peat use. Mapping also reveals the natural value of the mires. Peat applications include horticultural peat and environmental peat as well as use in green construction, as an oil remover, as a drying medium in animal husbandry (peat moss), as an insulator, as a filter, in textiles and as therapeutic peat (peloid). An important task of mapping has become the production of information about mires to be used in land use planning forming a basis for town and country planning, protection programmes and construction.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/opas/op_012.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
vuosittain/annually
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu suoraan ilman lisäselvityksiä turvetuotantosuunnitelmien tekoon. / The data are not directly applicable to making peat production plans without further investigations.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
87471.994500
Itä:
East:
723091.085200
Pohjoinen:
North:
7592502.193600
Etelä:
South:
6640396.377200
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Turvetutkimuspisteiden paikantamisessa on käytetty 1:10 000 ja 1:20 000-mittakaavaisia perus- tai topografikarttoja. Tutkimuspisteiden linjastoverkosto on paikannettu maastossa perus- tai topografikarttojen avulla sekä käyttäen käsisuuntakehää, mittanauhaa ja kulmaprismaa. Vuodesta 1998 lähtien havaintopisteet on paikannettu myös GPS-laitteen avulla, ja laitteen käyttö vakiintui vuonna 2001. Tutkimuspisteiden korkeus meren pinnasta on pääsääntöisesti määritetty vaaitsemalla. Vaaituspisteet on kiinnitetty mahdollisuuksien mukaan valtakunnalliseen kiintopisteverkkoon. Jokaisella tutkimuspisteellä ei välttämättä ole korkeustietoa. Vuosien 1975-2004 välillä tutkimustiedot on kirjattu havaintolomakkeisiin ja tallennettu Geologian tutkimuskeskuksen tietokantoihin. Vuodesta 2005 havainnot on tallennettu maastotallentimilla ja siirretty tietokantoihin. Tutkimusten apuna on käytetty myös Geologian tutkimuskeskuksen digitoimattomia, ennen vuotta 1975 kerättyjä turvetutkimusaineistoja. / Base and topographic maps at a scale of 1:10 000 and a scale of 1:20 000 have been used in locating and positioning peat investigation sites. A grid of study points has been positioned in the field with the help of base or topographic maps and by using a precision compass, measuring tape and zenith prism. Since 1998 GPS equipment has also been used to position observation points, a practice which became standard in 2001. The height of the research points above sea level had been mainly determined by levelling. Where possible the levelling points have been fixed to the national triangulation network. There is not necessarily height data for each study point. Between 1975 and 2004, the research data have been recorded on observation forms and have been entered in the databases of the Geological Survey of Finland (GTK). Since 2005 observations have been entered into a field data storage device and have been transferred to the databases of the Geological Survey of Finland (GTK). Undigitised peat data gathered by the Geological Survey of Finland (GTK) before 1975 have also been used as to assist in the research.
Prosessointihistoria:
Process step:
Jokaisesta vuoden 1975 ja sen jälkeen tutkitusta suosta on tehty A-lomake, joka sisältää suon atk-numeron, nimen, karttalehden, painopisteen, pinta-alat ja yleisen sanallisen kuvauksen suosta ja turvekerrostumista. Jokaisesta vuoden 1975 ja sen jälkeen tehdystä tutkimuspisteestä on tehty B-lomake, joka sisältää tutkimuspisteen suotyyppi-, turvekerrostuma- ja pohjamaalajitiedot. Lomake sisältää atk-numeron, koordinaatti- ja korkeustiedot. Jokaisesta vuodesta 1982 lähtien tehdystä syvyyshavaintopisteestä on tehty C-lomake, joka sisältää koordinaattitiedot, atk-numeron ja turvekerrostuman paksuustiedon. Lisäksi lomakkeella voi olla korkeus-, suotyyppi- ja pohjamaalajitieto. Jokaisesta vuosien 1975 ja 2004 välillä otetuista näytteenottopisteistä on tehty L-lomake, joka sisältää atk-numeron, tutkimuspisteen numeron, kairan tilavuustiedot sekä syvyyksittäin turpeen fysikaaliset ominaisuudet ja rikki. Lisäksi lomakkeella on turvelaji- ja turpeen maatuneisuustiedot syvyyksittäin. Vuodesta 2001 lähtien havaintopisteitä paikannettiin myös GPS-laitteella, jonka paikannustarkkuus oli <10 metriä. Vuodesta 2005 lähtien havainnot on tallennettu maastotallentimilla. Syvyyskäyrät on tulkittu B- ja C-lomaketietojen ja geologisen pohjatiedon perusteella 1:10 000 peruskartoille, josta ne digitoitiin vektorimuotoon. / An 'A form' has been made for each mire studied in 1975 and thereafter. This contains the data processing number of the mire, its name, the map sheet, the centroid, surface areas and a general verbal description of the mire and peat deposits. A 'B form' has been made for each study point made in 1975 and thereafter. This contains the mire type, peat deposit and basal deposit data for the study point as well as the data processing number, and coordinate and height information. From 1982 onwards, a 'C form' has been made for each depth observation point. This contains coordinate information, the data processing number and thickness data for the peat deposit. Additionally the form may include data on mire type, height and basal deposit type. A 'L form' has been made for each sample taken from a sampling point between 1975 and 2004. This contains the data processing number, the study point number and volume data for the drill core, and the physical properties of the peat with depth as well as sulfur. Further, the form includes data on peat type and peat decomposition degree with depth. From 2001, observation points were also positioned using GPS equipment with an accuracy of <10 m. Since 2005 observations have been entered into a field data storage device. Based on the data in the B and C forms and primary geological data, depth contours have been interpreted and further plotted on to 1:10 000 base maps, from which they have been digitised into a vector format.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Tutkimuskairana 1975-1983 on käytetty Hiller-kairaa ja vuoden 1983 jälkeen on käytetty laippakairaa. Korkeuden määritykseen käytetään optista vaaituslaitetta. Vuodesta 2001 on käytetty korkeuden määritykseen myös tarkkuus-GPS-laitetta. Laboratorionäytteiden otossa on käytetty pääosin tilavuustarkkaa mäntäkairaa ja 2000-luvulla on käytetty myös isoa laippakairaa. Havaintopisteet paikannettiin käyttäen käsisuuntakehää, mittanauhaa ja kulmaprismaa vuoteen 2001 saakka. Havaintopisteiden paikkatietotarkkuus on 20 metriä. Sen jälkeen havaintopisteitä paikannettiin myös GPS-laitteella, jonka paikannustarkkuus oli <10 metriä. / In investigative coring, a Hiller borer was used from 1975 until 1983 and thereafter a Russian-type peat corer. An optical levelling instrument is used in determining height. and since 2001 this has also been done with high precision GPS equipment. A piston sampler, which measures volume precisely, has been mainly used in taking laboratory samples, and since 2000, also a large Russian-type peat corer. Observation points were positioned using a precision compass, a measuring tape and a zenith prism until 2001. The spatial data accuracy of the observation points is 20 m. Thereafter observation points have also been positioned using GPS equipment with an accuracy of <10 m.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back