meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) on tehty petrofysikaalisia laboratoriomittauksia 1960-luvulta alkaen. Mittaukset on suoritettu GTK:ssa rakennetuilla mittauslaitteilla Espoon, Kuopion ja Rovaniemen mittauslaboratorioissa, joissa kaikissa on samantasoiset mittauslaitteet. Mitatut näytteet olivat alkuvaiheessa yksittäisten tutkimusalueiden ja muodostumien tutkimuksen yhteydessä kerättyjä näytteitä. 1980-luvun alussa aloitettiin systemaattinen näytteenotto pohjoismaiden välisen Pohjoiskalottiprojektin puitteissa ja näytteenottoa jatkettiin alueellisessa petrofysikaalisessa kartoitusohjelmassa vuosina 1980-1991. Mittausaineisto koottiin valtakunnalliseen petrofysiikan rekisteriin jonka ylläpito loppui vuonna 2000. Vuodesta 2001 lähtien mittaustulokset on koottu Excel-taulukoihin joista ne siirretään GTK:n geotietojärjestelmään. Mittausrekisterissä on tiheyden, magneettisen suskeptibiliteetin ja remanentin magnetoituman määritykset. Kaikkiin mittaustuloksiin on liitetty kivilajimääritys, joka perustuu näytteenottajan kentällä antamaan alustavaan nimeen ja geologin myöhemmin tekemään määritykseen. Mittausaineisto kattaa koko Suomen alueen keskimäärin 39/100 km2 näytetiheydellä, näytteiden kokonaismäärän ollessa n. 130000. Vanhimpien kallioperäkartoituksen yhteydessä kerättyjen näytteiden sijaintitieto on poimittu 1:20 000 mittakaavaisia peruskartoilta ja uusimpien näytteiden sijainti on määritetty GPS -laitteiden avulla.
/
GTK has conducted petrophysical laboratory measurements since the 1960s. The measurements have been carried in the Espoo, Kuopio and Rovaniemi measurement laboratories, all using similar measurement devices constructed at GTK. To begin with, the samples measured were collected during the surveys of individual research areas and formations. Systematic sample collection started in the early 1980s as part of the North Calotte project between the Nordic Countries. Sampling was continued in the regional petrophysical survey project in 1980-1991. The measurement data was collected into a national petrophysics register that was maintained until 2000. Since 2001, measurement results have been collected into Excel tables from where they are transferred into GTK’s geoinformation system. The measurement register contains results for density, magnetic susceptibility and remanent magnetisation. All measurement results are associated with a rock identification based on a preliminary name given by the sample collector in the field and a later examination by a geologist. The measurement data covers the whole of Finland. The average sampling density is 39/100 km2, and the total number of samples is approximately 130 000. The location data of the oldest samples collected during bedrock surveys is picked from 1:20 000 scale base maps. The location of the newest samples has been determined with a GPS device.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineiston kokoamisen alkuperäinen päätarkoitus on geofysikaalisen lentomittausaineiston tulkinta. Aineisto soveltuu myös petrofysikaalisten ominaisuuksien alueellisen vaihtelun tarkasteluun esim. malminetsinnän ja kallioperäkartoituksen yhteydessä.
/
Originally, the data was collected to enable the interpretation of data from aerogeophysical measurements. The data is suitable for examining the regional variation in petrophysical properties; for example, during ore exploration and bedrock surveys.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu parhaiten alueelliseen tutkimukseen, jossa minimimittakaava on 1:100 000.
/
The data is best suited for regional surveys with a minimum scale of 1:100 000.
