meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Uurteet-tuote sisältää pistemäisiä havaintoja mannerjäätikön eri virtausvaiheiden aikana kallion pintaan syntyneistä uurteista. Tuote sisältää uurrehavaintojen sijaintitiedot, uurresuunnan ja samalta paikalta mitattujen uurteiden suhteelliset iät. Uurresuunta Uurteet-tuote sisältää pistemäisiä havaintoja mannerjäätikön eri virtausvaiheiden aikana kallion pintaan syntyneistä uurteista. Tuote sisältää uurrehavaintojen sijaintitiedot, uurresuunnan ja samalta paikalta mitattujen uurteiden suhteelliset iät. Uurresuunta ilmoitetaan asteina jäätikön tulosuunnan pohjoislukuna viiden asteen tarkkuudella. Uurre-aineisto pohjautuu GTK:n maaperähavaintoihin (MAPE.Soil_observation_FDS; MAPE.Striation ja MAPE.SFDS_Striation_measures) ja Outokumpu Oy:ltä saatuihin malminetsinnän uurrehavaintoihin. GTK:n havaintotietokantaan on koottu maaperän kartoitus- ja tutkimusaineisto sekä muista organisaatioista saatua havaintoaineistoa. Tietokanta sisältää aineistoa 1900-luvun alusta lähtien. Outokumpu Oy:n kallioperähavainnot ovat vuosilta 1952-2003. Maaperän havaintoaineistolle on tehty koordinaatistomuunnos tammikuussa 2014. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
The Striations product contains point observations on striations created on the bedrock surface during various phases of continental glacier flow. The product contains the location and direction of striation observations, and the relative ages of striations measured at the same location. The direction of a striation is expressed in degrees, using the direction of the incoming glacier. The precision is five degrees. The Striations data is based on GTK’s soil observations (MAPE.Soil_observation_FDS; MAPE.Striation and MAPE.SFDS_Striation_measures) and striation observations received from Outokumpu Oy, associated with ore exploration. GTK’s database of observations contains soil survey and research data and observational data obtained from other organisations. The database contains data since the early 1900s. Outokumpu Oy’s bedrock observations date from 1952-2003. A coordinate system transformation was performed on the soil observation data in January 2014. The conversion for the common map coordinate system to the ETRS-TM35FIN coordinate system was performed using an affine transformation of triangles.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Uurrehavainnot soveltuvat lohkareiden tulosuunnan selvittämiseen malminetsinnässä ja tieteelliseen tutkimukseen.
/
The striation observations are suitable for determining the incoming direction of boulders in ore exploration, and for scientific research.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Käytössä on huomioitava uurresuuntien mittaustarkkuuteen ja havaintojen paikannustarkkuuteen liittyvä epävarmuus. Tallennetuissa uurrehavainnoissa esiintyy sekä mittausajankohdan erannolla korjattuja että korjaamattomia suuntia. Uurresuunta ilmoitetaan asteina jäätikön tulosuunnan pohjoislukuna viiden asteen tarkkuudella. Outokumpu Oy:n uurrehavaintoja on ilmaistu jäätikön tulo- tai menosuuntina.
/
When using the data, inaccuracies in the striation bearings and locations must be taken into account. The stored striation observations contain bearings where the then current compass declination has been corrected and bearings where it is not corrected. The bearing of a striation is expressed in degrees, using the bearing of the incoming glacier. The precision is five degrees. Outokumpu Oy’s striation observations are expressed using the bearing of the incoming or outgoing glacier.
Teema avainsana:
Theme keyword:
uurteet, jäätikön liike, jäätikkökuljetus, havainnot, tietokannat/striations, ice movement, glacial transport, observations, data bases
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-02-19
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
uurteet.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Uurteet-tuote/Striations-product
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2015-06-22
Julkaiseminen:
Date of publication:
2014-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2015-06-22
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Thesaurus:
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
kvartääri/Quaternary
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
uurteet, jäätikön liike, jäätikkökuljetus, havainnot, tietokannat/striations, ice movement, glacial transport, observations, data bases
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Uurteet-tuote sisältää pistemäisiä havaintoja mannerjäätikön eri virtausvaiheiden aikana kallion pintaan syntyneistä uurteista. Tuote sisältää uurrehavaintojen sijaintitiedot, uurresuunnan ja samalta paikalta mitattujen uurteiden suhteelliset iät. Uurresuunta Uurteet-tuote sisältää pistemäisiä havaintoja mannerjäätikön eri virtausvaiheiden aikana kallion pintaan syntyneistä uurteista. Tuote sisältää uurrehavaintojen sijaintitiedot, uurresuunnan ja samalta paikalta mitattujen uurteiden suhteelliset iät. Uurresuunta ilmoitetaan asteina jäätikön tulosuunnan pohjoislukuna viiden asteen tarkkuudella. Uurre-aineisto pohjautuu GTK:n maaperähavaintoihin (MAPE.Soil_observation_FDS; MAPE.Striation ja MAPE.SFDS_Striation_measures) ja Outokumpu Oy:ltä saatuihin malminetsinnän uurrehavaintoihin. GTK:n havaintotietokantaan on koottu maaperän kartoitus- ja tutkimusaineisto sekä muista organisaatioista saatua havaintoaineistoa. Tietokanta sisältää aineistoa 1900-luvun alusta lähtien. Outokumpu Oy:n kallioperähavainnot ovat vuosilta 1952-2003. Maaperän havaintoaineistolle on tehty koordinaatistomuunnos tammikuussa 2014. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
The Striations product contains point observations on striations created on the bedrock surface during various phases of continental glacier flow. The product contains the location and direction of striation observations, and the relative ages of striations measured at the same location. The direction of a striation is expressed in degrees, using the direction of the incoming glacier. The precision is five degrees. The Striations data is based on GTK’s soil observations (MAPE.Soil_observation_FDS; MAPE.Striation and MAPE.SFDS_Striation_measures) and striation observations received from Outokumpu Oy, associated with ore exploration. GTK’s database of observations contains soil survey and research data and observational data obtained from other organisations. The database contains data since the early 1900s. Outokumpu Oy’s bedrock observations date from 1952-2003. A coordinate system transformation was performed on the soil observation data in January 2014. The conversion for the common map coordinate system to the ETRS-TM35FIN coordinate system was performed using an affine transformation of triangles.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Uurrehavainnot soveltuvat lohkareiden tulosuunnan selvittämiseen malminetsinnässä ja tieteelliseen tutkimukseen.
