meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Manneralueiden sisäosissa esiintyviä nuoria kallioperän siirroksia, jotka siirrostavat mannerjäätikön kerrostamia glasiaalisedimenttejä kutsutaan yleensä postglasiaalisiirroksiksi (postglacial faults, PGF). Niiden esiintyminen on tyypillistä pohjoisen Fennoskandian alueella. Kyseisten siirrosten ilmeneminen viittaa siihen, että Fennoskandian kilvellä on tapahtunut mannerjäätikön vetäytymisen aikana tai jälkeen suuria maanjäristyksiä (magnitudit luokkaa Mw ≈ 6.5-8.2), joiden synty liittyy litosfäärin jännitysten purkautumiseen mannerjäätikön kuorman poistuessa ja maankuoren kohotessa. Maanjäristykset myös synnyttivät satoja maanvyöryjä jäätikön kerrostamissa moreeneissa siirrosten läheisyydessä. Nuoret siirrokset ja maanvyöryt -aineistoon on järjestelmällisesti kerätty ja luokiteltu maan pintamorfologiassa havaittavia siirroksia ja maanvyöryjä Suomesta. Havainnot perustuvat LiDAR DEM-korkeusaineistoihin, geofysikaalisiin mittauksiin, kairauksiin sekä maastossa tehtyihin havaintoihin.
/
Intraplate fault scarps that are relatively young and cross-cut glacial sediments, often referred to as ‘postglacial faults’ (PGFs), are distinctive features in northern Fennoscandia. Their existence indicates that the Fennoscandian Shield has experienced high-magnitude (Mw ≈ 6.5-8.2) postglacial earthquakes attributable to the release of lithospheric stresses during or after the retreat of continental glaciers. The earthquakes also triggered hundreds of landslides in glacial tills that are common in the vicinity of the faults. Young faults and landslides are from a systematic collection and classification of Late and postglacial surface ruptures and landslides in Finland. The observations are based on LiDAR DEMs, geophysical measurements, drilling and field studies.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Nuoret siirrokset ja maanvyöryt aineisto on tarkoitettu geologisiksi lähtötiedoiksi esimerkiksi alueellisiin ja paikallisiin seismisiin riskiarvioihin, kallioperäntutkimuksiin sekä maankäytön ja rakentamisen suunnitteluun.
/
Thematic maps generated from Young faults and landslides are intended to serve as initial geological data for, for example, the local and regional-scale seismic hazard assessments, studies of bedrock structures and land use and construction plans.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineistoa ei pidä sellaisenaan, ilman lisäselvityksiä, käyttää tarkoituksiin, joissa tarvitaan yksityiskohtaista tietoa, kuten maa- ja kallioperän rakentamiseen tai tonttikohtaiseen tarkasteluun.
/
The dataset should not be used without further clarification, used for purposes that require more detailed information, such as underground construction or plot-specific inspection.
Teema avainsana:
Theme keyword:
paleoseismisyys, maanjäristys, siirros, maanvyöry, Suomi, Fennoscandian kilpi / paleoseismicity, earthquake, fault, surface rupture, landslide, Finland, Fennoscandian Shield
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.x

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2019-06-25
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Nuoret siirrokset ja maanvyöryt/Young faults and landslides
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2019-09-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Paleoseismologia / Paleoseismology
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2019-09-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia / geology
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
siirros, maanvyöry / fault, landslide
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Holoseeni, Veiksel, Eem, Saale / Holocene, Weichselian, Eemian, Saalean
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
paleoseismisyys, maanjäristys, siirros, maanvyöry, Suomi, Fennoscandian kilpi / paleoseismicity, earthquake, fault, surface rupture, landslide, Finland, Fennoscandian Shield
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Manneralueiden sisäosissa esiintyviä nuoria kallioperän siirroksia, jotka siirrostavat mannerjäätikön kerrostamia glasiaalisedimenttejä kutsutaan yleensä postglasiaalisiirroksiksi (postglacial faults, PGF). Niiden esiintyminen on tyypillistä pohjoisen Fennoskandian alueella. Kyseisten siirrosten ilmeneminen viittaa siihen, että Fennoskandian kilvellä on tapahtunut mannerjäätikön vetäytymisen aikana tai jälkeen suuria maanjäristyksiä (magnitudit luokkaa Mw ≈ 6.5-8.2), joiden synty liittyy litosfäärin jännitysten purkautumiseen mannerjäätikön kuorman poistuessa ja maankuoren kohotessa. Maanjäristykset myös synnyttivät satoja maanvyöryjä jäätikön kerrostamissa moreeneissa siirrosten läheisyydessä. Nuoret siirrokset ja maanvyöryt -aineistoon on järjestelmällisesti kerätty ja luokiteltu maan pintamorfologiassa havaittavia siirroksia ja maanvyöryjä Suomesta. Havainnot perustuvat LiDAR DEM-korkeusaineistoihin, geofysikaalisiin mittauksiin, kairauksiin sekä maastossa tehtyihin havaintoihin.
/
Intraplate fault scarps that are relatively young and cross-cut glacial sediments, often referred to as ‘postglacial faults’ (PGFs), are distinctive features in northern Fennoscandia. Their existence indicates that the Fennoscandian Shield has experienced high-magnitude (Mw ≈ 6.5-8.2) postglacial earthquakes attributable to the release of lithospheric stresses during or after the retreat of continental glaciers. The earthquakes also triggered hundreds of landslides in glacial tills that are common in the vicinity of the faults. Young faults and landslides are from a systematic collection and classification of Late and postglacial surface ruptures and landslides in Finland. The observations are based on LiDAR DEMs, geophysical measurements, drilling and field studies.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Nuoret siirrokset ja maanvyöryt aineisto on tarkoitettu geologisiksi lähtötiedoiksi esimerkiksi alueellisiin ja paikallisiin seismisiin riskiarvioihin, kallioperäntutkimuksiin sekä maankäytön ja rakentamisen suunnitteluun.
/
Thematic maps generated from Young faults and landslides are intended to serve as initial geological data for, for example, the local and regional-scale seismic hazard assessments, studies of bedrock structures and land use and construction plans.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Posiva Oy
Viitedokumentti:
Reference document:
http://www.posiva.fi/files/5043/Posiva_2019-01_web.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineistoa ei pidä sellaisenaan, ilman lisäselvityksiä, käyttää tarkoituksiin, joissa tarvitaan yksityiskohtaista tietoa, kuten maa- ja kallioperän rakentamiseen tai tonttikohtaiseen tarkasteluun.
/
The dataset should not be used without further clarification, used for purposes that require more detailed information, such as underground construction or plot-specific inspection.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
187