Teema avainsana:
Theme keyword:
petrofysiikka, tiheys, magneettinen suskeptibiliteetti, remanentti magnetoituminen/petrophysics, density, magnetic susceptibility, remanent magnetization
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.x
MS Excel 2013 table, xlsx


Aineiston formaatti:
Data format:
10.3

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-02-21
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
valtakunnallinen_petrofysiikka.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Valtakunnallinen petrofysiikka/National petrophysics
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1960-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2016-04-14
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Petrofysikaaliset laboratoriomittaukset
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2016-04-14
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
petrofysiikka, petrofysikaaliset mittaukset/petrophysics, petrophysical measurements
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
petrofysiikka, tiheys, magneettinen suskeptibiliteetti, remanentti magnetoituminen/petrophysics, density, magnetic susceptibility, remanent magnetization
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) on tehty petrofysikaalisia laboratoriomittauksia 1960-luvulta alkaen. Mittaukset on suoritettu GTK:ssa rakennetuilla mittauslaitteilla Espoon, Kuopion ja Rovaniemen mittauslaboratorioissa, joissa kaikissa on samantasoiset mittauslaitteet. Mitatut näytteet olivat alkuvaiheessa yksittäisten tutkimusalueiden ja muodostumien tutkimuksen yhteydessä kerättyjä näytteitä. 1980-luvun alussa aloitettiin systemaattinen näytteenotto pohjoismaiden välisen Pohjoiskalottiprojektin puitteissa ja näytteenottoa jatkettiin alueellisessa petrofysikaalisessa kartoitusohjelmassa vuosina 1980-1991. Mittausaineisto koottiin valtakunnalliseen petrofysiikan rekisteriin jonka ylläpito loppui vuonna 2000. Vuodesta 2001 lähtien mittaustulokset on koottu Excel-taulukoihin joista ne siirretään GTK:n geotietojärjestelmään. Mittausrekisterissä on tiheyden, magneettisen suskeptibiliteetin ja remanentin magnetoituman määritykset. Kaikkiin mittaustuloksiin on liitetty kivilajimääritys, joka perustuu näytteenottajan kentällä antamaan alustavaan nimeen ja geologin myöhemmin tekemään määritykseen. Mittausaineisto kattaa koko Suomen alueen keskimäärin 39/100 km2 näytetiheydellä, näytteiden kokonaismäärän ollessa n. 130000. Vanhimpien kallioperäkartoituksen yhteydessä kerättyjen näytteiden sijaintitieto on poimittu 1:20 000 mittakaavaisia peruskartoilta ja uusimpien näytteiden sijainti on määritetty GPS -laitteiden avulla.
/
GTK has conducted petrophysical laboratory measurements since the 1960s. The measurements have been carried in the Espoo, Kuopio and Rovaniemi measurement laboratories, all using similar measurement devices constructed at GTK. To begin with, the samples measured were collected during the surveys of individual research areas and formations. Systematic sample collection started in the early 1980s as part of the North Calotte project between the Nordic Countries. Sampling was continued in the regional petrophysical survey project in 1980-1991. The measurement data was collected into a national petrophysics register that was maintained until 2000. Since 2001, measurement results have been collected into Excel tables from where they are transferred into GTK’s geoinformation system. The measurement register contains results for density, magnetic susceptibility and remanent magnetisation. All measurement results are associated with a rock identification based on a preliminary name given by the sample collector in the field and a later examination by a geologist. The measurement data covers the whole of Finland. The average sampling density is 39/100 km2, and the total number of samples is approximately 130 000. The location data of the oldest samples collected during bedrock surveys is picked from 1:20 000 scale base maps. The location of the newest samples has been determined with a GPS device.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineiston kokoamisen alkuperäinen päätarkoitus on geofysikaalisen lentomittausaineiston tulkinta. Aineisto soveltuu myös petrofysikaalisten ominaisuuksien alueellisen vaihtelun tarkasteluun esim. malminetsinnän ja kallioperäkartoituksen yhteydessä.
/
Originally, the data was collected to enable the interpretation of data from aerogeophysical measurements. The data is suitable for examining the regional variation in petrophysical properties; for example, during ore exploration and bedrock surveys.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Helsingin yliopisto. Oulun yliopisto. Åbo Akademi.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_018_pages_137_141.pdf
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_010_pages_137_141.pdf

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
historiallinen arkisto/historical archive
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu parhaiten alueelliseen tutkimukseen, jossa minimimittakaava on 1:100 000.