/
The striation observations are suitable for determining the incoming direction of boulders in ore exploration, and for scientific research.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Outokumpu Oy. Rautaruukki Oy. Maanmittauslaitos.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/p13_7_2_014.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/maaperan_peruskartoitus_kartoitusperusteet_ja_kuvausohjeet_2003.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/kartoitus_ja_lohkarelomakkeen_taytto_ohjeet_ja_lyhenteet_outokumpu_oy.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/kallioperakartoitus_ja_lohkare_etsintaohjeet.pdf
Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Käytössä on huomioitava uurresuuntien mittaustarkkuuteen ja havaintojen paikannustarkkuuteen liittyvä epävarmuus. Tallennetuissa uurrehavainnoissa esiintyy sekä mittausajankohdan erannolla korjattuja että korjaamattomia suuntia. Uurresuunta ilmoitetaan asteina jäätikön tulosuunnan pohjoislukuna viiden asteen tarkkuudella. Outokumpu Oy:n uurrehavaintoja on ilmaistu jäätikön tulo- tai menosuuntina.
/
When using the data, inaccuracies in the striation bearings and locations must be taken into account. The stored striation observations contain bearings where the then current compass declination has been corrected and bearings where it is not corrected. The bearing of a striation is expressed in degrees, using the bearing of the incoming glacier. The precision is five degrees. Outokumpu Oy’s striation observations are expressed using the bearing of the incoming or outgoing glacier.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
2014-01-01
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
26937

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Uurrehavaintoja on kerätty kallio- ja maaperäkartoituksessa sekä malminetsinnällisissä tutkimuksissa. Havaintojen paikannuksen pohjakarttoina on käytetty kartoitusajankohdan mukaisia saatavilla olleita Maanmittaushallituksen ja Topografikunnan perus- ja topografisia karttoja sekä ilmakuvia. GPS-paikannusta alettiin käyttää vuodesta 1998 lähtien. Vuosien 2003-2006 uurteet tallennettiin osittain käsimaastotallentimelle (esim. Trimble). Vuodesta 2006 lähtien maaperän kartoitusohjelmissa kerättyä havaintoaineistoa on tallennettu myös suoraan maastokannettavalla Maapeli-käyttöliittymää käyttäen personal geodatabase- tietokantaan ja tallennettu aineisto siirretty Geotietojärjestelmään. Vuoden 2006 jälkeen havainnoidut tiedot ovat havaintokohteen yleistiedot ja uurresuunnat. Tietojen tallennus tapahtuu hyväksyttyjen standardien mukaisten hierarkkisten arvolistojen pohjalta. Outokumpu Oy suoritti malminetsintää tukevaa kallioperäkartoitusta vuosina 1952-2003. Kallioperä- ja lohkarehavainnot kirjattiin paperisille lomakkeille ja muistikirjoihin sekä piirrettiin kenttäkartoille. Alkuperäisiä aineistoja säilytetään Outokummussa arkistossa. Outokumpu Oy luovutti malminetsinnän aineistonsa GTK:lle vuosina 2003-2007 Outokumpu-GTK-tiedonsiirtohankkeessa. Vuosina 2003-2010 paljastumahavainnot tallennettiin Wihta-tietokantoihin. Havaintojen paikannustarkkuus ja sisältö vaihtelee. Ennen vuotta 2000 havainnot paikannettiin maastossa kompassin ja topografi- tai peruskartan perusteella. Vuoden 2000 jälkeen paikannus tapahtui GPS-laitteella.