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Nuorten siirrosten ja maanvyöryjen pistemäisiä havaintoja on kerätty kirjallisuudesta (raportit ja peer-review julkaisut), GTK:n ja Posiva Oy:n karttatuotannosta ja suullisista tiedonannoista. Havaintoja on varmistettu ja täydennetty sekä uusia havaintoja on lisätty LiDAR korkeusmallin (Maanmittauslaitoksen maastotietokannan) ja maastotutkimusten pohjalta. Tämä työ on tehty vuosien 2013 ja 2019 välillä.
/
Point-like observations of young fault ruptures and landslides have been collected from literature (reports and peer-reviewed papers), thematic maps produced by GTK and Posiva Oy, and oral accounts. In addition, new observations have been added and the existing observations have been evaluated and completed based on LiDAR DEMs (the terrain database of the National Land Survey of Finland) and field observations. This work was conducted between 2013 and 2019.
Prosessointihistoria:
Process step:
Nuoret siirrokset ja maanvyöryt on tulkittu ja rajattu hyväksikäyttäen MML:n LiDAR korkeusmallia. Rajauksessa hyödynnettiin korkeusmallin topografista luonnetta ArcGIS ympäristössä.
Katso tarkempi prosessointi:

Palmu, J.-P., Ojala, A.E.K., Ruskeeniemi, T., Sutinen, R. & Mattila, J., 2015. LiDAR DEM detection and classification of postglacial faults and seismically-induced landforms in Finland: a paleoseismic database. GFF 137, 344-352. http://dx.doi.org/10.1080/11035897.2015.1068370

Ojala, A.E.K., Mattila, J., Ruskeeniemi, T., Palmu, J.-P., Lindberg, A., Hänninen, P. & Sutinen, R., 2017. Characterization and timing of the Riikonkumpu and Isovaara postglacial faults in northern Finland. Global and Planetary Change 157, 59-72. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.08.015

Ojala, A.E.K., Mattila, J., Markovaara-Koivisto, M., Ruskeeniemi, T., Palmu, J.-P., Sutinen, R., 2019. Distribution and morphology of landslides in northern Finland - analysis of postglacial seismic activity. Geomorphology 326, 190-201. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.08.045

Ojala, A.E.K., Mattila, J., Ruskeeniemi, T., Markovaara-Koivisto, Palmu, J.-P., Nordbäck, N., Lindberg, A., Aaltonen, I., Savunen, J., Sutinen, R., 2019. Postglacial faults in Finland-a review of PGSdyn -project results. POSIVA, Report 2019-1, 118 pp. http://www.posiva.fi/files/5024/Posiva_2019-01_web.pdf.
/
Young faults and landslides have been delineated and calculated from LiDAR DEMs (National Land Survey of Finland) with ArcGIS.
For detailed processing see:

Palmu, J.-P., Ojala, A.E.K., Ruskeeniemi, T., Sutinen, R. & Mattila, J., 2015. LiDAR DEM detection and classification of postglacial faults and seismically-induced landforms in Finland: a paleoseismic database. GFF 137, 344-352. http://dx.doi.org/10.1080/11035897.2015.1068370

Ojala, A.E.K., Mattila, J., Ruskeeniemi, T., Palmu, J.-P., Lindberg, A., Hänninen, P. & Sutinen, R., 2017. Characterization and timing of the Riikonkumpu and Isovaara postglacial faults in northern Finland. Global and Planetary Change 157, 59-72. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.08.015

Ojala, A.E.K., Mattila, J., Markovaara-Koivisto, M., Ruskeeniemi, T., Palmu, J.-P., Sutinen, R., 2019. Distribution and morphology of landslides in northern Finland-analysis of postglacial seismic activity. Geomorphology 326, 190-201. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.08.045

Ojala, A.E.K., Mattila, J., Ruskeeniemi, T., Markovaara-Koivisto, Palmu, J.-P., Nordbäck, N., Lindberg, A., Aaltonen, I., Savunen, J., Sutinen, R., 2019. Postglacial faults in Finland-a review of PGSdyn -project results. POSIVA, Report 2019-1, 118 pp. http://www.posiva.fi/files/5024/Posiva_2019-01_web.pdf
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
ArcGIS 10.x
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.x
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back