/
The data is best suited for regional surveys with a minimum scale of 1:100 000.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
84794.077600
Itä:
East:
731950.392100
Pohjoinen:
North:
7774704.764700
Etelä:
South:
6629216.827200
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
1960-01-01
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
130648

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Mittaukset on suoritettu GTK:ssa rakennetuilla mittauslaitteilla, joiden ominaisuuksia ja tarkkuutta on paranneltu vuosikymmenten kuluessa. Kuhunkin mittaustulokseen liittyvä mittauslaitteisto on merkitty tietokantaan. Mittauslaboratoriota on Espoossa, Kuopiossa ja Rovaniemellä, joissa kaikissa on samantasoiset mittauslaitteet. Näytteisiin liittyvä sijaintitieto on saatu näytteenoton yhteydessä tehdyistä karttamerkinnöistä. Pääosa näytteenotossa käytetyistä kartoista on 1:20 000 mittakaavaisia peruskarttoja, jolloin sijaintitarkkuudeksi muodostuu n. 20 m. Vanhimpien kallioperäkartoituksen yhteydessä kerättyjen näytteiden sijaintitieto voi olla tätä epätarkempi ja uusimpien näytteiden sijainti on määritetty GPS -laitteen avulla. Kaikkiin mittaustuloksiin liittyy myös kivilajimääritys, joka perustuu useimmiten maastossa näytteenottajan antamaan alustavaan nimeen ja geologin myöhemmin tekemään määritykseen.
/
The measurements have been carried out using devices constructed at GTK. The features and accuracy of the devices have been improved over the years. The measurement device that produced the result is recorded in the database. Measurement laboratories are located in Espoo, Kuopio and Rovaniemi, and they all use similar measurement devices. Location information associated with the samples has been obtained from the markings made on maps during sample collection. Most of the maps used in sample collection are base maps in 1:20,000 scale, giving a location accuracy of approximately 20 m. The location data of the oldest samples collected during bedrock surveys might be less accurate. The location of the newest samples has been determined with a GPS device. All measurement results are associated with a rock identification based on a preliminary name given by the sample collector in the field and a later examination by a geologist.
Prosessointihistoria:
Process step:
Mitatut näytteet olivat alkuvaiheessa yksittäisten tutkimusalueiden ja muodostumien tutkimuksen yhteydessä kerättyjä näytteitä. 1980-luvun alussa aloitettiin systemaattinen näytteenotto ensin pohjoismaiden välisessä Pohjoiskalottiprojektin puitteissa ja myöhemmin alueellisessa petrofysikaalisessa kartoitusohjelmassa. Kartoitusohjelman tarkoituksena oli saada koko maan kattava alueellisesti edustava näyteverkko. Ohjelmassa kerättiin uusia näytteitä ja mitattiin aiemmin kallioperäkartoituksen yhteydessä otettuja näytteitä. Mittaustulokset tallennettiin aluksi lomake- ja korttiarkistoihin. 1970-luvulla siirryttiin ensin reikänauha ja kasettitallennukseen ja myöhemmin HP3000-tietokoneen magneettinauhoille. 1980-luvulla aineisto siirrettiin VAX780 tietokoneeseen ja tiedon hallintaan kehitettiin FORTRAN-kielinen ylläpito-ohjelmisto. 1990-luvulla tietokanta siirrettiin Paradox for Windows 4.5 tietokantaohjelmistoon. Tietokantaan on tallennettu näytetunnus sekä näytteestä mitattu tiheys, magneettisen suskeptibiliteetti ja remanentin magnetoituman määritys. Kivilajimääritys perustuu useimmiten maastossa näytteenottajan antamaan alustavaan nimeen tai geologin myöhemmin tekemään määritykseen. Näytteenottopaikkojen koordinaatit on poimittu yleensä kenttäpäiväkirjoista ja 1:20 000 mittakaavaisilta peruskartoilta. Koordinaatit on luettu useimmiten kartoilta yhtenäiskoordinaatiston mukaisina (3-kaistan koordinaatteina). Tietokantaan siirrettäessä on koordinaattien oikeellisuutta tarkasteltu vertaamalla koordinaattien ja karttalehtinumeron yhteensopivuutta. Lisättäessä uutta aineistoa tietokantaan on aina varmistettu että kukin näytetunnus esiintyy tietokannassa ainoastaan yhden kerran. Tietokannassa koordinaatit muunnetaan kaistakohtaisiksi sekä maantieteellisiksi pituus- ja leveysasteiksi. Tietokannassa olevan aineiston paikkatietojen oikeellisuutta on tarkasteltu jälkeenpäin mm. vertaamalla sitä Suomen rajoihin ja vesistömaskiin. Vertailussa havaitut virheet on korjattu tietokantaan.