/
Striation observations have been collected during bedrock and soil surveys and ore exploration. The location of observations was determined using the then available base and topographic maps and aerial photographs created by the Land Survey Administration and Topography Board. GPS location has been used since 1998. Some striation observations made during 2003-2006 were stored on handheld field recorders (such as Trimble). Since 2006, observational data collected in the soil survey projects has been stored directly into a personal geodatabase via a field computer running the Maapeli user interface the stored data has then been transferred into the Geoinformation system. Since 2006, the data observed consists of the general characteristics of the target and the bearings of striations. The data is stored using hierarchical value lists that conform to approved standards. Outokumpu Oy carried out bedrock surveys that supported ore exploration in 1952-2003. Bedrock and boulder observations were written on paper forms and notebooks and drawn on field maps. The original materials are kept in an archive at Outokumpu. Outokumpu Oy transferred its ore exploration data to GTK in the Outokumpu-GTK data transfer project in 2003-2007. In 2003-2010, outcrop observations were stored in Wihta databases. The content and accuracy of location of the observation varies. Before 2000, observations were located in the field by means of a compass and a topographic map or base map. Since 2000, the location has been determined with a GPS device.
Prosessointihistoria:
Process step:
Geologian tutkimuskeskuksen uurteiden suuntalukemat (jäätikön oletetun tulosuunnan pohjoisneulalukema) on mitattu kompassin avulla viiden asteen tarkkuudella. Tallennetuissa uurrehavainnoissa esiintyy sekä mittausajankohdan erannolla korjattuja että korjaamattomia suuntia. Havainnot jäätikön kulutuksen merkeistä luetteloitiin omalle uurrehavaintolomakkeelle, joka liitettiin havaintokansioon. Huomautussarakkeeseen merkittiin tiedot uurteiden koosta, selvyydestä ja ristiuurteista. Vuoden 2006 jälkeen uurrehavainnot on tallennettu suoraan maastotietokoneelle ja sieltä havainnot on siirretty Geotietojärjestelmään. Uurteiden korkeuslukemat on määritetty pääosin kartalta. Ohjeen mukaan Outokumpu Oy:n uurrehavainnot olisi ilmaistu jäätikön tulosuuntana, mutta käytännössä havaintoja on tallennettu joko tulo- tai menosuuntana. Tästä syystä uurteen symboli ei ota kantaa tulo- tai menosuuntaan, vaan uurteet on havainnollistettu pelkkänä viivana.
/
Striation bearings (bearing of the assumed incoming direction of the glacier) measured by GTK are measured with a compass and have a precision of five degrees. The stored striation observations contain bearings where the then current compass declination has been corrected and bearings where it is not corrected. Observations on signs of glacial erosion were listed on a separate striation observation form that was added into the observation file. The note column contains data on the size and clarity of striations and any crossing striations. Since 2006, striation observations have been stored directly into a field computer from where they are transferred to the Geoinformation system. The elevation of striations has mostly been determined from the map. According to the instructions, Outokumpu Oy’s striation observations are expressed using the bearing of the incoming glacier, but in practice, some bearings have also been expressed using the outgoing bearing. Therefore the striation symbol does not indicate the incoming or outgoing bearing of the glacier, but is simply a line.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineisto on talletettu havaintolomakkeilta GTK:n sisäiseen tietokantaan vuodesta 1982 alkaen. Vuodesta 1998 alkaen havaintopisteitä paikannettiin GPS-laitteella, jonka paikannustarkkuus oli >10 metriä ja vuodesta 2000 lähtien <10 metriä. Havainnot tallennettiin Geologian tutkimuskeskuksen maaperätietokantoihin. Vuodesta 2006 lähtien maaperähavainnot on tehty maastotietokoneella Maapeli-käyttöliittymää käyttäen suoraan personal geodatabase -kantaan ja tallennettu aineisto siirretty Geotietojärjestelmään. Outokumpu Oy:n kallioperä- ja lohkarehavainnot kirjattiin paperisille lomakkeille ja muistikirjoihin sekä piirrettiin kenttäkartoille. Alkuperäisiä aineistoja säilytetään Outokummussa arkistossa. Outokumpu Oy luovutti malminetsinnän aineistonsa GTK:lle vuosina 2003-2007 Outokumpu-GTK-tiedonsiirtohankkeessa. Vuosina 2003-2010 paljastumahavainnot tallennettiin Wihta-tietokantoihin. Näiden numeeristaminen on alkanut vuonna 2009. Havaintojen paikannustarkkuus ja sisältö vaihtelee.
/
From 1982 onwards, observational data was entered on observation forms from which it was transferred into GTK’s internal database. Since 1998, the location of observation points was determined by means of a GPS device with an accuracy of >10 metres, and since 2000 <10 metres. The observations were stored into GTK’s soil databases. Since 2006, soil observations have been stored directly into a personal geodatabase via a field computer running the Maapeli user interface. The stored data has then been transferred into the Geoinformation system. Outokumpu Oy’s bedrock and boulder observations were written on paper forms and notebooks and drawn on field maps. The original materials are kept in an archive at Outokumpu. Outokumpu Oy transferred its ore exploration data to GTK in the Outokumpu-GTK data transfer project in 2003-2007. In 2003-2010, outcrop observations were stored in Wihta databases. Their digitisation started in 2009. The content and accuracy of location of the observation varies.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back