/
To begin with, the samples measured were collected during the surveys of individual research areas and formations. Systematic sample collection started in the early 1980s as part of the North Calotte project between the Nordic Countries. Subsequent sampling was carried out in the regional petrophysical survey project. The goal of the project was to create a nationwide, regionally representative sample network. The project consisted of the collection of new samples and measurements of old samples collected during the bedrock survey. The measurement results were originally stored in form and card archives. Punched tape and cassette recording was adopted in the 1970s. Later, data was stored on magnetic tapes in a HP3000 computer. In the 1980s, the data was migrated into a VAX780 computer, and a data maintenance software was written in FORTRAN. In the 1990s, the database was migrated to Paradox for Windows 4.5. The database contains a sample ID and the measured density, magnetic susceptibility and remanent magnetisation of the sample. Identification of rock based on a preliminary name given by the sample collector in the field or a later examination by a geologist. The coordinates of sampling locations are usually picked from field journals and 1:20 000 scale base maps. Coordinates were usually read from maps corresponding to the uniform coordinate system (3-strip coordinates). When coordinates were transferred into a database, their correctness was checked by comparing the match between the coordinates and map sheet number. When new data was added into the database, the uniqueness of each sample ID was always verified in the database, the coordinates are converted into strip-specific and geographical longitude and latitude. The correctness of the location data in the database has been verified later by comparing it to Finland’s borders and a water body mask. Any errors detected have been corrected in the database.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Petrofysiikan mittaukset on tehty GTK:n kolmessa laboratoriossa Espoossa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Mittaukset on suoritettu GTK:ssa rakennetuilla tietokoneen ohjauksessa toimivilla mittauslaitteilla. Mittauslaitteet ja ohjelmistot ovat samanlaisia kaikissa laboratorioissa. Aluksi mittaustulokset tallennettiin lomake- ja korttiarkistoihin. 1970-luvulla siirryttiin ensin reikänauha ja kasettitallennukseen ja myöhemmin HP3000-tietokoneen magneettinauhoille. 1980 luvulla aineisto siirrettiin VAX780 tietokoneeseen ja tiedon hallintaan kehitettiin FORTRAN-kielinen ylläpito-ohjelmisto. 1990-luvulla tietokanta siirrettiin Paradox for Windows 4.5 tietokantaohjelmistoon.
/
Petrophysical measurements have been conducted in three GTK laboratories at Espoo, Kuopio and Rovaniemi. Measurements have been carried out by means of computer-controlled measurement devices constructed at GTK. All laboratories use the same measurement devices and software. The measurement results were originally stored in form and card archives. Punched tape and cassette recording was adopted in the 1970s. Later, data was stored on magnetic tapes in a HP3000 computer. In the 1980s, the data was migrated into a VAX780 computer, and a data maintenance software was written in FORTRAN. In the 1990s, the database was migrated to Paradox for Windows 4.5.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.x
MS Excel 2013 table, xlsx


Jakeluformaatin versio:
Version:
10.3
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back